Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. KEN

 

mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału
w konferencji międzynarodowej pt.

 

Europa po Jesieni Narodów.
Następstwa przemian 1989 roku w Europie

 

Interdyscyplinarna konferencja poświęcona będzie wpływowi przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych w dawnych krajach demokracji ludowej i demontażu żelaznej kurtyny na politykę krajów całego kontynentu europejskiego w końcu XX wieku i w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Demokratyzacja „demoludów“, koniec zimnej wojny i rozpad bipolarnego porządku świata, wymusiły daleko idące przemiany polityczne w Europie, wyłaniając nowe podmioty w stosunkach międzynarodowych, w tym Unię Europejską i jej późniejszych nowych członków.
Przedmiotem naszego zainteresowania są tak przyczyny, jak i przemiany ustrojowe na poziomie państw, rozwój podmiotów prawa międzynarodowego, zmiany w rozumieniu polityki, w tym polityki zagranicznej w związku z przemianami i wreszcie nowa myśl geopolityczna, która stała się stałym wektorem w polityce zagranicznej niektórych państw w Europie. Nie bez znaczenie w naszych rozważaniach będzie kwestia związana z powstaniem nowych koncepcji społeczno-politycznych oraz zmian, które zaszły w przestrzeni sacrum i profanum. Chcemy także dostrzec zjawiska związane z indywidualnym i zbiorowym doświadczaniem zmian jakie zachodziły w poszczególnych krajach po 1989 roku.

Planowany zakres tematyczny konferencji:
– historyczne uwarunkowania, których efektem były przemiany społeczno-polityczne w 1989 roku w Europie;
– przemiany ustrojowe w Europie w i po 1989 roku;
– odrodzenie się społeczeństwa obywatelskiego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej;
– przemiany geopolityczne w Europie po 1989 roku;
– rok 1989 jako doświadczenie pokoleniowe;
– narodzenie się nowych koncepcji społeczno-politycznych;
– zmiany w Europie w przestrzeni sacrum i profanum.

Z uwagi na możliwe obostrzenia epidemiologiczne, konferencja będzie miała charakter hybrydowy (spotkania w trybie tradycyjnym i online). Część stacjonarna odbędzie się na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie in. KEN.
Artykuły pokonferencyjne, po przejściu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym liczącym 20 pkt. oraz w monograficznej publikacji pokonferencyjnej.
Termin konferencji: 20-21 stycznia 2022 r.
Termin zgłaszania tematów: 20 października 2021 r.
Termin akceptacji tematów: 25 października 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać na adres e–mail: pawel.skorut@up.krakow.pl lub sabina.sanetra-polgrabi@up.krakow.pl

Opłaty konferencyjne: 350 zł.
Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim, polskim i rosyjskim.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy (ENG)