Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. Anna Penkała-Jastrzębska

Assistant professor in the Institute of History and Archival Studies at the Pedagogical University of Cracow. Member of The Society for Court Studies. Beneficiary of the Foundation for Polish Science START scholarship. She has carried out research concerning the marriage policy of Polish nobility under the individual international research fellowship of the Friedrich Schiller-Universität Jena and Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung (2018–2021). Research Interests: Early Modern History, with a focus on the eighteenth century; history of women and the Old Polish family; social and cultural history; historical anthropology; cultural heritage.

Currently, the beneficiary of NCN grant: Women’s noble court in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Saxon times. Structure, people, culture, functions.

Follow our current project:

Books:

Penkała-Jastrzębska A., Za cudzoziemca iść… Migracje a polityka małżeńska szlachty państwa polsko-litewskiego, Kraków 2021, 600 ss. LINK

Penkała-Jastrzębska A., „To marry a foreigner …”. Migrations and the marriage policy of the nobility of the Polish-Lithuanian Commonwealth” 2021 Mühlhausen/Thür. Deutschland, Verlag Steffen lffland LINK

Penkała A., Przeciw prawu tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego, Kraków 2017, 196 ss. LINK

Penkała A., Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków 2016, 426 ss LINK

Articles:

Intercyza ślubna wojewody sandomierskiego Jana Tarły (zm. 1750) i Zofii z Krasińskich (zm. 1790) jako przykład regulacji prawnych i majątkowych między małżonkami w dawnej Polsce, Klio. – 2022, Vol. 61, nr 1, s. 225-244 LINK

May you have a special thought of appealing to your husband : an analysis of women’s educational schemes in the 18th-century Polish-Lithuanian Commonwealth on the example of a premarital instruction written for Anna Jabłonowska née Sanguszko (1739-1766) “History of Education & Children’s Literature” 2022, Vol. 17, iss.1, s. 461-475 LINK

Publiczne awantury i prywatne interesy : Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa a sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej w dobie wojny o polską sukcesję (1733-1735), Przegląd Historyczny, 2022, T. 113, z. 2, s. 255-284 LINK

Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Sources for research into the living standards of the magnates and nobility in the 17th and 18th centuries in foreign archives – research perspectives [w:] The world of things : considerations on the standard of living and the meaning of movable property in Polish-Lithuanian Commonwealth, edited by Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Kraków : Libron – Filip Lohner, 2022 LINK

“Prośba o jak najprędszą intencji swoich konkluzję” : analiza materiałów źródłowych dotyczących magnackich pertraktacji przedślubnych (przykład małżeństwa Teresy Barbary z Radziwiłłów z Józefem Scipionem del Campo), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 2022, nr 149, z. 1, s. 53-71 LINK

Pregnancy, childbirth and postpartum in wealthy noble families in the first half of the 18th century in the Polish-Lithuanian Commonwealth, “Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2021, T. 13, s. 22-41 LINK

Świat kultury materialnej na magnackim dworze na przykładzie rejestrów majątkowych Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej z lat 1738-1741, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2021, R. 69, nr 1, s. 101-120 LINK

Teresa Ossolińska ze Stadnickich (1717-1776). Przyczynek do badań aktywności wojewodziny wołyńskiej w drugiej połowie XVIII wieku, “Res Historica” 2021, nr 51, s. 253-288 LINK

Służba na kobiecym dworze magnackim. Przyczynek do analizy zagadnienia w świetle rejestrów dworskich Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej [w:] Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII, red. B. Popiołek, A. Penkała-Jastrzębska, K. Pyzel, Kraków 2021 LINK

Mit srebrnej łyżeczki? : przedmioty prestiżowe w szlacheckich inwentarzach majątkowych z ksiąg grodzkich województwa krakowskiego w czasach saskich, “Kwartalnik Historyczny” – 2020, T. 127, nr 1, s. 33-62 LINK

Anna Wincenta Sapieha, née Fredro – a forgotten benefactress [in]: Studies on Female Patronage in the 17th and 18th Centuries / edited by Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby, Kraków 2019 LINK

Macierzyństwo w świetle korespondencji Karoliny Teresy z Radziwiłłów Jabłonowskiej do matki Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, “Horyzonty Wychowania” 2019, Vol. 18, nr 46, s. 69-82 LINK

Marianna Sanguszko née Lubomirska (1693–1729) – Introduction to the Biography of the Overlooked Heiress to the Entail of Ostrog, „Res Historica”, nr 48/2019, s. 119-136 LINK

Problematyczne konkury : nieznane okoliczności starań Michała Kazimierza Radziwiłła (1702-1762) o rękę Marii Zofii Sieniawskiej (1699-1771) “Klio”  2019, Vol. 51, nr 4, s. 85-108 LINK

Osiemnastowieczne regestry wypraw panieńskich dla szlachcianek wstępujących do klasztoru : zarys problematyki, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2018, R. 66, nr 3, s. 319-332 LINK

Szlacheckie aspiracje : opieka finansowa nad obiektami sakralnymi świetle testamentów kobiet ze średniej szlachty, oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich z XVIII wieku, “Klio” 2018, Vol. 44, nr 1, s. 81-100 LINK