Przejdź do treści

dr Bartosz Drzewiecki

dr Bartosz  Drzewiecki

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

bartosz.drzewiecki@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 83

pok: 322

publikacje:


dyżury: wtorek 10:30-12:00; środa 9:30-10:00, 11:30-12:30

Pełnione funkcje:

– przewodniczący rady programowej kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
– tutor kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
– opiekun II roku studiów II stopnia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

 

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454–1772. Mobilność społeczna i terytorialna

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Dygdała, dr hab. Klemens Bruski prof. UG

Rok obrony: 2013

 

Zainteresowania naukowe: historia społeczna i gospodarcza, dzieje kancelarii, achiwoznawstwo, edytorstwo źródeł historycznych

 

Granty i prace badawcze (jako wykonawca):

od 2017:      grant NPRH nr 31H 17 0468 84 Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Problematyka gospodarcza i społeczna, dzieje miast, kierownik: prof. dr hab. Z. Noga.

2015:           grant MKiDN nr 09948/15 Badania nad polskim dziedzictwem rozproszonym, kierownik dr hab. M. Kłusek

2011–2015: grant NPRH nr 0156/FNiTP/H12/80/2011 Od szlachty do ziemiaństwa, geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej, kierownik: prof. dr hab. K. Mikulski

2009–2011: grant MNiSW nr NN 1081120034 Szlachta Prus Królewskich. Studium heraldyczno-genealogiczne, kierownik: prof. dr hab. K. Mikulski

2008–2009: Księgi pruskie w internecie – Projekt realizowany w Towarzystwie Naukowym w Toruniu dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „PARTNERZY”.

2008–2009: Szlachta Prus Królewskich 1454–1772. Mobilność społeczna i terytorialna (grant promotorski UMK), kierownik: prof. dr hab. K. Mikulski

 

Członkostwo w stowarzyszeniach:

od 2016 – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Oddział w Krakowie

2007–2010 – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

Wykład ekspercki nt. osadnictwa olenderskiego w Dolinie Dolnej Wisły wygłoszony na Śląskim Uniwersytecie w Opawie w ramach projektu „Historizace střední Europy” jako téma na rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárod finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Czeskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu (3 XII 2014 r.).

 

Nagrody i wyróżnienia:

2016 r.: Nagroda im. Adama Heymowskiego za najlepszą publikację z zakresu heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych – wyróżnienie za książkę: B. Drzewiecki, T. Sławiński, Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku, Warszawa 2016.

 

Ważniejsze publikacje:

2019

– B. Drzewiecki, Realizacja funkcji archiwalnych w połowie XX wieku w świetle korespondencji zachowanej w spuściznach Włodzimierza Budki i Adama Kamińskiego, [w:] Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki. Studia archiwistyczne, pod red. P. Czyża i D. Magiera, Siedlce 2019, s. 69–80.

– B. Drzewiecki, A. Pieczka, Wzmocnienie roli nauk o informacji w dydaktyce archiwistyki – próba oceny funkcjonowania kierunku studiów infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, „Archeion”, t. 120 (2019), s. 323–336.

– B. Drzewiecki, S. Stańczyk, Inwentarz z opisem ratusza Kazimierza pod Krakowem z 1792 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. LXVII (2019), z. 3, s. 337–357.

– K. Pękacka-Falkowska, B. Drzewiecki, Projekt porządku akuszerskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschende Gesellschaft) z 1781 r., „Medycyna Nowożytna”, t. 25 (2019), z. 2, s. 47–66.

2018

– B. Drzewiecki, F. Kiryk, K. Meus, Trzebinia. Dzieje miasta i regionu1989–2017, Kraków 2018.

2017

– B. Drzewiecki, Digitalizacja i udostępnianie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych w polskich archiwach państwowych – ewolucja polityki i przepisów prawa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cravoviensis. Studia Sociologica”, t. 9 (2017), z. 1, s. 83–92.

– B. Drzewiecki, Piwniccy herbu Lubicz a Toruń, czyli jak duże i bogate miasto przyciągało szlachtę, „Klio”, vol. 43 (2017), z. 3, s. 159–172.

2016

„Archiwista cyfrowy” i infobroker – kształcenie, sylwetka, wyzwania, pod red. D. Drzewieckiej i B. Drzewieckiego, Kraków 2016.

– B. Drzewiecki, Napływ szlachty koronnej do ziemi chełmińskiej w XV i XVI wieku, [w:] Szlachta – granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne, pod red. T. Ciesielskiego, K. Mikulskiego i A. Korytki, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2016, s. 39–46.

– B. Drzewiecki, T. Sławiński, Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku, Warszawa 2016.

2014

B. Drzewiecki, Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772. Mobilność społeczna i terytorialna, Warszawa 2014.

2012

B. Drzewiecki, K. Pękacka-Falkowska, Historia Parku Miejskiego w Toruniu w latach 1817/1818-1939, Toruń 2012.

B. Drzewiecki, K. Pękacka-Falkowska, O protestanckiej miłości bliźniego, czyli toruńska Ordinanz des Vorsteher-Amts wegen des Haltungen von die Armut z 1665 roku, „Zapiski Historyczne”, t. LXVII (2012), z. 3, s. 51–66.

2011

D. Drzewiecka, B. Drzewiecki, Program edukacyjny Narodowego Archiwum Wielkiej Brytanii prowadzony w latach 2009–2010, „Klio”, nr 16, 2011, s. 297–313.

2009

B. Drzewiecki, K. Pękacka-Falkowska, Toruńska ustawa aptekarska z 1623 r., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXIX (2009), s. 217–232.

 

Działalność popularyzatorska:

2015–2017 Koordynator Małopolskiej Nocy Naukowców w Instytucie Historii i Archiwistyki UP