Przejdź do treści

dr Natalia Bursiewicz

dr Natalia Bursiewicz

Adiunkt

Katedra Historii Nowożytnej

natalia.bursiewicz@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 94

pok: 341

publikacje:


Prowadzone zajęcia

Miasto i przestrzeń miejska, Ikonografia i epigrafika, Dziedzictwo kulturowe – uwarunkowania teoretyczne, Marketing usług turystycznych – szlak turystyczny jako produkt, Zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w regionie, Nowa estetyka – wybrane elementy historii kultury i sztuki XIX i XX w., Regulacje prawne ochrony dóbr kultury, Rejestracja zabytków i opracowanie dokumentacji, Cywilizacja miasto: architektura, urbanistyka, turystyka, Obiekty dziedzictwa kulturowego UNESCO Miasto i przestrzeń miejska – aglomeracja przemysłowa XIX-XX w., Instytucje ochrony dóbr kultury, Historia architektury sztuki w Polsce

O mnie

Natalia Bursiewicz pracuje jako asystent w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest absolwentką Historii Sztuki i Iberystyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę doktorską z zakresu ewolucji placu miejskiego w Hiszpanii w obrębie miasta historycznego napisaną pod kierunkiem prof. Eysymontta obroniła z wyróżnieniem w maju 2017r. W trakcie toku studiów brała udział w licznych projektach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą. Aktualnie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki i architektury, a także turystyki historycznej oraz dziedzictwa kulturowego. Jest także opiekunem I roku Turystyki Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego.

Zainteresowania naukowe

historia architektury, planowanie miasta i przestrzeni publicznej, koncepcja miasta jako dzieła sztuki, analiza placów miejskich jako zjawisk kulturowych i społecznych

Udział w grantach i projektach badawczych

 • Uczestnik projektu: „Analiza potencjałów kulturowych, społecznych, przestrzennych, krajobrazowych Lewina Kłodzkiego”; na zlecenie Towarzystwa Urbanistów Polskich, IX-XII 2014.
  Wykonanie komponentu historyczno-urbanistycznego.
 • Uczestnik projektu naukowo-badawczego: „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, 2013-2014.
 • Uczestnik projektu badawczego: „Plac – ewolucja estetyczna i społeczna na Półwyspie Iberyjskim”, w planie badawczym instytutu/katedry: WHNiP/IH/BM2, VI-XII 2011.
 • Uczestnik projektu badawczego z zakresu teorii architektury współczesnej Madrytu, COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madryt, I-IV 2009.

Wykaz publikacji

2017

 • Bursiewicz, Natalia (2017). Funkcja i forma przestrzeni publicznej w średniowiecznych miastach iberoarabskich na obszarze Hiszpanii. W: Amakin-wa Asma (publikacja pokonferencyjna), Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk; Instytut Ibn Chalduna, Warszawa. (przyjęty do druku)
 • Bursiewicz, Natalia (2017). Koncepcja miasta w przestrzeni i prawie średniowiecznej Kastylii. W: Idea miasta – model miasta. Wyobrażenia na temat miast na przestrzeni dziejów (publikacja pokonferencyjna), Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń. (przyjęty do druku)

2014

 • Bursiewicz, Natalia (2014). Ku idealnej koncepcji miasta. Przemiany urbanistyczno-architektoniczne w wybranych miastach hiszpańskich Królestwa Aragonii pomiędzy XII i XIV wiekiem. W: Procesy przemian w sztuce średniowiecznej, red. R. Eysymontt, R. Kaczmarek, Warszawa, s. 61-79.
 • Bursiewicz, Natalia (2014). Wpływ władzy świeckiej i kościelnej na kształtowanie przestrzeni urbanistycznej miast Półwyspu Iberyjskiego w okresie od XI do XV wieku. W: Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań, s. 279-293.

2013

 • Bursiewicz, Natalia (2013). Rema Koolhaasa refleksje o mieście. W: Historia Sztuki w dobie globalizacji, red. A. Jezierska, A. Szewczyk, A. Śliwowska, Wrocław, s. 181-188.
 • Bursiewicz, Natalia (2013). Teoria miasta idealnego Francisco Eiximenisa. Quart, nr 1 (27), s. 3-18.

2012

 • Bursiewicz, Natalia (2012). Wpływ tradycyjnych widowisk kulturalno-rozrywkowych na kształtowanie się przestrzeni miejskiej w Hiszpanii. W: Miasto w Kulturze, red. E. Trocka–Leszczyńska, E. Przesmycka, Wrocław, s. 431-441.

2010

 • Bursiewicz, Natalia (2010). Revitalization through Culture and Art. W: Gardens of Art. Urban renewal of Szewska Street in Wroclaw, red. I. Mironowicz, A. Clerici, Wrocław, s. 28-29.

2009

 • Bursiewicz, Natalia (2009). Analiza współczesnych realizacji architektonicznych na podstawie Madrytu. Oś Recoletos-Prado. W: Nowoczesność w Architekturze, red. J. Witeczka, Gliwice, s. 123-133.

Wykaz wygłoszonych referatów

Kompletny wykaz do pobrania tutaj.