Przejdź do treści

prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński

prof. dr hab. Jacek  Chrobaczyński

Profesor

Katedra Historii Najnowszej

jacek.chrobaczynski@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 97

pok: 338

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Jawne i tajne szkolnictwo polskie na Podkarpaciu w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Promotor: prof. dr hab. Ludwik Mroczka

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki, prof. dr hab. Stanisław Gawęda

Rok obrony: 1979

 

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy: Praca oświatowa w Krakowie 1939-1945. Studium o polityce okupanta, podziemiu oświatowym i postawach społeczeństwa.

Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego: prof. dr hab. Czesław Madajczyk, prof. dr hab. Wacław Długoborski, prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki

Kolokwium habilitacyjne: 1987 (zatwierdzenie „po przejściach” 1988)

 

Zainteresowania badawcze:

Badania naukowe od III roku studiów (debiut naukowy) – najnowsza historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej i okupacji niemieckiej oraz sowieckiej, historia regionalna i lokalna, historia XX-wiecznego Krakowa, dzieje wojennego i konspiracyjnego szkolnictwa polskiego (1939 – 1945), postawy i zachowania społeczeństwa, codzienność i prywatność, stosunki polsko – żydowskie i holokaust, biografistyka, socjo- i psychohistoria, antropologia historyczna.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Polskie Towarzystwo Historyczne

Komitet Naukowy przy prezydencie m. Krakowa – wystawa: Kraków w latach wojny i okupacji 1939-1945 – Muzeum Historyczne m. Krakowa – Lipowa 4

Delegat Rady Wydziału Humanistycznego – wybory Rady Naukowej i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Członek Sądu Konkursowego (sędzia sprawozdawca) Ogólnopolskiego Konkursu Muzeum PRL-u (w organizacji) w Nowej Hucie (2015-2016)

Członek Rady Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emilia Fieldorfa „Nila” w Krakowie V kadencji (od 2017)

Członek Komisji Historii i Kultury Żydów PAU

Członek Kolegium Wydawniczego: „Krzysztofory. Pismo Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”

Członek Rady Naukowej „Krzysztoforów. Zeszytów Naukowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” (od 2019)

 

Nagrody:

Nominowany za książkę Dwie klęski. Wrześniowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940 w postawach, zachowaniach i nastrojach społeczeństwa polskiego. Próba retrospekcji i komparatystyki. Kontrowersje i dylematy, Universitas, Kraków 2015 (ss. 745) do Nagrody Imienia Jerzego Giedroycia (2016).

Uhonorowany Medalem św. Krzysztofa, przyznanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, „w uznaniu zasług we wspieraniu merytorycznym i naukowym muzealnych projektów wystawienniczych, wydawniczych oraz sesji i debat organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa” (Kraków 8 czerwca 2017).

 

Konferencje międzynarodowe:

Lwów i lwowskość w pamięci i świadomości PRL-owskiego Krakowa. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura (Lwów 2006);

Europska Velkomĕsta za druhé svĕtove Války – referat (współautor Piotr Trojański) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Praha 2007).

Galicyjskie spotkania. Referat: Kraków galicyjski i współczesna krakowska… „pogalicyjskość”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Galicyjskie spotkania. Organizator: Instytut Badań Literackich PAN (Warszawa 2011).

Auschwitz i Katyń. Konteksty pamięci. Referat (współautor dr Piotr Trojański), Międzynarodowa konferencja Genealogie pamięci (Uniwersytet Warszawski 2011).

II Kongres Międzynarodowy Polska – Rosja. Trzy narracje – historia, literatura, film (Kraków 2010) -współorganizator i moderator panelu: Narracja historia.

II Światowy Kongres Badaczy Dziejów Polski (Kraków 2012) – współorganizator i moderator panelu: Codzienny i świąteczny rytm małego miasta w Polsce. Perspektywa ciągłości i zmiany.

Związek Sowiecki w latach II wojny światowej. Perspektywa polska. Referat na Międzynarodowej Konferencji poświęconej 900-dniom niemieckiej blokady Leningradu. Organizator: Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Fundacja „Russkiy mir” (Kraków 2014).

Polska – Rosja. Długi ślad <krótkiego> XX wieku. IV Kongres. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 26-27 maja 2014 – moderator Sekcji III: Czas terroru, czas wojny.

PKWN versus powstanie warszawskie. Bilans w procesie legitymizacji władzy komunistycznej w Polsce 1944 r. – referat: Międzynarodowa konferencja: Powojnie. Interdyscyplinarne spojrzenie na dawne i nowe terytoria Polski po 1944 r.  („Ends of War”) – Centrum Studiów Polonoznawczych w Halle i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (Warszawa 2015).

Wiatr dziejów – jak polityka historyczna ustanawia, filtruje i usuwa bohaterów – referat: IV Międzynarodowa Konferencja: Europa wobec wyzwań XXI wieku. Bohaterowie i antybohaterowie (Oświęcim 2017).

Wojna a dziecko (1939-1945). Codzienność – moralitet – edukacja i wychowanie. Bilans i następstwa (referat wprowadzający): Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej. Międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem ofiar germanizacji, historyków, badaczy, archiwistów, dziennikarzy i pasjonatów historii (Uniwersytet Pedagogiczny 2018).

 

Konferencje krajowe:

Tajna szkoła w okupowanym Krakowie 1939-1945 – referat na konferencji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historycznego m. Krakowa – sesja pt. Polskie Państwo Podziemne w okupowanym Krakowie (Kraków 2012).

Historia – Polityka – Pamięć. Konteksty percepcji i zrozumienia – referat na konferencji naukowej – org. Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej (Kraków 2012).

Kobiety wojny. V Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku – referat Kobiety stalinizmu (Oświęcim 2014).

Problemy społeczeństwa polskiego 1939-1945. Postawy – zachowania – nastroje. Referat główny wygłoszony na konferencji: II wojna światowa z perspektywy 75 lat. Organizator: Muzeum Gross-Rosen (Rogoźnica 2014).

Pamięć przeżytej wojny i okupacji jako strategia oraz kontekst wyboru postaw i zachowań społeczeństwa czasu przełomu (1944-1945). Referat na konferencję:  Historia – Pamięć – Tożsamość. Pamięć człowieka, pamięć miejsca… Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków 2014).

Czy Polacy zostali rzeczywiście zniewoleni przez komunistów po II wojnie światowej? Kilka uwag do problemu referat naVI Ogólnopolską Konferencję: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Od wyzwolenia do pojednania. Organizatorzy: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (Oświęcim 2015).

Wrzesień 1939. Konteksty historyczne oraz kontekst pamięci i postpamięciWykład inauguracyjny. Konferencja: Między pomnikiem a człowiekiem – pamięć o Polskim Państwie Podziemnym. Organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Kraków 2015).

Dlaczego PPR w okresie 1944-1948 zmonopolizowała władzę w Polsce, spacyfikowała państwo i zniewoliła społeczeństwo? (współautor: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska), konferencja naukowa Więcej niż partia – organizator: IPN Oddział w Katowicach  (Katowice 2015).

Dzieci, młodzież i rodzina w systemie okupacji niemieckiej oraz sowieckiej. Bilans-następstwa-konteksty – Referat na VII Ogólnopolską konferencję Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku. DZIECI WOJNY” (Oświęcim 2016).

Struktura społeczeństwa w II Rzeczpospolitej – referat wprowadzający na Konferencji metodycznej dla nauczycieli:  OBYWATELE II RZECZYPOSPOLITEJ DEPORTOWANI DO KL AUSCHWITZ. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (Oświęcim 2018).

Cena odwagi. Pomiędzy czasem normalności, a nienormalności. (Referat: X Ogólnopolska Konferencja – Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. CENA ODWAGI (Oświęcim 2019)

 

Najnowsze publikacje:

Książki (2010-2019):

Compiègne 1940. Klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa polskiego – 17 ark. wyd., Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010.

Historyk przed sądem. Kilka uwag o historii, prawie i moralności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Dramatyczny rok 1943. Postawy i zachowania społeczeństwa polskiego w rozstrzygającym roku II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Rzeszów-Kraków 2012 (ss. 647).

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica XIV, nr 139. Tom poświęcony pamięci prof. Jerzego Gołębiowskiego, red. J. Chrobaczyński, współpraca A. Paciorek, Kraków 2013.

Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy – zachowania – nastroje, Universitas, Kraków 2015 (ss. 681).

Dwie klęski. Wrześniowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940 w postawach, zachowaniach i nastrojach społeczeństwa polskiego. Próba retrospekcji i komparatystyki. Kontrowersje i dylematy, Universitas, Kraków 2015 (ss. 745) – nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia (2016 r.).

Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki. Przegrani zwycięzcy? Społeczeństwo polskie między wrześniem 1939 a majem 1945, Universitas, Kraków 2017 (ss. 576).

Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej versus tzw. polityka historyczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019 (ss. 280).

Artykuły (2005-2019):

Spóźnieni do Generała Andersa. Doświadczenia traumy pewnego pokolenia, [w:] Polska – Europa – Świat XX wieku. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, pod red. W. Wierzbieńca, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 112–122.

[rec:] Jan Wróbel, Robert Kostra, Odnaleźć przeszłość. Historia od 1815 roku do współczesności, [w:] Prace Komisji do oceny podręczników szkolnych. Polska Akademia Umiejętności, pod red. G. Chomickiego, T. III, 2005, s. 47–78.

W okresie drugiej wojny światowej i okupacji niemieckiej [w:] Brzesko. Dzieje miasta i regionu. Opr. zbiorowe pod red. F. Kiryka i J. Lacha, Brzesko 2006 (s. 599 – 714).

Następstwa II wojny światowej. Fakty i mity. Perspektywa Polski, [w:] Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Z. Woźniczka. Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, Kraków 2006, s. 31-40.

J. Chrobaczyński, P. Trojański, Cracow – the capital of the Genaral Government. Functions of the city in the system of the German occupation and clandestine activity, [w:] Evropská velkoměsta za druhě světově války. Každodennost okupovaného velkoměsta. Praha 1939-1945 v evropské srovnání, red. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek, DOCUMENTA PRAGENCIA XXVI, Praha 2007, s. 57-70.

Kraków: Miasto i społeczeństwo w drugiej połowie XX wieku, [w:] Lwiw. Misto, suspilstwo, kultura. Zbiornik naukowych prac, T. 6, Lwiw 2007.

Kraków – „stolica” Generalgouvernement (1939 – 1945), [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji. Pod red. Jerzego Rajmana, Kraków 2007.

Historia i polityka. Historyk wobec współczesności. Rzecz krótka i subiektywna o historii, historykach, polityce, ideologii i historycznej świadomości, jako ważnym doświadczeniu społecznym. „EPISTEME”. Czasopismo Naukowo-Kulturalne, Kraków 10/2010, T. II, s. 5 – 22.

Dzieci, młodzież i rodzina w systemie okupacji niemieckiej i sowieckiej, [w:] Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy studia dedykowane pani profesor Teresie Kulak. Pod red. W. Wrzesińskiego, M. Masnyka, K. Kawalca, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011 (s. 385-396).

Prof. zw. dr hab. Jerzy Gołębiowski (10 kwietnia 1943 – 3 listopada 2010). In memriam, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Studia Historia X, nr 95, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011 (s. 184-187).

Kraków galicyjski i dzisiejsza krakowska… „pogalicyjskość”, [w:] Galicyjskie spotkania 2011. Tom studiów, red. U. Jakubowska. Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012 (s. 281–301).

Jednostka w systemie stalinowskim. Próba spojrzenia, [w:] Człowiek wobec totalitaryzmu. Od prostych recept do „ostatecznego rozwiązania”, red. A. Bartuś, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja Na Rzecz MDSM, Oświęcim 2012 (s. 55 – 80).

Tajna szkoła w okupowanym Krakowie 1939 – 1945, [w:] Polskie Państwo Podziemne w okupowanym Krakowie. Materiały z sesji naukowej odbytej 14 kwietnia 2012 roku, red. naukowy serii: J. M. Małecki, Kraków 2013 (s. 73-93).

Recenzja pracy Środki masowego zakłamania. Gadzinówki w czasie stanu wojennego, pod red. Sebastiana Ligarskiego, IPN Szczecin, „Dzieje Najnowsze” nr 2, 2013 (s. 279-282).

Historia – Polityka – Pamięć. Konteksty percepcji i zrozumienia, [w:] Historia – Pamięć – Tożsamość, Tom: 1. Historia i Edukacja, red. B. Popiołek, A. Chłosta – Sikorska, U. Kicińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013 (s. 59–81).

Henryk W. Żaliński, [w:] Sztambuch Henryka W. Żalińskiego. Labuntur anni…, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Warszawa 2013 (s. 95–97).

Nowa Huta. Od „fortecy socjalizmu” do „fortecy Solidarności”. Uwagi [w:] Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz. Red. W. Caban, M. B. Markowski, J. Muszyńska, M. Przeniosło, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013 (s. 549 – 557).

Żyję. Wybór odpowiedzi na ankietę ks. prof. Konstantego Michalskiego z 1945 r., skierowaną do byłych więźniów politycznych z czasów okupacji niemieckiej. Recenzja: „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2 (s. 179-186).

Kobieta w systemie stalinowskiego totalitaryzmu 1944-1956. Perspektywa polska, [w:] Kobiety wojny. Między zbrodnią a krzykiem o godność, red. A. Bartuś, Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2014 (s. 33-65).

W latach okupacji niemieckiej (1939-1945), [w:] Podegrodzie i gmina podegrodzka. Zarys dziejów [współautor: J. Bulzak], red. F. Kiryk, Kraków 2014 (s. 401-455).

Pamięć przeżytej wojny i okupacji jako strategia oraz kontekst wyboru postaw i zachowań społeczeństwa czasu przełomu (1944-1945), [w:] Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015 (s. 95-106).

Czy Polacy zostali rzeczywiście zniewoleni przez komunistów po II wojnie światowej? Kilka uwag do problemu. [w:] Skrwawione dusze. Prawda. Sprawiedliwość. Przebaczenie. Pojednanie. Red. naukowa Alicja Bartuś, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2015 (ss. 53-82).

Nowa książka o hipisach. Bogusław Tracz, Hippiesi. Kudłacze. Chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967-1975, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Libron, Katowice-Kraków 2014 [w:] Res Gestae. Czasopismo Historyczne, 2015 (1), (ss. 309-330).

Auschwitz and Katyn in political bondage. The Process of Shaping Memory in Communist Poland (współautor: P. Trojański), [w:] Memory and Change in Europe. Estern Perspectives. Studies in Contemporary European History, Edited by M. Pakier, J. Wawrzyniak (ss. 246-263). Berghahn, New York-Oxford.

Polityka historyczna w Polsce po roku 2015. Kilka uwag i refleksji historyka, „Chorzowskie Studia Polityczne” Nr 12 rok 2016 (ss. 45-77).

Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej, autorzy: Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz, Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jedliński, współpraca Jan Daniluk, Gdańsk 2016 (Kilka uwag i refleksji historyka), „Res Gestae”. Czasopismo Historyczne nr 3, 2016 (ss. 273-293).

Społeczeństwo polskie w latach 1939-1945. Postawy, strategie zachowań, nastroje. Kilka refleksji historyka dziejów społecznych, [w:] Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat?. Księga Jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla, red. J. Szymoniczek, Bellona, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, ss. 934-968.

Mikrohistoria o wielkiej sprawie. Kilka uwag po lekturze: Monika Sznajderman, Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 206, „Res Gestae”. Czasopismo Historyczne nr 4, 2017 (ss. 194-202).

Dlaczego PPR w okresie 1944-1948 zmonopolizował władzę w Polsce, spacyfikowała państwo i zniewoliła społeczeństwo? (współautorka: E. Chrobaczyńska-Plucińska), [w:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948-1990, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice-Warszawa 2017 (ss. 19-41).

Jak polityka historyczna ustanawia, filtruje i usuwa bohaterów, [w:] Bohaterowie i antybohaterowie współczesnej Europy, red. naukowa A. Bartuś, Oświęcim 2018 (ss. 97-112).

Osaczeni, samotni, bezbronni…. Refleksje po lekturze książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, T. I, II, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018 (ss. 865, ss. 829), „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” nr 6, 2018 (ss. 266-301).

Refleksje na temat monografii Marka Łuszczyny, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Kraków 2017, Znak Horyzont, ss. 297, „Dzieje Najnowsze”. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku, Rocznik L, 2018, nr 3 (s. 319-335).

How Communist Authority was Legitimised in Poland 1944: The Polish Committee of National Liberation versus the Warsaw Uprising, [w:] Ends of War. Interdisciplinary Perspectives on Past and New Polish Regions after 1944. Edited by P. Gulińska-Jurgiel, Y. Kleinmann, M. Řezník, D. Warneck, Wallstein Verlag, Göttingen 2019 (ss. 303-326).

Kościół katolicki a plugawe słowo na „Ż”. Jacek Leociak, Młyny Boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018 (ss. 198), „Kwartalnik Historii Żydów” nr 2, czerwiec, (ss. 497-509).

Publicystyka:

Wojna – okupacja – Korczak, „KONSPEKT” nr 3/2012, (s. 43 – 47).

Szkoła, edukacja, nauczyciele i uczniowie w okupowanym Krakowie 1939-1945, „KONSPEKT” nr 1, 2013 (s. 110-114).

Uniwersytet III Wieku – Łapanów 28 maja 2014 – Wykład inauguracyjny: Odzyskanie niepodległości w roku 1918. Spory – kontrowersje – sukcesy.

Nowa Huta na tle dziejów PRL-u – referat (dyskusja). 4. czerwca 2014 – spotkanie w krakowskim Muzeum Nowej Huty – organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

PRL-owskie dekady. Dekada Władysława Gomułki (1956-1970). Wykład w Muzeum PRL (w organizacji), Nowa Huta, 9 marca 2015.

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) – z perspektywy 80 lat. Wykład w Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej. Kraków 19 listopada 2015.

Stosunki polsko-żydowskie. Dyskusja w synagodze Tempel (Miodowa 24) zorganizowana z okazji 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej – Kraków 9 listopada 2015.

Kłopoty z tzw. polityką historyczną – wykład inauguracyjny Uniwersytetu III Wieku w Andrychowie, 5 października 2017.

Polityka i praktyka okupacyjna. Okupant – okupowani – referat wprowadzający na konferencji Topografia pamięci – organizator: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Oświęcim-Harmęże (Centrum św. Maksymiliana) – 18 marca 2019 r.

Recenzje wydawnicze:

Recenzja wydawnicza: „Podziemna Nowa Huta”. Przewodnik. Wyd.: Muzeum Miasta Krakowa, Oddział w Nowej Hucie, Kraków 2019.

Recenzja wydawnicza: „Ciemności kryją ziemię…”. Wybrane aspekty badań i nauczania o Holokauście. Red. M. Grądzka-Rejak, P. Trojański, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2019.

Recenzja naukowa artykułu:  Bełk i inne miejsca. Opowieść o dziesiętnikach-zastawnikach, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” (IFiS PAN Warszawa 2019).

Recenzja wydawnicza tekstów dla Muzeum Nowej Huty (materiały do kolejnego numeru Światowida” – 2019).

Recenzja wydawnicza: Edukacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci. Red. P. Trojański, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau Oświęcim 2019 – 2019.

Recenzja wydawnicza: P. Chełminiak, Dom Technika- historia siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej w Krakowie (1906-2017) – 2019.

Recenzja wydawnicza książki: A. Jarkowska-Natkaniec: Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie – 2019.

Recenzja wydawnicza artykułu: Finał egzystencji monstrum – tajemnice wokół śmierci Oskara Dirlewangera, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” – 2019.

Recenzja wydawnicza Rocznika „Światowid”. Wyd. Muzeum Nowej Huty (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) – T. 2018.

A. Młynarczyk-Tomczyk, W kręgu polityki, nauki i popularyzacji. Obchody Polskiego Tysiąclecia (1960-1966) – rozprawa habilitacyjna (ss. 592) – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 2018.

Recenzja Koncepcji scenariusza wystawy stałej Muzeum Nowej Huty: Nowa Huta – miasto nie tylko PRL-u (tytuł roboczy) (ss. 60) – 2018.

M. Chorązki, Gmina Michałowice w latach 1918-1939; II wojna światowa – okupacja niemiecka; Polska Ludowa – rozdział w monografii dziejów gminy Michałowice (ss. 128) – 2018.

XVII Katowicka Konferencja Naukowa – 2017,  red., wprowadzenie prof. A. Barciak – wyd. Muzeum Śląskie w Katowicach (2018).

Ja i wojna. Moja wojna. Młodzi krakowianie w systemie okupacji niemieckiej i w konspiracji 1939-1945 – scenariusz wystawy w Muzeum Historycznym M. Krakowa (oddział Lipowa 4) (2018).

Historia – pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 5: Człowiek jako świadek historii. Studia historyczne, red. naukowa: B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2018 (ss. 293 – 2018 r.).

Dworek Białoprądnicki. Historia – Ludzie – Kultura, red. P. Jędrzejewski, K. Szlęzak, Kraków 2018 (ss. 310).

Anonimowy autor (artykuł – 13 s.): Apteka pod Orłem – 35 lat Muzeum Miejsca Pamięci – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2017)

Z. Razowski, Na cztery strony świata (ss. 54) – wyd. Muzeum Chrzanowskie (2017) – recenzja wydawnicza.

A. Siwik, Tomasz Biedroń, „Solidarność” na Ziemi Limanowskiej – regionalny wymiar ruchu społecznego 1980-1989 (ss. 367) – wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2017) – recenzja wydawnicza.

XVI Katowicka Konferencja Naukowa. Założyciele miasta oraz mecenasi nauki, kultury i sztuki w dziejach Katowic, wydawca: Muzeum Śląskie (2016) – recenzja wydawnicza.

Żyli wśród nas. Chrzanowscy Żydzi. Red. i fotoskład M. Szymaszkiewicz, Wydawca: Muzeum w Chrzanowie, Chrzanów 2016.

G. Szuster, prof. Wincenty Danek. Biografia nauczyciela (XI 2016) – wydawca: burmistrz m. Chrzanowa.

Recenzja wydawnicza: Marian Pacholak, Zabrali nam Polskę! Materiały źródłowe z lat 1942-1950 dotyczące polskich dzieci w Ugandzie, IPN Rzeszów (2016).

Recenzja wydawnicza katalogu wystawy Jeńcy wojenni w Krakowie 1939-1945 – autor: T. Owoc, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2016).

Recenzja wydawnicza materiałów pokonferencycjnych z cyklu Kultura Europy Środkowej – red. A. Barciak, PAN Katowice (2016).

Recenzja wydawnicza. Materiały XV Katowickiej Konferencji: Półtora wieku dziejów Katowic. Przywracanie historycznej pamięci – red. A. Barciak (2016).

Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów. Materiał pokonferencyjny Instytutu Pamięci Narodowej o/Kraków. Red. M. Grądzka-Rejak i D. Golik (2016).

Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznejmateriały pokonferencyjne: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Kraków 2015).

Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej – materiały pokonferencyjne PAN Oddział w Katowicach – wydawca PAN O/Katowice (2015).

Walczące miasto. Scenariusz i przewodnik po wystawie „Walczące miasto”. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków (2015).

PRL mieszka w nas. Recenzja wydawnicza scenariusza wystawy – Muzeum PRL (w organizacji), Nowa Huta (2015).

Kobieta i mężczyzna. Dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha (wyd. DiG, 2015).

Pamiętają, pamiętamy, pamiętacie. Wspomnienia Żydów polskich od II RP do współczesności – rec. wydawnicza dla IPN Kraków – red. M. Zajda (2014).

Ciało, seksualność, pornografia – kontekst historyczny (materiały z konferencji naukowej –  red. P. Jędrzejewski, G. Szuster, 2014).

J. Paluch, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich w bitwie pod Birczą 12 IX 1939 – artykuł do „Rocznika Sądeckiego” (2014).

Sosnowiec. Dzieje miasta i społeczeństwa – w monografia w przygotowaniu (2013, 2014).

G. Szuster, Słownik biograficzny więźniów KL Auschwitz-Birkenau z Gminy Krzeszowice – monografia w przygotowaniu (2014).

J. Kobylińska, Kasina Wielka – kraina mogił i krzyżów (art. Do „Rocznika Sądeckiego” – 2014).

Wystawa stała w Muzeum PRL. Założenia scenariusza – Muzeum Historyczne m. Krakowa – Oddział w Nowej Hucie (Muzeum PRL w organizacji) – 2014.

Z archiwów II wojny światowej. Naród w niewoli – red. wyd. F. Musiał (IPN Kraków) – zbiór tekstów naukowych – 2014.

Okupacja widziana z dworu wlonickiego. Stanisław Turnau, pamiętnik z wojny 1939-1945, red. opracowanie, wstęp J. Gapys (Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – 2014).

Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole i w miejscu pamięci. Praca zbiorowa – red. P. Trojański (wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau) – 2013.

Recenzja wydawnicza tekstów złożonych w pracy zbiorowej pod red. A. Bryłki (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) – 2013.

Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej Słowa w służbie nienawiści – red. A. Bartuś (Wydawca: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau) – 2013.

Recenzja wydawnicza zbioru tekstów Dziedzictwo i pamięć Września 1939 roku na Mazowszu – tom: „Niepodległość i Pamięć” – seria Muzeum Niepodległości w Warszawie – 2013.

 

Recenzje w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich:

Profesorskie:

Ocena dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego dra hab. Mirosława Golona, profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora – 2013.

Habilitacyjne:

Członkostwo Komisji Habilitacyjnej w przewodzie dra Mariusza Majewskiego (2018).

Opinia o naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dorobku dr Anity Młynarczyk-Tomczyk – ocena wstępna przed postępowaniem habilitacyjnym (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – 2018.

Ocena dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego, w tym rozprawy habilitacyjnej, dra Sebastiana Piątkowskiego – postępowanie habilitacyjne (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – 2017.

Ocena (recenzja) dorobku naukowego dra Grzegorza Bębnika – postępowanie habilitacyjne (Uniwersytet Śląski) – 2017.

Ocena dorobku naukowego, w tym rozprawy habilitacyjnej (tzw. osiągnięcie naukowe) oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej dr Anny Zapalec­ – adiunkta w Instytucie Historii i Archiwistyki krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  – 2015.

Ocena dorobku naukowego (w tym tzw. osiągnięcia naukowego), dydaktycznego oraz organizacyjnego dr Elżbiety Rączy – adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i współpracownika Instytutu Pamięci Narodowej – 2014.

Ocena dorobku naukowego (w tym tzw. osiągnięcia naukowego), dydaktycznego oraz organizacyjnego dra Józefa Brynkusa – adiunkta w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – 2013

Doktorskie:

Wstępna ocena rozprawy doktorskiej mgra Michała Niezabitowskiego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  w latach 1945 – 1996 (Kraków 2019)promotor: dr hab. Łukasz Sroka, prof. UP.

Ocena wstępna (dla Rady Instytutu) rozprawy doktorskiej: Marcin Krzek-Lubowiecki, Wydawnictwo „Myśli Nieinternowanej”. Dzieje niezależnej oficyny w latach 1982-1989, Kraków 2019 (ss. 269). Promotor: prof. Mariusz Wołos.

Recenzja rozprawy doktorskiej: mgra Łukasza Mroczka, U progu nowej rzeczywistości. Sytuacja społeczno-polityczna w Białej Krakowskiej i powiecie bialskim w roku 1945 – promotor: dr hab. Sylwester Fertacz (ss. 377) (Uniwersytet Śląski) – 2019.

Recenzja dysertacji doktorskiej mgr Eweliny Klimczak, Wywiad i kontrwywiad Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w Okręgu Radomsko-Kieleckim (1939-1945) – ss. 319 + aneks, promotor: prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – 2019.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Alicji Jarkowskiej-Natkaniec: Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie, Kraków 2017 (ss.365). Promotor: prof. Stefan Gąsiorowski (PAN) (Uniwersytet Jagielloński) – 2017.

Recenzja rozprawy doktorskie mgra Daniela Jakuba Wójcika, Mieczysław F. Rakowski – biografia polityczna, promotor: prof. Wacław Wierzbieniec, (Uniwersytet Rzeszowski) – 2016.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Krzysztofa Krzeszowskiego, Wiejskie zespoły folklorystyczne u Pogórzan i Rzeszowiaków 1900 – 1939. Zespoły z Łużnej, Gaci, Haczowa, Rzeszów 2015promotor: prof. dr hab. Andrzej Bonusiak, (Uniwersytet Rzeszowski) – 2015.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Piotra Świątczaka, Wydział II – polityczny (Abteilung II – Politische Abteilung) w KL Auschwitz 1940 – 1945 (ss. 215) – promotor: prof. dr hab. Czesław Brzoza (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii) – 2014.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Matyldy Siwek, Kraków jako centrum turystyki przyjazdowej w latach 1889-1914 (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) – 2013.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Bogusława Tracza, Subkultura hipisów oraz jej zwalczanie w Polsce w latach 1967-1975 (Uniwersytet Jagielloński) – 2013.

Wypromowani doktoranci (promotorstwo): 17