Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Hubert Chudzio

dr hab. prof. UP Hubert Chudzio

Profesor Uczelni

Katedra Historii XIX wieku

hubert.chudzio@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 92

pok: 339

dyżury: Instytut Historii i Archiwistyki UP p. 339, Fort Skotniki (siedziba Centrum Dokumentacji Zsyłek i Wypędzeń (po wcześniejszym umówieniu)

Katedra Historii XIX wieku

Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypedzeń i Przesiedleń UP

Kierownik Pracowni Przymusowych Migracji w IHiA

prowadzone zajęcia: Historia Polski XIX wieku, Historia Powszechna XIX wieku do 1918 r., Administracja ziem polskich w XIX w., Wizualizacja historyczna – nowoczesna dokumentacja historyczna,

zainteresowania naukowe: Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja, Księstwo Warszawskie, Dzieje Polaków świecie (szczególnie Bliski Wschód), Problematyka przymusowych migracji Polaków w XIX i XX wieku, Dokumentacja filmowa ;

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Generał Ludwik Bystrzonowki (1797-1878) – działalność polityczna i

wojskowa.

Promotor: prof. Henryk Żaliński

Rok obrony: 2006

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy: Egipt w idei legionowej Wielkiej Emigracji

Rok obrony: 2015

granty i prace badawcze: kierownik grantu MNiSW w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii” 2012-2016; członkostwo w grancie MNiSW, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: „Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących emigracji polskiej w XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego wraz z edycją źródłową wybranych materiałów”, kierownik: dr hab. Janusz Pezda; kierownik wieloletniego projektu (2008-2016): „Inwentaryzacja grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie Małopolski”; kierownik 16 misji zagranicznych na pięciu kontynentach głównie dokumentujących losy polskich Sybiraków w świecie.

 

członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Historyczne
 2. Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej
 3. Stowarzyszenie Centrum Polsko – Niemieckie w Krakowie.
 4. Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe – A.P.A.J.T.E

współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna: Biblioteka Polska w Paryżu; Instytut Polski i Muzeum im. Władysława Sikorskiego w Londynie; Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

 1. Hubert Chudzio, Ludwik Bystrzonowski (1797-1878). Agent Hotelu Lambert Na Bałkanach w dobie Wiosny Ludów, Konferencja: Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji, 1998. Organizacja: Instytut Historii i Instytut Politologii WSP.
 2. Hubert Chudzio, Niezwyczajna kariera wojskowa generała Ludwika Bystrzonowskiego, V Sympozjum Biografistyki Polonijnej – Kraków 2000. Organizacja: Instytut Biografistyki Polonijnej w Paryżu, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiczna.
 3. Hubert Chudzio, Stanisław Zatłoka z Czerwiennego – aktor, dziennikarz, społecznik, IX Sympozjum Biografistyki Polonijnej – Zakopane 2005. Organizacja: Instytut Biografistyki Polonijnej w Paryżu, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiczna.
 4. Hubert Chudzio, Polska emigracja w Portsmouth w świetle dziennika Franciszka Stawiarskiego – 12-14 V 2009, Maniowy, I Źródłoznawcza Konferencja Naukowa. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 5. Hubert Chudzio, Modern Israel – the Faces of Religiosity – 31 V – 6 VI 2009, Kvar Saba, Izrael, Konferencja międzynarodowa: “Collective (National) Identity in Israel, Germany and Poland – as Manifested in the Social, Political and Cultural Field”. Organizator: Beit Berl Academic College, (referat przygotowany, napisany, z braku czasu niewygłoszony, nie z winy autora).
 6. Hubert Chudzio, Polskie osiedla w Afryce Wschodniej i Południowej w latach 1942-1952 – 25 marca 2010 – Konferencja „Z mrozów Syberii pod słońce Afryki” – prowadzenie i organizacja. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 7. Hubert Chudzio, Harcerstwo polskie w Afryce Wschodniej i Południowej w latach 1941-1948 – 14 maja 2010 – Konferencja: „Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego”. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.
 8. Hubert Chudzio, Kontrowersje wokół postaci biskupa lwowskiego Władysława Bandurskiego – 27-28 maja 2010, Lwów – Międzynarodowa Konferencja: „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura”, tytuł sesji „Duchowieństwo i religie we Lwowie”. Organizator: Lwowski Uniwersytet Narodowy.
 9. Hubert Chudzio, Polish identity in the context of migrations (emigrations, deportations, expulsions, repatrations) – 5-9 lipca 2010, Kraków – Konferencja międzynarodowa: Collective National Identity in Poland. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 10. Hubert Chudzio, General Ludwik Bystrzonowski – Polish and European forgotten military theoretician – 11 października 2010 – Konferencja międzynarodowa: Legacy and influence of classic works on military strategy. Organizator: Uniwersytet Jagielloński.
 11. Hubert Chudzio, Tajna korespondencja w działalności agentów Adama Jerzego Czartoryskiego – 18-20 października 2010, Maniowy – II Źródłoznawcza Konferencja w Maniowych. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 12. Hubert Chudzio, Idea legionowa Wielkiej Emigracji w latach 1831-1840 – 29 listopada 2010 – konferencja: Wokół Powstania Listopadowego. 180. rocznica. Organizator: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny.
 13. Hubert Chudzio, Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej, 10 XII 2009, Kraków, referat na Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej.
 14. Hubert Chudzio, Legiony polskie w prasie emigracyjnej Hotelu Lambert – 2011 Maniowy – III Źródłoznawcza Konferencja Naukowa w Maniowach. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 15. Hubert Chudzio, Inwentaryzacja grobów, kwater i cmentarzy wojennych w świetle ustawy z grobach wojennych z 1933 roku – 2-3 czerwca 2011, Bukowno. Konferencja: Kłopotliwe Pamiątki. Trudne dziedzictwo. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 16. Hubert Chudzio, Idea Legionowa w myśli Adama Jerzego Czartoryskiego – 25-26 października 2011 – Książę Adam Jerzy Czartoryski – mąż stanu. W 150. Rocznicę śmierci. Organizator: Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński.
 17. Hubert Chudzio, Skotniki 52 1/2 – dwa forty. Przykład pozytywny i negatywny wykorzystania poustriackich umocnień obronnych – 14 – 15 czerwca 2012, Bukowno, konferencja: Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu. Organizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego.
 18. Hubert Chudzio, Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń – utrwalanie pamięci, XXXIV Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, Wrocław – Ossolineum, 13 września 2012.
 19. Hubert Chudzio, Polskie osiedla w Afryce Wschodniej i Południowej na fotografii (w zbiorach Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń) – wrzesień 2012, Maniowy, IV Źródłoznawcza Konferencja Naukowa poświęcona ikonografii i mapom. Organizowana przez Instytut Historii UP.
 20. Hubert Chudzio, Passangers of the „General Langfitt” ship. Diaspora of Polish Siberians in Western Australia, 5 listopada 2012, Namugongo, Uganda, konferencja międzynarodowa: Polish Siberians in East Africa in years 1942-1952. Organizowana przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP oraz Salezjański Ośrodek w Namugongo k/Kampali.
 21. Hubert Chudzio, Diaspora polskich Sybiraków w świecie w badaniach Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, 24 stycznia 2013. Organizowane przez PAU.
 22. Hubert Chudzio, Polskie nekropolie Sybiraków w Afryce. Odbudowa polskiego cmentarza w Koji (Uganda) – 13 06 2013, Kraków. Konferencja z cyklu „Losy Polaków na Syberii”, temat: Z Polski do… Polski – powroty Polaków z syberyjskiego zesłania. Sesja realizowana w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Organizowana przez Kuratorium Małopolskie.
 23. Hubert Chudzio, Groby wojenne jako źródło kultury materialnej. Warsztat pracy i utrwalenie pamięci –12 czerwca 2013, Maniowy, V Źródłoznawcza Konferencja Naukowa. Organizowana przez Instytut Historii UP. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 24. Hubert Chudzio, Dokumentacja filmowa wykopalisk archeologicznych i jej różnorakie zastosowanie, I Kongres Archeologii Polskiej, 20-21 września 2013 roku, Warszawa.
 25. Hubert Chudzio, Udział w sesji międzynarodowej w Astanie: „Działalność Delegatur Ambasady RP w ZSRR w l. 1941-1943”, poświęconej poszukiwaniom dokumentacji Delegatur Polskich w Kazachstanie, w charakterze eksperta. Prezentacja: Losy polskich zesłańców po opuszczeniu ZSRR z Armią Polską w 1942 roku. Astana, Kazachstan, 14 grudnia 2013 roku. Organizator: Ambasada Polska w Astanie.
 26. Hubert Chudzio, Moderator panelu dyskusyjnego: Kobiety wojny: Sprawczynie i ofiary, (także wystąpienie z podsumowaniem panelu). Konferencja: V Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa. Kobiety wojny. Oświęcim, 5-8 czerwca 2014. Organizator: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau.
 27. Hubert Chudzio, Images of the Great War. Politics, war front, everyday life. 1-10 sierpnia 2014, Wapienne – Kraków. Międzynarodowy Zlot Młodzieży „Europe of Youth – Europe of Peace”. Organizatorzy: Małopolski Urząd Wojewódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny.
 28. Hubert Chudzio, Projekt: „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii (dodatkowo prowadzenie panelu dyskusyjnego podsumowującego Kongres) – 3-7 września 2014, Kraków, IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Organizator: Polska Akademia Umiejętności.
 29. Hubert Chudzio, Из Сибири в свободный мир через польские представительства в Казахстане, Konferencja: Польские дипломаты в Казахстане 1941-1943 годы, Astana, 15 czerwca 2015. Organizator: Ambasada RP w Astanie, Kazachstan.
 30. Hubert Chudzio, Represjonowane dzieciństwo. Polskie dzieci w Kazachstanie w latach wojny na przykładzie relacji ustnych i dokumentów Sybiraków z Wielkiej Brytanii – 6-7 czerwca 2016, Kraków. Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie w okresie II wojny światowej, Polsko – kazachska konferencja naukowa – organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP, Instytut Historii i Archiwistyki UP.

 

osiągnięcia:

Nagrody za działalność naukową albo artystyczną:

 1. Nagroda im. Jerzego Skowronka, za monografię „Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski 1797-1878”. Przyznała Kapituła Nagrody im. Jerzego Skowronka.
 2. Statuetka „Światowida” – Przyznana: „w uznaniu zasług w dziedzinie popularyzacji polskiej archeologii”. Nadało: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 2010.
 3. Medal „Pro Memoria” – Przyznany: „za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”. Nadał: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – 2012.
 4. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za film „Ni Anch Nefertum – zapomniany kapłan” – 2006.
 5. Nagrody Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za działalność naukową i organizacyjną 5-krotnie – 2004, 2006, 2010, 2012, 2015.
 6. Grand Prix Festiwalu Filmów Popularnonaukowych w Gdańsku, za film „Ni Anch Nefertum – zapomniany kapłan”. Organizator: Uniwersytet Gdański – 2006.

Odznaczenia:

 1. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – 2009.
 2. Srebrny Krzyż Zasługi – 2012.
 3. Medal „Pro Memoria” – 2012.
 4. Honorowa Odznaka Sybiraka – 2012.
 5. Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Związku Sybiraków – 2015

organizacja konferencji:

 1. Komitet Organizacyjny Konferencji: „Dzieje narodu i państwa polskiego – dorobek edytorski Krajowej Agencji Wydawniczej”. Kraków 1998. Organizator: WSP Kraków.
 2. Komitet Organizacyjny Konferencji: „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura”. Kraków 2000. Organizator: Akademia Pedagogiczna.
 3. Komitet Organizacyjny XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie w 2004 roku. Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne.
 4. Komitet Organizacyjny Konferencji (inicjator konferencji): „Galicja w Księstwie Warszawskim. 200. – rocznica”. Kraków 2007. Organizacja Uniwersytet Pedagogiczny.
 5. Komitet Organizacyjny Konferencji (inicjator i współprzewodniczący konferencji): „Wokół Powstania Listopadowego. 180 – rocznica”. Kraków 2010. Organizacja: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny.
 6. Komitet Organizacyjny Konferencji (inicjator i przewodniczący): „Z mrozów Syberii pod słońce Afryki”. Kraków 2010. Organizacja Uniwersytet Pedagogiczny.
 7. Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji (inicjator i organizator): „Wojna i okupacja w pamięci małego miasta”. Kraków 2013. Organizator: Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP oraz Europejska Sieć Pamięć i Solidarność.
 8. Komitet Naukowy (wiceprzewodniczący): IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Kraków 2014. Organizacja Polska Akademia Umiejętności.
 9. Komitet naukowy (współinicjator): Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie w okresie II wojny światowej. Polsko – kazachska konferencja naukowa, Kraków 2016. Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP, Instytut Historii i Archiwistyki UP.

Publikacje:

Monografie:

– Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski, Kraków 2008, ss. 327.

– Egipt w idei legionowej Wielkiej Emigracji, Kraków 2014, ss. 316.

Prace pod redakcją:

– Galicja w Księstwie Warszawskim. 200. rocznica, Kraków 2009 (red. z H. Żalińskim), ss. 228.

– Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. W 70. rocznicę przybycia polskich Sybiraków do Afryki Wschodniej i Południowej, Kraków 2012, ss. 239.

– Wokół powstania listopadowego. Zbiór studiów, Kraków 2014 (red. z J. Pezdą), ss. 491.

 

Wydania źródeł:

– Pokolenia Odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii. Nottingham, Wydawnictwo naukowe UP, Kraków 2014, (wyd. z A. Hejczyk), ss. 456.

– Pokolenia Odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii. Bradford, Wydawnictwo naukowe UP, Kraków 2015,(wyd. z A. Hejczyk i A. Szopa), ss. 378.

– Pokolenia Odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii. Leeds, Wydawnictwo naukowe UP, Kraków 2015, (wyd. z A. Chłosta-Sikorska, M. Buś), ss. 392.

– K. Chyży – Ostrowska, Widziałam i pisałam… Pamiętnik niesłyszącej Sybiraczki, opracowanie tekstu źródłowego i wydanie Hubert Chudzio, Kraków 2016, ss. 544.

Katalogi zbiorów archiwalnych:

– Katalog zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu „Ogół Emigracji Polskiej w Anglii”, nr III, (wersja na prawach maszynopisu i elektroniczna, współautorstwo: H. Żaliński), 2012, ss. 240.

Artykuły:

– Ludwik Bystrzonowski (1797-1878). Agent Hotelu Lambert Na Bałkanach w dobie Wiosny Ludów, [w:] Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji, pod red. W. Wica, Kraków 1999, s. 176-190.

– Niezwyczajna kariera wojskowa generała Ludwika Bystrzonowskiego, [w:] V Sympozjum Biografistyki Polonijnej – Kraków 2000, pod red. A. Judyckiej i B. Klimaszewskiego, Lublin 2000, s. 333-342.

– August Szultz – inżynier i budowniczy twierdz Muhamada Alego, [w:] Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej – Bruksela 2001, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń 2001, s. 51-61.

– Ojciec Maksymilian Ryłło (1802-1848) – działalność w Syrii i Libanie, [w:] Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej: Rzym, 17-18 Października 2002, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń 2002, s. 42-50.

– Adam Kulczycki (1809-1882) – polski badacz Oceanii w służbie Francji, [w:] Polacy we Francji. Historia i współczesność. Materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej: Stella Plage – Vadricourt, 2-3 października 2004, pod red. A. i Z. Judyckich, Warszawa 2004, s. 17 – 27.

– Kraków „stolicą” Księstwa Warszawskiego. Ostatnie miesiące potylżańskiego państwa, [w:] Kraków, Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, pod red. J. Rajmana, Kraków 2007, s. 133-147.

– Paryż. Kraj. Europa. Sposoby komunikowania agentów Hotelu Lambert, [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 87-98.

– Milicja Wolnego Miasta Krakowa, „Policyjny Magazyn Historyczny”, Warszawa 2008, s. 38- 42.

– Rozterki władzy. Rząd Księstwa Warszawskiego w Galicji [w:] Galicja w Księstwie Warszawskim. 200. rocznica, pod red. H. Żalińskiego i H. Chudzio, Kraków 2009, s. 34-73.

– Fascynacje Orientem. Polscy podróżnicy na Bliskim Wschodzie w I połowie XIX wieku, [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, pod red. D. Dudka, Studia i Monografie nr 61, Kraków 2009, s. 48-61.

– Emigracja polska w Portsmouth w świetle dziennika Franciszka Stawiarskiego, [w:] Pamiętniki, dzienniki i relacje od nowożytności do czasów współczesnych, jako źródła do badań historycznych, pod red. K. Karolczaka, Kraków 2011, s. 113-125.

– Przewinienia, występki, zbrodnie: Ustawa Karna Ogółu Emigracji Polskiej w Wielkiej Brytanii [w:] Człowiek w teatrze świata: studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, pod red. B. Popiołek, Kraków 2010. s. 203-214.

– Generałowie polscy w obronie twierdzy Kars podczas wojny krymskiej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” pod red. W. Pusia i J. Kity, t. 9, Łódź 2011, s. 153- 172.

– Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864 – młodzieńcza rozprawa Ludwika Widerszala, [w:] L. Widerszal, Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864, „Klasycy Historiografii Warszawskiej”, Warszawa 2011, s. 291-305.

– Polskie harcerstwo w Afryce Wschodniej i Południowej w latach 1941-1948, [w:] Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego, pod red. G. Baziura, Kraków 2011, s. 77-99. (współautor: A. Hejczyk).

– Na harcerskim szlaku w dżungli i sawannie. Skauting polski w Afryce w latach 1941- 1948, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa”, t. VII, Kraków 2011, s. 31-44.

– Inwentaryzacja grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie Małopolski w świetle Ustawy z 1933 roku O grobach i cmentarzach wojennych, [w:] Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia, pod red. Z. Budrewicz i M. Sienko, Kraków 2012, s. 131-147.

– Z Syberii na Czarny Ląd. Polskie osiedla w Afryce Wschodniej i Południowej w latach 1942- 1952, [w:] Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. W 70. rocznicę przybycia polskich Sybiraków do Afryki Wschodniej i Południowej, pod red. H. Chudzio, Kraków 2012, s. 71-113.

– Utracona ojczyzna. Kresowianie w Afryce Wschodniej i Południowej w czasie II wojny światowej i po wojnie. Reakcje na postanowienia „jałtańskie”, [w:] Kresowianie na świecie,  pod red. M. Kalczyńskiej, K. Rostockiej, A. Wiercińskiego, Opole 2013, s. 55-69. (współautorstwo A. Hejczyk).

– Idea legionowa w myśli Wielkiej Emigracji w latach 1831-1834, [w:] Wokół powstania listopadowego. Zbiór studiów, pod red. H. Chudzio, J. Pezdy, Kraków 2014, s. 265-284.

– Zbiory Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, „Archeion” nr 114 (2013), Warszawa 2013, s. 59-70 (współautorstwo A. Hejczyk).

– Из Сибири в свободный мир через польские представительства в Казахстане, [w:] Польские дипломаты в Казахстане 1941-1943 годы, Astana 2015, s. 9-17.

– “For our freedom and yours …” Polish deportees in ranks of the 2nd Polish Corps, “Biztpol Affairs”, Vol. 3, No. 3, Budapest 2015, s. 10 – 24. (http://corvinusculture.com/wpcontent/uploads/2016/02/biztpol_affairs_3.31.pdf ) (współautorstwo A. Hejczyk).

– Zza morza i oceanu. Reakcje polskich emigrantów z Algierii i USA na wydarzenia 1848 roku, artykuł w druku (do księgi pamiątkowej prof. A. Cetnarowicza), Kraków 2016.

Inne artykuły:

– Konferencja: „Dzieje narodu i państwa polskiego – dorobek edytorski Krajowej Agencji Wydawniczej”, „Studia Historyczne”, Rok XLII, 1999, zeszyt 4 (167), s. 640-642.

– V Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Kraków 22-23 wrzesień 2000 r., w: „Konspekt”. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, nr 4, jesień 2000, Kraków 2000, s. 107-108.

– Encyklopedia Krakowa, hasła biograficzne, Kraków 2000

– Egipskie pasje – czyli z archeologami pod piramidami, do: „Konspekt”, nr 14/15 (2003), s. 71- 74.

– Jesteśmy niewolnikami naszej kultury historycznej i polityki. O metodologicznych problemach historii rozmawiają Jacek Chrobaczyński, Andrzej Chwalba, Czesław Robotycki i Krzysztof Zamorski, (prowadzenie dyskusji, spisanie i opracowanie artykułu): „Konspekt”, nr 14/15 (2003), s. 47-55.

– O potrzebie powstania „Centrum dokumentacji filmowej nauk humanistycznych”, „Konspekt”, nr 14/15 (2003), s. 104.

– Milicja Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), „IPA” (Ogólnopolski Kwartalnik Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji), nr 28, Poznań – Katowice 2004.

– Historycy obcokrajowcy na 17 Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich. Rozmowa z prof. Henrykiem W. Żalińskim, „Konspekt”, nr 21 (2005).

– Stanisław Zatłoka z Czerwiennego – aktor, dziennikarz, społecznik [w:] Podhalanie w świecie. Historia i współczesność. Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej: Zakopane 9-11 września 2005, pod red. A. i Z. Judyckich i H. W. Żalińskiego,

Kraków 2005, s. 43-47.

– Podsumowanie działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków AP w roku akademickim 2003/2004 „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 28, Studia Historica IV (2005), pod red. J. Gołębiowskiego, Kraków 2005, s. 262-264.

– Podsumowanie działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków AP w roku akademickim 2004/2005 „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 29, Studia Historica IV (2006), pod red. J. Gołębiowskiego, Kraków 2006.

– Wprowadzenie (współautorstwo z H. Żalińskim) [w:] Galicja w Księstwie Warszawskim 200. rocznica, pod red. H. Żalińskiego i H. Chudzio, Kraków 2009, s. 5-9.

– Działalność Studenckiego Koła Naukowego Historyków AP w latach 2005/2007 „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Historica VII (2008), pod red. J. Gołębiowskiego i K. Polka, Kraków 2008.

– Działalność Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP w latach 2007-2008, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 66, Studia Historica VIII (2009), pod red. J. Gołębiowskiego i K. Polka, Kraków 2009, s. 291-293.

– Obóz Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP im. Joachima Lelewela w powiecie gorlickim w 2008 roku „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 66, Studia Historica VIII (2009), pod red. J. Gołębiowskiego i K. Polka, Kraków 2009, s. 295-298.

– Opinia o podręczniku Grażyny Szelągowskiej Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia XIX i XX w.: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (zakres podstawowy), WSiP, Warszawa 2003 [w:] Prace Komicji PAU do oceny podręczników szkolnych, t. VII, pod red. G. Chomickiego, Kraków 2009.

– Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. Misja historyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Afryce Wschodniej, „Konspekt”, nr 3-4/2009 (33), Kraków 2009, s. 77-87.

– Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego na obozie naukowym w powiecie nowosądeckim; „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”. – 2010, Z. 9, s. 146-147.

– Podsumowanie działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP w roku akademickim 2008/2009, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”. – 2010, Z. 9, s. 140-145.

– Na wielkim ekranie, „Archeologia żywa”, nr 1 (53), 2011, s. 30-31. (współautorstwo J. Rydzewski).

– Dokumentacja i renowacja polskich cmentarzy w Tanzanii i Ugandzie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”. – 2011, Z. 10, s. 154-161.

– Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego im. Joachima Lelewela w roku akademickim 2009/2010, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”. – 2011, Z. 10, s. 149-153.

– „Wyszli z ziemi niewoli… W 70. rocznicę układu Sikorski-Majski”. Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, „Zesłaniec”, nr 48, Warszawa 2011, s. 109-111.

– Otwarcie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, „Zesłaniec”, nr 47, Warszawa 2011, s. 194-195.

– Wstęp, [w:] Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. W 70. rocznicę przybycia polskich Sybiraków do Afryki Wschodniej i Południowej, pod red. H. Chudzio, Kraków 2012, s. 7-12.

– Biblioteka Polska w Paryżu – prace historyków Uniwersytetu Pedagogicznego nad jej zbiorami, „Konspekt”, nr 1/2013 (46), Kraków 2013, s. 80-86.

– Wprowadzenie, [w:] K. Rafalska, Przeżyłam łagry. Wspomnienia polskiej nauczycielki z Polesia, Kraków 2013, s. 5-14.

– Dokumentacja filmowa wykopalisk archeologicznych i jej różnorakie zastosowanie, [w:] Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 września 2013 roku, Warszawa 2013, s. 211.

– Na perliczkach u hrabiny Reyowej. 12. 12. 12. Montrésor, [w:] Sztambuch Henryka W. Żalińskiego, pod red. K. Karolczaka, Ł. T. Sroki, Warszawa 2013, s. 59-64.

– Wstęp, [w:] Wokół powstania listopadowego. Zbiór studiów, pod red. H. Chudzio, J. Pezdy, Kraków 2014, s. 5-7.

– August Szultz, Polski Słownik Biograficzny, T. XLIX, Kraków 2014.

– Wprowadzenie, [w:] K. Chyży – Ostrowska, Widziałam i pisałam… Pamiętnik niesłyszącej Sybiraczki, opracowanie tekstu źródłowego i wydanie Hubert Chudzio, Kraków 2016, s. 5-12.

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska oraz współpraca międzynarodowa:

 

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i

krajowych:

 1. Polsko-egipska misja archeologiczna w Sakkarze w Egipcie, 1998, w charakterze dokumentalisty, Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Najwyższa Rada Starożytności (Ministerstwo Kultury Egiptu). Kierownik misji: prof. Karol Myśliwiec.
 2. Polsko-egipska misja archeologiczna w Tell Atrib w Egipcie, 1998, w charakterze dokumentalisty, Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Najwyższa Rada Starożytności (Ministerstwo Kultury Egiptu). Kierownik misji: dr Hanna Szymańska.
 3. Polsko-egipska misja archeologiczna w Deir El Bahari (Misja Hatszepsut) w Egipcie, 2000, w charakterze dokumentalisty, Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Najwyższa Rada Starożytności (Ministerstwo Kultury Egiptu). Kierownik misji: dr Zbigniew Szafrański.
 4. Polsko-egipska misja archeologiczna w Deir El Bahari (Misja Skalna) w Egipcie, 2000, w charakterze dokumentalisty, Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Najwyższa Rada Starożytności (Ministerstwo Kultury Egiptu). Kierownik misji: prof. Andrzej Niwiński.
 5. Współkierownictwo i projekt polsko-niemieckiego studenckiego obozu naukowego „1000 – lecie Państwa Polskiego” na Pomorzu i Warmii. 2000 rok. Organizator: Akademia Pedagogiczna.
 6. Polsko-egipska misja archeologiczna w Sakkarze w Egipcie, 2003, w charakterze dokumentalisty, Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Najwyższa Rada Starożytności (Ministerstwo Kultury Egiptu). Kierownik misji: prof. Karol Myśliwiec.
 7. Kierownictwo studenckiego obozu naukowego w Wielkopolsce. Projekt: Mapa historyczna najstarszych zabytków Wielkopolski. 2003 rok. Organizator: Akademia Pedagogiczna.
 8. Organizacja i kierownictwo 3-letniego projektu: „Ziemie Zachodnie jako przykład migracji ludności polskiej, niemieckiej i ukraińskiej, w czasie, i po II wojnie światowej”. Stałe bazy: Oleśnica (Dolny Śląsk), Szczecinek (Pomorze), Lidzbark Warmiński (Warmia). Lata 2004-2006. Organizator: Akademia Pedagogiczna.
 9. Polsko-egipska misja archeologiczna w Marei w Egipcie, 2006, w charakterze dokumentalisty, Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Najwyższa Rada Starożytności (Ministerstwo Kultury Egiptu). Kierownik misji: dr hab. Hanna Szymańska.
 10. Wymiany studenckie polsko-litewskie, w tym sesje naukowe poświęcone stosunkom polsko-litewskim na przestrzeni wieków. Kierowanie projektem. Organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Lata 2007-2008.
 11. Organizacja, opracowanie i współkierownictwo projektu: „Akcja „Wisła” we wspomnieniach ludności Łemkowszczyzny”. Bieszczady i Beskidy. 2007 rok. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny.
 12. Polsko-gwatemalska misja archeologiczna w Nakum w Gwatemali, 2008, w charakterze dokumentalisty, Organizator: Uniwersytet Jagielloński; Ministerstwo Kultury Gwatemali. Kierownik misji: dr Jarosław Źrałka.
 13. Organizacja i opieka nad projektem wymiany studentów polskich i niemieckich w Krzyżowej. 2008 rok. Organizacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny we Freiburgu.
 14. Polsko-egipska misja archeologiczna w Sakkarze w Egipcie, 2008, w charakterze dokumentalisty, Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Najwyższa Rada Starożytności (Ministerstwo Kultury Egiptu). Kierownik misji: prof. Karol Myśliwiec.
 15. Kierowanie projektem: „Inwentaryzacja grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie Małopolski”. Organizator: Wojewoda Małopolski. Lata 2008 – i dalej.
 16. Polsko-egipska misja archeologiczna w Tell El Farcha w Egipcie, 2009, w charakterze dokumentalisty, Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Najwyższa Rada Starożytności (Ministerstwo Kultury Egiptu). Kierownik misji: prof. Krzysztof Ciałowicz.
 17. Polsko-niemiecko-izraelski projekt naukowo-dydaktyczny pt: “Collective (National) Identity in Israel, Germany and Poland”, uczestnictwo. Lata 2009-2010. Organizacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Beit Berl Academic College w Kefar Sabie (Izrael); Pädagogische Hochschule w Ludwigsburgu.
 18. Organizacja i współkierowanie polsko – niemiecką studencką wymianą naukową w Oberschleißheim. 2010 rok. Organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oberschleißheim k/Monachium.
 19. Udział w międzynarodowym projekcie: „Działalność Delegatur Ambasady RP w ZSRR w l. 1941-1943”, poświęconej poszukiwaniom w archiwach Kazachstanu dokumentacji związanej z działalnością Delegatur Polskich. Projekt prowadzi Ambasada Polska w Astanie. Występując w charakterze eksperta przygotowuję obecnie wystawę poświęconą odnalezionym dokumentom. W planach projektu również publikacja książkowa odkrytych archiwaliów.
 20. Międzynarodowy Zlot Młodzieży „Europe of Youth – Europe of Peace”, organizator i projektodawca. Wapienne – Kraków 2014 rok. Udział: Węgry, Polska, Słowacja, Ukraina, Rosja, Niemcy, Serbia, Rumunia, Czechy. Organizatorzy: Małopolski Urząd Wojewódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny.

Inne:

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki:

 1. Utworzenie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Instytucja ta powstała bowiem w wyniku prac związanych z prowadzeniem projektów badawczych ze studentami historii Uniwersytetu Pedagogicznego. Obecnie niektórzy studenci biorący udział w tych projektach są pracownikami Centrum i kontynuują działalność naukową.
 2. Od 2003 roku Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Koło w ciągu tych lat było kilkakrotnie uznawane za najlepsze w rankingach kół Uniwersytetu Pedagogicznego. Poprzez swą działalność zyskało też duże uznanie w Polsce, co można zauważyć w przekazach medialnych.
 3. Pomysłodawca, założyciel i opiekun redakcyjny czasopisma studenckiego historyków „Wehikuł Czasu”, ukazującego się od 2004 roku do dziś.
 4. Od 1994 roku współpracuje w TVP Kraków. Dla tej telewizji oraz innych programów TVP przygotował kilkaset materiałów (newsów i filmów) o tematyce historycznej i archeologicznej, promujących naukę polską.
 5. Jako historyk, od wielu lat ekspert w programach TVP, w tematyce: historii XIX i XX wieku; przymusowych migracji; archeologii.
 6. Pomysłodawca i dyrektor międzynarodowego Festiwalu Filmów Archeologicznych organizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
 7. Gazeta „Rzeczpospolita” opublikowała w formie płyt CD cykl 4 filmów w jego reżyserii zatytułowany „Śladami polskich archeologów”. Jako tzw. inserty zostały dołączone do czasopisma w roku 2006. W sumie liczba ponad miliona płyt stała się znaczącą promocją polskiej nauki.
 8. Przygotował projekty, i w większości poprowadził w latach 2000 – 2016, 15 tematycznych studenckich letnich obozów naukowych. Ich wynikiem jest m.in. zbiór ponad 200. relacji świadków przymusowych migracji oraz ponad 800. zinwentaryzowanych obiektów uznawanych, według ustawy z 1933 roku, za groby, kwatery i cmentarze wojenne.
 9. Muzeum Śląskie w Katowicach podczas Nocy w Muzeum w 2013 roku zorganizowało pokaz filmów w jego reżyserii, poprzedzonych autorskimi wykładami. Podobny był w 2011 roku Wrocławski Pokaz Pokonkursowy I Festiwalu Filmów Archeologicznych – Kraków 2010, gdzie w Ratuszu wyświetlano jego filmy o tematyce archeologicznej poprzedzone spotkaniami z autorem. Filmy promowały naukę polską również podczas pokazów np. w Poznaniu, Chełmnie i Krakowie.
 10. Film w jego reżyserii: Ni Anch Nefertum – zapomniany kapłan został zakwalifikowany do pokazów finałowych kilku festiwali filmowych zagranicznych, gdzie promował dokonania nauki polskiej. Patrz: Saloniki (Grecja) 2006, Besançon (Francja) 2007, Bordeaux (Francja) 2008.
 11. W ramach współpracy z Kuratorium Małopolskim od 2012 roku współorganizuje konkurs dla młodzieży „Losy Polaków na Syberii”. Dotychczas odbyło się 5 edycji. W 2014 roku konkurs stał się ogólnopolski.
 12. Przygotował i poprowadził jako kierownik 14 naukowych misji zagranicznych, w których brali udział pracownicy i studenci Uniwersytetu Pedagogicznego. Po kolei były to kraje: Tanzania 2009 (Tengeru), Uganda 2009 (Koja i Masindi); Wielka Brytania 2010 (Leicester); Australia 2011 (Perth); Wielka Brytania 2012 (Nottingham), 2013 (Bradford, Leeds, Birmingham), 2014 (Coventry); Kanada 2014 (Montreal), Izrael 2015, RPA-Zimbabwe-Zambia 2015, USA (Hardford, New Britain) 2016, Rumunia (Cacica) VI i IX 2016. Ich wynikiem było wykonanie dokumentacji (kartograficznej, fotograficznej i filmowej) polskich nekropolii w Afryce Wschodniej oraz nagrania filmowe ponad 200. wielogodzinnych relacji Sybiraków, którzy z Rosji Sowieckiej wyszli w 1942 roku z armią polską dowodzoną przez gen. Władysława Andersa, a także ratowanie ginącego dziedzictwa polskiej wsi Kaczyka na Bukowinie.
 13. Wielokrotnie prowadził wykłady historyczno-archeologiczne w ramach resocjalizacji dla więźniów w Areszcie Śledczym Kraków – Podgórze.
 14. W telewizji Discovery Historia w latach 2007-2014 wielokrotnie prezentowany był wyreżyserowany przez niego cykl 5 filmów popularnonaukowych zatytułowany: „Polscy Faraonowie”, dokumentujący prace polskich misji archeologicznych w Egipcie. Podobny cykl filmów promujących naukę polską, dotyczący tematyki historycznej i archeologicznej był prezentowany w TV Planete (7 produkcji), TVP Kraków (ponad 20 filmów), TVP Historia (2), TVP 1 (1).
 15. W ramach Krakowskiego Festiwalu Nauki w 2013 roku, jako reprezentant Uniwersytetu Pedagogicznego udzielił wywiadu do zbioru filmowego pt. „Ludzie Nauki”. Rok później w ramach tego Festiwalu utworzona i kierowana przeze niego jednostka naukowa Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń została wytypowana przez UP na Festiwal jako przykład najciekawszego projektu naukowego uczelni. W związku z tym, przez organizatorów Krakowskiego Festiwalu Nauki został zrealizowany reportaż o działalności naukowej Centrum. W ramach promocji nauki, Film o Centrum zrealizowała też TVP Historia (premiera 22 kwietnia 2014 roku).
 16. Opracował wspólnie z pracownikami Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i przesiedleń cykl warsztatów edukacyjnych dla młodzieży dotyczący przymusowych migracji Polaków. Od 2012 roku i wciąż warsztaty takie regularnie prowadzone są w Forcie Skotniki.