Przejdź do treści

dr Marcin Gadocha

dr Marcin Gadocha

Adiunkt, Sekretarz Czasopisma Naukowego Res Gestae

Katedra Historii Nowożytnej

marcin.gadocha@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 94

pok: 341

publikacje:


Prowadzone zajęcia:  

ĆwiczeniaHistoria nowożytna Polski; Historia nowożytna; Historia wojskowości nowożytnejDzieje prasy do końca XVIII w.; Ustrój i administracja Polski XVI-XVIII w.; Źródłoznawstwo epoki nowożytnej; Miasto i przestrzeń miejska (do k. XVIII); Kultura i tradycja dawnych Kresów Wschodnich; Historia pokarmów – turystyka kulinarna. 

 

zainteresowania naukowe: Historia Lwowa i Krakowa, historia społeczna i gospodarcza miast, historia kulinariów. 

Rozprawa doktorska: 

Temat rozprawy: „Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym”. 

Promotor: Prof. dr hab. Franciszek Leśniak 

Recenzenci: Prof. dr hab. Zdzisław Noga, Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł 

Rok obrony: 2010 

 

Granty i prace badawcze: 

 1. Wykonawca w grancie NPRH nr 0468/NPRH5/H30/84/2017 Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Problematyka gospodarcza i społeczna, dzieje miast. 

 

 1. Wykonawca w grancie NPRH nr 0087/NPRH3/H11/82/2014-2018 „Urzędnicy miejscy      z ziem dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku”- spis urzędników miasta Biecza XV-XVIII w. 

 

Osiągnięcia: 

 

3. Stypendium Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu (ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową) 2017.

2. Mistrz Edukacji Wydziału Humanistycznego UP im. KEN w roku akademickim 2015/2016.

1.Stypendium Fundacji Lanckorońskich 2015 – staż naukowy we Lwowie.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych: 

Polskie Towarzystwo Historyczne (od 2011)  

 • Przewodniczący Komitetu Okręgowego w Krakowie Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (od 2016) organizowanej przez PTH 

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (od 2011)  

 • Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży (od 2018) 
 • Członek Wydziału (od 2019) 

Polska Akademia Nauk  

 • Członek Komisji Historycznej O/PAN w Krakowie (od 2019) 

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna: 

Instytut Historii Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Instytut Historii Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Cech Rzemiosł Spożywczych. 

 

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych: 

34. VIII Źródłoznawcza Konferencja „Źródła normatywne w pracy badawczej historyka” – Maniowy – 20-22.06.2018– tytuł referatu: Działalność normatywna rady miasta w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym siedemnastowiecznego Lwowa.  

33. Konferencja„Obraz miasta na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej– Toruń, 8-9 czerwca 2018 – tytuł referatu: Obraz wczesnonowożytnego Lwowa w opisach kronikarskich i relacjach podróżniczych”. 

32. ХІVМіжнародноїнаукової конференції «Львівмісто — суспільство — культура» Львів Як Місто – Столичне  – Lwów  24-25.05.2018 – tytuł referatu: W drodze do stołeczności – działania lwowskiej rady miasta w XVII stuleciu”. 

31. Międzynarodowa konferencjaHranice a pohraničia II, Ambivalentný charakter pohraničných území” – 15-16.11.2017 – Preszów – tytuł referatu: „Rola nowożytnych lwowskich tłumaczy w kontaktach z zagranicą”. 

30. Konferencja„Urzędnicy miejscy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku Kraków  8.06.2017 – tytuł referatu: „Kancelaria miasta Biecza w XVI-XVIII w. 

29.VII Źródłoznawcza KonferencjaŹródło in situ w warsztacie badawczym historyka” – Maniowy – 06.2017 – tytuł referatu: Kamienice elit siedemnastowiecznego Lwowa jako źródło do dziejów społeczno-gospodarczych miasta”.  

28.Konferencja„Migracje w miastach Królestwa Polskiego, Pomorza i Śląska w epoce przedprzemysłowej na tle porównawczym Wrocław  06.2017 – tytuł referatu: „Włoscy imigranci w siedemnastowiecznym Lwowie”. 

27. Konferencja naukowa„Rotmistrz Witold Pilecki. Żołnierz – Bohater – Patriota”, Warszawa  18.11.2016  tytuł referatu: „Witold Pilecki – wzorzec postaw współczesnej młodzieży”. 

26. Międzynarodowa konferencja naukowa – Granice i pogranicza – na styku kultur i tradycji, Kraków  15.11.2016  tytuł referatu: „Swoi czy obcy? Rola cudzoziemców w budowie nowożytnego Lwowa”. 

25. Konferencja„Urzędnicy miejscy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku Kraków – 17.06.2016 – tytuł referatu: „Rajcy miasta Biecza”. 

 24. XIII Międzynarodowa Konferencja Polsko – Ukraińska – Lwów– Miasto – społeczeństwo – kultura – Kraków  01.06.2016 – tytuł referatu: „Europejskie korzenie siedemnastowiecznej lwowskiej elity władzy”. 

23. Konferencja:„Społeczeństwo staropolskie a elity Warszawa – 8.12.2015 – tytuł referatu: „Miejskie elity polityczne w siedemnastowiecznym Lwowie”. 

22. Konferencja:„Sacrum w mieście: aspekty religijne, kulturalne i społeczne. Kraków  26.11.2015 – tytuł referatu: „Rola szpitali w XVII –wiecznym Lwowie”. 

21. Konferencja:„Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność. Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki, kultury i narodu– Kraków  17.11.2015 – tytuł referatu: „Początki Instytutu Historii w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN”. 

20. Konferencja„Urzędnicy miejscy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku Kraków  19.06.2015 – tytuł referatu: „System władz w nowożytnym Bieczu”. 

19. Konferencja„Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i w dobie nowożytnej– Kraków  29.05.2015  tytuł referatu: „Pobożność siedemnastowiecznych mieszczan krakowskich i lwowskich w świetle testamentów”. 

18. Konferencja„Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej Kraków  09.05.2015 – tytuł referatu: „Kuchnia szpitalna w nowożytnym Lwowie”. 

17.Konferencja w Urzędzie Miasta Krakowa promująca projekt Strażnicy pamięci” oraz wydawnictwo Czas upadku czas postępu. Okres Stanisławowski 1764-1795, – 28.10.2014 – tytuł referatu: „Konfederacja barska – dylematy konfederatów – dylematy króla”. 

16.Konferencja Urzędnicy miejscy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku – Kraków  18.10.2014 – tytuł referatu: „Urzędnicy miasta Biecza- stan badań i perspektywy badawcze”. 

15. Międzynarodowa konferencja. Kraków-Norymberga-Praga.„Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”– Kraków  17.10.2014 – tytuł referatu: „Elity gospodarcze miasta Krakowa w okresie wczesnonowożytnym”. 

14. II Konferencja Naukowa,W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – jedna przestrzeń,  Kraków 15.10.2014  tytuł referatu: „Małżeństwa mieszczańskie w nowożytnym Lwowie”. 

13.ХІІ Міжнародноїнауковоїконференції «Львівмісто — суспільство — культура» Львів/Lwow/Lemberg як міські просториуявленнядосвідипрактики  – Lwów  29-31.05.2014 – tytuł referatu: „Lwowska przestrzeń miejska w gazetach epoki saskiej”. 

12. V FuneraliaWarszawskie: Profesjonaliści śmierci – Warszawa  22-23.10.2013 – tytuł referatu: „Udział bractw religijnych w pogrzebach siedemnastowiecznych mieszczan krakowskich”. 

11. V Źródłoznawcza Konferencja.„Źródła kultury materialnej w badaniach historycznych (od średniowiecza do współczesności). Charakterystyka i interpretacja”– Maniowy –10-12.06.2013 – tytuł referatu:  „Przedmioty legowane na rzecz instytucji kościelnych w inwentarzach i testamentach siedemnastowiecznych mieszczan”. 

10. Konferencja naukowa –„Lek roślinny – historia i współczesność (2)” Zachełmie –  16-17.04.2013  tytuł referatu: „Sztuka zielarska w kalendarzach epoki staropolskiej”. 

9. I Międzynarodowa konferencja naukowa –„W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo” Kraków  17-18.10.2012  tytuł referatu: „Zapisy na rzecz dzieci w testamentach mieszczan krakowskich z XVII i XVIII stulecia”. 

8. IV Konferencja Źródłoznawcza„Kartografia i ikonografia jako źródła historyczne (od nowożytności do współczesności)” Maniowy – 24-26.09.2012 – tytuł referatu: „Symbolika religijna na sztandarach krakowskich cechów rzemieślniczych”. 

7. Międzynarodowa konferencja naukowa – Transformation of central European cities in historical development – Koszyce – 28-29.06.2012 – tytuł referatu„Testamentary invocations as a  festation of religiosity of the Cracow burghers in the 17th and 18th century”. 

6. Konferencja naukowa – Dziedzictwo kulturowewsi podkrakowskiej, Igołomia 31.05.2012 – tytuł referatu: „Tradycje piekarskie wsi podkrakowskiej”. 

5. Międzynarodowa konferencja naukowa – Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym do końca XVIII w. – 15-16.05.2012, Kielce – tytuł referatu:„Udział kobiet w życiu brackim w XVII-wiecznej Polsce”.

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Miasta w Europie Środkowo-Wschodniej (XVIII-XX wiek)Procesy modernizacyjne miast na przestrzeni wieków 6.03.2012  Kraków, tytuł wygłoszonego referatu: „Przemiany w funkcjonowaniu krakowskiego browaru wielkorządowego w XVIII stuleciu”. 

3. VIII Toruńskie Spotkania Dydaktyczne Parlament – Konstytucja – Demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiejToruń  16-17.09.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Diariusze sejmowe okresu nowożytnego, jako źródło do dziejów parlamentaryzmu i ich możliwości wykorzystania do pracy ze studentami”. 

2. Konferencja naukowa – 350lat prasy polskiej 1661 – 2011, Kraków 18.01.2011, tytuł wygłoszonego referatu: „Wiadomości polityczne z kraju i ze świata na łamach „Merkuriusza Polskiego”. 

1.Ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów z okazji 750-lecia lokacji Krakowa – Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych” , 1-2.06.2007, tytuł wygłoszonego referatu:„Cech piwowarów, karczmarzy i słodowników krakowskich w XVI i XVII wieku ”.

 

Organizacja konferencji: 

7. IV Międzynarodowa Konferencja„W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności” pt. „Przemoc,Kraków 17-18.10.2018. 

6. IMiędzynarodowa konferencja naukowa – polsko – słowacka – Hranice a pohraničia II, Ambivalentný charakter pohraničných území  Preszów 15-16.11.2017. 

5. I Międzynarodowa konferencja naukowa – polsko – słowacka –Granice i pogranicza – na styku kultur i tradycji, Kraków 15-16.11.2016. 

4. III Konferencja naukowa –„W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności” pt. „Dom – codzienność i święto”,Kraków 12-13.10.2016 

3. XIII Międzynarodowa Konferencja naukowa polsko – ukraińska –„LWÓW- Miasto – społeczeństwo – kultura”, Kraków 01-02.06.2016. 

2. II Konferencja naukowa –„W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – jedna przestrzeń”, Kraków 15-16.10.2014.

1.I Międzynarodowa konferencja naukowa–„W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo” – 17-18.10.2012. 

 
Publikacje: 

 I Monografie:

2. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym, Kraków 2012.

1.Obwarzanek krakowski: Historia, tradycja symbolika, Kraków 2008 (współautor I. Czaja).

 

 II Artykuły w czasopismach naukowych:

10. Jan MichałKossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688) opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Markiewicz, [Rec w jęz. angielskim] „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin Der Polnischen Historischen Mission”,  t. 13, 2018, s. 273-282. 

9. Marcin Starzyński, Urzędnicy Kazimierza do 1550 roku[Rec.], „Rocznik Krakowski”, R. LXXXIII, 2017, s. 277-280. 

8. Udział bractw religijnych w pogrzebach siedemnastowiecznych mieszczan krakowskich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXII, 2014, nr 3, s. 389-401.

7.Nauka sztuki kupieckiej w Krakowie XVI-XIX wieku. Zarys problemu, „Biuletyn Historii Wychowania”, 2012 (28), s. 7-19.

6.Testamentary invocations as a manifestation of religiosity of the Cracow burghers in the 17th and 18th century, „Mestodejiny”, roč. 1, 2012, č. 1-2, s.  106-115. 

5. Sytuacja polityczna w Polsce i Europie na łamach gazety seryjnej „DyáriuszSeimu Electionis” z 1697 roku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XV (2012), z. 1 (29), s. 5-22. 

4.Błażej Zarzecki, mieszczanin krakowski i „przyjacielska komplanacja” w sporach o jego majątek,„Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 16/2012, s. 54-76. 

3.Testamenty i inwentarz Jadwigi i MarcinaMitkiewiczów – przyczynek do dziejów mieszczaństwa krakowskiego, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. III, 2011, s. 98-121.  

2.Międzynarodowy Kongres Naukowy: Polska-Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film. Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, 5-7.10.2010,„Studia Historyczne”, r. LIV, 2011, z. 1, s. 115-120. 

1.Urzędnicy miejscy w Rzeczypospolitej, na Śląsku i Pomorzu XIII – XVIII wieku,„Studia Historyczne”, r. 49, z. 1, 2006, s. 112-113. 

 

III. Podręczniki, skrypty: 

1.„Model promocji małopolskiego produktu lokalnego”, opr. M. Gadocha, Kraków 2014.

 IV. Redakcja naukowa:

4. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha (red.),Dom – codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczneKraków 2018. 

3. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha (red.),Dom – codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczneKraków 2018. 

2. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha (red.),Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń — dwa światy, Warszawa 2015. 

1.B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha (red.),W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, Warszawa 2014. 

 V Rozdziały w monografiach:

13. „Początki studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie”, [w:] Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. Ludzie – Idee – Dzieła,red.Tomasz Gąsowski, Janusz Smołucha Kraków 2018, s. 429-442. 

12. „Szanse konfederacji barskiej”, [w:] Konfederacja barska (1768–1772). Tło idziedzictwo, red. Mariusz Jabłoński, Kraków 2018, s. 55-68. 

11. Witold Pilecki – wzorzec postaw współczesnej młodzieży[w:] Rotmistrz Witold Pilecki. Żołnierz – Bohater – Patriota, red. ks. Grzegorz Radzikowski, Warszawa 2016, s. 44-46. 

10. WirtschaftlicheEliten des frühmodernen Krakaus, [w:] Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im mittelalter und in der frühen neuzeit, [Documenta Pragensia Monographia; Vol. 33/1] herausgegeben von Michael Diefenbacher, Olga Fejtová und Zdzisław Noga, Praha 2016, s. 485-504. 

9. Społeczeństwo Krakowa – zwyczaje i obyczajowość[w:] Wolne Miasto Kraków 1815-1846, Kraków 2015, s. 54-62. 

8. Konfederacja barska – dylematy konfederatów – dylematy króla, [w]: Czas upadku czas postępu : okres stanisławowski 1764-1795, Kraków 2014, s. 16-25.

7. Historia chleba prądnickiego, [w:] Scientia nihil estquamveritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod redakcją A. Sochackiej i P. Jusiaka, Lublin 2014, s. 389-401. 

6. Zapisy na rzecz dzieci w testamentach mieszczan krakowskich z XVII i XVIII stulecia,[w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, ,  B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014, s. 57-65. 

5. Sztuka zielarska w kalendarzach epoki staropolskiej, [w:] Leki roślinne w terapii od czasów starożytnych po współczesne. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, pod red. B. Płonki-Syroki, A. Syroki i K. Sudoł, Wrocław 2013, s. 111-131. 

4. Wiadomości polityczne z kraju i ze świata na łamach „Merkuriusza Polskiego”,[w:]  W kręgu „Merkuriusza Polskiego”. Studia i szkice w 350-lecie prasy polskiej, pod redakcją K. Woźniakowskiego, G. Wrony, T. Siernego, Katowice 2012, s. 13-34. 

3. Tradycje piekarskie wsi podkrakowskiej,  [w:]O dziedzictwie kulturowym podkrakowskiej wsi, pod red. M. Wyżgi, Kraków-Raciborowice 2012, s. 115-128. 

2. Możliwości wykorzystania do pracy ze studentami diariuszy sejmowych – ważnego źródła do badań nad parlamentaryzmem I Rzeczypospolitej, [w:] Parlament-Konstytucja-Demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej, zbiór studiów pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej i A. Wieczorek, Toruńskie Spotkania Dydaktyczne: t. VIII, Toruń 2011, s. 283-292.

1.Cech piwowarów, karczmarzy i słodowników krakowskich w XVI i XVII wieku, [w:]Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, pod red. P. Gołdyna, Kraków 2008, s. 253-279. 

 VI. e-publikacje:

2. Zarys historii i tradycji chleba prądnickiego.Renoma chleba prądnickiego, s. 7-35, 43-45 [w:] Wniosek do Unii Europejskiej: „Chronione oznaczenie geograficzne (PGI) nazwy chleba prądnickiego”. (Wniosek złożony do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2008 r., ogłoszony na stronach ministerstwa). 

1. Wstępny zarys historii i tradycji obwarzanka krakowskiego.Renoma obwarzanka krakowskiego, s. 7-34, 37-40 [w:] Wniosek do Unii Europejskiej: „Chronione oznaczenie geograficzne (PGI) nazwy obwarzanka krakowskiego”. (Złożony do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2007 r., ogłoszony na stronach ministerstwa). 

 

VII. Inne publikacje: 

2. Życie brackie w XVII stuleciu,„Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej”, nr 1/2013 (46), s. 48-50.  

1.Jubileusz prof. S. Grzybowskiego,„ Kraków. Miesięcznik społeczno – kulturalny”, nr 5 (79): 2011, s. 65. 

 

 

Działalność popularyzatorska: 

56.„Vademecum młodego miłośnika Krakowa”– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Krakowa, 04.2019, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu: „Błogosławiona Zofia Czeska”. 

55.„Vademecum młodego miłośnika Krakowa”– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Krakowa, 09.03.2019, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu: „Św. Kazimierz Jagiellończyk”. 

54. Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa, cykl wykładów przygotowanych przezPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Urząd Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz „GazetęKrakowską”, 03.2019, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu: „Kraków w II połowie XVII w. i w wieku XVIII w.”. 

53.Turniej wiedzy „Cechy dawnego Krakowa (XIV-XVIII w.) – 4 edycja” –autor cyklu lekcji multimedialnych „Cechy dawnego Krakowa.”, Kraków 11.2018-04.2019. 

52. Warsztat historyczny przygotowany w ramach działalności Pracowni badańkrakowianistycznychi turystyki historycznej dla uczniów ze szkoły podstawowej nr 40 Krakowie, 09.11.2018, Kraków, tytuł: Jak to dawniej w Krakowie bywało”. 

51.Warsztathistoryczny przygotowany w ramach działalności Pracowni badań krakowianistycznych i turystyki historycznej dla uczniów ze szkoły podstawowej w Bibicach 05.2018, Kraków, tytuł: Rzemiosło krakowskie w dawniej i dziś”. 

50.Wykład w szkole podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Bęble przedstawiony na wieczornicy patriotycznej w„Roku dla Niepodległej”, przygotowany w ramach działalności Pracowni badań krakowianistycznych i turystyki historycznej 09.05.2018, Bębło, tytuł: Droga mieszkańców Krakowa i okolic do niepodległości. 

49. „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” – cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 04.03.2018, Kraków, tytuł wykładu:„Ludomir Benedytkowicz”. 

48. Warsztaty archiwalno-historyczne przygotowane w ramach działalności Pracowni badańkrakowianistycznychi turystyki historycznej dla uczniów ze szkół podstawowych w Bęble i Wielkiej Wsi, 01.03.2018 i 16.03.2018, Kraków, tytuł: „Z dziejów dawnego Krakowa”. 

47. Turniej wiedzy „Cechy dawnego Krakowa (XIV-XVIII w.) – 3 edycja” – cykl multimedialnych lekcji„Cechy dawnego Krakowa.”, Kraków 01.2018-04.2018. 

46.Wykład dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bęble, 06.11.2017, tytuł zajęć: Drogi do odzyskania niepodległości – święto 11 listopada.

45.Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 05.11.2017, Kraków, tytuł wykładu:  Hugo Kołłątaj”. 

44. 4Vademecum młodego miłośnika Krakowa– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 22.10.2017, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu:Rynek Główny”. 

43.Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej, 08.06.2017, tytuł wykładu:„Krakowskie legendy – fakty i mity”. 

42. Wykład dlaMałopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych, 29.05.2017, tytuł wykładu:„Cech krakowskich zdunów na przestrzeni wieków”. 

41. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej, 11.05.2017, tytuł wykładu:„Jak to drzewiej w Krakowie bywało”. 

40. Warsztaty edukacyjne dla dzieci z przedszkola „Zakątek maluszka”, Modlnica,11.05.2017, tytuł zajęć:Podania krakowskie”. 

39. 200. Rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, 07.04.2017, Kraków, tytuł wykładu:Żołnierz i społecznik Naczelnik Tadeusz Kościuszko” w 2000. Rocznicę śmierci”.

38.Sesja naukowa „Niezłomni – Wyklęci 1944 – 1956. Bohaterowie antykomunistycznego podziemia niepodległościowego”,  07.03.2017, Skawina, tytuł wykładu:Witold Pilecki – Żołnierz Niezwyciężony”. 

37. Lotny Uniwersytet Historyczny- cykl multimedialnych lekcji patriotycznych dla młodzieży szkół krakowskich z IiIII Dzielnicy Krakowa: a) Bolesław Chrobry; b) Jan Długosz, nie tylko kronikarz;       c) Stefan Czarniecki; d) Jan III Sobieski- nieznany mecenas; e)Władysław Belina Prażmowski; f) Janina Lewandowska; g) Danuta Siedzikówna  „Inka”; h) Witold Pilecki, i) Stanisław Sosabowski – niezłomny generał . 01-05.2017. 

36. Turniej wiedzy „Cechy dawnego Krakowa (XIV-XVIII w.) – 2 edycja” – cykl multimedialnych lekcji„Cechy dawnego Krakowa”, Kraków 12.2016-05.2017. 

35. Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,27.11.2016, Kraków, tytuł wykładu: Konfederacja barska w Krakowie”. 

34. „Vademecum młodego miłośnika Krakowa– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,27.11.2016, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu: „Jan III Sobieski”. 

33.Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 010.2016, Kraków, tytuł wykładu: Kraków pod rządami Sasów”. 

32. „Vademecum młodego miłośnika Krakowa– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 09.10.2016, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu: „Jan Długosz”. 

31. Lotny Uniwersytet Historyczny- cykl multimedialnych lekcji patriotycznych dla młodzieży szkół krakowskich z I Dzielnicy:a)Jan Długosz, nie tylko kronikarz; bJan III Sobieski- nieznany mecenas; cJanina Lewandowska; dDanuta Siedzikówna ps. „Inka”; eWitold PileckifStanisław Sosabowski – niezłomny generał. 04-06.2016. 

30. Warsztaty edukacyjne dla dzieci z przedszkola „Zakątek maluszka”, Modlnica, 21.03.2016, tytuł zajęć:„Dawne tradycje świąt Wielkanocnych”.

29. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej, 10.03.2016, tytuł wykładu:„Europejskie korzenie kuchni staropolskiej”.

28. Turniej wiedzy „Cechy dawnego Krakowa (XIV-XVIII w.)” – cykl multimedialnych lekcji
„Cechy dawnego Krakowa”, Kraków 12.2015-05.2016 

27. „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 06.12.2015, Kraków, tytuł wykładu: „Kupcy, przemysłowcy, działacze społeczni”. 

26. „Vademecum młodego miłośnika Krakowa– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 06.12.2015, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu: „Wjazdy królów do Krakowa”. 

25. „Czy znasz Kraków– konkurs wiedzy historycznej o Krakowie- 19.11.2015, Kraków, tytuł wykładu: „Społeczeństwo Krakowa – zwyczaje i obyczajowość w czasach Wolnego Miasta Krakowa”. 

24. „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa– cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 08.11.2015, Kraków, tytuł wykładu: „Władcy, włodarze, radni”. 

23. Vademecum młodego miłośnika Krakowa – cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 08.11.2015, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu: „Hołd Pruski”. 

22. „Spacer historyczny w 96. rocznicę wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej, Kraków, Cmentarz Rakowicki, 29.10.2015 r., tytuł wykładu:„Zapomniani bohaterowie: kpt. Mieczysław Słaby, Franciszek Dąbrowski ps. „Kuba”, Bolesław Wieniawa Długoszowski. 

21. „Vademecum młodego miłośnika Krakowacykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 23.05.2015, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu: „Krakowskie smaki”. 

20. „Vademecum młodego miłośnika Krakowacykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 26.04.2015, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu: „Żywiły, ubierały, broniły. Cechy w Krakowie”. 

19. Finał konkursu wiedzy dla młodzieży gimnazjalnej „Upadek I Rzeczypospolitej. Napoleońskie nadzieje i ład wiedeński (1764-1815). U podstaw społeczeństwa obywatelskiego” – 13.04.2015, Kraków, wykład inauguracyjny:„Wpływ reform Stanisława Augusta na kształtowanie się postaw obywatelskich w XIX wieku”.

18.  „Pałac Krzysztofory – znane i nieznane osobistości” cykl wykładów przygotowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, tytuł wykładu: 10.04.2015 „Marszałek nadworny koronny Adam Kazanowski w Krzysztoforach”. 

17. Lekcja multimedialna dla uczniów i nauczycieli z paryskiej szkoły kształcącej piekarzy i cukierników, Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie, 31.03.2015, tytuł:Nourrir,vêtirprotéger et défendreles missions clefs des guildes (corporations) de Cracovie”. 

16. „Vademecum młodego miłośnika Krakowa” cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 22.03.2015, Kraków, tytuł wygłoszonego wykładu:„Legendy i tajemnice dawnego Krakowa”. 

15. 152 rocznica wybuchu powstania styczniowego- wykład dla młodzieży, Kraków, 22.01.2015 -tytuł  wygłoszonego referatu:„Bohaterowie powstania styczniowego”.

14. Spacer historyczny w 96. rocznicę wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej, Kraków, Cmentarz Rakowicki, 31.10.2014 r., tytuł wykładu:„Zapomniani bohaterowie: Wilhelm „Wilk” Wyrwiński, Władysław Belina Prażmowski, Franciszek Dąbrowski ps. Kuba”.

13. Wykład dla uczniów  I LO w Krakowie:12.11.2014, tytuł wykładu: „Dawne kulinaria- fakty i mity”.

12. Ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Sali Cechowej „Na Kotłowem”- Kraków, 14.10.2014, wykład inauguracyjny: „Cech Rzemiosł Spożywczych wczoraj i dziś”. 

11. Oblicza Medycyny, cykl spotkań organizowanych przez Muzeum im. S. Fischera w Bochni,  25.09.2014, Bochnia,  tytuł wystąpienia: „Sztuka kulinarna a medycyna w epoce staropolskiej”. 

10.„Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” (blok tematyczny „Gospodarka i społeczeństwo Krakowa”) cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 24. 05.2013, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu: „Krakowskie smaki-rzecz o dawnych kulinariach”. 

9. „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” (blok tematyczny „Gospodarka i społeczeństwo Krakowa”) cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 26.04.2013, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Dorocznym zwyczajem – tradycyjne obrzędy krakowskie”.

8. „Vademecum młodego miłośnika Krakowa” cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 08.03.2014, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Architektura barokowego Krakowa. Barok sakralny”. 

7. „Vademecum młodego miłośnika Krakowa” cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 22.02.2014, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Architektura barokowego Krakowa. Barok świecki”. 

6. „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” (blok tematyczny „Gospodarka i społeczeństwo Krakowa”) cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 21.12.2013, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Zaczęło się odrurmusa– historia miejskich urządzeń komunalnych”. 

5. „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” (blok tematyczny „Gospodarka i społeczeństwo Krakowa”) cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 23.11.2013, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„CracoviaArtificum – Kraków rzemieślniczy”. 

4. Spotkania w Towarzystwie Prądnickim, 20.06.2013, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu: „Dzieje chleba na Prądniku”. 

3. „Vademecum młodego miłośnika Krakowa” cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 03.02.2013, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Rzecz o Arcybractwie Miłosierdzia i Banku Pobożnym”. 

2.„Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” cykl wykładów przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 31.03.2012, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu: „Dzieje Krakowa nowożytnego”.

1.IV Święto Rydza – Wysowa Zdrój, 1-2.10.2011 , tytuł wygłoszonego referatu:„ Produkty regionalne dziedzictwem Małopolski”.

 

Inne: 

Szlaki patriotyczne: 

2. Autor merytoryczny sześciu tablic edukacyjnych związanych ze szlakiem Powstania Krakowskiego (Kraków, Wieliczka, Bochnia, Gdów, Tarnów, Chochołów) 2015. 

 1. Autor merytoryczny tablicy edukacyjnej związanej ze szlakiem Powstania Styczniowego (Goszcza) 2015. 

 

Seminaria i odczyty naukowe: 

14. Odczyty Towarzystwa MiłośnikówHistorii i Zabytków Krakowa, 19.03.2019, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:Drogi awansu rzemieślników w nowożytnym Krakowie”. 

13. Odczyty Towarzystwa MiłośnikówHistorii i Zabytków Krakowa, 09.10.2018, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu: Theatrum mundi w świetle krakowskiej gazety pisanej”. 

12. „Z dziejów dawnych Ciężkowic – dyskusja o staropolskich Ciężkowicach i ich społeczeństwie”, 24.03.2018, Ciężkowice, tytuł wygłoszonego referatu:„Rzemiosło w małych miastach”. 

11. Odczyty Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 07.11.2017, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Kultura funeralna bractw krakowskich”.

10. Seminarium naukowew Würzburgu, 26.09.2017,Würzburg, tytuł wygłoszonego referatu: „Germans in Lviv in the 15th-18th Century”. 

9. Odczyty Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 07.03.2017, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Bractwa w staropolskim Krakowie”.

8. Odczyty Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 17.11.2015, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Sztuka medyczna w nowożytnym Krakowie”.

7. Odczyty Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 10.03.2015, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Kulinaria staropolskie w Krakowie”.

6. 267 posiedzenie naukowe Komisji Prasoznawczej PAN, 11.12.2013, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu: „Życie religijne na łamach warszawskiej „gazety pisanej” z czasów saskich (1715-1731)”. 

5. Spotkanie autorskie w Cechu Rzemiosł Spożywczych, 27.09.2012, Kraków – tytuł wygłoszonego referatu:„Dzieje cechu piekarzy krakowskich”.

4. Seminarium naukowe w IH PAN w Krakowie – 24.04.2012, Kraków – tytuł wygłoszonego referatu: „Arendarze prowentów wielkorządowych w XVIII stuleciu ”. 

3. 250 posiedzenie naukowe Komisji Prasoznawczej PAN, 25.01.2012, Kraków, tytuł wygłoszonego referatu:„Sytuacja polityczna w Polsce i Europie na łamach gazety seryjnej „DyariuszSeimu Electionis” z 1697 roku”. 

2. Spotkanie promocyjne tomu III Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego – Lublin, 21.12.2011, tytuł wygłoszonego referatu:„Przyjacielska komplanacja jako forma rozwiązywania sporów majątkowych na przykładzie rodziny mieszczan krakowskich”.

1.Seminarium naukowe w IH PAN w Krakowie, 22.06.2010, tytuł wygłoszonego referatu:„Chleb w nowożytnym Krakowie: produkcja, handel i konkurencja”. 

Wywiady prasowe: 

16. Cracoviana nie tylko dlakrakowian, Nasze Miasto, 21.09.2018 http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/cracoviana-nie-tylko-dla-krakowian,4809579,art,t,id,tm.html?hash_podglad=46cad7ca1322f1b215d5c520e39d668e  

15. „Targowiczanie byli świadomymi zdrajcami”, Dziennik Polski,24.07.2017

http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/targowiczanie-byli-swiadomymi-zdrajcami,12302917/ 

 14. „Na uniwersytecie zbadają dzieje Krakowa i turystykę historyczną”, Dziennik Polski 24.07.2017

http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/na-uniwersytecie-zbadaja-dzieje-krakowa-i-turystyke-historyczna,12297349/ 

13. „Rynek w Krakowie – tętniące serce miasta”, Dziennik Polski, 07.02.2017, przedruk: Gazeta Krakowska, 18.05.2018 http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/rynek-w-krakowie-tetniace-serce-miasta,11766298/ 

12. „Poselskie swawole”, Dziennik Polski, 17.01.2017, przedruk:polskatimes.pl, 17.01.2017, przedruk: Gazeta Krakowska, 18.01.2018 http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/poselskie-swawole,11698831/ 

11. „Kraków wart jest i mszy, i studiów o swoich dziejach”, Dziennik Polski, 31.05.2016 http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/historia/a/krakow-wart-jest-i-mszy-i-studiow-o-swoich-dziejach,10052542/                                                                                                                                                           

10. „Powstanie skazane na klęskę. Ale… niezbędne”,Dziennik Polski, 22.03.2016, przedruk:Gazeta Krakowska, 23.03.2017  http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/historia/a/powstanie-skazane-na-kleske-ale-niezbedne,9771754/ 

 9. „W Perejasławiu Kozacy przekroczyli Rubikon”, Dziennik Polski, 06.10.2015, przedruk: Gazeta Krakowska, 19.01.2017. http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9305144,w-perejaslawiu-kozacy-przekroczyli-rubikon,id,t.html 

 8. „Bezradny znawca kultury”, Dziennik Polski, 06.10.2015  http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/8970825,bezradny-znawca-kultury,id,t.html 

7. „Rozbiór Polski. System naczyń połączonych”, Dziennik Polski, 04.08.201 http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/4871599,rozbior-polski-system-naczyn-polaczonych,id,t.html?cookie=1 

6. „Bractwa dla królów i żebraków”, Dziennik Polski, 30.09.2014 http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3591711,bractwa-dla-krolow-i-zebrakow,id,t.html 

5. „Żywiły, ubierały, broniły. Cechy w Krakowie”, Dziennik Polski, 22.07.2014 http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3513759,zywily-ubieraly-bronily,id,t.html?cookie=1 

4. „Krakowian chleb powszedni”, Dziennik Polski, 17.06.2014. http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3475771,krakowian-chleb-powszedni,id,t.html?cookie=1 

3. „Reformy spóźnione o wiele lat- dzieło Sejmu Wielkiego”, Dziennik Polski, 27.05.2014. http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3451315,reformy-spoznione-o-wiele-lat,id,t.html 

2. „Niestrawne i mdłe. Polak sprzed wieków chodziłby dziś głodny”, Dziennik Polski, 03.01.2014. http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3296622,niestrawne-i-mdle-polak-sprzed-wiekow-chodzilby-dzis-glodny,id,t.html 

1.„Targowica, czyli wielka zdrada”, Dziennik Polski, 23.07. 2013 http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3261818,targowica-czyli-wielka-zdrada,id,t.html 

 

Wywiady telewizyjne: 

Udział w filmie niemieckiej telewizji NDR o światowej historii obwarzanka i bajgla, 30.11.2016, „Ein Kringel erobert die Welt”. 

http://www.ndr.de/fernsehen/epg/import/Bagel-Ein-Kringel-erobert-die-Welt,sendung579646.html 

 

Wywiady radiowe: 

6. Historia obwarzanka, Polskie Radio Kraków, Polskie Radio Program 3, 03.11.2017.

5.Symbole Krakowa,Polskie Radio Kraków, 02.05.2017. 

4. Cracoviana – nowy kierunek (wywiad wraz z Prof. dr. hab. Łukaszem T. Sroką),PolskieRadio Kraków, 16.03.2017 

3. Cracoviana (wywiad wraz z Prof. dr. hab. Łukaszem T. Sroką), Radio Eska, 16.03.2017. 

2. Historia i tradycja „katarzynek”,PolskieRadio Kraków, 23.11.2016. 

1.Matka Boska na ryngrafie, Polskie Radio Kraków, 08.05.2016  

http://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-o-wierze/matka-boska-na-ryngrafie/ 

 

Promotorstwo doktoratów: 

 

3. Promotor pomocniczy przy doktoracie Mgr. Artura ZiembińskiegoKlasztor i szpital św. Jadwigi na Stradomiu do końca XVIII w.), obrona: 

2. Promotor pomocniczy przy doktoracie Mgr. Przemysława JędrzejewskiegoKomisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie Sjmu Wielkiego (1790-1792), obrona: 19.10.2016. 

1.Recenzent Авторефератy дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наукЗамостяник Ірини Володимирівни, „Побутова культура львівського міщанства кінця XVI – початку XVII ст.”, obrona 08.09.2015. 

 

Pozostałe: 

Recenzent naukowy w czasopismach: 

 

 1. Folia Historica Cracoviensia –  t. 25, z. 12018. 
 2. Rocznik Krakowski– t. LXXXIII2017, t. LXXXIV: 2018. 
 3. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego– t. VIII: 2016 (2017). 
 4. Rocznik Przemyskit. 54: 2018.  
 5. StudiaSandomierskie– t. XXIV: 2017. 
 6. Wadoviana– t. 18: 2015,  19: 2016.