Przejdź do treści

mgr Barbara Bielaszka–Podgórny

mgr Barbara  Bielaszka–Podgórny

Asystent

Katedra Historii Średniowiecznej

barbara.bielaszka-podgorny@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 83

pok: 340

publikacje:


Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Obraz Rusi i Rusinów w „Annales” Jana Długosza

Promotor: prof. dr hab. Maciej Salamon

 

Zainteresowania naukowe:

Zarządzanie dokumentacją we współczesnej kancelarii, szczególnie elektroniczną w systemach EZD. Kształcenie archiwistów. Organizacja i funkcjonowanie archiwum zakładowego. Wizerunek Rusi w Annales Poloniae Jana Długosza. Rozwój kronikarskiego obrazu Rusi w dziejopisarstwie polskim doby średniowiecza.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Polskie Towarzystwo Historyczne

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

 

Najważniejsze publikacje:

1. Proces aktotwórczy w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie na przykładzie Wydziału do Spraw Wyznań (1975-1989), „Archiwa– Kancelarie – Zbiory” [przyjęty do druku].

2. Organizacja i zakres kompetencji Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie w świetle archiwaliów zespołu „Urząd Wojewódzki w Tarnowie”, [w:] Urząd do spraw Wyznań: struktury, działalność, ludzie. t. 1: Struktury wojewódzkie, wybrane aspekty funkcjonowania, red. R. Łatka [ przyjęty do druku].

3. III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…–patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej” 7-8 czerwca 2018 r. Warszawa – zapowiedź konferencyjna, „Edukacja ustawiczna dorosłych” [przyjęty do druku].

4. Grzech sodomski Bolesława Szczodrego w świetle „Roczników” Jana Długosza, „Studia Historyczne” [przyjęty do druku].

5. Wartość badawcza archiwaliów Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie jako źródła do dziejów aparatu wyznaniowego PRL, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2019, nr 1 (33), s. 438-457.

6. Kształcenie archiwistów w ramach szkolnictwa zawodowego na przykładzie Małopolski, „Edukacja ustawiczna dorosłych”, 1(100)2018, s. 159-170. Opublikowany pod zmienionym tytułem: Kształcenie archiwistów w Małopolsce. Sprostowanie: „Edukacja ustawiczna dorosłych”, 2(101)2018, s. 205.

7. Historia ustroju Polski w kształceniu zawodowym archiwistów, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2018, nr 6, s. 47-50.

8. Mityczne wschodnie granice Polski w „Chorographia Regni Poloniae” a rzeczywistość polityczna w czasach Jana Długosza, „Res Gestae” 2017, nr 4, s. 31-54.

9. Walka o księstwo halickie po śmierci Włodzimierza Jarosławowicza w świetle relacji Jana Długosza zanotowanej w „Rocznikach” pod 1198 r., „Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia”2016, t. 23, s. 5-31.

10. Kronikarski portret Rusinów w „Rocznikach” Jana Długosza, Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 5, Tom 1-2, red. Kuczera M., Piech K., Kraków 2016, s. 613-618.

11. Ruskie żony pierwszych Piastów w „Annales” Jana Długosza, Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 3, Tom 1-2, red. Kuczera M., Piech K., Kraków 2015, s. 1241-1246.

 

Działalność popularyzatorska:

1. Szkolenie dla pracowników archiwum uniwersyteckiego z zakresu komputerowego opracowania zbiorów archiwalnych w oparciu o Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 28.02.2018 r.

2. Wykład popularno – naukowy pt.: Archiwa i biblioteki cyfrowe w praktyce – standardy tworzenia, udostępniania i upowszechniania cyfrowych zasobów. Wykład wygłoszony w ramach cyklu „Spotkania z ekspertem” w Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej „Fabryka Przyszłości”, Tarnów 11.08.2016 r.

3. Wykład popularno – naukowy pt.: Cyfrowe zasoby archiwów i ich praktyczne wykorzystanie. Wykład wygłoszony w ramach cyklu „Spotkania z ekspertem” w Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej „Fabryka Przyszłości”, Tarnów 27.11.2016 r.

4. Wykład popularno – naukowy pt.: Archiwa Rodzinne jako sposób zachowania pamięci o przodkach. Wykład wygłoszony w ramach cyklu „Spotkania z ekspertem” w Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej „Fabryka Przyszłości”, Tarnów 27.11.2016 r.

5. Szkolenia kancelaryjno–archiwalne dla pracowników instytucji samorządowych.