Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska

dr hab. prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki

Katedra Edukacji Historycznej

agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 98

pok: 369

publikacje:


Granty i prace badawcze:

Koordynator projektu „Żołnierze Niezłomni” Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć, który jest realizowany w ramach programu MNiSW Uniwersytet Młodych Wynalazców (numer: MNiSW/ 2014/ DIR/ 620/ UMW).


Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

Polskie Towarzystwo Historyczne

Komisja Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN


Inne:

Kierownik Studiów Podyplomowych „Historia i wiedza o społeczeństwie”.

Sekretarz Olimpiady Historycznej.

Recenzent naukowy pisma Krakowskie Studia Małopolskie.

Sekretarz Rady Naukowej Serii „Rodzina dawna. Studia historyczno-antropologiczne”.

Rzeczoznawca MEN podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego.

Egzaminator-weryfikator egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie i egzaminator egzaminu maturalnego z historii.


Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

 1. Współpraca z Beit Ber College z Izraela, koordynacja 3. oraz 4. edycji polsko-izraelskiego seminarium studentów „Bringing Together”.
 2. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli historii „Nauczanie wątkowe na lekcjach historii i społeczeństwa – wybrane zagadnienia”, dotycząćych wątku „Kobieta i mężczyzna, rodzina” (7.11.2013).
 3. Współpraca z Muzeum Galicja, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli „Kontekst Nauczania o Holokauście” (14.07.2015).
 4. Współpraca z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli „Historia rodziny XIX i XX w.” (10.10.2015) Zorganizowane podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Dydaktycznej „Rola nauczania historii najnowszej w kształtowaniu patriotyzmu i postaw obywatelskich uczniów”.
 5. Współpraca z SOP Oświatowiec Toruń, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli „Zmiany w nauczaniu historii w szkole ponadgimnazjalnej wynikające z nowej podstawy programowej” (12.05.2012).
 6. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi (IV LO Olkusz, XVI LO Kraków, LO Bochnia, I LO Kraków), organizacja wykładow i warsztatów dla uczniów.
 7. Koordynacja merytoryczna (przygotowanie testów) oraz organizacja 4 konkursów dla gimnazjalistów wraz z IV LO w Olkuszu oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty:
 8. „Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego” (2012/2013),
 9. ,,Taki to mroczny czas” – 70 rocznica Powstania Warszawskiego(2013/2014),
 10. „Upadek I Rzeczypospolitej. Napoleońskie nadzieje i ład wiedeński (1764-1815).
 11. „U podstaw społeczeństwa obywatelskiego” (2014/2015),
 12. „Polskie drogi do niepodległości 1846 – 1915” (2015/2016).

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

 1. Sesja naukowa „Józef Beck (1894-1944) żołnierz-polityk-dyplomata”, Kraków, 4.11.2009, tytuł wygłoszonego referatu: „Płk Józef Beck w świetle podręczników szkolnych PRL”.
 2. Polsko-litewska Konferencja Naukowa „Bitwa grunwaldzka w historii i tradycji narodowej Polski i Litwy”, Kraków, 25.06.2010, tytuł wygłoszonego referatu: „Bitwa pod Grunwaldem w polskich podręcznikach do historii”.
 3. Konferencja Naukowa „Chopin w polskiej szkole i kulturze”, Kraków, 25-26.10.2010, tytuł wygłoszonego referatu: „Fryderyk Chopin w podręcznikach do historii wydanych po roku 1989”.
 4. III Ogólnopolska Konwencja Naukowa „Zanurzeni w historii – zanurzeni w kulturze. Kultowe seriale PRL-u”, Kraków, 26-27.11.2010, tytuł wygłoszonego referatu: „Obraz kobiet w serialu Czterej Pancerni i pies”.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacyjne konteksty wspomagania rozwoju dziecka”, Bielsko-Biała, 8.03.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Wspieranie aktywności twórczej ucznia gimnazjum na przykładzie lekcji historii”.
 6. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, Katowice, 29-30.03.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Specyfika pracy z uczniem zdolnym na III etapie edukacyjnym (gimnazjum)”.
 7. Konferencja Naukowa „Kultura i media wobec rodziny i płci”, Kraków, 12.04.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Oblicza kobiet na przykładzie podręczników do historii dla szkól ponadgimnazjalnych wydanych po 1989 roku”.
 8. III Źródłoznawcza Konferencja w Maniowych, „Prasa w warsztacie historyka (XVIII-XX w.)”, Maniowy, 23-25.05.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Pranie mózgu” na przykładzie Gazety Krakowskiej – organu Komitetu Wojewódzkiego PZPR (wybrane zagadnienia)”.
 9. VIII Toruńskie Spotkania Dydaktyczne „Parlament – Konstytucja – Demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej”, Toruń, 16-17.09.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Kobieta jako podmiot systemu prawnego. Analiza porównawcza polskich konstytucji z lat 1921-1997”.
 10. II Akademicki Kongres Feministyczny „Jak feminizm zmienił polską naukę?”, Kraków, 26-28.09.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Obraz ruchów feministycznych XIX/XX w. kształtowany przez podręczniki. Analiza porównawcza”.
 11. Mezinárodní konference v rámci 3-letého projektu “Central European Universities for the Modern European Dimension of History Teaching 2009-2012”, Levoca, 13-16.10.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Trudne tematy – nowe wyzwania. Nauczanie historii najnowszej w polskich szkołach”.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa „Maria Skłodowska-Curie. Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej”, Kraków, 17-18.10.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Polka, którą świat podziwia. Maria Skłodowska-Curie w podręcznikach do historii wydanych po roku 1989”.
 13. Konferencja Naukowa „Powstanie listopadowe 1830-1831 roku. Historia – tradycja – media”, Warszawa, 19-20.11.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Obraz powstania listopadowego kreowany przez podręczniki do historii wydawane przed i po transformacji ustrojowej. Studium porównawcze”.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miasta w Europie Środkowo-Wschodniej (XVIII-XX wiek). Procesy modernizacyjne miast na przestrzeni wieków”, Kraków, 6.03.2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Odbudowa edukacji w Krakowie po II wojnie światowej jako przykład zmiany poziomu życia. Wprowadzenie do zagadnienia”.
 15. Konferencja Naukowa „Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu”, Bukowno, 14-15.06. 2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Powojenny krajobraz. Odbudowa Krakowa po drugiej wojnie światowej”.
 16. IX Toruńskie Spotkania Dydaktyczne „Wizualizacje historii”, Toruń, 7-8.09.2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Plakat propagandowy jako forma perswazji wizualnej i jego wykorzystanie w edukacji historycznej”.
 17. IV Źródłoznawcza Konferencja w Maniowych „Ikonografia i kartografia jako źródła historyczne. Od nowożytności do współczesności”, Maniowy, 24-26.09.2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Ozdoba czy źródło historyczne? Analiza ilustracji przedstawiających kobiety w podręcznikach szkolnych”.
 18. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo”, Kraków, 17-18.10.2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Dziecko w powojennym Krakowie”.
 19. Konferencja Naukowa „Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach”, Lublin, 18-19.10.2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Rejestr bieżących wydarzeń. Polskie Kroniki Filmowe jako źródło wspomagające proces nauczania na lekcjach historii”.
 20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi”, Poznań, 25-26.10.2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Remembered and Forgotten. Female Figures in Junior Secondary School History Handbooks”.
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historie hranicí nekončí – Historia ponad granicami”, Czeski Cieszyn, 5.11.2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Od Dobrawy do Havla. Stosunki polsko-czeskie na kartach polskich podręczników do historii”.
 22. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej”, Kraków, 6-7.12.2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Niegdysiejsi bohaterowie. Pamięć o komunistach w przestrzeni miejskiej Krakowa”.
 23. Konferencja Naukowa „Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian”, Bielsko-Biała, 18-19.04.2013, tytuł wygłoszonego referatu: „Nowoczesna droga do sukcesu”.
 24. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Vzájemný obraz souseda v polských a esach školních učebnicích”, Ostrawa, 24-25.05.2013, tytuł wygłoszonego referatu: „Wizerunek sąsiada. Stosunki polsko-czeskie na kartach polskich podręczników do historii wydanych po 1989 roku”.
 25. V Źródłoznawcza Konferencja Naukowa w Maniowych „Źródła kultury materialnej w badaniach historycznych, od średniowiecza do współczesności. Charakterystyka i interpretacja”, Maniowy, 10-12.06.2013, tytuł wygłoszonego referatu: „Kiedyś pożądane dziś obśmiewane – kultura materialna PRL”.
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transformation of central European cities In historical development”, Kraków, 20-21.06.2013, tytuł wygłoszonego referatu: „Nowa Huta in theory and in practice. The problems of everyday life of its inhabitants”.
 27. X Toruńskie Spotkania Dydaktyczne „Kierunki badań dydaktycznych – kierunki zmian edukacji historycznej”, Toruń, 6-7.09.2013, tytuł wygłoszonego referatu: „Historyczna edukacja pozaszkolna wobec wyzwań XXI w.”.
 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ÜBER DAS SCHWEIGEN“ – Das Verschwiegene – das Ungesagte – das Unsagbare, Kraków, 27-29.09.2013, tytuł wygłoszonego referatu: „Przemilczane w narracji o PRL”.
 29. Konferencja Naukowa „Edukacja historyczna i obywatelska. Wokół problemów kształcenia przedmiotowego we współczesnej szkole”, Kraków, 27.11.2013, tytuł wygłoszonego referatu: „Cele kształcenia historycznego wobec wyzwań współczesności” (razem z dr. Piotrem Trojańskim).
 30. Konferencja Naukowa „Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji”, Kraków, 6.12.2013, tytuł wygłoszonego referatu: „Książę Józef Poniatowski w edukacji historycznej”.
 31. VI Źródłoznawcza Konferencja w Maniowych „Tekst literacki w warsztacie naukowym historyka”, Maniowy, 9.06.2014, tytuł wygłoszonego referatu: „Licealista – zbyt dorosły na bajki? Wzorce wychowania w bajkach braci Grimm Ignacego Krasickiego jako źródło do nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo”.
 32. VI Interdyscyplinarna Ogólnopolska i I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Natura – człowiek – kultura” Kraków, 28.06.2014, tytuł wygłoszonego referatu: „Ideologicznie zaplanowany letni wypoczynek. Kultura zorganizowanego czasu wolnego okresu Polski Ludowej”.
 33. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin, 17-21.09.2014, tytuł wygłoszonego referatu: „Blogi w nauczaniu historii, czyli nowoczesny sposób propagowania wiedzy”.
 34. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – jedna przestrzeń”, Kraków, 15-16.10.2014, tytuł wygłoszonego referatu: „Boginie PRL – nowe role kobiety w społeczeństwie socjalistycznym”.
 35. Konferencja w Urzędzie Miasta Krakowa promująca projekt „Strażnicy pamięci” oraz wydawnictwo „Czas upadku czas postępu. Okres Stanisławowski 1764-1795”, Kraków, 28.10.2014, tytuł wygłoszonego referatu: „Bibliografia historyczna doby stanisławowskiej”.
 36. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci”, Kraków, 10-11.12.2014, tytuł wygłoszonego referatu: „Zapomnieć o otaczającej rzeczywistości – humor w PRL-u”.
 37. Ogólnopolska Konferencja Naukowa KHK „Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)”, Białystok, 21-23.05.2015, tytuł wygłoszonego referatu: „Kandydatki na Zjazdy PZPR w dekadzie w latach 80.”.
 38. I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej”, Supraśl, 19-21.05.2016, tytuł wygłoszonego referatu: „Między przepisem a rzeczywistością, konstytucyjne prawo do wypoczynku w okresie Polski Ludowej”.
 39. Ogólnopolska Konferencja Naukowa KHK „Sukcesy i porażki. Historyczny kontekst kobiecych dążeń do samorealizacji”, Siedlce, 1-3.06.2016, tytuł wygłoszonego referatu: „Joanna Korwin Łopuszańska – niezłomna dama z Krakowa”.

podręczniki, skrypty:

 1. Repetytorium Gimnazjalisty – historia, Wydawnictwo edukacyjne GREG, Kraków 2010, ss. 253.
 2. Repetytorium maturzysty WOS, poziom podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo edukacyjne GREG, Kraków 2010, ss. 189 [z Krystianem Paprockim].

Osiągnięcia:

Organizacja konferencji:

 1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo”, Kraków, 17-18.10.2012.
 2. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej”, Kraków, 6-7.12.2012.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Korczak – polsko-żydowska wspólnota miejsca, kultury i pamięci”, Kraków, 13-14 grudnia 2012.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń”, 14-15.10.2013.
 5. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – jedna przestrzeń”, Kraków, 15-16.10.2014.
 6. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci”, Kraków, 10-11.12.2014.
 7. Konferencja Naukowa „Praca badawcza uczniów w odkrywaniu doświadczeń II wojny światowej”, Kraków, 23.10.2015. (podsumowanie Uniwersytetu Młodych Wynalazców).
 8. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Archiwum jako „Strażnik pamięci” Kraków, 9- 10.2015.
 9. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dom – codzienność i święto”, Kraków, 12-13.10.2016.

Publikacje:

monografie:

 1. Historia-pamięć-tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 1, Historia i edukacja, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, U. Kicińska, Libron, Kraków 2013, ss. 275.
 2. W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta–Sikorska, M. Gadocha, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2014, ss. 640.
 3. Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, red. K. Dormus, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, R. Ślęczka, Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2014, s. 498.
 4. Korczakian reminiscences: selected aspects of the times and legacy of Janusz Korczak, eds. A. Chłosta-Sikorska, H. Stępniewska-Gębik, P. Trojański, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, ss. 229.
 5. Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015, ss. 632.
 6. Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. 728.
 7. „Żołnierze Niezłomni” Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć, red. J. Brynkus, A. ChłostaSikorska, M. Masłowski, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2015, ss. 140.
 8. Kraków i jego mieszkańcy 1945-1947, A. Chłosta-Sikorska, Libron 2016, ss. 376.

 

artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Prasowe „ pranie mózgu ” (na podstawie Gazety Krakowskiej 1949-1956), [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 22, Studia Politologica II: 2004, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 277-288.
 2. Bitwa pod Grunwaldem w polskich podręcznikach do historii, [w:] Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy, red. J. Rajman, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica; Z. 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 147-169.
 3. Wychodzenie z wojny. Kraków 1945–1947, [w:] Krakowskie Studia Małopolskie, red. W. Kołodziej, M. Kłusek, Kraków 2012, s. 98-111.
 4. Une polonaise que le monde admire. Marie Skłodowska-Curie dans les manuels d’histoire publiés après 1989, [w:] Synergies Pologne 2012, nr 9, s. 191-201.
 5. Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich z dydaktyki historii powstałych w instytucie Historii WSP/AP/UP w latach 1986-2012, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 127, Studia Historica XII: 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 252-264.
 6. Od wyzwolenia do zniewolenia. Krakowianie lat 1945-1947, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 139, Studia Historica XIV: 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 242-251.
 7. Recenzja książki Piotra Perkowskiego, Gdańsk – miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970, Wydawnictwo słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2013, s. 531, [w:] Krakowskie Studia Małopolskie, red. W. Kołodziej, M. Kłusek, Kraków 2013, s. 473-477.
 8. Nowa Huta in practice: The problems of everyday life for its inhabitiants, “Studia Historyczne”, R. LVI 2013, Z. 4 (224), s. 497-510.
 9. Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – jedna przestrzeń”, Kraków, 15-16 października 2014 r., „Biuletyn Historii Wychowania” 2014, nr 32, s. 171-177.
 10. Cele kształcenia historycznego i ich adekwatność wobec wyzwań współczesności, „Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2015, nr 142 (2), s. 281–291 (współautor: Piotr Trojański).

redakcja naukowa:

 1. Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii. Leeds, red. H. Chudzio, A. Chłosta-Sikorska, M. Buś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, ss. 394.

rozdziały w monografiach:

 1. Obraz kobiet w serialu Czterej Pancerni i pies, [w:] Zanurzeni w historii – zanurzeni w kulturze. Kultowe seriale PRL-u, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków 2010, s. 45-66.
 2. Prezentacja obrazu powstania i działalności Solidarności w podręcznikach szkolnych, [w:] Czas przełomu. Solidarność 1980-1981, pod red. W. Polaka, P. Rychlewskiego, V. Kmiecik, J. Kufla, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2010, s. 873-880, 982-983.
 3. Fryderyk Chopin w podręcznikach do historii wydanych po roku 1989, [w:] Chopin w polskiej szkole i kulturze, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 371-378.
 4. Kobieta jako podmiot systemu prawnego. Analiza porównawcza polskich konstytucji z lat 1921-1997, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne VIII, Parlament – KonstytucjaDemokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej. Zbiór studiów, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 2011, s. 215-225.
 5. Wspieranie aktywności twórczej ucznia gimnazjum na przykładzie lekcji historii, [w:] Edukacyjne konteksty wspomagania rozwoju dziecka, red. E. Kochanowska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, BielskoBiała 2012, s. 216-244.
 6. Plakat propagandowy jako forma perswazji wizualnej i jego wykorzystanie w edukacji historycznej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne IX, Wizualizacje historii. Zbiór studiów, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 2012, s. 62-75.
 7. Przodków naszych dzieje. Ojczysty Panteon i ojczyste spory, red. B. Popiołek, Libron, Kraków 2013, ss. 150.
 8. Polka, którą świat podziwia. Maria Skłodowska-Curie w podręcznikach do historii wydanych po roku 1989, [w:] Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej. Maria Skłodowska-Curie, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, M. Pamuła-Behrens, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 126-148.
 9. Niegdysiejsi bohaterowie. Pamięć o komunistach w przestrzeni miejskiej Krakowa, [w:] Historia-pamięć-tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 1, Historia i edukacja, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, U. Kicińska, Libron, Kraków 2013, s. 231-243.
 10. Nowoczesna droga do sukcesu. Nauczyciel historii XXI wieku, [w:] Nauczyciel – kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie-teoria-praktyka nauczycielska, Wydawnictwo Naukowe Akademii-Techniczno-Humanistycznej, Bielsko Biała 2013, s. 217-227.
 11. Specyfika pracy z uczniem zdolnym na III etapie edukacyjnym (gimnazjum), [w:] Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, t. II, red. A. Guzy, B. NiesporekSzamburska, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2013, s. 82-91.
 12. Historyczna edukacja pozaszkolna wobec wyzwań XXI wieku, [w:] Kierunki badań dydaktycznych – kierunki zmian edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 2013, s. 194-202.
 13. Remembered and forgotten. Female figures in junior secondary school history handbooks, [w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ss. 299-313.
 14. Dziecko w powojennym Krakowie, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta–Sikorska, M. Gadocha, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2014, s. 567- 579.
 15. The universality of Korczak’s ideas and their correlation with key skills, [w:] Korczakian reminiscences. Selected aspects of the times and legacy of Janusz Korczak, eds. A. ChłostaSikorska, H. Stępniewska-Gębik, P. Trojański, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, ss. 115-128.
 16. Powojenny krajobraz. Odbudowa Krakowa po drugiej wojnie światowej, [w:] Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 31-47.
 17. Książę Józef Poniatowski w edukacji historycznej, [w:] Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji, red. Z. Budrewicz, T. Budrewicz, M. Chrobak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, ss. 304-319.
 18. Wizerunek sąsiada. Stosunki polsko-czeskie na kartach polskich podręczników do historii wydanych po 1989 roku, [w:] Vzájemný obraz souseda v polských a českých učebnicích, Universitas Ostraviensis, Ostrava 2014, s. 41-49.
 19. Rejestr bieżących wydarzeń. Polskie Kroniki Filmowe jako źródło wspomagające proces nauczania na lekcjach historii, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2015, s. 105-126.
 20. Obraz powstania listopadowego kreowany przez podręczniki do historii wydawane przed i po 1989 roku. Studium porównawcze, [w:] Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje – historiografia – pamięć, red. T. Skoczek, Warszawa 2015, s. 364-386.
 21. Zapomnieć o otaczającej rzeczywistości – humor w PRL-u, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015, s. 119-132.
 22. Boginie PRL – nowe role kobiety w społeczeństwie socjalistycznym, [w:] Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 615-622.
 23. Odbudowa edukacji w Krakowie po II wojnie światowej. Wprowadzenie do zagadnienia, [w:] Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne, red. K. Karolczak, P. Kovaľ, K. Meus, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 314-333.
 24. Nowy model kobiety w PRL (1944/45-1956) – uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.), t. 1, red. U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Radzymin-Warszawa 2016, s. 35-51.

e-publikacje:

 1. Popularyzacja i nauczanie historii najnowszej w szkołach. Jak wykorzystać publikacje IPN w nauczaniu historii?, Bielsko Biała 2011, ss.13.

http://www.wombb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=444:jakwykorzysta-publikacje-ipn-w-nauczaniu-historii&catid=42:historia&Itemid=49

 1. Dwie historie. Opowieści byłych więźniów obozów koncentracyjnych, Kraków 2013,

http://dwiehistorie.pl/wp-content/uploads/2013/11/Pobierz-Dwie-Historie-Przewodnik-poprojekcie.pdf

 1. Blogi w nauczaniu historii czyli nowoczesny sposób propagowania wiedzy (Blogs in the history teaching, i.e. modern way to promote knowledge), [w:] Historia 2.0, red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, E-naukowiec, Lublin 2014, ss. 99-109, http://enaukowiec.eu/wp-content/uploads/2014/12/Historia_2.0-red.-A.-Sobczak-M.-Cichocka-P.-Fr%C4%85ckowiak.pdf

inne publikacje:

 1. Podręcznikowe oblicza kobiet – refleksje edukacyjne, „Konspekt” nr 3/2010 (36), s. 162- 169.
 2. Nowoczesne metody nauczania-uczenia się historii, „Konspekt” nr 1/2013 (46), s. 26-29.
 3. Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia,rytmy codzienności. Dzieciństwo. Kraków 17-18 października 2012”, „Konspekt” nr 1/2013 (46), s. 197-201.
 4. Recenzja wydawnicza publikacji: Renáta Zechová, Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym pogranicza śląsko-morawskiego, wyd. Unisversitas Ostraviensis, Ostrava 2014, ss. 212.

Działalność popularyzatorska:

 1. Działalność w Polskim Towarzystwie Historycznym:
 2. a) warsztaty dla nauczycieli pod patronatem PTH
 • „Kobieta, mężczyzna, rodzina” (2014)
 • „Wojna i wojskowość na przestrzeni epok” (2015)
 • „Gospodarka na przestrzeni epok” (2016)
 1. b) wykłady dla nauczycieli pod patronatem PTH
 • „Humor w PRL” (Nowy Targ, 2016)
 1. Współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie”
 2. a) koordynacja współpracy między UP a MN,
 3. b) organizowanie i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli:
 • „Dzieciństwo na przestrzeni wieków” (2012),
 • „Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – jedna przestrzeń”, Kraków(2014),
 • „Dom – codzienność i święto”, Kraków (2016).
 1. c) koordynacja wolontariatu studentów.
 2. Działalność w ramach Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa:
 3. a) wykłady dla uczniów:
 • „Kraków w PRL” (2012)
 • „Papież Polak i jego wizyty w kraju” (2016)
 1. b) wykłady dla pasjonatów historii:
 • „Stan wojenny w Krakowie” (2013)
 • „Cudzoziemcy w Krakowie” (2015)
 1. Współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa:
 2. a) działalność przy utworzeniu Muzeum PRL w Krakowie,
 3. b) wykłady dotyczące historii PRL-u:
 4. Współpraca z Muzeum PRL-u w Krakowie:
 5. a) wykłady dla uczniów,
 6. b) konkursy dla uczniów
 •  „Lata 80. w PRL” (2015)
 1. c) wykłady dla pasjonatów historii
 • „Spotkanie z Markiem Niedźwiedzkim” (2014)
 • „Spotkanie z Jackiem Federowiczem” (2014)
 • „Aktywiści PRL-u” (2015)
 • „Ostatni tabor – debata nad książką” (5.05.2015)
 • „Języki PRL-u” (2015)
 • „Cenzura w PRL-u” (2016)
 • „Podwieczorek w muzeum” (2016)
 1. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Olkuszu,
 •  „Dzień kobiet w PRL-u” (2013)
 1. Współpraca z Unwersytetem Otwartym w Bukownie:
 •  „Dzień kobiet w PRL-u” (2016)
 1. Współpraca z Powiatową i Miejską Biblioteką Publicznej w Olkuszu „Żołnierze niezłomni ziemi olkuskiej (2015)
 2. Współpraca z Cechem Rzemiosł Spożywczych przy organizacji Konkursu „Cechy dawnego Krakowa (XIV-XVIII w)” (2015/2016)
 3. Współpraca z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Cieszynie Czeskim oraz WOM w Bielsku Białej (2012-2013):
 4. a) realizacja projektu „Historia ponad granicami” – „Historie hranicí nekončí”,
 5. b) warsztaty metodyczne dla nauczycieli,
 6. c) udział w konferencjach popularyzujacych wiedzę historyczną.
 7. Współpraca z Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”:
 8. a) nadzór merytoryczny nad konkursem „Wędrówki do świata sprzed lat, czyli młodzi spisują wspomnienia starszych pokoleń” (2012/2013).
 9. Działalność w Uniwersytecie Pedagogicznym:
 10. a) Praca przy projekcie współpracy ze szkołami „Szkoła bez granic” (2013),
 11. b) Praca przy Międzyuczelnianym Projekcie Dydaktycznym „Chmura Edukacyjna” (2014),
 12. c) Współpraca z „Uniwersytetem Dzieci i Rodziców” (2013),
 13. Rozmowa z Kacprem Lesiewiczem, „Kobiety w historii”, Tygodnik Przegląd, nr 41, 5- 11.10.2015.

Inne:

Nagrody i odznaczenia:

Mistrz dydaktyki (2014)

Zasłużony dla Olimpiady Historycznej (2014)