Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Józef Brynkus

Kierownik Katedry Edukacji Historycznej

Katedra Edukacji Historycznej

jozef.brynkus@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 95

pok: 343

prowadzone zajęcia:

Studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe – zajęcia z zakresu przedmiotów prowadzonych przez Katedrę Edukacji Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – wykłady, konwersatoria, seminaria i ćwiczenia. W roku akademickim: 2016/2017 – podstawy dydaktyki historii, edukacja hist. i społ. w szkole podstawowej – teoria i praktyka, proseminarium dydaktyczne, edukacja historyczna w gimnazjum – teoria i praktyka, edukacja społeczna w gimnazjum – teoria i praktyka, pozaszkolna edukacja historyczna i społeczna, konwersatorium dydaktyczne – bohaterowie dziejów polskich XIX i XX wieku, edukacja hist. w szkole ponadgimnazjalnej, edukacja społeczna w szkole ponadgimnazjalnej, oral history i pamięć autobiograficzna, dydaktyka historii III i IV st. edukacji – teoria i praktyka, dydaktyka wos III i IV st. edukacji – teoria i praktyka, seminarium dyplomowe

 

zainteresowania naukowe:

Współczesne uwarunkowania edukacji historycznej; treści kształcenia historycznego w programach i podręcznikach w różnych okresach historycznych; model bohatera narodowego w popularyzacji dziejów i edukacji historycznej; dziecko jako podmiot życia publicznego w dobie staropolskiej; odmiany polskiej historiografii; komunizm w polskiej edukacji historycznej, dzieje Polski Ludowej i komunizmu

 

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Obrońcy kresów wschodnich wczasach Zygmunta III Wazy”

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Maternicki).

Recenzenci:

Prof. dr hab. Stanisław Grzybowski, prof. dr hab. Lech Mokrzecki, prof. dr hab. Czesław Majorek

Rok obrony: 1996

 

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy: habilitacja otrzymana za całokształt dorobku, jako główne osiągnięcie przedstawiona została rozprawa: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944 – 1989), wyd. Antykwa, Kraków 2013, ss. 504.

Recenzenci wydawniczy:

Prof. dr hab. Barbara Jakubowska-Wagner, Prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan

Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego:

Prof. dr hab. Barbara Jakubowska-Wagner, Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński, dr hab. prof.

UWr Grażyna Pańko

Rok obrony: 2014

 

granty i prace badawcze:

2014/2015 – współkoordynator grantu – wraz z dr Agnieszką Chłosta-Sikorską: „Żołnierze Niezłomni” Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć, realizowanego w ramach projektu MEN: „Uniwersytet Młodych Wynalazców”

1997 – Grant w programie „Partnerzy w kształceniu nauczycieli edukacji obywatelskiej” – przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

 

członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

– Polskie Towarzystwo Historyczne

– Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

– Wspólna Polsko-Czeska Komisji ds. Podręczników

 

współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

– od 2015 członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, w ramach którego jestem członkiem Wspólnej Polsko-Czeskiej Komisji ds. Podręczników zajmującej się analizą i oceną wizji polskiej historii w szkolnym kursie w edukacji historycznej w Czechach

– od 2014 w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Historyczno-Dydaktycznego, na którym przedstawicie uczelni wyższych z Polski przedstawiają i omawiają podejmowane przez

Doktorantów prace doktorskie

– od 1998 roku współpraca ze Stałą Wspólną Polsko-Czeską Komisją Nauk Humanistycznych w związku z realizacją problematyki wzajemnych historycznych polsko – czeskich relacji w polskich i czeskich podręcznikach historii udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

 

 

Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach

 1. Józef Brynkus, Miejsca pamięci narodowej, konferencja podsumowująca projekt „Pamięć śladów, śladami pamięci – miejsca pamięci narodowej na ziemi olkuskiej”, organizowana przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu, 2015. 11. 27Józef Brynkus, Homo sovieticus – człowiek zniewolony, Ogólnopolska konferencja: Pułkownik Kukliński zwycięska misja, Wiązowna k/Otwocka, 2015.11. 07
 2. Józef Brynkus, Komunistyczna ideologizacja początków państwa polskiego w propagandzie i edukacji historycznej, ogólnopolska konferencja naukowa: Spór o początki państwa polskiego. Historiografia. Tradycja. Mit. Propaganda, ogólnopolska konferencja organizowana Przez IH UJ i TNDWH UJ, Kraków, 2015. 04. 16-17.
 3. Józef Brynkus, Model dydaktycznej analizy podręczników szkolnych – koncepcja, kryteria, narzędzia badawcze, międzynarodowa konferencja naukowa: Pogranicze polsko-czeskie – 70 lat doświadczeń (1945-2015, Polanica – Zdrój, 2015. 03. 26-27
 4. Józef Brynkus: Indywidualne i zbiorowe perspektywy (aspekty) pamięci o Polsce Ludowej zawarte w pomnikach i ich miejsce we współczesnej przestrzeni publicznej, konferencja: Pamięć miejsca. Miejsce Pamięci, międzynarodowa konferencja, organizowana przez Instytut Historii UP Kraków, 2014. 12. 11-12.
 5. Józef Brynkus, Gimnazjum w Wadowicach od reformy Janusza Jędrzejewicza do 1939 r., sesja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach, Wadowice, 2014. 10. 24,
 6. Józef Brynkus, Funkcje rodzinne kobiety i mężczyzny w programie ideowym polskich komunistów w latach 80. XX wieku, międzynarodowa konferencja organizowana przez Instytut Historii UP Kraków: W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia, rytmy codzienności, cz. 2: „Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy”, Kraków, 2014. 10. 15-16.
 7. Józef Brynkus, Metodologia badania podręczników szkolnych, Trzebieszowice k. Lądka Zdroju, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pogranicze polsko-czeskie po wstąpieniu do UE (na przykładzie Ziemi Kłodzkiej), organizator: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe i starostwo kłodzkie, Trzebieszowice, 2014. 10. 09 – 10.
 8. Józef Brynkus, Szkolnictwo ziemi brzeźnickiej w XX wieku. Wybrane aspekty, ogólnopolska konferencja naukowa; Zarys dziejów gminy Brzeźnicy i Doliny Karpia organizowana przez Bibliotekę w Brzeźnicy, Brzeźnica, 2014. 09. 27.
 9. Józef Brynkus, Symbolika morza w polskiej edukacji historycznej, sesja: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej, XIX Powszechny Zjazd Historyków, Szczecin, 2014. 09. 18.
 10. Józef Brynkus, Gry dydaktyczne jako inspiracja i źródło aktywnej oraz kreatywnej rzeczywistej i alternatywnej narracji historycznej. Samoświadomość teoretyczna i metodologiczna uczniów w tym zakresie, Sympozjum Pantha Rhei – Historia 2.0; XIX Powszechny Zjazd Historyków, Szczecin, 2014. 09. 17.
 11. Józef Brynkus, Poemat dla dorosłych jako źródło, idea historiozoficzna i inspiracja historiograficzna przydatna w odczytywaniu dziejów Polski Ludowej, V konferencja źródłoznawcza „Tekst literacki w warsztacie naukowym historyka” organizowana przez Katedrę Historii XIX wieku UP w Krakowie; Maniowy, 2014. 06. 09-11.
 12. Józef Brynkus, Siostry serafitki wobec totalitaryzmów. Dom zakonny we Frydrychowicach, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Kobiety wojny, Oświęcim, 2014. 06. 05-08.
 13. Józef Brynkus, Dwór jako ośrodek budowania umysłowości i tożsamości lokalnej, konferencja naukowa: Dwory i dworki w kulturze regionu, z cyklu: Region-Edukacja-Kultura, organizowana przez Pracownię Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, Bukowno, 2014. 05. 29-30.
 14. Józef Brynkus, Pospolita przestępczość funkcjonariuszy SB. Jej wpływ na ich zawodową karierę oraz efektywność operacyjna, ogólnopolska konferencja: Przestępczość funkcjonariuszy MBP i MSW organizowana w ramach cyklu: Komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1990 przez IPN Oddział w Szczecinie, Szczecin, 2014. 05. 21-22.
 15. Józef Brynkus, Dlaczego warto znać dzieje swoich sąsiadów? Polsko – czeskie dzieje i edukacyjne dylematy z nimi związane, zaverećna konferencje v ramci projektu: Historie hranici nekonći – Historia ponad granicami, organizowana przez: Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w czeskim Cieszynie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej, Ćesky Teśin, 2013. 12. 11.
 16. Józef Brynkus, Globalizacja poznania historycznego a problem rozwoju umiejętności metodologicznych studentów historii, interdyscyplinarna konferencja: Innowacyjne metody kształcenia studentów nauk humanistycznych, organizowana przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013. 12. 06.
 17. Józef Brynkus, Wiadomości historyczne – komunistyczna ideologizacja nauczycieli w Polsce Ludowej, ogólnopolska konferencja: Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka, organizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Lublin, 2013. 11. 19-20.
 18. Józef Brynkus, Historiografia i prasa polska o Rusi Zakarpackiej w latach 1918-1939, międzynarodowa konferencja: Podkarpatska Rus v dejinach Ceskoslovenska 1919-1946, organizowana przez: Institut historie Filozofickej fakulty Presovskej univerzity v Presovie, Centrum historickych studi z bohemistyki a slavistiky Użhorodskej Narodnej univerzity v Użhorode, Slovenska historicka spolocnost pri SAV v Bratislave, Historicka spolocnost kralovskeho mestapresov, Centrum excelentnosti sociohistorickeho a kulturnohistorickeho vyskumu Presovskej univerzity v Presove, Presov, 2013. 11. 6-7.
 19. Józef Brynkus, Inspiracje i odwołania do dzieła KEN w nauczaniu szkolnym okresu Polski Ludowej, ogólnopolska konferencja naukowa: „Komisja Edukacji Narodowej. Ludzie i dzieło w dialogu pokoleń”, organizowana przez: Katedrę Historii Oświaty i Wychowania, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Instytut Historii Nauki PAN i Towarzystwo Historii Edukacji zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Kraków, 2013. 10. 14-15.
 20. Józef Brynkus, Milczenie w narracji historycznej – kilka uwag o metodologicznych, poznawczych i edukacyjnych skutkach, Interdisziplinaere Tagung des Fachbereichs Germanistik, „Ueber das Schwiegen“ das Verschwiegene – das Ungesagte – das Unsagbare, organizowana przez Instytut Neofilologii UP Kraków, Kraków, 2013. 09. 27-29.
 21. Józef Brynkus, Intuicja jako alternatywne źródło edukacyjnego poznania przeszłości przez uczniów w warunkach współczesnej szkolnej edukacji historycznej, międzynarodowa konferencja: Kierunki badań dydaktycznych-kierunki zmian edukacji historycznej, organizowana przez: Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń, 2013. 09. 6-7.
 22. Józef Brynkus, Globalizacja poznania historycznego a systematyczne nauczanie historii w szkołach, Trzecie plenarne spotkanie pracowników szkół ćwiczeń z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie: Wychowawcze i dydaktyczne wyzwania współczesnej szkoły, Kraków, 2013. 06. 14.
 23. Józef Brynkus, Źródło materialne w badaniu mentalności społeczeństwa, V konferencja źródłoznawcza: Źródła kultury materialnej w badaniach. Charakterystyka i interpretacja, organizowana przez Katedrę Historii XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maniowy, 2013. 06. 10-12.
 24. Józef Brynkus: Korczak – ideał człowieka i wzór wychowawczy w komunistycznej interpretacji, międzynarodowa konferencja: Korczak – polsko-żydowska wspólnota miejsca, kultury i pamięci, organizowana przez Instytut Historii, Instytut Nauk o Wychowaniu i Instytut Neofilologii UP Kraków, Kraków, 2012. 12. 13-14.
 25. Józef Brynkus: Rola pamięci indywidualnej i zbiorowej w konstytuowaniu faktów historycznych,międzynarodowa konferencja: Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, organizowana przez Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej UP Kraków oraz Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Kraków, 2012. 12. 05-06.
 26. Józef Brynkus: Globalizacja poznania historycznego i znaczenie w niej mediów, międzynarodowa konferencja naukowa: Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, organizowana przez UMCS w Lublinie, Lublin, 2012. 10. 18-19.
 27. Józef Brynkus: Ideologiczny kształt Dnia Dziecka w Polsce Ludowej, międzynarodowa konferencja: W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo, organizowana przez Instytut Historii i Katedrę Edukacji Historycznej oraz Zakład Historii Kultury UP Kraków, Kraków, 2012. 10. 17-18.
 28. Józef Brynkus: Metodologiczne uwarunkowania wykorzystania krajobrazu historycznego w badaniach historycznych, edukacji dziejów i popularyzacji historii, konferencja: Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu, z cyklu: Region – Edukacja – Kultura, , organizowana przez Pracownię Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, Bukowno, 2012. 06. 14-15.
 1. Józef Brynkus: Rola prasowych źródeł ikonograficznych – na przykładzie Trybuny Ludu – w rozpoznawaniu struktury władzy politycznej w czasach komunizmu, IV konferencja źródłoznawcza w Maniowych, 2012, organizowana przez Katedrę XIX wieku Instytutu Historii UP w Krakowie, Maniowy, 2012.
 1. Józef Brynkus: Maria Curie – Skłodowska wzorzec kobiety i naukowca w polskiej edukacji historycznej czasów Polski Ludowej, międzynarodowa konferencja naukowa: Maria Skłodowska-Curie. Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej, organizowana przez Instytut Neofilologii oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy Instytutu Francuskiego w Krakowie oraz francuskiego Stowarzyszenia GERFLINT, Kraków. 2011. 09. 26-27.
 2. Józef Brynkus: Konstytucje PRL-u w edukacji historycznej i nauczaniu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym w latach 1944 – 1989, konferencja: Parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej, organizowana przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 16-17. 09. 2011. 09. 16-17.
 3. Józef Brynkus: Trybuna Ludu jako narzędzie ideologizacji polskiego społeczeństwa, III konferencja źródłoznawcza w Maniowych, organizowana przez Katedrę XIX wieku Instytutu Historii UP w Krakowie, Maniowy, 2011.
 4. Józef Brynkus: Chopin – bohater edukacji historycznej czasów komunizmu, konferencja: Chopin w polskiej szkole i kulturze, organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie., Kraków, 2010, 09. 25-26.
 5. Józef Brynkus: Symbolika Lwowa w polskiej edukacji historycznej od 1918 roku, międzynarodowa konferencja: Wspólne czy osobne? Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej, organizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, Białystok. 2010. 09. 23-24.
 6. Józef Brynkus: Listy do partii jako źródło do badania mentalności Polaków w czasach PRL-u – na przykładzie korespondencji kierowanej do Trybuny Ludu, II konferencja źródłoznawcza w Maniowych, organizowana przez Katedrę XIX wieku Instytutu Historii UP w Krakowie, Maniowy, 2010.
 7. Józef Brynkus: Wartości narodowe w edukacji obywatelskiej we współczesnej szkole, konferencja: Kształcenie politologiczne a edukacja obywatelska, organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2009. 11. 5-6.
 8. Józef Brynkus: Józef Beck w edukacji historycznej po 1989 roku, konferencja: Józef Beck (1894 – 1944). Żołnierz – polityk – dyplomata, organizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2009. 11. 04.
 1. Józef Brynkus: Antykomunistyczne postawy studentów WSP Kraków w latach 80. XX wieku, konferencja: Pieśń i poezja siłą opozycji studenckiej w latach 80 – tych XX wieku, organizowana przez NZS AP w Krakowie, Kraków 2009. 06. 04.
 2. Józef Brynkus: Relacje tajnych współpracowników komunistycznego aparatu represji, czyli o wartości poznawczej archiwaliów IPN-u na przykładzie akt SB dotyczących WSP Kraków, konferencja: Pamiętniki, dzienniki i relacje z XVIII – XX wieku, jako źródło do badań historycznych, organizowana przez Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Maniowy 2009. 05. 12-14.
 3. Józef Brynkus: Stan wojenny w polskiej edukacji historycznej przed i po 1989 r., konferencja: Stan wojenny w Polsce. Fakty – hipotezy – interpretacje, organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006. 13-14.
 4. Józef Brynkus: Dzieje polsko-niemieckie w polskiej edukacji historycznej – uwarunkowania. Nauczanie historii polsko – niemieckiej, warsztaty: Pamiętać – ale jak?, organizowane przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków, 2006. 11. 06.
 5. Józef Brynkus: Metodologia Historii w przygotowaniu dydaktycznym studentów historii, konferencja: Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, organizowana przez Katedrę Edukacji Historycznej Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 2006.09. 28-29.
 6. Józef Brynkus: Mamy pamiętać, czy czas zapomnieć, konferencja: 110 rocznica śmierci Jana Matejki, organizowana przez Muzeum Jana Matejki w Koryznówce, Nowy Wiśnicz, 2003, październik.
 7. Józef Brynkus: Historyczne korzenie europejskiej jedności i ich szkolne odzwierciedlenie, konferencja: Edukacja w procesie integracji europejskiej, organizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2003. 03. 25-26.
 8. Józef Brynkus: Rola historii regionalnej w zachowaniu tożsamości narodowej, III Forum historyków i nauczycieli historii z Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Kraków. 2002. 11. 06-10.
 9. Józef Brynkus: Stosunki wyznaniowe na polskiej Orawie w XVI-XVIII wieku, konferencja: Religijność na polskich pograniczach w XVI – XVIII wieku, organizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra, 2002. 09.18-19.
 10. Józef Brynkus: Świadomość narodowa w warunkach zaborczych, konferencja: Oświata i szkoła narodów bez państwa w Europie Środkowej Wschodniej (XIX – XX wiek), organizowana przez Instytut Pedagogiki i Centrum Badań Śląskoznawczych i Boehemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Polanica-Zdrój, 2001. 05. 06-08.
 11. Józef Brynkus: Dwór i prowincja w edukacji historycznej na przykładzie staropolskim, konferencja: Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, organizowana przez Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków, 2001. 05. 02-05.
 12. Józef Brynkus: Programy komputerowe jako efekt twórczej pracy studentów, konferencja: Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, organizowana przez Akademię Bydgoską, Bydgoszcz, 2001. 04. 02- 03.
 13. Józef Brynkus: Uwarunkowania organizacyjne, metodyczne i merytoryczne praktyk zawodowych studentów historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, konferencja: Miejsce i rola praktyk pedagogicznych w przygotowaniu nauczycieli dla zreformowanej szkoły, organizowana przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie, Kraków, 2000. 12. 05-07.
 14. Józef Brynkus: Uwarunkowania pojmowania polsko-niemieckiej przeszłości przez młodzież polską, konferencja: Pamięć o historii i upamiętnianie. Znaczenie kształcenia historyczno – politycznego w Polsko niemieckiej wymianie młodzieży, organizowana przez Deutsch – polnisch Jugendwerk, Berlin 2000. 10. 06-08.
 15. Józef Brynkus: Społeczeństwo ukraińskie Lwowa i wschodniej Galicji w piśmiennictwie politycznym i historycznym Michała Bobrzyńskiego, konferencja: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura,organizowana przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie, Kraków, 2000. 05. 17-19.
 16. Józef Brynkus: Model południowego sąsiada w polskich podręcznikach historii, konferencja: Śkolni vyuka dejepisu a prekonavani stereotypnich obrazu sousednich narodu, organizowana przez Katedra Historie Filozoficke Fakulty Ostravske Univerzity, Ostrava, 1999. 11. 09-10.
 1. Józef Brynkus: Demokracja i prawa człowieka w aktywnych metodach nauczania – uczenia się historii, warsztaty metodyczne: metody aktywne w edukacji historycznej, w ramach IV Forum Środowiskowego Polskich Historyków i Nauczycieli Historii z Europy Środkowo-Wschodniej, organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Kraków, 1999.
 2. Józef Brynkus: Polska perspektywa nauczania o Holokauście, konferencja: Dzieje Żydów w Polsce w edukacji szkolnej. Nauczanie o Holokauście, organizowana przez The Spiro Institute London, Fundację Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, Instytut Historii WSP Kraków i Państwowe Muzeum Oświęcim – Brzezinka, Kraków, 1998. 09. 16-18.
 3. Józef Brynkus: Zalety i wady współczesnych podręczników historii na szczeblu szkoły podstawowej, konferencja: Podręcznik Historii dla szkoły XXI wieku, organizowana przez Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa, 1997. 05. 20-22.
 4. Józef Brynkus: Wzorzec polskiej kobiety w edukacji historycznej XIX i XX wieku. Casus Jadwigi żony Jagiełły, konferencja: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, organizowana przez Zakład Historii Wychowania i Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Poznań, 1997.
 5. Józef Brynkus: Człowiek jako przedmiot edukacji historycznej, konferencja: Wartości w edukacji historycznej, organizowana przez Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii WSP Bydgoszcz, Bydgoszcz, 1997.
 6. Józef Brynkus: Problematyka czeska we współczesnych podręcznikach do nauczania historii na szczeblu szkoły podstawowej, konferencja: Młodzież polska i czeska o sobie, organizowana przez Stałą PolskoCzeską Komisję Nauk Humanistycznych, Trutnov, 1996. 10. 7-8.

 

podręczniki, skrypty

 1. (wspólnie z E. Wygonik), Środowisko geograficzne Małopolski, w: Dziedzictwo kulturowe w regionie. Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Podręcznik do nauczania ścieżki regionalnej, red. J. Mazur, Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”, Kraków, 2000, s. 15-56.
 2. (wspólnie z E. Wygonik), Życie miejskie i wiejskie, w: Dziedzictwo kulturowe w regionie. Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Podręcznik do nauczania ścieżki regionalnej, red. J. Mazur, Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”, Kraków, 2000, s. 57-96.
 3. (wspólnie z E. Wygonik), W kręgu małopolskiej tożsamości regionalnej, w: Dziedzictwo kulturowe w regionie. Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Podręcznik do nauczania ścieżki regionalnej, red. J. Mazur, Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”, Kraków, 2000, s. 149-185.
 4. (wspólnie z E. Wygonik), Zabytki przyrody i architektury w regionie, w: Dziedzictwo kulturowe w regionie. Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Podręcznik do nauczania ścieżki regionalnej, red. J. Mazur, Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”, Kraków, 2000, s. 261-278.

 

osiągnięcia:

organizacja konferencji:

– 2015 październik – (wspólnie z dr Agnieszką Chłosta-Sikorską) organizacja konferencji podsumowującej grant: „Żołnierze Niezłomni” Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć, realizowanego w ramach projektu MEN: „Uniwersytet Młodych Wynalazców”, miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Publikacje:

najważniejsze publikacje:

 1. Indywidualne i zbiorowe aspekty pamięci o Polsce Ludowej zawarte w pomnikach i ich miejsce we współczesnej przestrzeni publicznej, w: Historia-pamięć-tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 3. Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, wyd. LIBRON, Kraków 2015, ISBN: 978083-65148-36-0, s. 133-145.
 2. Ideologiczny kształt Dnia Dziecka w Polsce Ludowej, w: W kręgu rodziny epok dawnych: dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, DiG, Warszawa 2014, s. 579-594.
 3. Educational games as an inspiration to creating a historical narration by students, in: History 2.0. Symposium proceedings 19th General Congress of Polish Historians. 17 Septembers 2014, ed. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Publisher „Enaukowiec”, Lublin 2014, s. 91-99, nr ISBN 978–83–936418–6–4.
 4. Intuicja jako alternatywne źródło edukacyjnego poznania przeszłości uczniów w warunkach współczesnej szkolnej edukacji historycznej, w: Kierunki Badań Dydaktycznych. Kierunki zmian edukacji historycznej, zbiór studiów pod redakcją S. Roszaka. M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Ł. Wróbla, seria: X Toruńskie spotkania dydaktyczne, Toruń 2013, s. 171-178.
 5. Rola pamięci zbiorowej i indywidualnej w konstatowaniu faktów historycznych, w: Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 1. Historia i edukacja, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, U. Kicińska, wyd. LIBRON, Kraków 2013, s. 33-46.
 6. Recenzja: „Pawelec Tomasz, Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, w: „Krakowskie Studia Małopolskie” 2012/17, s. 308-315.
 7. Materiały źródłowe: Notatka: dotyczy upamiętnienia zbrodni hitlerowskich na polskich jeńcach wojennych w Katyniu, tajne, AAN, KC PZPR w Warszawie, Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, sygn: XXXIV-162, 21, 03, 1977, teczka bez paginacji, w: „Krakowskie Studia Małopolskie” 2012/17, s. 273-279.
 8. Konstytucje PRL-u w edukacji historycznej i nauczaniu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym w latach 1944 – 1989, w: Parlament – Konstytucja – Demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej, S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, VIII Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, Toruń 2011, s. 120-138.
 9. Materiały źródłowe: List Stefana Kalinowskiego do członków Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (30 listopada 1956 r.), w: „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2011/16, s. 286-302.
 10. Petryfikacja ideologii państwa komunistycznego na przykładzie debat ideologicznych i politycznych Polski Ludowej w latach 80. XX wieku, w: „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2011/16, s. 19-39.
 11. Relacje tajnych współpracowników komunistycznego aparatu represji, czyli o wartości poznawczej archiwaliów IPN (na przykładzie akt SB dotyczących WSP Kraków), w: Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII – XX wiek), red. K. Karolczak, Wyd. Naukowe UP Kraków, Kraków 2011, s. 287-294.
 12. Symbolika Lwowa w polskiej edukacji historycznej, w: Wspólne czy osobne. Miejsca pamięci narodów Europy Współczesnej, red. W. Śleszyński, wyd. Avalon, Białystok – Kraków 2011, s. 161-172.
 13. Metodologia historii w przygotowaniu dydaktycznym studentów historii, w: Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, red. L. Kudła, C. Nowarski, wyd. Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2008, s. 116-122.
 14. Stan wojenny w polskiej współczesnej edukacji historycznej, Stan wojenny – fakty, hipotezy, interpretacje. Zbiór studiów, red. A. Czwolek, W. Polak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 471-480.
 15. Holokaust – polskie uwarunkowania nauczania o zagładzie Żydów, w: Holocaust lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, red. J. Chrobaczyński, P. Trojański, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2004, s. 123-129.
 16. Polnische Jugendliche und die deutsch-polnische Geschichte, w: Erinneren und Gedenken. Zur Bedeutung der historisch-politischen Bildung im deutsch – polnischen Jugendaustausch, red. K. Dethlefsen, wyd. Deutsch-polnisch Jugendwerk, PotsdamWarschau, 2002, s. 73-78.
 17. Polska świadomość narodowa w XIX wieku – perspektywy interpretacyjne, w: Edukacja. Państwo. Naród w Europie Środkowej i Wschodniej w XIX i XX w., red. A. Bilewicz, R. Gładkiewicz, S. Walasek, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 21-33.
 18. Społeczeństwo ukraińskie Lwowa i wschodniej Galicji w piśmiennictwie politycznym i historycznym Michała Bobrzyńskiego, w: Lwów – społeczeństwo – kultura, t. 4, red. K. Karolczak, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 2002, s. 235-246.
 19. Model bohatera narodowego w edukacji historycznej – problemy metodologiczne, Sbornik praci filozoficke fakulty Ostravske Univerzity, Historie. Historica, red. M. Myśka, 2000, nr 8, s. 129-139.
 20. Polska perspektywa nauczania o Holokauście, „Pro Memoria”. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, wyd. Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, 2000, nr 13, s. 6-73, ISSN-1232-8324.

 

monografie:

 1. Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944 – 1989), wyd. Antykwa, Kraków 2013, ss. 504.
 2. Bohaterowie dziejów polskich w podręcznikach szkolnych XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków, Kraków 1998, ss. 280.

 

artykuły w czasopismach naukowych (niewymienione w najważniejszych publikacjach):

 1. Józef Beck w edukacji historycznej po 1989 roku, w: „Krakowskie Studia Małopolskie” 2012/17, s. 112-122.
 2. Marie Curie-Skłodowska, modele de femme et de scientifique dans l’enseignement historique aux temps de la Pologne Populaire, in : Synergies Pologne, n°9 -2012, « Autour de la compétence d’apprentissage de langues: gestion des resources métacognitives et cognitives », Coordonné par Katarzyna Karpińska-Szaj et Jolanta Zając, pp.167-178.
 3. Recenzja edycji źródeł: Mirosław Kłusek, „Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej”, Seria A. XX wiek, t. I, Kraków 2011, w: „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2011/16, s. 362-365.

 

redakcja naukowa:

 1. „Żołnierze Niezłomni” Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć, red. J. Brynkus, A. ChłostaSikorska, M. Masłowski, Wyd. Szkolne Omega, Kraków 2015, ISBN: 978-83-7267- 631-2, s. 5-12, całość publikacji, ss. 140.

 

rozdziały w monografiach:

 1. Historical Education – Historical Culture – Historical Didactics in Poland, w: Facing – Mapping – Bridging Diversity. Foundation of European. Discourse History Education, part 2, (eds) E. Erdmann, W. Hasberg, Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts 2011, s. 117-149 (wspólnie z P. Trojański).

 

e-publikacje:

 1. Gry dydaktyczne inspiracją do tworzenia narracji historycznej przez uczniów, w: Historia 2.0. Materiały sympozjum Panta Rhei XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. 17 września 2014, red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, wyd. „Enaukowiec”, Lublin 2014, s. 83-90, nr ISBN 978–83–936418–6–4.

 

inne publikacje:

 1. Wstęp, (z A. Chłosta-Sikorska)„Żołnierze Niezłomni” Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć, red. J. Brynkus, A. Chłosta-Sikorska, M. Masłowski, Wyd. Szkolne Omega, Kraków 2015, ISBN: 978-83-7267-631-2, s. 5-12, całość publikacji, ss. 140.
 2. Globalizacja poznania historycznego i znaczenie w niej mediów, w: Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-628-5, s. 317 – 332
 3. „Wiadomości Historyczne” jako narzędzie komunistycznej ideologizacji nauczycieli w Polsce Ludowej, w: Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, red. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska, Lublin 2015, ISBN: 978-83-7784-776-3; s. 289-305.
 4. Inspiracje i odwołania do dzieła Komisji Edukacji Narodowej w nauczaniu szkolnym Polski Ludowej, w: Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, red. K. Dormus, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, R. Ślęczka, Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2014, s. 477-493.
 5. Janusz Korczak an educational ideal in a communist interpretation, w: Korczak reminescences: selected aspects of the times and legacy of Janusz Korczak, red. A. Chłosta-Sikorska, H. Stepniewska-Gębik, P. Trojański, Wydawnictwo naukowe UP Kraków, Kraków 2014, s. 95-103.
 6. Metodologiczne uwarunkowania wykorzystania krajobrazu historycznego w badaniach historycznych edukacji dziejów i popularyzacji historii, w: Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Wydawnictwo Naukowe UP Kraków, Kraków 2014, s. 303-319; nr ISBN 978-83-7271-862-4.
 7. Szkolnictwo na ziemi brzeźnickiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (do 1945 r.). zarys problematyki, w: zarys dziejów gminy Brzeźnica i Doliny Karpia. W 450- rocznicę Inkorporacji Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego do Polski (1564-2014), red. A. Nowakowski, wyd. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy, Brzeźnica 2014, s. 93-113.
 8. Maria Curie-Skłodowska jako wzorzec kobiety i naukowca w polskiej edukacji historycznej czasów Polski Ludowej, w: Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej. Maria Skłodowska-Curie, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, M. Pamuła-Behrens, wyd. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2013, s. 92-109.
 9. Józef Poniatowski – ciekawe i godne życie, chwalebna śmierć – przepustką w ojczysty panteon, w: W nurtach historii. W 200. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, praca zbiorowa, wyd. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Pałac Krzysztofory, Kraków 2013, s. 33-48.
 10. Opracowanie dydaktyczne w rozdziale: Ojczysty panteon i ojczyste spory – wiek XX autorstwa M. Wołosa, w: Przodków naszych dzieje. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Propozycje dydaktyczne dla nauczycieli szkół Ponadgimnazjalnych, red. B. Popiołek, wyd. LIBRON, Kraków 2013, s. 115-147.
 11. Opracowanie dydaktyczne w rozdziale: Ojczysty panteon i ojczyste spory – wiek XIX autorstwa K. Meusa, w: Przodków naszych dzieje. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Propozycje dydaktyczne dla nauczycieli szkół Ponadgimnazjalnych, red. B. Popiołek, wyd. LIBRON, Kraków 2013, s. 89-113.
 1. Chopin – bohater narodowy w polskiej edukacji historycznej w czasach komunizmu, w: Chopin w polskiej szkole i kulturze, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowska, wyd. Naukowe UP Kraków, Kraków 2011, s. 249-256. 13. Wartości narodowe w edukacji obywatelskiej we współczesnej szkole, w: Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, red. S. Kilian, Wyd. Naukowe UP Kraków, Kraków 2010, s. 24-31.
 2. Ugoda hadziacka na tle dziejów Kozaczyzny we współczesnej polskiej edukacji historycznej, w: W kręgu Hadziacza A. D. 1658. Od historii do literatury, red. P. Borek, wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2008, s. 366-373.
 3. Dydaktyka w II Rzeczypospolitej, (rec.) „Konspekt”, Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2005, nr 1, s. 202-204.
 4. Religijność współczesnej polskiej Orawy w XVI – XVII wieku, w: Religijność na polskich pograniczach w XVI – XVIII wieku, red. D. Dolański, wyd. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 21-28.
 5. Historyczne źródła odmienności regionalnej Małopolski, w: Edukacja regionalna. Ziemia Krakowska, red. A. Pawlikowska-Wójcicka, wyd. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2005, s. 5-17.
 6. Mamy pamiętać, czy czas zapomnieć? Wartości edukacyjne obrazu Jana Matejki „Jan Kochanowski” nad zwłokami Urszulki”, w; „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia I”, red. J. Krukowski, wyd. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 168-173.
 7. Autorstwo ponad 150 haseł tematycznych do: Historia. Encyklopedia szkolna, red. E. Wygonik-Barzyk, M. Stępniewska, wyd. Zielona Sowa, Kraków, 2004.
 8. Hasła: biografistyka historyczna, ekohistoria, enkulturacja dzieci i młodzieży w procesie nauczania – uczenia się historii, eseistyka historyczna, historia prawa, intuicja historyczna, jednostki i masy w dziejach, nacjonalizm w nauczaniu historii, nauczanie historii i wiedzy o społecznej dla szkoły podstawowej, nauczanie historii a polityka i edukacja polityczna, podręczniki historii i wiedzy społecznej dla szkoły podstawowej, prasa – jej rola w nauczaniu historii i wiedzy społecznej, tożsamość narodowa, w: Współczesna dydaktyka historii, red. J. Maternicki, wyd. Juka, Warszawa, 2004, s. 26- 28, 63-64, 69-70, 70, 110-111, 144, 144-146, 207-208, 212-214, 273, 301-302, 391- 392.
 9. Świadomość historyczna w perspektywie globalnej, „Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2003, nr , s. 134-136.
 10. Uwarunkowania pojmowania polsko – niemieckiej przeszłości przez młodzież polską, w: Pamięć i upamiętnianie. O znaczeniu edukacji historyczno – politycznej w polsko – niemieckiej wymianie młodzież, red. K. Dethlefsen, wyd. Deutsch-polnisch Jugendwerk, Potsdam-Warschau, 2003, s. 81-86.
 11. Wartościowa monografia, w: Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny, Wydawnictwo Małopolski Ośrodek Dokumentacji regionalnej, Kraków, 2003, s. 299- 305.
 12. (wspólnie z E. Wygonik), Henryk Walezy, w: Poczet władców Polski, wyd. Z. Kluszczyński, Kraków, 2003, s. 293-296.
 13. (wspólnie z E. Wygonik), Koronacje i regalia, w: Poczet władców Polski, wyd. Z. Kluszczyński, Kraków, 2003, s. 9-26.
 14. (wspólnie z E. Wygonik), Królowie elekcyjni, w: Poczet władców Polski, wyd. Z. Kluszczyński, Kraków, s. 285-292.
 15. (wspólnie z E. Wygonik), Stefan Batory, w: Poczet władców Polski, wyd. Z. Kluszczyński, Kraków, 2003, s. 297-306.
 16. Dwór a prowincjonalne peryferie władzy w perspektywie edukacyjnej, w: Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, red. R. Skowron, wyd. Zamek królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 617-624.
 17. Historyczne korzenie europejskiej jedności i ich szkolne odzwierciedlenie, w: Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. H. Konopka, Wyd. Instytut Historii Uniwersytetu Białostockiego, Białystok, 2003, s. 108-117.
 18. Świadomość historyczna w perspektywie postmodernistycznej, w: W służbie szkoły i nauki. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Majorkowi, red. Z. Ruta, R. Ślęczka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 2003, s. 105-108.
 19. Wątki biograficzne w edukacji historycznej XX wieku, w: Edukacja historyczna a współczesność, red. B. Kubis, Opole, 2003, s. 377-383.
 20. Uwarunkowania organizacyjne, metodyczne i merytoryczne praktyk zawodowych studentów historii, w: Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 2002, s. 336-339.
 21. (wspólnie z J. Mazur), Programy komputerowe jako efekt twórczej pracy studentów historii, w: Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002, s. 171-179.
 22. Wizja Jadwigi – żony Jagiełły – w edukacji historycznej XIX stulecia, w: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, red. W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk, t. II, Wydawnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 2001, s. 281-289.
 23. Współczesne uwarunkowania edukacji historycznej, w: Europa Środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku, red. A. Essen, A. Kastory, M. Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 2001, s. 193-199.
 24. Polska perspektywa nauczania o Holokauście, „Pro Memoria”. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, wyd. Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, 2000, nr 13, s. 6-73, wersja wydana w języku angielskim, , ISSN-1233-7870.
 25. Perspektywy sarmatyzmu (Na marginesie książki Sarmatyzm Stanisława Grzybowskiego), w: Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki europejskiej, red. F. Leśniak, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2000, s. 171-176.
 26. Bohaterowie dziejów czeskich w polskich współczesnych podręcznikach do nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej, w; Śkolni Vuka dejepisu a prekonavani stereotypnich obrazu sousednich narodu, red. Blaźena Gracova, t. I, Ostrava, 1999, s. 43-56.
 27. Człowiek jako wartość podstawowa w edukacji historycznej, w: Wartości w edukacji historycznej, red. J. Rulka, Wydawnictwo Uczelniane WSP Bydgoszcz, Bydgoszcz 1999, s. 103-108.
 28. Święty Stanisław i Święty Wojciech w XIX wiecznej edukacji historycznej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków”. Prace Historyczne, red. J. Gołębiowski, XX, 1999, s. 109-130.
 29. Obraz dziejów Czech w polskich podręcznikach historii, w: Ćeska a polska mladeź o sobie. Modzież polska i czeska o sobie, red. M. Myśka, W. Świątkiewicz, Ostrava, Ostravska univerzita Ostrava, Filozoficka fakulta, 1998, s. 163-184.
 30. Tadeusz Kościuszko – XIX wieczny szkolny bohater historyczny, „Rocznik Naukowo – Dydaktyczny WSP Kraków”, Prace Historyczne, nr XIX, red. J. Gołębiowski, 1998, s. 115-128.
 31. Niektóre wady i zalety współczesnych podręczników do nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej, w: Przeszłość w szkole przyszłości, red. J. Walczak, A. Zielecki, Częstochowa, 1997, s. 143-153.
 32. Głowacki czy Szela – chłopski bohater w edukacji historycznej XIX wieku, „Rocznik Bocheński”, red. J. Flasza, 1996, t. IV, s. 183-191.
 33. Pierwiastek bohaterstwa w historii i jego edukacyjna aplikacja, „Rocznik Naukowo – Dydaktyczny WSP Kraków. Prace Historyczne”, red. J. Gołębiowski, XVII, 1995, s. 107-113.
 34. Legenda szkolna księdza Piotra Skargi, „Nasza Przeszłość”, 1994, nr 2, s. 187-199.
 35. Kontrowersje wokół Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziewiętnastowiecznych podręcznikach historii, „Przegląd Humanistyczny”, 1993, nr 3,
 36. Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta III Wazy, „Wiadomości Historyczne”, 1993, nr 3, s. 141-150.
 37. Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta III Wazy. Służba wojskowa i publiczna, „Rocznik Naukowo – Dydaktyczny WSP Kraków. Prace Historyczne”, red. F. Kiryk, 1993, R. XVI, s. 221-245.
 38. Cele i treści kształcenia historycznego w perspektywie reformy szkolnej, „Wiadomości Historyczne”, 1993 nr 2.
 39. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w programach i podręcznikach szkolnych okresu międzywojennego, w: Społeczeństwo i niepodległość, red. Z. Tabaka, H. Żaliński, wyd. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1992, s. 130-146.
 40. Stosunki polsko-krzyżackie i bitwa grunwaldzka w galicyjskich podręcznikach historii, w: Tradycja grunwaldzka, cz. II, red. J. Maternicki, wyd. Uniwersytet Warszawski. Zakład Historii Historiografii i Dydaktyki Historii, Warszawa 1990, s. 69-103.

 

Działalność popularyzatorska:

2016

– współorganizator projektu – Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony

2015

– współorganizator projektu – Pułkownik Kukliński – Zwycięska Misja

– 2015, 15 kwietnia – wykład w V LO w Krakowie nt. Bohaterowie polscy XX wieku.

– warsztaty dla nauczycieli historii z historii najnowszej nt. Społeczeństwo polskie w kraju i na emigracji po II wojnie światowej

2014

– 2014, październik, wykład w LO w Wadowicach nt. Reformy oświaty Janusza Jędrzejewicza i jej znaczenia dla procesu dydaktycznego w wadowickim gimnazjum/liceum

 

Przed 2014 rokiem

– wykłady dla środowiska samorządowego i nauczycielskiego w Nowym Wiśniczu, Oświęcimiu, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kluczach i w Andrychowie

– współpraca z Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu

 

Inne:

– członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia Kierunku Historia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

– członek instytutowych komisji do opracowywania programów na różnych poziomach studiów: I i II stopnia, podyplomowych.

– kierownikiem praktyk zawodowych w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

– ekspertem ministerialnym komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – nr wpisu MEN 1812/Eks.

– członek komisji konkursowych dla dzieci i młodzieży oraz recenzent konkursów historycznych w województwie małopolskim: Dzieje oręża polskiego i tematycznych konkursów organizowanych przez Instytut Historii UP Kraków i IV LO w Olkuszu w latach 2013/2014 i 2014/2015

– egzaminatorem szczebla wojewódzkiego olimpiady historycznej w latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.

– współorganizator i członek finałowej komisji konkursu historycznego o odzyskaniu niepodległości przez Polskę: Bój o czapkę kapitana Stawarza – w latach 2013/2014 i 2014/2015

– 2013/2014 byłem z upoważnienia małopolskiego kuratora obserwatorem egzaminu maturalnego w LO w Wadowicach.

– członek Komisji Wojewódzkiej konkursu tematycznego „Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego” dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

 

Recenzje doktoratów:

 1. Recenzja pracy doktorskiej Pawła Pietrzyka: „Aspekty polityczne i gospodarcze w działalności dyplomatycznej Leona Orłowskiego”, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, 2015
 2. Recenzja pracy doktorskiej Marty Macury: „Wpływ studiów licencjackich z historii na kształtowanie świadomości historycznej studentów”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2014

 

Recenzje wydawnicze publikacji naukowych:

 1. Recenzja wydawnicza książki Rajmunda Pollaka: Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji”, Warszawa 2016
 2. Recenzja wydawnicza książki Mirosława Kłuska: „Nieruchomości ziemskie i ich właściciele w postępowaniach administracyjnych z lat 1944 – 1950 wywołanych realizacją dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej”, Toruń 2015.
 3. Recenzja wydawnicza artykułu Izabeli Skórzyńskiej: „Czyja pamięć, jakie wartości? Miejsce i rola ZSRR w przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1985-1991 w świetle szkolnej narracji podręcznikowej”, Kraków 2015.
 4. Recenzja wydawnicza książki Andrzeja Nowakowskiego „Zarys dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej na tle dziejów kolei galicyjskiej i małopolskiej. W 130-lecie doprowadzenia kolei do Kalwarii (1884-2014)”, Rzeszów 2014.
 5. Recenzja wydawnicza książki „Kompendium wiedzy o pisaniu i obronie prac dyplomowych”, red. T. Wojewodzic , Ł. Satoła, P. Cymanow, Kraków 2014.