Przejdź do treści

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kierownik Katedry Historii XIX wieku

Katedra Historii XIX wieku

kazimierz.karolczak@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 85

pok: 325

publikacje:


Prowadzone zajęcia:

Seminarium magisterskie, wykłady: Historia XIX wieku, Administracja ziem polskich i Polski w XIX i XX wieku, Historia Krakowa

 

Zainteresowania naukowe:

struktury społeczne XIX – I połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ziemiaństwa i mieszczaństwa; arystokracja galicyjska; genealogia; dzieje Lwowa i Krakowa; kultura mieszczaństwa i ziemiaństwa; parlamentaryzm; problemy narodowościowe i wyznaniowe XIX i XX wieku (Polacy, Ukraińcy, Żydzi); regionalizm; biografistyka.

 

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Właściciele domów w Krakowie 1890-1914 w świetle akt hipotecznonotarialnych.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Kołodziejczyk (IH PAN Warszawa)

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Buszko, prof. dr hab. Walentyna Najdus, doc. dr hab. Ludwik

Mroczka

Rok obrony: 1986

 

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy: Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka.

Recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. Ryszard Kołodziejczyk, prof. dr hab. Helena

Madurowicz-Urbańska

Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego: prof. dr hab. Ryszard Kołodziejczyk, prof. dr hab.

Władysław Serczyk, prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

Rok obrony: 2001

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

PTH, Komitet Nauk Historycznych PAN (2007-2015), Komisja ds. Oceny Podręczników Szkolnych PAU.

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

z Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franko we Lwowie w ramach projektu „Lwów. Miasto. Społeczeństwo. Kultura” (od 1992 r.); z Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. (Centrum Nauk Humanistycznych) w Lipsku w ramach projektu „Miasta metropolitalne Europy Środkowej” (1998-2003); z Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

 • „Dzieje górnej Wisły”, Sandomierz 1987. Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski i PTH.
 • „70-lecie Odrodzenia Państwowości Polskiej”, Kraków 15 XI 1988. Organizator: WSP Kraków.
 • „Norymberga-Kraków. Miasta partnerskie”, Norymberga IX 1991. Organizator: Geschichte für Alle.
 • „Galicja i jej dziedzictwo”, Rzeszów IX 1992. Organizator: WSP Rzeszów.
 • I międzynarodowa konferencja „Lwów. Miasto-społeczeństwo-kultura”, Kraków 18-21 XI 1992. Organizator: WSP Kraków.
 • II międzynarodowa konferencja „Lviv. Istoria-nasielienia-kultura”, Lwów 18-20 V 1994. Organizator: Uniwersytet Lwowski im. I. Franko.
 • III międzynarodowa konferencja „Lwów. Miasto-społeczeństwo-kultura”, Kraków 29 IV – 1 V 1996. Organizator: WSP Kraków.
 • „Wiosna Ludów w Galicji”, Kraków IV 1998. Organizator: WSP Kraków.
 • IV międzynarodowa konferencja „Lviv. Istoria-nasielienia-kultura”, Lwów 14-16 1998. Organizator: Uniwersytet Lwowski im. I. Franko.
 • Międzynarodowa konferencja „Regionale Metropolen in Ostmitteleuropa”, Lipsk 11-13 XI 1998. Organizator: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V.
 • Międzynarodowa konferencja „Ukraińcy i Polacy w XX wieku”, Tarnopol 15-16 IV 1999. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu.
 • „Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX-XX wieku”, Kraków 3-4 XI 1999. Organizator: Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
 • V międzynarodowa konferencja „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura”, Kraków 17-19 V 2000. Organizator: AP Kraków.
 • V Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Kraków 22-23 IX 2000. Organizatorzy: Zakład Biografistyki Polonijnej w Paryżu, Instytut Polonijny UJ, AP Kraków, Akademia Świętokrzyska w Kielcach.
 • Międzynarodowa konferencja „Wohnen in der Groβstadt 1900-1939. Wohnsituation und Modernisierung im Europäischen Vergleich”, Lipsk 21-23 II 2001. Organizator: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V.
 • VI międzynarodowa konferencja „Львiв: місто-суспільство-культура”, Lwów 25-26 IV 2002. Organizator: Uniwersytet Lwowski im. I. Franko.
 • Międzynarodowa konferencja „Україна і Польща в XX столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин”, 16-18 V 2002. Organizator: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie.
 • „Przeszłość polskiej kultury fizycznej”, Kraków 16-18 IX 2002. Organizator: AWF Kraków i UJ.
 • „Stereotyp – komunikacja społeczna. Wzajemne postrzeganie i konflikty na obszarach pogranicz kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku”, Warszawa 22-24 XI 2002. Organizator: Niemiecki Instytut Historyczny.
 • „150 rocznica urodzin Władysława hr. Zamoyskiego”, Zakopane 10-11 XI 2003. Organizator: Biblioteka Kórnicka PAN i Urząd Miasta w Zakopanem.
 • „Czyn niepodległościowy ziemian polskich podczas II wojny światowej”, Warszawa 12 III 2004. Organizator: IPN, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Światowy Związek Żołnierzy AK i Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
 • VII międzynarodowa konferencja „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura”, 27-29 IV 2004. Organizator: AP Kraków.
 • XVIII Międzynarodowa Konferencja Podlaska „Sapiehowie. Epoki Kodnia i Krasiczyna”, Roskosz – Kodeń 20-22 V 2004, Organizator: UMCS Lublin.
 • XXIV Konferencja Podlaska „Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej”, Roskosz – Wola Okrzejska 18-20 V 2005. Organizator: UMCS, UJ i Muzeum Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 • IX Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Zakopane 9-11 IX 2005.
 • VIII międzynarodowa konferencja „Львiв: місто-суспільство-культура”, Lwów 18- 20 V 2006. Organizator: Uniwersytet Lwowski im. I. Franko.
 • „Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich”, Kielce 24 X 2006. Organizator: Akademia Świętokrzyska.
 • II międzynarodowa konferencja „Syntezy historii miasta Wilna: między historiografią municypalną i nową historią miasta, Wilno 27-28 X 2006. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie.
 • „Przeszłość i przyszłość Zarzecza”, Zarzecze 23 II 2007. Organizator: Związek Rodowy Dzieduszyckich i Gmina Zarzecze.
 • XXXII Konferencja Podlaska „Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918”, Biała Podlaska – Roskosz 12-13 IX 2007. Organizator: UMCS w Lublinie,
 • „Galicja w Księstwie Warszawskim”, Kraków 5 XII 2007. Organizator: AP Kraków.
 • IX międzynarodowa konferencja „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura”, 27-28 V 2008. Organizator: AP Kraków.
 • „Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i drugiej RP”, Kraków 21-22 XI 2008. Organizator: AWF Kraków i UP Kraków.
 • Międzynarodowa konferencja „Rola arystokracji w życiu XIX-wiecznego Lwowa”, Zarzecze 21 II 2009. Organizator: Związek Rodowy Dzieduszyckich, UP w Krakowie i Gmina Zarzecze.
 • Sesja naukowa zorganizowana przez Komisję Środkowoeuropejską PAU, Kraków 16 IV 2009.
 • I Źródłoznawcza konferencja naukowa, nt. „Pamiętniki, dzienniki i relacje z XVIII-XX w. jako źródła do badań historycznych. Organizator: UP Kraków, Katedra Historii XIX wieku, Maniowy 12 -14 V 2009.
 • Dyskusja panelowa nt. Konserwatyzm na Ukrainie i w Polsce: historia, polityka, ideologia. Organizatorzy: PAU, Oddział Krakowski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie i Związek Hetmańców Państwowców, Kraków 15 V 2009.
 • Moderator panelu „Sprawiedliwi i ich świat” podczas seminarium naukowego, nt. „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”, poświęcone pamięci Henryka Sławika w 65. Rocznicę śmierci polskiego dyplomaty. Organizatorzy: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Centrum Badań Holokaustu UJ, Instytut Europeistyki UJ, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, UP Kraków, przy współpracy Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w Krakowie, Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, Kraków – Przegorzały 19-20 listopada 2009.
 • X międzynarodowa konferencja „Львiв: місто-суспільство-культура”. Organizator: Uniwersytet Lwowski im. I. Franko, Lwów 27-28 V 2010.
 • II Źródłoznawcza konferencja naukowa, nt. „Listy prywatne oraz korespondencja urzędowa w badaniach historycznych (XVIII – XX w.). Organizator: UP Kraków, Katedra Historii XIX wieku, Maniowy 18 – 20 X 2010.
 • Konferencja „Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866-1914”. Organizator: Wydział Polonistyki UJ, Kraków 16-17 XII 2010.
 • III Źródłoznawcza konferencja naukowa, nt. „Prasa w warsztacie historyka (XIII-XX w.). Organizator: UP Kraków, Katedra Historii XIX wieku, Maniowy 23 – 25 V 2011.
 • Co z uniwersytetem w czasach marnych? Udział w dyskusji panelowej (wspólnie z J. Majcherkiem, P. Kłoczowskim, Nowakiem) moderowanej przez T. Gadacza podczas konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Organizator: UP Kraków, Instytut Filozofii i Socjologii 23-24 II 2012.
 • Polsko-słowacka konferencja naukowa „Miasta w Europie Środkowo-Wschodniej (XVIII-XX w.)”. Organizator: UP Kraków, Katedrę Historii XIX wieku, Kraków 6 III 2012.
 • XI międzynarodowa konferencja „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura”. Organizator: UP Kraków, Kraków 29 – 30 V 2012.
 • II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski „Polska w Europie Środkowej”, współmoderator (wraz z prof. Tomaszem Gąsowskim) panelu „Oblicza dziewiętnastowiecznej modernizacji: Polska i jej sąsiedzi. Studium przypadków”, Kraków 12-15 IX 2012.
 • IV Źródłoznawcza konferencja naukowa, nt. „Ikonografia i kartografia jako źródła historyczne (od nowożytności do współczesności)”. Organizator: UP Kraków, Katedra Historii XIX wieku, Maniowy 24 – 26 IX 2012.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo”. Organizator: Instytut Historii UP, Kraków 17-19 X 2012.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi przed i za Karpatami w ciągu dziejów”. Organizator: Uniwersytet w Preszowie, Preszów 8 – 9 XI 2012.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Проблемы российско-польской истории и культурный диалог (Problemy rosyjsko-polskiej historii i dialog kulturowy)”. Organizator: Syberyjski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk, Nowosybirsk 23-24 IV 2013.
 • Konferencja naukowa nt. „Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego ród. Działalność w kraju i za granicą”. Organizator: Muzeum Tatrzańskie i Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 7 VI 2013.
 • V Źródłoznawcza konferencji naukowa, nt. „Źródła kultury materialnej w badaniach historycznych, od średniowiecza do współczesności .Charakterystyka i interpretacja”. Organizator: UP Kraków, Katedra Historii XIX wieku, Maniowy 10-12 VI 2013.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi krakowscy 1795-1918. Historia, kultura, dziedzictwo i źródła”. Organizatorzy: Instytut Judaistyki UJ, Instytut Historii UP, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Związek Krakowian w Izraelu, Kraków, Synagoga Tempel 26-27 XI 2013.
 • XII międzynarodowa konferencja „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura”. Organizatorzy: Uniwersytet Lwowski im. I. Franko, Centrum Historii Miejskiej Środkowo-Wschodniej Europy we Lwowie oraz Rada Miasta Lwowa, Lwów 29-31 V 2014.
 • VI Źródłoznawcza konferencja naukowa, nt. „Tekst literacki w warsztacie naukowym historyka”. Organizator: UP Kraków, Katedra Historii XIX wieku, Maniowy 9-11 VI 2014.
 • XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich: Polska – Bałtyk – Europa. Współmoderator (wraz z prof. K. Makowskim) panelu „Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami ziemiaństwa polskiego w XIX wieku”. Organizatorzy: PTH, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 17-21 IX 2014.
 • Konferencja naukowa, nt. „Bł. Michał Czartoryski OP i jego czasy”. Organizator: Dominikański Instytut Historyczny, Warszawa – Służew, Klasztor św. Józefa, 25 X 2014.
 • Konferencja naukowa nt. „Dyplomacja europejska i Teki Jana hr. Szembeka”. Organizatorzy: Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Trzebinia 24 IX 2015.
 • Konferencja naukowa „Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu: dzieje, ludzie, sztuka”. Organizator: Dominikański Instytut Historyczny, Jarosław, Klasztor OO. Dominikanów 23-24 X 2015.
 • Konferencja naukowa „90. lecie Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu”. Organizator: Muzeum Kamienica Orsettich, Jarosław, Kamienica Attavantich 11 XII 2015.
 • XIII międzynarodowa konferencja „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura”. Organizator: UP Kraków 1-2 VI 2016.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia, rytmy codzienności”: „Dom – codzienność i święto”. Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki UP, Kraków 12-13 X 2016.

 

Osiągnięcia: nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej (1992); laureat nagrody im. Adama Heymowskiego (2002), przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne za najlepszą polską pracę w dziedzinie heraldyki i genealogii, za książkę Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka (Kraków 2000); przygotowanie pod względem merytorycznym projektu koncepcji Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu (otwarte w kwietniu 2008 r.), utworzonego jako placówka o charakterze edukacyjnym i miejsce międzynarodowych spotkań młodzieży polskiej i ukraińskiej.

 

Organizacja konferencji:

Międzynarodowe konferencje „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura” (od 1992 r.)

 

Publikacje:

Książki autorskie:

 • Właściciele domów w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1987;
 • Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2000 /II wyd. Kraków 2001/;
 • Rodzina Dzieduszyckich w XIX i XX wieku. Linia starsza. Potomkowie Tadeusza Gerwazego, Warszawa 2013;
 • Дэедушицькі. Історія роду. Потужицько-эарічанська лінія. Монографія, Київ 2015 /wydanie w jęz. ukraińskim/.

 

Książki współautorskie:

 • Wielka Historia Polski, t. V (1696-1815), Kraków 1998 /współautorstwo F. Leśniak/;
 • Wielka Historia Polski, t. VI (1815-1848), Kraków 1999 /współautorstwo H. W. Żaliński/;
 • Wielka Historia Polski, t. VII (1848-1885), Kraków 1999 /współautorstwo W. Marmon, J. Ryś/;
 • Wielka Historia Polski, t. XI, Biogramy A – J, Kraków 2000, [72 biogramy];
 • Wielka Historia Polski, t. XII, Biogramy K – P, Kraków 2001, [49 biogramów];
 • Wielka Historia Polski, t. XIII, Biogramy R – Ż, Kraków 2001, [63 biogramy];

 

Redakcje:

 • Galicyjskie Dylematy. Zbiór rozpraw pod red. K. Karolczaka i H. W. Żalińskiego, Kraków 1994;
 • Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. I, pod red. H. W. Żalińskiego i K. Karolczaka, Kraków 1995;
 • Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. II, pod red. H. W. Żalińskiego i K. Karolczaka, Kraków 1998;
 • Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. IV, pod red. K. Karolczaka, Kraków 2002;
 • Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. V, pod red. K. Karolczaka, Kraków 2005;
 • Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. VII, pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki, Kraków 2010;
 • Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. IX, pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki, Kraków 2014;
 • Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku, pod red. K. Karolczaka, Kraków 2009;
 • Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII- XX wiek), pod red. K. Karolczaka, Kraków 2011;
 • Masoneria polska w kraju i na emigracji, pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki, Kraków 2012;
 • Miasta w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne, pod red. K. Karolczaka, P. Koval`a, K. Meusa, Kraków 2016;
 • Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, pod red. K. Karolczaka, J. Popiela i K. Meusa, Wadowice 2016;

 

Artykuły:

 • Ludność żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku [w:] Żydzi w Małopolsce, pod red. F. Kiryka, Przemyśl 1991;
 • Klęski powodziowe w Krakowie w dobie autonomicznej (1867-1918) [w:] Studia nad gospodarką i siecią osadniczą regionu górnej Wisły, pod red. J. Rajmana i J. Hampla, Warszawa 1992, /współautor H. W. Żaliński/.
 • Sprawy narodowościowe w Galicyjskim Sejmie Krajowym w latach 1861-1873 [w:] Galicyjskie Dylematy. Zbiór rozpraw pod red. K. Karolczaka i H. W. Żalińskiego, Kraków 1994;
 • Struktura społeczna Krakowa na przełomie XIX i XX wieku [w:] Galicja i jej dziedzictwo. T. 2: Społeczeństwo i gospodarka, pod red. J. Chłopeckiego i H. Madurowicz-Urbańskiej, Rzeszów 1995;
 • Wylewy w dorzeczu Wisły w Galicji doby autonomicznej (1867-1918) [w:] Pamiętnik Sandomierski T. 2, pod. red. F. Kiryka, Kraków 1995 /współautor H. W. Żaliński/;
 • Граф Володимир Дідушицький як меценат [w:] Вісник Львівської Академії Мистецтв (Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie), випуск 9, під ред. Володимира Бадяка, Львів 1998;
 • Arystokraci galicyjscy wobec wypadków 1848 roku [w:] Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji. Zbiór studiów pod red. W. Wica, Kraków 1999;
 • Czasy przełomu i próby. Ukraińcy w oczach ziemiaństwa polskiego w latach 1918-19, 1939 [w:] Українсько-польські відносини в XX столітті: державність, суспільство, культура Тернопіль 1999;
 • Pod berłem Habsburgów [w:] Limanowa. Dzieje miasta, t. I: 1565-1945, pod red F. Kiryka, Kraków 1999;
 • „Vitae beatae Cunegundis” jako przedmiot sporu starosądeckich Klarysek z Włodzimierzem hr. Dzieduszyckim [w:] „Rocznik Sądecki” t. XXVII, Nowy Sącz 1999;
 • Вплив власників нерухомості на політику краківської міської Ради (злам XIX-XX століть) [w:] Вісник Львівського університету. Серія історична. Випуск 34, Львів 1999;
 • Arystokracji galicyjskiej „podróże do wód” [w:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki europejskiej ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu. Wstęp i red. F. Leśniak, Kraków 2000;
 • Orest Nestor Maciuk (1932–1999) [w:] „Studia Historyczne” R. XLIII, 2000, z. 2;
 • Zespoły rodowe ziemian polskich w archiwach lwowskich jako źródło do badań biograficznych [w:] Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej, pod red. A. Judyckiej i B. Klimaszewskiego, Lublin 2000;
 • Ziemianie wobec ukraińskich aspiracji narodowych w Galicji Wschodniej na początku XX wieku, [w:] Україна і Польща в XX столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць, за ред. П. М. Чернеги, Київ-Краків 2002;
 • Stosunek ziemian związanych ze Lwowem do Ukraińców w pierwszej ćwierci XX wieku, [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. IV, pod red. K. Karolczaka, Kraków 2002;
 • Закордонні інформацїйно-пресові бюро львівської Національної ради (1907-1914), [w:] Вісник Львівського університету. Серія історична. Випуск 37, Частина 1, ред. M. Myдрuй, Львів 2002;
 • Kultur und Festkultur des galizischen Bürgertums in Lemberg und Krakau 1900- 1930, /w:/ Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V 2001, Heft 2, Vorträge Und Studien, Leipzig 2003;
 • Władysław Zamoyski: Kórnik-Zakopane w rękopiśmiennej spuściźnie rodziny Dzieduszyckich, [w:] Władysław Zamoyski 1853-1924, pod red. Stanisława Sierpowskiego, Kórnik-Zakopane 2003 [druk 2004];
 • Ziemianin w mieście. Lwowskie siedziby arystokracji galicyjskiej, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, pod red. J. Jureczki, F. Leśniaka, Z. Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis, Folia 21. Studia Historica III, wydanie specjalne, Kraków 2004;
 • Podróże po ziemiach polskich w XIX wieku, [w:} Przeszłość polskiej kultury fizycznej, pod red. M. Orlewicz-Musiał i R. Wasztyla. Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 89, Wydanie specjalne, Kraków 2004;
 • Poczta i jej motywy w kulturze XIX wieku, [w:] Шляхами історії. Науковий збірнк історичного факультету ЛHУ ім. І. Франка. На пошану професора Костянтина Кондратюка, Львів 2004;
 • Cieńskich lwowskie ślady…, [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. V: Ludzie Lwowa, pod red. Karolczaka, Kraków 2005;
 • Das Palais als Wohnstätte der Aristokratie am Fallbeispiel Lemberg, [w:] Wohnen in der Großstadt 1900-1939. Wohnsituation und Modernisierung im europäischen Vergleich, red. Janatková i H. Kozińska-Witt, Stuttgart 2006;
 • Polska pamięć o Lwowie, „Palestra”. Pismo Adwokatury Polskiej, R. LI nr 585- 586, wrzesień-październik 2006;
 • Życie codzienne i funkcje dworu ziemiańskiego w czasie wojny i okupacji 1939- 1945, [w:] Ziemianie wobec okupacji 1939-1945, pod red. Michała Wenklara, Kraków 2006;
 • Pracowite życie reprezentanta „warstwy próżniaczej”… Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825-1899), [w:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały pod red. M. Przeniosło i L. Michalskiej-Brachy, Kielce 2007;
 • Radca – to brzmi dumnie… Właściciele nieruchomości w walce o miejsce w krakowskiej Radzie Miejskiej w latach 1902-1914, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta w 750 rocznicę lokacji, pod red. naukową J. Rajmana, Kraków 2007;
 • Krasiczyn i Sapiehowie w rękopiśmiennej spuściźnie Dzieduszyckich, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, pod red. K. Stępnika, Lublin 2007;
 • Rola ziemiaństwa w kształtowaniu oblicza społeczności miejskiej Lwowa i Krakowa, [w:] Львів. Місто, суспільство, культура, t. 6, pod red. O. Arkuszy i M. Mudrego, Львів 2007;
 • Arystokracji spotkania z Sienkiewiczem, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stępnika i T. Bujnickiego, Lublin 2007;
 • Pałac a wieś w XIX i XX wieku, [w:] Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. W. Cabana, M. B. Markowskiego i M. Przeniosły, Kielce 2008;
 • Ziemianin w drodze. Europa poznawana w podróżach kuracyjnych, [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008;
 • Notariat i hipoteka jako źródła do badań nad dziewiętnastowiecznym społeczeństwem polskim, [w:] Нескінченна подорож. Книга пам`яті Ореста Мацюка, red. Г. Сварник, Б. Якимович, Львів 2009; Ten sam artykuł w wersji rozszerzonej: [w:] Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku, pod
 • K. Karolczaka, Kraków 2009;
 • Entuzjazm czy wyrachowanie? Kariery arystokratów galicyjskich w Księstwie Warszawskim, [w:] Galicja w Księstwie Warszawskim, pod red. H. W. Żalińskiego i H. Chudzia, Kraków 2009;
 • Polski dwór – ukraińska wieś. Stereotypowe postrzeganie Ukraińców przez ziemian, [w:] Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. T. 1 Stereotypy i pamięć, pod red. R. Traby, Warszawa 2009;
 • Lokatorzy i kamienicznicy w świetle krakowskiej opinii publicznej sprzed stu lat, [w:] Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, pod red. E. Orman i G. Niecia, KrakówWarszawa 2009;
 • Marszałkowie Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Portret zbiorowy, [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa, pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki, Kraków 2010;
 • Moda na Abację. Polacy na Istrii w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, Kraków 2010;
 • Dzienniki z podróży ziemian polskich, [w:] Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII- XX wiek), pod red. K. Karolczaka, Kraków 2011;
 • Dzieduszyccy w życiu Galicji doby autonomicznej, [w:] Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice, pod red. K. Fiołka i M. Stali, Kraków 2011;
 • Gałąź podolska, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IX, Kraków 2011;
 • Zapomniany ekscentryk londyńskiej emigracji. Tadeusz Karol Dzieduszycki (1896-1976), [w:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, pod red. P. Matusika, Poznań 2012;
 • Сибирь в воспоминаниях ссыльных, [w:] Проблемы российско-польской истории и культурный диалог, Новосибирск 2013;
 • Centralny Zarząd Dóbr Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica XIV, pod red. Chrobaczyńskiego, przy współpracy A. Paciorek, Kraków 2013;
 • Żydowscy właściciele nieruchomości w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Židia pred a za Karpatmi v priebehu stároči, red. P. Kónya, Prešov 2013;
 • Taida „poznaje” wschód… Nieznane losy Taidy Choińskiej-Dzieduszyckiej z Donimirskich, [w:] Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz, pod red. W. Cabana, M. B. Markowskiego, J. Muszyńskiej i M. Przeniosło, Kielce 2013;
 • Dziecko w rodzinie arystokratycznej w XIX wieku, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych: dzieciństwo, pod red. B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej i M. Gadochy, Warszawa 2014;
 • Czas pokoju i zawieruchy w życiu arystokraty, [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9: Życie codzienne miasta, pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki, Kraków 2014;
 • Arystokraci galicyjscy wobec ruchów niepodległościowych w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] „Piekło i niebo Polaków”. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, pod red. T. Sikorskiego, M. Śliwy, A. Wątora, Kraków 2014;
 • Od Wiednia do Jarosławia. Róża Dzieduszycka (1880-1964), „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia”, t. XX, Jarosław 2013-2014;
 • Dziedzictwo kulturowe Komisji Edukacji Narodowej w XIX wieku, [w:] Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, pod red. K. Dormus, B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej, R. Ślęczki, Kraków 2014;
 • Maurycy Dzieduszycki (1813-1877), zastępca kuratora Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich we Lwowie, pisarz, historyk, [w:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. L. MichalskaBracha i M. Przeniosło, Kielce 2014;
 • Miączyńscy z Pieniak, [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Sochackiej i P. Jusiaka, Lublin 2014;
 • Z apteki do fabryki. Zapomniana kariera Michała Ludwika Dobrowolskiego (1853-1929), [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, pod red. S. Kozaka, D. Opalińskiego, J. Polaczka, S. Wieczorka, W. Zawitkowskiej, Rzeszów 2014;
 • Związki rodzinne i towarzyskie Zamoyskich, [w:] Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą, pod red. J. M. Roszkowskiego, Zakopane 2015;
 • Z dziennika jazłowieckiej pensjonarki, [w:] O tym co Alicja odkryła…: w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, pod red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, M. Rogoża, Kraków 2015;
 • Świat kobiet i mężczyzn w pałacu arystokratycznym w XIX wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, pod red. B. Popiołek, A. ChłostySikorskiej i M. Gadochy, Warszawa 2015;
 • Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825-1899) – mecenas nauki i uczonych, „PAUza Akademicka”. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 333-334, Kraków, 24-31 marca 2016 /publikacja w wersji elektronicznej/;
 • Od miasteczka do miasta. Limanowa w procesie przemian cywilizacyjnych w XIX wieku, [w:] Miasta w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne, pod red. K. Karolczaka, P. Koval`a, K. Meusa, Kraków 2016;
 • Krakowskie interesy rodziny Goetzów, [w:] Rola rodziny Goetzów – Okocimskich w budowie gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski Południowej w XIX i XX wieku. Zarys monograficzny, pod red. J. S. Gawlika, przy współpracy A. Skoczek i M. Mietły, Brzesko 2016;
 • Dokąd nam iść wypada Wojciecha Dzieduszyckiego, [w:] O pożytkach z lektury książek historycznych. Eseje ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi A. Makowskiemu na 60. rocznicę urodzin, pod red. W. Molika, Poznań 2016;

 

Reportaże:

 • Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe. Moja Ameryka… (1), „Konspekt” nr 16/17, Kraków 2003;
 • Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe. Moja Ameryka… (2) „Konspekt” nr 18, Kraków 2004;
 • Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe. Moja Ameryka… (2) „Konspekt” nr 19, Kraków 2004;
 • Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe. Z Czartoryskimi do korzeni… (1), „Konspekt” nr 20, Kraków 2004;
 • Ukraińska rewolucja. Pomarańczowa nadzieja w czarno-białej rzeczywistości. „Konspekt” nr 21, Kraków 2005;
 • Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe. Z Czartoryskimi do korzeni… (2), „Konspekt” nr 21, Kraków 2005;
 • Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe. Z Czartoryskimi do korzeni… (3), „Konspekt” nr 22, Kraków 2005;
 • Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe. Z Czartoryskimi do korzeni… (4), „Konspekt” nr 23, Kraków 2005;

 

Działalność popularyzatorska:

Współpraca z TV Historia przy realizacji programów historycznych, konsultant merytoryczny historycznych filmów dokumentalnych, udział w publicznych debatach popularyzujących badania historyczne (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Biblioteka Kórnicka PAN, Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, ), wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w woj. małopolskim, wykłady popularnonaukowe w Muzeum Narodowym, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum Przyrodniczym Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, bibliotekach publicznych, w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Inne: Wystąpienia na posiedzeniach towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział Kraków, 20 XI 2000.
 • Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Kraków, 10 XII 2001.
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 20 X 2004.

 

Promotorstwo doktoratów:

 1. Łukasz Tomasz Sroka, Żydzi w życiu publicznym Krakowa w latach 1850-1918. Studium o elicie miasta (2006)
 2. Renata Kułakowska-Zadęcka, Rada Miasta Krakowa 1866-1914. Studium o ludziach władzy (2007)
 3. Marta Tylza-Janosz, Działalność gospodarcza i społeczna Habsburgów w ich dobrach żywieckich (2009)
 4. Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu (2011)
 5. Konrad Meus, Wadowice 1772-1918. Studium społeczno-gospodarcze (2012)
 6. Iwona Kawalla, Handel towarowy w Krakowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (2012)
 7. Barbara Zbroja, Oni również budowali to miasto. Środowisko architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego w międzywojennym Krakowie (2013)
 8. Dorota Felcenloben, Wodziccy z Kościelnik. Dzieje rodziny (2014)
 9. Katarzyna Śleziak, Starostwo powiatowe w Żywcu 1867-1914 (2016)
 10. Monika Andrasz-Mrożek, Magistrat miasta Krakowa 1866-1914. Ustrój, kadra i mechanizmy zarządzania miastem (w postępowaniu recenzyjnym)