Przejdź do treści

mgr Monika Cołbecka

mgr Monika Cołbecka

Asystent

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

monika.colbecka@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 83

pok: 322

Zainteresowania naukowe:

teoria archiwalna, system informacji naukowej, archiwistyka jako nauka informacyjna, użytkownicy archiwów – modele, potrzeby, zachowania i bariery

 

Granty i projekty badawcze:

 1. 2016-2017 – wykonawca grantu promotorskiego UMK nr 2458-NH na temat „Rozwój użycia języków informacyjno-wyszukiwawczych w archiwistyce”, w wysokości 2000 zł (kierownik Waldemar Chorążyczewski);
 2. 2017-2018 – główny wykonawca w grancie UMK (grant promotorski Wydziału Nauk Historycznych pt. „Tradycyjne i elektroniczne systemy informacyjne archiwów państwowych”, nr 2898-NH;
 3. od 2018 – główny wykonawca w grancie UMK (grant promotorski Wydziału Nauk Historycznych pt. „Użytkownicy systemów informacyjnych w archiwach”, nr 1145-NH;
 4. 2018 – uczestnik projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 2018-03-30- 2018-12-30.

 

Stypendia i staże naukowe:

 1. stypendium naukowe przyznane przez JM Rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna na 14-dniowy pobyt w Wurzburgu, temat projektu badawczego: Archiwistyka między historią a informatologią. Systemy informacyjne archiwów i bibliotek. Zrealizowany w okresie 15-25 sierpnia 2017 r.
 2. stypendium Fundacji Brzezia z Lanckorońskich w Londynie na rok 2019 (jeden miesiąc) na realizację tematu: „Tradycyjne systemy informacyjne archiwalne i biblioteczne instytucji naukowych ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotowych pomocy wyszukiwawczych”

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda trzecia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu za pracę magisterską  „Badanie systemu informacji archiwalnej na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu” (21 grudnia 2011 r.)

 

Organizacja konferencji:

sekretarz naukowy VI konferencji „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne” pt. „Pogranicza archiwistyki”, Toruń, 7-8.12.2017 r.,

sekretarz V konferencji „Spotkanie Edukatorów Archiwalnych”, Łódź 17-18.09.2018 r.

sekretarz VI sympozjum naukowego „Problemy funkcji archiwów” – Toruń, 7–8 listopada 2019

 

Najważniejsze publikacje:

 1. M. Cołbecka, Badanie systemu informacji archiwalnej na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 4 (6)/2013, s. 79-135.
 2. M. Cołbecka, rec. Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2012, Kancelarie – Archiwa – Zbiory, nr 5 (7)/2014, s. 229-234.
 3. Sprawozdanie: P. Bewicz, M. Cołbecka, „Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego”, Toruń, 24-25 czerwca 2015, „Archiwista Polski”, nr 3(79), 2015, s. 102-105.
 4. M. Cołbecka, Metody badawcze w archiwistyce, „Archiwista Polski”, nr 2(82), 2016, s.29-43.
 5. M. Cołbecka, rec. Wiadomości historyczne z wiedzą o społeczeństwie, nr 1, 2016 , „Archiwista Polski”, nr 2(82), 2016, s.118-123.
 6. M. Cołbecka, Informacyjny wymiar archiwistyki w myśli Ryszarda Przelaskowskiego, „Archiwista Polski”, nr3(83), 2016, s. 21-34.
 7. M. Cołbecka, Archiwistyka eksperymentalna, [w:] Toruńskie Konfrontacje archiwalne, T. 5, pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Rosy, s. 301-312.
 8. M. Cołbecka, Symposia archivistica, t. 3, red. A. Żeglińska, Olsztyn 2015, „Kancelarie – Archiwa – Zbiory”, nr 7 (9)/2016, s. 225-231.
 9. M. Cołbecka, Nowy wymiar pracy publicznej archiwów czyli o działaniach edukacyjnych archiwów słów kilka, [w:] Historia a media. Studium selektywne, T. 3, pod red. D. Gołaszewskiej, T. Sińczaka, M. Zmudzińskiego, Toruń 2017, s. 115-129.
 10. M. Cołbecka, Prof. Andrzej Tomczak (1922-2017), „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. 4, 2017, s. 295-298.
 11. M. Cołbecka, K. Siuda, Analiza metod opracowania zespołów na podstawie wstępów do inwentarzy archiwalnych sporządzonych przez Profesor Wiesławę Kwiatkowską [w:] Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Żmudziński, Toruń 2018, s. 51-71.
 12. M. Cołbecka, Schematy wyszukiwania informacji w zasobach archiwalnych w dobie elektronicznych pomocy archiwalnych, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne, red. B. Sosińska-Kalata, P. Tafiłowski, Z. Wiorogórska, Warszawa 2018, s. 259-270.
 13. M. Cołbecka, rec. Jak uczy gra w przestrzeni miejskiej?, „Wiadomości historyczne z wiedzą o społeczeństwie”, nr 4, 2018, s. 51.
 14. M. Cołbecka, rec. Problemy archiwalnego opisu informacyjnego (seria Symposia Archivistica t. IV), red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, ss. 205, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory”, nr 9 (11), 2018, s. 339-346.
 15. M. Cołbecka, Usługi informacyjne archiwów – próba definicji, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, 2019, nr 2, s. 27-47.
 16. M. Cołbecka, A. Rosa, Metody badań potrzeb użytkowników archiwalnych systemów informatycznych, [w:] Problemy archiwalnych systemów informatycznych, red. J. Bednarek i P. Perzyna, seria Symposia Archivistica, t. 5, Łódź-Warszawa 2019, s. 79-89.

 

Działalność popularyzatorska:

Opiekun naukowy objazdu naukowego Lwów-Kamieniec Podolski organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMK, 22-29.10.2017 r.

Udział w organizacji eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w 2017 r.

Organizator i prowadzący turniej gier planszowych podczas XX Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń 25-27.04.2018 r.,

Wpis na blogu związanym z realizacją grantu na Działalność Upowszechniającą Naukę, grant otrzymało Stowarzyszenie EBIB, Nazwa zadania: Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, tytuł artykułu: Przebudowa interfejsu UK Web Archive – ankieta użytkowników, źródło: https://webarch.uw.edu.pl/uk-web-archive-ankieta/