Przejdź do treści

dr Dorota Drzewiecka

dr Dorota  Drzewiecka

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

dorota.drzewiecka@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 96

pok: 367

publikacje:


Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w dwudziestoleciu międzywojennym

Promotor: prof. dr hab. Halina Robótka

Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Waszkiewicz, dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska, prof. UAM

Rok obrony: 2012

 

Zainteresowania naukowe: zarządzanie dokumentacją w kancelarii i w archiwum bieżącym, w tym EZD; problemy kancelaryjno-archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości

 

Granty i projekty badawcze:

2013 – grant UMK na realizację projektu badawczego pt. „Archiwa przejściowe – model organizacji i zarządzania”  (wykonawca)

2009-2011 – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu badawczego promotorskiego pt. „Biurowość prokuratur sądów apelacyjnych w dwudziestoleciu międzywojennym”  (wykonawca)

2009 – grant promotorski UMK nr na realizację projektu badawczego promotorskiego
pt. „Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w dwudziestoleciu międzywojennym”  (wykonawca)

2008–2009 – Księgi pruskie w internecie – Projekt realizowany w Towarzystwie Naukowym w Toruniu dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „PARTNERZY” (wykonawca)

 

Stypendia i staże naukowe:

2014 – stypendium na pobyt badawczy w Würzburgu ufundowane przez Kancelarię Państwową Bawarii w ramach Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, projekt pt. Archiwa bieżące w Würzburgu

2012 – stypendium projakościowe MNiSW z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

2010 – stypendium Polonia Aid Foundation Trust na badania naukowe w Londynie

Warsztaty archiwalne zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości:

  • 1-5 października 2013 r., Włochy, Archiwum Watykanu, Archiwum Narodowe Włoch;
  • 7-13 września 2014 r., Wielka Brytania (Londyn) Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz Belgia (Bruksela) Europarlament, Centralne Archiwum Państw Unijnych;
  • 6-12 września 2015 r. Francja (Strasburg) Trybunał Praw Człowieka, Parlament Europejski; Luksemburg, Archiwa historyczne Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Rada Naukowa ds. Współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych ze środowiskami naukowymi archiwistyki w Polsce

Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Polskie Towarzystwo Historyczne

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

Wykład ekspercki Gdzie historyk znajduje źródła, czyli o sieci archiwów państwowych i prywatnych w Polsce, wygłoszony na Śląskim Uniwersytecie w Opawie w ramach projektu „Historizace střední Europy” jako téma na rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárod finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Czeskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu, 3 grudnia 2014 r.

 

Nagrody i wyróżnienia:

2007 – I nagroda za pracę magisterską w dziedzinie archiwistyki w konkursie na najlepszą pracę dyplomową i magisterską o tematyce toruńskiej organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Torunia

2015 – nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za monografię pt. Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

 

Organizacja konferencji:

Kształcenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych, 15-16 kwietnia 2015 r., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Archiwum Narodowe w Krakowie)

Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce, 22 maja 2015 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu)

 

Najważniejsze publikacje:

Archives of polish universities with regards to law’s regulations, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”, nr 6, 2011, s. 300-315.

Dokumentacja sądowa, [w:] Współczesna dokumentacja urzędowa, Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 2, pod red. H. Robótki, Toruń 2011, s. 35-78.

Program edukacyjny Narodowego Archiwum Wielkiej Brytanii prowadzony w latach 2009-2010, „Klio”, nr 16, 2011, s. 297-313 (współautor B. Drzewiecki).

Obieg pism, [w:] Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji Prezesa Rady Ministrów z 2011 r., Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 4, pod red. H. Robótki, Toruń 2013, s. 51-78.

EZD a dydaktyka – łatwe w teorii, trudne w praktyce. Refleksje nad zagadnieniem współpracy jednostek komercyjnych i uniwersytetów, „Archiwista Polski”, nr 3, 2014, s. 57-62.

Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2014, ss. 340, ISBN 978-83-60154-39-7.

Access to Polish Archival Materials: Legal Dilemmas, dostępny online: http://www.apex-project.eu/index.php/en/articles/167-access-to-polish-archival-materials-legal-dilemmas. Artykuł opublikowany 7 kwietnia 2014 r. na portalu APEx project (współautor K. Pepłowska).

Środki ewidencyjno-informacyjne w archiwach bieżących, [w:] Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 6, pod red. M. Jabłońskiej, Toruń 2015, s. 75-98.

Archiwa przejściowe i zbiorcze. Definicja, stan badań, organizacja i funkcjonowanie w Polsce i na świecie [w:] Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, pod red. D. Drzewieckiej i M. Jabłońskiej, Toruń 2016, s. 13-32.

Możliwości kształcenia w zakresie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją [w:] „Archiwista cyfrowy” i infobroker. Kształcenie, sylwetka, wyzwania, pod red. D. Drzewieckiej i B. Drzewieckiego, Kraków 2016, s. 57-64.

O dwóch galicyjskich podręcznikach z początku XX w. przeznaczonych dla sądowego personelu biurowego [w:] Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i … koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, pod red. R. Degena, M. Jabłońskiej, W. Roman, Warszawa 2016, s. 35-43.

O potrzebie kształcenia „archiwistów cyfrowych”, [w:] Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki i archiwistyki, pod red. A. Kuleckiej, Warszawa 2016, s. 27-33.

Dokumentacja rozpraw sądowych Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] Belliculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, pod red. K. Kopińskiego i J. Tandeckiego, Toruń 2016, s. 207-216.

Wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta Krakowa. Wybrane problemy, [w:] Rola archiwów w procesie wdrażania  systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pod red. A. Barciaka, D. Drzewieckiej, K. Pepłowskiej, Katowice 2018, s. 57-75 (współautor T. Karaś).

 

Działalność popularyzatorska:

Szkolenia dla pracowników instytucji samorządowych z zakresu współczesnej biurowości.

Szkolenia dla pracowników biurowych instytucji wymiaru sprawiedliwości z zakresu współczesnej biurowości oraz pracy w archiwum zakładowym.

Szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla zgromadzeń zakonnych, organizowane przez Konsultę Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w Polsce, Warszawa, 21-22 maja 2019 r. (razem z dr hab. Haliną Dudałą).

W poszukiwaniu przodków. Historyk – archiwista – naukowiec – impreza w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2015 (współautor).

Czy ktoś chce, czy nie chce, każdy z nas miał 16 prapradziadków, warsztaty genealogiczne, Olkusz, 20 lutego i 21 marca 2014 r.

Projekt pt. Pitaval toruński – obrazki z życia marginesu społecznego miasta w epoce nowożytnej – prezentacja multimedialna przygotowana z okazji 7. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbytego w dniach 19-22 IV 2007 roku (współtwórca).

Projekt pt. Archiwa spod ciemnej gwiazdy – prezentacja przygotowana z okazji 8. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbytego w kwietniu 2008 roku (współtwórca).

 

Recenzent w czasopismach:

Archiwa – Kancelarie – Zbiory

Przegląd Archiwalno-Historyczny

Archiwista Polski

 

Inne:

2014/2015 Studia podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego