Hubert Mazur

62352297_883024368703597_527689646310686720_nHubert Mazur

Wykształcenie:

 •  VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
 • Akademia Świętokrzyska w Kielcach, zakończone tytułem magistra historii (ze specjalnością nauczycielską) na podstawie pracy „Archiwa i biblioteki parafialne w dekanacie Książ Wielki w 2. poł. XVIII w.” przygotowywanej na seminarium magisterskim prof. dr hab. Waldemara Kowalskiego.
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu archiwistyki

 

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem dr hab. prof. UMK Waldemara Chorążyczewskicgo przygotowuja pracę doktorską poświęconą działalności edukacyjnej archiwów w zakresie współpracy ze szkołami.

Zatrudnienie:

 • nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kielcach (2006 r.)
 • młodszy archiwista w Archiwum Państwowym w Kielcach (2006-2008)
 • archiwista w Instytucie Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach (2008-2009),
 • starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Kielcach (2009-2018),
 • od 1 października 2017 roku asystent w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Pełnione funkcje:

 • wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kielcach
 • sekretarz Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
 • członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej dla szkół gimnazjalnych
 • inicjator i współzałożyciel Forum Edukatorów Archiwalnych

Zainteresowania naukowe:

Działalność edukacyjna archiwów ze szczególnym uwzględnieniem metodyki prowadzenia lekcji archiwalnych, archiwoznawstwo, dzieje księgozbiorów prywatnych i kościelnych w XVIII i pierwszej połowie XIX w.

 

Udział w konferencjach naukowych:

2010

 • „Źródła do dziejów Kościołów Ewangelickich w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach”, referat na sesji naukowej „Z dziejów i tradycji ewangelików kieleckich”, Kielce 8 grudnia 2010 r.

2011

 • „Działalność edukacyjna i naukowa Archiwum Państwowego w Kielcach. Marzenia a rzeczywistość”, referat na konferencji „Z dziejów, zasobu i działalności Archiwum Państwowego w Kielcach, Kielce 13 października 2011 r.;
 • „Źródła do dziejów uzdrowisk w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach”, referat na konferencji „Z dziejów, zasobu i działalności Archiwum Państwowego w Kielcach, Kielce 13 października 2011 r.

2012

 • „Między archiwistyką a dydaktyką historii, czyli co archiwista o lekcjach archiwalnych wiedzieć powinien”, referat podczas „VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich”, Wrocław 5 września 2012 r.
 • „Multimedia a edukacyjna funkcja archiwów. Przypadek kielecki”, referat na konferencji Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach”, Lublin 18-19 października 2012 r.
 • „Materiały źródłowe dotyczące majątku Krasińskich z Maleszowej przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach”, referat na konferencji „Franciszka z Krasińskich Wettyn. Księżna Kurlandii i Semigalii. Prababka dynastii królów włoskich. Dziedzictwo rodziny Krasińskich w regionie świętokrzyskim”, Piotrkowice 13 października 2012 r.
 • „Źródła do dziejów kieleckiego przemysłu po 1945 r. w Archiwum Państwowym w Kielcach”, referat na konferencji „Z dziejów kieleckiego przemysłu w XIX i XX w.”, Kielce 8 grudnia 2012 r.

2013

 • „Rola i miejsce archiwów państwowych w edukacji o Holokauście”, referat na konferencji „Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole i w miejscu pamięci”, Oświęcim 12-14 kwietnia 2013 r.
 • „Edukacja historyczna w archiwach – bilans, perspektywy, postulaty”, referat na konferencji „Kierunki badań dydaktycznych – kierunki zmian edukacji historycznej”, z cyklu „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, Toruń, 4-5 września 2013 r.
 • „Kilka uwag i refleksji o pracy i zawodzie archiwisty w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów”, referat na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”, Zgorzelec – Görlitz, 16-18 września 2013 r.
 • „Między dydaktyką a archiwistyką. Interdyscyplinarność archiwistyki w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów”, referat na konferencji „Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym” z cyklu „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, Toruń 5-6 grudnia 2013 r.

2014

 • „Czy możliwe jest historical edutainment w archiwach państwowych? Przykłady stosowania rozrywki i zabawy w działalności edukacyjnej archiwów państwowych w Polsce”, referat na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”, Wrocław 8-10 września 2014 r.
 • „Archiwa państwowe a dziedzictwo kulturowe – popularyzacja i edukacja”, referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziedzictwo kulturowe – wartości, ochrona, popularyzacja”, Kalisz 11-12 września 2014 r.

2015

 • „Lekcje archiwalne – w kierunku efektywności i innowacyjności kształcenia”, referat na konferencji „Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej” z cyklu „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, Toruń 25-26 września 2015 r.
 • „Archiwa w oczach młodzieży licealnej (w świetle badań ankietowych)” referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej i kulturowej” z cyklu „Edukacja – -Kultura – Społeczeństwo”, Wrocław 7-9 września 2015 r.
 • Uniwersalny monolit czy lokalna różnorodność? Od czego zależy charakter i jakość działalności edukacyjnej archiwów w teorii i praktyce?”, referat na konferencji „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna” z cyklu „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, Toruń 3-4 grudnia 2015 r.

2016

 • „Projekt edukacyjny w archiwach – możliwości, oczekiwania, realia”, referat wygłoszony na konferencji „Educare necesse est – ale jak i dlaczego?”, Warszawa 21-22 czerwca 2016 r.
 • „Współpraca szkół i archiwów w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej – możliwości i ograniczenia”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Kultura, społeczeństwo i edukacja historyczna w szkole i w przestrzeni publicznej” z cyklu „Edukacja – -Kultura – Społeczeństwo”, Wrocław 11-13 października 2016 r.
 • „Obchody milenijne w działalności popularyzatorskiej archiwów państwowych na przykładzie Kielecczyzny” referat wygłoszony na konferencji naukowej „Obchody milenijne w regionie świętokrzyskim (1957-1967). Religia-Polityka-Nauka- Popularyzacja”, Kielce 17-18 października 2016 r.
 • „Stefan Popiołek na tle propagatorów prac kulturalno-oświatowych i działalności popularyzatorskiej archiwów”, referat wygłoszony na konferencji popularnonaukowej „Stefan Oswald Popiołek archiwista, naukowiec, społecznik”, Opole 4 listopada 2016 r.
 • „Działalność edukacyjna archiwów? Czy i komu jest to potrzebne?”, referat wygłoszony na X Zjeździe IFAR, Warszawa 15-16 grudnia 2016 r.

2017

 • „Między archiwum a szkołą. Działalność edukacyjna polskich archiwów państwowych – problemy i doświadczenia”, referat wygłoszony na 17. Archiwalnej Konferencji pod hasłem „Aktuálni otázky českèho archivnictví”, zorganizowana przez Česká archivni společost, Liberec 25-27 kwietnia 2017 r.
 • Wystawy wirtualne archiwów państwowych (wybrane zagadnienia)”, referat wygłoszony na II konferencji naukowej II Konferencja „Educare necesse est” Warszawa 6-7 czerwca 2017 r.
 • „Kompetencje edukatora archiwalnego a uniwersyteckie kształcenie w zakresie archiwistyki” referat wygłoszony na VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017 r.
 • „Archiwoznawstwo w XXI wieku – wyzwania, problemy, kierunki zmian”, referat wygłoszony na konferencji I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, Siedlce 16-17 listopada 2017 r.
 • „Archivpädagogik na pograniczu archiwistyki i dydaktyki”, referat wygłoszony na konferencji VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Toruń 7-8 grudnia 2017 r.

2018

 • „Przegląd konkursów historycznych i tematycznych organizowanych w polskich archiwach”, referat wygłoszony na V Forum Edukatorów Archiwalnych „Konkursy w działalności edukacyjnej archiwów”, Łódź, 17 – 18 września 2018 r. [wraz z A. Rosą].
 • „Od wykładu do lekcji archiwalnej. Zajęciowe formy edukacyjne w archiwach w XX wieku”, referat wygłoszony na VIII Konferencji Naukowej „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo” oraz I Śląskim Seminarium Dydaktyków i Nauczycieli Historii „(Nie)podległe państwo, edukacja, kultura, społeczeństwo”, Wrocław 6-7 października 2018 r.
 • „Uwarunkowania i rozwój prac publicznych archiwów w Polsce w XX wieku”, referat wygłoszony na konferencji „100-lecie polskich archiwów państwowych”, Poznań 18-19 października 2018 r.
 • „Prace kulturalno-oświatowe i działalność popularyzatorska archiwów w realiach państwa totalitarnego”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Archiwa w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej”, Lublin 5-7 września 2018 r.

Publikacje naukowe:

2007

 • Biblioteki parafialne w dekanacie Książ Wielki w drugiej połowie XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 88, 2007, s. 109-131.

2009

 • Archiwa parafialne w dekanacie Książ Wielki w świetle wizytacji z 1783 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 90, 2009, s. 99-110.
 • Księgozbiory prywatne duchowieństwa parafialnego w świetle akt Kontroli Skarbowej przy Sądach guberni radomskiej w Kielcach, [w:] Społeczeństwo i kultura na Kielecczyźnie w XIX i XX wieku, red. J. Szczepański, U. Oettingen, Kielce 2009, s. 35-52.

2010

 • Źródła do dziejów chęcińskich kościołów w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 93, 2010, s. 77-109.
 • Kielecciana kartograficzne i ikonograficzne z lat 1795-1866 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. 2, 2010, s. 155-196.

2011

 • [Rec.] Weronika Pawłowicz, Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 52, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, ss. 429, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 94, 2011, s. 371-377.
 • Działalność edukacyjna archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach (wybrane zagadnienia), „Archiwista Polski”, r. XVI, 2011, nr 2, s. 49-73.
 • [Rec.] Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej, pod red. Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2010, ss. 71 +CD, „Archiwista Polski”, r. XVI, 2011, nr 3, s. 71-76.
 • Regulamin czytelni Antoniego Maickiego z 1857 r., „Studia Muzealno-Historyczne”, t. 3, 2011, s. 343-348.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób jako przykład lekcji archiwalnej, „Wiadomości Historyczne”, r. LIV, 2011, nr 6, s. 18-24.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób. Konspekt lekcji w liceum ogólnokształcącym, „Wiadomości Historyczne”, r. LIV, 2011, nr 6, s. 25-27.
 • Źródła do dziejów Chęcin w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 12, 2011, s. 165-200.
 • Źródła do dziejów Kościołów ewangelickich w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, [w:] Z dziejów i tradycji ewangelików kieleckich, red. J. Kłaczkow, Kielce 2011, s. 161-189.
 • Początki parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach – wybór źródeł, [w:] Z dziejów i tradycji ewangelików kieleckich, red. J. Kłaczkow, Kielce 2011, s. 139-160.
 • Sprawozdanie z uroczystej inauguracji nowej siedziby Archiwum Państwowego w Kielcach, 12-13 października 2011 r. i sesji naukowej „Z dziejów, zasobu i działalności Archiwum Państwowego w Kielcach”, „Archiwista Polski”, r. XVI, 2011, nr 4, s. 106-112.

2012

 • [Rec.] Joanna Szady, Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2008, ss. 297, „Roczniki Świętokrzyskie” Seria A – Nauki humanistyczne, nr 33, 2012, s. 135-139.
 • Archiwa parafialne w dekanacie Kije w świetle wizytacji z 1782 r., „Archiwista Polski”, r. XVII, 2012, nr 2, s. 23-36.
 • Materiały źródłowe dotyczące majątku Krasińskich z Maleszowej przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach, [w:] Franciszka z Krasińskich Wettyn. Księżna Kurlandii i Semigalii. Prababka dynastii królów włoskich. Dziedzictwo rodziny Krasińskich w regionie świętokrzyskim, red. D. Kalina, R. Kubicki, M. Wardzyński, Kielce-Lisów 2012, s. 65-90.
 • Rzecz o edukacyjnej funkcji Archiwum Państwowego w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 1, 2012, s. 97-117.
 • Działalność naukowa i wydawnicza Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 1984-2011, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 1, 2012, s. 65-96.
 • Konferencja „Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, Lublin 18-19 października 2012, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 3 (5), 2012, s. 239-249.
 • Inwentarz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach z 1853 roku, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. 4, 2012, s. 187-196.
 • Księgozbiór byłego gubernatora kieleckiego Antoniego Colonna Walewskiego, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. 4, 2012, s. 161-186.

2013

 • [Rec.] Dzieje powiatu kieleckiego 1810-2008, pod redakcją Jacka Wijaczki i Wojciecha Saletry, Kielce 2009, ss. 391, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 14, 2009, s. 215-220 [wspólnie z H. Wilkiem].
 • [Rec.] Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą Ojczyzną. Scneriusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, pod red. Teresy Stachurskie-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2012, ss. 81 +CD, AP, r. XVIII, 2013, nr 2 (70), s. 77-83.
 • Między archiwistyką a dydaktyką historii, czyli co archiwista o lekcjach archiwalnych wiedzieć powinien, [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 523-536.
 • Akta instytucji wyznaniowych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Archeion”, t. 114, 2013, s. 205-220.
 • Opis pałacu w Tarnoskale z 1850 r., „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 2, 2013; s. 197-20.
 • Staropolskie księgi metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 2, 2013, s. 25-34.
 • W obronie edukacji w archiwach. Kilka uwag i refleksji na marginesie artykułu Pawła GutaO miejsce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionu”, „Archiwista Polski”, r. XVIII, 2013, nr 2 (70), s. 49-62.
 • [Rec.] Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, ss. 317, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory”, nr 4 (6), 2013, s. 254-263.
 • Lekcje archiwalne on-line Archiwum Państwowego w Kielcach, „Wiadomości Historyczne”, LXVI, 2013, nr 5, s. 13-19.
 • Edukacja historyczna w archiwach – bilans, perspektywy, postulaty, [w:] Kierunki badań dydaktycznych. Kierunki zamian edukacji historycznej, „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. X, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2013, s. 298-309.
 • Lekcje archiwalne – próba definicji, cele, typologia, budowa, „Archiwista Polski”, r. XVIII, 2013 nr 1(69), s. 7-23.
 • Źródła do dziejów przemysłu w Kielcach po 1945 r. w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. V, 2013, s. 67-78.

2014

 • Rola i miejsce archiwów państwowych w edukacji o Holokauście, [w:] Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i miejscu pamięci, red. P. Trojański, Oświęcim 2014, s. 331-346.
 • Między dydaktyką a archiwistyką. Interdyscyplinarność archiwistyki w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów, [w:] Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym, „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. IV, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A Rosa, Toruń 2014, s. 163-188.
 • Źródła do dziejów kieleckich kościołów w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. VI, 2014, s. 139-157.
 • [Rec.] Poznaję moje miasto – scenariusze zajęć, Płock 2013, ss. 20; Poznaję moje miasto – karty pracy dla nauczyciela do zajęć z dzieckiem, Płock 2013, ss. 14 + 8 kart luźnych z ilustracjami, „Archiwista Polski”, r. XIX, 2014, nr 4, s. 89-93.
 • Forum Edukatorów Archiwalnych – manifest założycielski, „Archiwista Polski”, r. XIX, 2014, nr 4(76), s. 7-10 [wspólnie z A. Rosą].
 • O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 5, 2014, s. 169-181 [wspólnie z A. Rosą].
 • Lekcje archiwalne w archiwach państwowych w świetle konspektów i scenariuszy w Strefie Edukacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, „Archiwista Polski”, r. XIX, 2014, nr 4(76), s. 39-58.
 • Kilka uwag o kondycji edukacji archiwalnej w świetle ankiety, „Archiwista Polski”, r. XX, 2014, nr 4(80), s. 33-48.

2015

 • Multimedia a edukacyjna funkcja archiwów. Przypadek kielecki, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Wnuk, M. Ausz, Lublin 2015, s. 213-234.
 • Archiwa państwowe a dziedzictwo kulturowe – popularyzacja i edukacja, [w:] Retrospekcja i ochrona dziedzictwa kulturowego, red. S. Kowalska, D. Wańka, Poznań-Kalisz 2015, s. 116-149.
 • Udział archiwów w edukacji obywatelskiej dorosłych, [w:] Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, red. D. Gierszewski, H. A. Kretek, Racibórz 2015, s. 166-180 [wspólnie z A. Rosą].
 • Czy możliwe jest historical edutainment w archiwach państwowych? Przykłady stosowania rozrywki i zabawy w działalności edukacyjnej archiwów państwowych w Polsce, [w:] Nauczanie przez zabawę, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, Wrocław 2015, s. 149-170.
 • Niemiecka pedagogika archiwalna i polska edukacja muzealna – dwa wzorce dla działalności edukacyjnej archiwów państwowych w Polsce, [w:] Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015, s. 141-156.
 • [Rec.] Dwie szkoły – dwie drogi do niepodległości? Materiały z sesji popularnonaukowej 16 X 2013. Katalog wystawy, red. M. Szczepaniak, G. Tyrchan, E. Bernaciak, G. Konieczka, Gniezno 2013, ss. 157, „Archiwista Polski”, r. XX, 2015, nr 1(77), s. 88-94.
 • [Rec.] Archiwa i społeczeństwo. Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961-2011, materiały pod redakcją Joanny Chojeckiej, Koszalin-Pruszcz Gdański 2011, ss. 459, „Archiwista Polski”, r. XX, 2015, nr 2(78), s. 94-102.
 • Źródła do dziejów uzdrowisk w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 63, 2015, nr 3, s. 511-526.
 • Od prac kulturalno-oświatowych do edukacji w archiwach państwowych, „Archeion”, t. 116, 2015, s. 244-290.
 • Alicja Makowska (6 III 1924-26 VIII 2014), „Archeion”, t. 116, 2015, s. 728-730.
 • Materiały archiwalne dotyczące Zbrodni Katyńskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. IV, 2015, s. 249-269.
 • Alicja Makowska (1924-2014), „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. IV, 2015, s. 367-370.
 • [Rec.] Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji, red. M. Lernart, cz. 1: Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu, Opole 2013, ss. 187 + DVD; cz. 2: Bogactwo zasobu i przygoda poznania, Opole 2013, ss. 184, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. IV, 2015, s. 279-285.
 • Forum Edukatorów Archiwalnych, „Archeion”, t. 116, 2015, s. 716-718 [wraz z A. Rosą].

2016

 • Edukacja w archiwum, archiwum w edukacji, „Wiadomości Historyczne”, 2016, nr 1, s. 4-7.
 • Lekcje archiwalne – w kierunku efektywności i innowacyjności kształcenia, [w:] Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej, „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. XI, , red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2016, s. 83 – 93 [wspólnie z A. Rosą].
 • Uniwersalny monolit czy lokalna różnorodność? Od czego zależy charakter i jakość działalności edukacyjnej archiwów w teorii i praktyce?, [w:] Archiwistyka uniwersalna – archiwistyka lokalna, „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. 5, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2016, s. 125-145.
 • Nowa inicjatywa w życiu archiwów – Forum Edukatorów Archiwalnych, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 5, 2016, s. 27-39 [wspólnie z A. Rosą].
 • [Rec.] Dziecko w archiwaliach, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2015, ss. 244, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 5, 2016, s. 359-363.
 • [Rec.] Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, pod red. Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2015, ss. 88 + CD, „Archiwista Polski”, r. XXI, 2016, nr 3, s. 85-90.
 • Kilka uwag i refleksji o zawodzie i pracy archiwisty w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów, [w:] Człowiek i praca, red. G. Pańko, K. Ruhland, Wrocław 2016, s. 113-132.

2017

 • Projekt edukacyjny w archiwach – oczekiwania, możliwości, realia, [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego?, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 125-137.
 • Przegląd edukacyjnych inicjatyw filmowych w polskich archiwach, [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego?, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 231-243 [wspólnie z A. Rosą].
 • Edukacja archiwalna w Polsce – realna potrzeba czy przejściowa moda?, [w:] Archiwum jako „strażnik pamięci”, „Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej”, t. 4, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2017, s. 19-32.
 • Archiwa w oczach młodzieży licealnej (w świetle badań ankietowych), [w:] Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej i kulturowej, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, Wrocław 2017, s. 146-158.
 • Działania oświatowe Archiwum Państwowego w Kielcach na tle aktywności innych archiwów w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1958-1966), [w:] W kręgu obchodów millenijnych na Kielecczyźnie (1957-1966/67). Państwo – Kościół – Nauka – Popularyzacja, red. A. Młynarczyk-Tomczyk, S. Orzechowski, Kielce 2017, s. 341-356.
 • [Rec.] Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół, oprac. Justyna Sowińska, Aleksandra Starczewska-Wojnar,Archiwum Państwowe w Opolu, Opole 2016, CD-DVD-ROM, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 8 (10), 2017, s. 263-268.
 • Wstęp, [w:] Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Kielce-Toruń 2017, s. 6-10 [wspólnie z A. Rosą].
 • [Redakcja naukowa] Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Kielce-Toruń 2017 [wspólnie z A. Rosą].

2018

 • Archiwa a publiczność, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2017, s. 263-276 [wspólnie z A. Rosą].
 • [Rec.] Andrzej Żychowski, 500 lat osadnictwa żydowskiego w Opatowie, Warszawa, 2017, ss. 563, Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly”, 2018, nr 1, s. 203-208 [wraz z M. Rzepecką-Aleksiejuk].
 • Metodyka archiwalna w czasopismach i seriach wydawniczych archiwów państwowych, [w:] Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa i M. Zmudziński, Toruń 2018, s. 95 -122.
 • Wystawy wirtualne archiwów państwowych – wybrane zagadnienia, [w:] Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 81-101.
 • Z problematyki badań nad działalnością oświatową archiwów, „Archeion”, 2017, T. 118, s. 22-47.

2019

 • Współpraca szkół i archiwów w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej – możliwości i ograniczenia, [w:] Człowiek w świecie bez wolności, red. M. Skotnicka-Palka, K. Ruhland, Wrocław 2018, s. 30-40.
 • Lekcja genealogiczna w archiwum państwowym, „Wiadomości Historyczne”, 2019, nr 2, s. 34-38.