Przejdź do treści

Historia specjalność: nauczycielska, antropologia historyczna i dziedzictwo kulturowe – studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Historia
Tryb studiów: stacjonarne
Poziom studiów: II stopień
Długość trwania studiów: 4 semestry

Specjalność:

Nauczycielska, specjalizacja: historia i wiedza o społeczeństwie, która realizowana jest w dwóch wariantach do wyboru (podstawowej i projektowej – tzw. studia unijne). Absolwent nauczycielskich studiów wyższych drugiego stopnia posiada przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do nauczania przedmiotów: „historia” i „wiedza o społeczeństwie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Antropologia historyczna i dziedzictwo kulturowe: W zakresie ukończonego kierunku i specjalności absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w domach i centrach kultury, muzeach, skansenach, mediach ogólnokrajowych i samorządowych oraz stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury i promujących wiedzę historyczną. Ponadto może współpracować z galeriami sztuki, salonami wystawowymi i instytucjami wspierającymi badania historyczne oraz ochronę i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zrekrutowanie ustalonego limitu kandydatów.

Dokładne instrukcje dotyczące przebiegu rejestracji oraz informacje na temat terminów ogłoszenia list przyjętych, terminów i miejsca dokonywania wpisów na studia dla poszczególnych kierunków znajdą Państwo TUTAJ>>>

Sylwetka absolwenta kierunku Historia, specjalność nauczycielska:

Absolwent nauczycielskich studiów wyższych drugiego stopnia posiada przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do nauczania przedmiotów: „historia” i „wiedza o społeczeństwie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Dodatkowo Absolwent realizujący specjalność nauczycielską wg planu studiów projektowych posiada rozszerzone kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie zdobyte w ramach ogólnouczelnianego projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN22/18-00.” (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Uzyskane kompetencje dodatkowe zostaną poświadczone stosownym wpisem w Suplemencie do Dyplomu ukończenia studiów.

Kryteria przyjęć:

Konkurs dyplomów.

Wymagane wykształcenie kandydata: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I (lub jednolitych studiów magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Studenci, którzy na studiach pierwszego stopnia nie mieli przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym lub/i kierunkowym realizują w trakcie studiów dodatkowy moduł ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego lub/i kierunkowego w ramach dodatkowych punktów ECTS.

Termin rejestracji elektronicznej: 23 lipca – 14 września 2021 r.

Termin ogłoszenia listy przyjętych: 17 września 2021 r.

Termin wpisu na studia: 20-21 września 2021 r.

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną na stronie:
http://rekrutacja.up.krakow.pl>>>

Studenci zainteresowani studiowaniem w ramach tzw. studiów unijnych proszeni są o złożenie deklaracji pisemnej podczas wpisu na studia. Istnieje także możliwość otrzymania deklaracji wcześniej na postawie prośby przesłanej mejlem na adres: rekrutih@up.krakow.pl.

Komisja rekrutacyjna

UWAGA: Komisja pełni dyżury stacjonarne wyłącznie w dniach przyjmowania wpisów (tj. 15,16, 20,21 września 2021 r.).

Prosimy o dokonanie wpisu w sali 328 (ul. Podchorążych 2, Instytut Historii i Archiwistyki, trzecie piętro) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii i Archiwistyki jest dr hab. prof. UP Krzysztof Polek.

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii i Archiwistyki jest dr Dorota Żurek.

Członkami Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii i Archiwistyki są: dr Edyta Pluta-Saladra i dr Krzysztof Kloc.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami także drogą telefoniczną dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 12 662 60 76czynny wyłącznie w dniach przyjmowania wpisów przez Komisję w godzinach pracy (w godzinach 10.00-14.00).

Podstawa prawna>>>