Prowadzone zajęcia:

Kierunek „Historia”: Historia powszechna po 1945 r., Zmiany cywilizacyjne w XX w. (zarówno studia dzienne, jak i niestacjonarne), Historia Polski XX w. (ćwiczenia ramach dwóch kursów tematycznych: Propaganda i tabu w PRL oraz Życie codzienne w PRL), Społeczeństwo i gospodarka w XX w., Historia doktryn politycznych i prawnych.

Kierunek „Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwo”:  Ustrój Polski i ziem polskich w XIX i XX w., Dzieje sądownictwa w XIX i XX w., Źródłoznawstwo XX w., Historia polityczna Polski po 1945 r.

Kierunek „Infobrokrestwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka”: Archiwa i biblioteki polskie za granicą.

Studia podyplomowe „Historia i WOS”: elementy historii gospodarczej i społecznej.

 

 

Jestem absolwentem studiów magisterskich na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz historia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską (obronioną w 2014 r.) przygotowywałem w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Michała Baczkowskiego. Dotyczyła ona Naczelnego Komitetu Narodowego – organizacji, która w latach 1914-1918 stanowiła organizacyjne oraz polityczne zaplecze Legionów Polskich. W 2017 r. ukazała się poświęcona tej organizacji monografia, która oparta została na pracy doktorskiej, uzupełnionej o materiały pozyskane w czasie dodatkowej kwerendy w archiwach wiedeńskich (zrealizowanej dzięki stypendium Fundacji Lanckorońskich).

Niezależnie od działalności naukowej przez 12 lat (od 2007 r.) pracowałem również w dziedzinie turystyki, przede wszystkim jako licencjonowany przewodnik po Krakowie oraz pilot wycieczek (głownie po Europie Środkowo-Wschodniej). W ramach tej działalności wielokrotnie miałem okazję obsługiwać specjalistyczne wyjazdy o profilu historyczno-kulturowym, organizowane dla absolwentów wiodących amerykańskich uczelni. Okazjonalnie pracuję również jako przewodnik po Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie oprowadzam w języku angielskim. Począwszy od 1 lutego 2019 r. moją drogę zawodową łącze już jednak przede wszystkim z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Zainteresowania naukowe:

– Droga do niepodległości Polskie w czasie I wojny światowej, w tym w szczególności działalność Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1918), Legiony Polskie, życie polityczne oraz zjawiska cywilizacyjne czasu wojny.

– Kształtowanie się polskiej państwowości w latach 1917 – 1922, w tym w szczególności Komitet Narodowy Polski, funkcjonujący w latach 1917-1919 w Lozannie oraz w Paryżu.

Dorobek naukowy

Monografie naukowe:

Naczelny Komitet Narodowy 1914-1918. Polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich, wydawnictwo Historia Iagiellonica, Kraków 2017.

Artykuły naukowe:

 • Akcja zagraniczna Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1917), „Studia Historyczne”, R. LIII, 2010, Z. 2 (2010), s. 161-181.
 • Dylematy polityki Naczelnego Komitetu Narodowego wobec Niemiec, „Studia Historyczne”, R. LV, Z. 1 (2012), s. 27-50.
 • Polski ruch niepodległościowy oraz Naczelny Komitet Narodowy wobec kwestii ukraińskiej w latach 1914-1917, „Krakowskie Pismo Kresowe”, R. IV (2012), s. 173-190..
 • Nowoczesne formy komunikowania społecznego i propagandy w praktyce Naczelnego Komitetu Narodowego oraz Legionów Polskich (1914-1917), [w:] Wielka Wojna poza linią frontu, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2013, s. 175-188.
 • Naczelny Komitet Narodowy: pierwsza struktura nowego państwa czy przeżytek epoki zaborów?, [w:] Front Wschodni I wojny światowej. Studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych, red. M. Baczkowski i K. Ruszała, Wydawnictwo Historia Iagiellonica, Kraków 2013, s. 207-220.
 • Powstanie Legionów Polskich oraz Naczelnego Komitetu Narodowego w sierpniu 1914 r. Zapomniany sukces politycznej elity Galicji, Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Nr 45 (grudzień 2014), s. 21-49.
 • Udział Naczelnego Komitetu Narodowego w tworzeniu zaplecza logistyczno-organizacyjnego Legionów Polskich, „Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU”, T. IX, Kraków 2015, s. 29-44.
 • Das Oberste Nationalkomitee. Ein unbekanntes Kapitel in der Geschichte der Polischen Legionen, „Jahrbuch des Wissenchaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien”, Band 6 (2015), s. 201-219.
 • Rozkład morale żołnierzy Legionu Wschodniego: endecki spisek, czy splot nieszczęśliwych okoliczności? [w:] Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. M. Baczkowski i K. Ruszała, Kraków 2016.
 • Primum non nocere…? Tożsamość zwolenników orientacji austro-polskiej w okresie pierwszej wojny światowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, t. 144, z. 2 (2017), 233-253.

Publikacje naukowe w Internecie:

2 recenzowane przez zagranicznych pracowników naukowych artykuły w języku angielskim dla internetowej encyklopedii I wojny światowej 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War (publikacja: 2014 r.), tytuły:

 • Polish Paramilitary Organisations before 1914
 •  Trialism.

Artykuły ruchu naukowego studentów i doktorantów:

 • „Rok 1863” – studia Józefa Piłsudskiego nad powstaniem styczniowym, [w:] Piłsudski i jego czasy. Materiały z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji z okazji 140. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego Kraków 2007, s. 81-87.
 • Rok 1920”; „Pochód za Wisłę”: działania wojenne 1920 roku w oczach Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego, [w:] Polonia restituta. Materiały z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Kraków 2008, s.81-93.
 • Działalność zaplecza logistyczno-organizacyjnego Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, [w:] Na z góry upatrzonych pozycjach, Kraków-Zabrze 2011, s. 245-255.
 • Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas II wojny światowej, [w:] Intelektualiści w okowach totalitaryzmu. Kontestacja. Kooperacja. Kolaboracja, Kraków 2011, s. 11-28.

 

Artykuły popularnonaukowe:

 

Naczelny Komitet Narodowy. Jak uratowano Legiony?, „Zanim nastała wolność”, cz. 3 „Naczelny Komitet Narodowy”, dodatek historyczny do „Dziennika Polskiego” redagowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (data publikacji 2 października 2018 r.);

 

5 artykułów popularnonaukowych opublikowanych na portalu Nowa Historia (interia.pl). Publikacja: 2014.

Tytuły:

– Jak rozpętałem pierwszą wojnę światową?… czyli polskie wpływy polityczne w Wiedniu w 1914 roku;

Tak źle i tak niedobrze. Polskie orientacje polityczne w przededniu I wojny światowej;

Terroryści i harcerze. Polskie organizacje paramilitarne przed I wojną światową;

Krakowska kiełbasa i ułańskie kabaty. Jak wystawiano Legiony Polskie w 1914 r.?;

– Czy Legiony rzeczywiście były Piłsudskiego? Tajemnica powstania Legionów Polskich w sierpniu 1914 r.

 

Stypendia realizowane za granicą

 

 1. Stypendium Fundacji Lanckorońskich na finansowanie kwerendy w Wiedniu. Pobyt w Wiedniu w lutym 2015 r., badania w Haus-, Hof- und Staatsarchiv oraz Kriegsarchiv w Wiedniu.
 1. Dotacja celowa Wydziału Historycznego na kwerendę zagraniczną. Pobyt w Wiedniu marcu 2013 r., badania w Haus-, Hof- und Staatsarchiv oraz Kriegsarchiv w Wiedniu.

 

Wystąpienia na konferencjach naukowych z referatem

 1. II konferencja pt. Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji” (Łódź, 18-19 października 2011 r.) z referatem Obraz pierwszej wojny światowej na łamach czasopism wydawanych przez Naczelny Komitet Narodowy jako element programu kształtowania postaw żołnierzy;
 1. Front Wschodni Wielkiej Wojny 1914-1918, (Kraków, 10-11 maja 2012 r.) z referatem pt. Naczelny Komitet Narodowy: pierwsza struktura nowego państwa czy przeżytek epoki zaborów?
 1. Wielka Wojna poza linią frontu (Tykocin, 24-25 maja 2012 r., organizator: Uniwersytet w Białymstoku) z referatem pt. Nowoczesne formy komunikowania społecznego i propagandy w praktyce Naczelnego Komitetu Narodowego oraz Legionów Polskich (1914-1917);
 1. Międzynarodowa konferencja naukowa „Intellectuals and the First World War: Central European Perspective” (Kraków, Polska, 20–22 X 2016) z referatem Dilemmas of Intellectuals in a war-time politics. Example of Władysław Leopold Jaworski and the Conservatives of Cracow.
 1. Konferencja naukowa „Kwestia polska w propagandzie I wojny światowej” (Poznań, 29 I 2018 r., organizator Centrum Instytut Wielkopolski UAM oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości) z referatem W poszukiwaniu poparcia dla Legionów Polskich oraz idei sojuszu z Habsburgami. Cele, formy i treści akcji propagandowej Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1918).
 1. III Konferencja Naukowa „Polsko-Litewska Unia, federacja, niepodległość? Polski i Litwy drogi do niepodległości” (Kraków, 18-19 października 2018 r.) z referatem Niepodległość nieoczywista: koncepcje oraz wypowiedzi zwolenników orientacji austro-polskiej w końcowym okresie pierwszej wojny światowej (1916-1918).

Wystąpienia na forum naukowym nieposiadające charakteru konferencji

 1. Wystąpienie na forum Komisji Historii Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków, 14 lutego 2012 r. ) z referatem Udział Naczelnego Komitetu Narodowego w tworzeniu zaplecza logistyczno-organizacyjnego Legionów Polskich;
 1. Wystąpienie w ramach odbywającego się Instytucie Historii Seminarium dziewiętnastowiecznego Primum non nocere…? Austro-polska tożsamość elit politycznych Galicji (20 stycznia 2015 r.).

Wystąpienia na konferencjach popularnonaukowych

Konferencja popularnonaukowa „Krakowscy ojcowie niepodległości” (Kraków 29-30 października 2018 r.) z referatem Krakowskie adresy niepodległości – w poszukiwaniu miejsc związanych z wydarzeniami końca 1918 roku w Krakowie.

Wystąpienia na konferencjach studencko-doktoranckiego ruchu naukowego

 1. Ogólnopolska Studencka Konferencja z okazji 140. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego (Kraków, 4-5 grudnia 2007 r.) z referatem: Rok 1863 – studia Józefa Piłsudskiego nad powstaniem styczniowym;
 1. Ogólnopolska Studencka Konferencja z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Kraków, 24-25 listopada 2008 r.) z referatem „Rok 1920”; „Pochód za Wisłę”: działania wojenne 1920 roku w oczach Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego;
 1. XVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (Kraków, 16-20 kwietnia 2008 r.) z referatem: Kraków w okresie pierwszej wojny światowej;
 1. XVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (Olsztyn, 16-20 kwietnia 2009 r.) z referatem: Generał Adrian Carton de Wiart VC – polskie przypadki niezniszczalnego Anglika.
 1. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. Intelektualiści w okowach totalitaryzmu. Kontestacja. Kooperacja. Kolaboracja (Kraków, 4-6 listopad 2009 r.) z referatem pt. Bratnia Pomoc Studentów UJ w czasie II wojny światowej
 1. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. Rola pamiętników w procesie kształtowania historii (Olsztyn, 10-12 marca 2010 r.) z referatem pt. Wpływ wspomnień Józefa Piłsudskiego na społeczny odbiór Legionów Polskich po I wojnie światowej;
 1. Konferencja studenckiego ruchu naukowego Żydzi – pamięć i współczesność (Kraków, 15 marca 2010 r.) z referatem pt. Żydzi w polskim ruchu niepodległościowym na terenie Galicji w okresie pierwszej wojny światowej;
 1. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. Historia w mediach (Kraków, 18-19 marca 2010 r.) z referatem pt. Oblicza traumy: pierwsza wojna światowa w filmie;
 1. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. O kształt Europy Środkowo-Wschodniej. Polityka-Gospodarka-Kultura (Kraków, 27-30 maja 2010 r.) z referatem pt. Rosja w propagandzie ugrupowań orientacji austro-polskiej w okresie pierwszej wojny światowej;
 1. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. II Międzynarodowa Sesja Humanistyczna. Pamiętać czy zapomnieć…? Miejsca pamięci we współczesnym dyskursie naukowym (Kraków, 24-26 czerwca 2010 r.) z referatem pt. Mit Galicji jako miejsce pamięci mieszkańców Krakowa;
 1. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. VIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Wojskowości (Warszawa, 19-21 listopada 2010) z referatem pt. Działalność zaplecza logistyczno-organizacyjnego Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego;
 1. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. Chopinowski 2010. Walka-Kultura-Emigracja (Kraków, 29 listopada-1grudnia 2010 r.) z referatem pt. Kraków w roku 1829: jak wyglądało miasto, które odwiedził Fryderyk Chopin?;
 2. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. Napoleon. Epoka i jej dziedzictwo (Kraków, 14-16 marca 2011 r.) z referatem pt. Recepcja epoki napoleońskiej w okresie pierwszej wojny światowej w Polsce;
 1. Międzynarodowa konferencji studencko-doktoranckiej pt. IV Łódzka Wiosna Młodych Historyków (Łódź, 25-27 marca 2011) z referatem w języku angielskim pt. Techniques of modern propaganda in the time of World War I;
 1. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. VIII Ogólnopolska Sesja interdyscyplinarna „Historia – różne perspektywy”. Historyczne migracje – w życiu społecznym, gospodarczym i kulturze (Warszawa, 20 maja 2011 r.) z referatem pt. Stosunek Polonii amerykańskiej do polskiego ruchu niepodległościowego w czasie pierwszej wojny światowej;
 1. Międzynarodowa konferencja studencko-doktoranckiej pt. V Łódzka Wiosna Młodych Historyków (Łódź, 23-25 marca 2011) z referatem w języku angielskim pt. Increase of Polish-Ukrainian conflict in Lvov in the time of World War I.
 1. Konferencja studencko-doktoranckiej pt. V Łódzka Wiosna Młodych Historyków (Łódź, 23-25 marca 2012) z referatem w języku angielskim pt. Increase of Polish-Ukrainian conflict in Lvov in the time of World War I;
 1. Konferencji studenckiego ruchu naukowego pt. II Ogólnopolska Konferencja Lokacyjna. Związki Małopolski z innymi dzielnicami kraju (Kraków, 28-29 maja 2012 r.) z referatem pt. Lato roku 1914: Kraków stolicą polskiego ruchu niepodległościowego.

Wystąpienia publiczne o charakterze popularyzatorskim

 1. Odczyt w konsulacie Republiki Francuskiej pt. Activity of Polish pro-Habsburg politicians in France and Great Britain in the time of World War I w ramach Seminarium polsko-francuskiego (Kraków 25 marca 2014 r.)
 2. Wykład w ośrodku Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu pt. Naczelny Komitet Narodowy (1914-1918). Nieznana karta epopei Legionów Polskich (Wiedeń, 26 lutego 2015 r.).
 1. Wystąpienie pt. Kraków w czasie I wojny światowej, stanowiące część cyklu szkoleń dla nauczycieli organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie (Kraków, 6 grudnia 2018 r.)
 1. Wystąpienie pt. Budowanie niepodległej, stanowiące element cyklu pt. Akademia Niepodległości, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie (Bochnia, 4 marca 2019 r.)

Udział w organizacji i prowadzeniu konferencji naukowych oraz konferencji studenckiego ruchu naukowego

 1. XVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (Kraków, 16-20 kwietnia 2008 r.) – udział w organizacji konferencji.
 2. Konferencja studenckiego ruchu naukowego pt. II Międzynarodowa Sesja Humanistyczna. Pamiętać czy zapomnieć…? Miejsca pamięci we współczesnym dyskursie naukowym (Kraków, 24-26 czerwca 2010 r.) – udział w organizacji konferencji.
 3. Konferencja naukowa Front Wschodni Wielkiej Wojny 1914-1918, (Kraków, 10-11 maja 2012 r.) – prowadzenie panelu.
 4. Konferencja naukowa Międzynarodowa konferencja naukowa Intellectuals and the First World War: Central European Perspective (Kraków, Polska, 20–22 X 2016) – prowadzenie panelu.