Przejdź do treści

dr Krzysztof Kloc

dr Krzysztof  Kloc

Adiunkt

Katedra Historii Najnowszej

krzysztof.kloc@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 88

pok: 330

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0330-2728

publikacje:


Zainteresowania naukowe:

  1. historia dyplomacji I poł. XX wieku, dzieje polskiej irredenty XIX i XX w., historia Drugiej Rzeczypospolitej, losy obozu piłsudczykowskiego, biografistyka tego okresu, historia międzywojennego Krakowa
  2. historia „Kultury” Jerzego Giedroycia i jej środowiska, historia literatury polskiej w XX wieku, postawy inteligencji polskiej w XX wieku

 

Prowadzone zajęcia: Dzieje integracji europejskiej, Historia myśli politycznej (wykład), Historia Polski do 1945, Historia Polski XX w., Historia Polski po 1945 r., Historia powszechna po 1945 r., Historia ustroju Polski, Konwersatorium dydaktyczne, Ustrój Polski  współczesnej, Ustrój ziem polskich i Polski w XIX i XX w., Wybrane problemy współczesnego świata, Wykład ogólnouczelniany,   Wybrane problemy z historii Polski i powszechnej XX w. (wykład), Historia Polski po roku 1989 (wykład).

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: „Michał Sokolnicki (1880-1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata”, Kraków 2017, ss. 718  

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Wołos

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kornat z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Historii PAN w Warszawie oraz prof. dr hab. Włodzimierz Suleja z Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok obrony: 2017

 

Nagrody i wyróżnienia:

2015 – Finalista Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”

2018 – Nagroda im. Władysława Poboga-Malinowskiego na najlepszy debiut historyczny roku 2017

2018 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską za rok 2017

2019 – Finalista III Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

2019 – Finalista XII edycji Konkursu na Najlepszą Książkę Historyczną Roku im. Oskara Haleckiego

2019 – Nagroda Główna w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą publikację z zakresu historii polskiej dyplomacji wydaną w roku 2018

Granty i stypendia badawcze:

2013 – Stypendium Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation

2015 – Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2016

2016 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2017 – Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2018

Pełnione funkcje:

Członek Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Sekretarz III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

 

Wykaz publikacji:

Monografie

2021

6. Piłsudski. Studium fenomenu Komendanta, Wydawnictwo Ośrodka Myśli Politycznej, Kraków 2021.

2019

5. Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości, red. A. Chwalba, Z. Noga, przy współpracy K. Kloca, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

2018

4. Michał Sokolnicki (1880-1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018, ss. 688.

3. Jerzy Giedroyc, Michał Sokolnicki, Korespondencja 1947-1960, opracował i wstępem opatrzył Krzysztof Kloc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, ss. 254.

2017

2. August Zaleski, Wspomnienia, opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc, Przemysław Marcin Żukowski, przekład Elżbieta Gołębiowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2017, ss. 263.

2016

1. Wielkomiejska gangrena. Margines społeczny międzywojennego Krakowa, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2016, ss. 220.

Artykuły, opracowania źródłowe, recenzje

2020

44. Rozrachunki i przestrogi, czyli rzecz o Józefie Piłsudskim i nadchodzącej wojnie. Dwa teksty Jędrzeja Moraczewskiego z maja 1939 roku, „Dzieje Najnowsze” 2020, nr 3, s. 299-311.

43. Ignacy Matuszewski. Esej o piłsudczyku, [w:] „Teologia Polityczna”, https://teologiapolityczna.pl/krzysztof-kloc-ignacy-matuszewski-esej-o-pilsudczyku

42. Piłsudski i Bezdany, [w:] Ośrodek Myśli Politycznej, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=438

41. Od towarzysza do Komendanta. Rzecz o socjalizmie i irredentyzmie w polityce Józefa Piłsudskiego, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, nr 198.

2019

40. O Józefie Piłsudskim w Zakopanem raz jeszcze, „Dzieje Najnowsze” 2019, nr 4, s. 21-31.

39. (z Krzysztofem Kanią) Piłsudczycy i beckowcy na cenzurowanym. Dyplomaci przedwrześniowi w raportach i ocenach grupy Stanisława Kota, [w:] Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania, red. S. Pilarski, Łódź-Warszawa 2019, s. 233-254.

38. Narodziny Komendanta. Przyczynek do biografii Józefa Piłsudskiego, [w:] Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości, red. A. Chwalba, Z. Noga, przy współpracy K. Kloca, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 21-31.

37. Posłowie, [w:] M. Sokolnicki, Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896-1919, wybór i opracowanie A. Dębska, posłowie K. Kloc, Warszawa 2019, s. 373-389.

36. Przedstawiciel „pokolenia, które łączą te mocne, dawne śluby”. Michał Sokolnicki (1880-1967) a obóz piłsudczykowski w latach 1926-1939. Krótki szkic do biografii, [w:] Piłsudczycy i Sanatorzy drugiego planu (1926-1939). Portrety zbiorowe i indywidualne, red. R. Litwiński, M. Sioma, Lublin 2019, s. 361-372.

35. Stach Zawierucha, Piłsudski i drużyna Komendanta. Kilka refleksji, [w:] Historia – Wojsko – Polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło, red. T. Siewierski i Z. Zielonka, Warszawa 2019, s. 27-43.

34. Krakowianie i Kraków w dyplomacji Polski Odrodzonej, [w:] Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku, red. Z. Noga, Kraków 2019, s. 45-60.

2018

33. (z Mariuszem Wołosem), Fenomen polskiej niepodległości w 1918 roku. Szczęśliwy zbieg okoliczności czy efekt skutecznego dążenia Polaków do odzyskania własnego państwa?, [w:] Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921, red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2018, s. 13-24.

32. [rec.] S.M. Nowinowski, Jerzy Giedroyć w 1946 roku, Gdańsk 2018, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2018, t. VII, s. 154-159.

31. Władysław Sikorski, piłsudczycy i „beckowcy”… Przyczynek do życia politycznego polskiego wychodźstwa podczas II wojny światowej, „Biuletyn Informacyjny Studium Polski Podziemnej” 2018, nr 13, s. 12-17.

30. (z Krzysztofem Kanią) Elaborat poselstwa polskiego w Berlinie z listopada 1926 r. pt. „Rzut oka na rozwój stosunków politycznych francusko-niemieckich w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy w związku z polityką Anglii, Włoch i Polski”, oprac. K. Kania, K. Kloc, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2, s. 273-308.

29.Czy Józef Piłsudski rzeczywiście liczył na wybuch powstania w Królestwie Polskim? Kilka refleksji o polityce Komendanta w pierwszych tygodniach Wielkiej Wojny, [w:] „Nie wierząc nam, że chcieć, to móc…”. Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918, red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, Toruń 2018, s. 25-36.

2017

28. Dyskusyjna nominacja, kontrowersyjne trwanie. August Zaleski a lata 1947 i 1954, [w:] Londyńska reduta, t. II, Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej, red. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń 2017, s. 73-83.

27. (z Krzysztofem Kanią) „The Collapse of France”. Nieznane memorandum brytyjskie dotyczące przyczyn i okoliczności klęski Francji w 1940 r., opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli oraz do druku podali Krzysztof Kania i Krzysztof Kloc, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 1, s. 195-222.

26. Raport Władysława Grabskiego z konferencji pokojowej w Paryżu. Przyczynek do ekonomiczno-finansowych postanowień traktatu wersalskiego wobec Polski, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, nr 1, s. 135-154.

2016

25. Akt 5 listopada a społeczno-gospodarcze przyczyny fiaska niemieckiej próby pozyskania polskiego rekruta, [w:] Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. nauk. J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 168-174.

24. Na drogach irredenty, czyli działalność Michała Sokolnickiego ( w świetle jego korespondencji) do roku 1913 : przyczynek do biografii, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. IV, Archiwum jako „strażnik pamięci” : studia historyczno-archiwalne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016, s. 233-249.

23. (z Krzysztofem Kanią) Druga strona sojuszu. Ale jakiego? Garść uwag i refleksji na temat najnowszej książki Anny Zapalec, „Res Gestae” 2016, nr 2, s. 190-198.

22. (z Krzysztofem Kanią i Przemysławem Marcinem Żukowskim), „On May 12th in the afternoon…”, czyli zamach stanu Józefa Piłsudskiego oczami Augusta Zaleskiego. Fragment wspomnień pierwszego ministra spraw zagranicznych po zamachu majowym w 1926 r., „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2016, nr 1, s. 128-140.

21. Przygotowania i uroczystości pogrzebowe Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie 18 maja 1935 r., [w:] Józef Piłsudski. Człowiek, żołnierz, polityk, red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, Toruń 2016, s. 133-144.

2015

20. Unemployment in Inter-war Cracow and the Great Economic Crisis: Conditions, Consequences and Couneraction, „Remembrance and Solidarity Studies in 20th Century European History” 2015, vol. 4, s. 47-68.

19. Gra pamięcią, czy gra o pamięć? „Polityka pamięci” obozu piłsudczykowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, [w:] Pamięć człowieka – pamięć miejsca – miejsca pamięci, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015, s. 83-94.

18. Generała pomnik ze spiżu… Uwagi i refleksje na marginesie lektury biografii Juliana Stachiewicza, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 4, s. 183-192.

17. Protokół z przesłuchania majora Franciszka Sarnka, dyrektora technicznego firmy „Protekta” z dnia 2 października 1926 r. Przyczynek do sprawy generała Michała Żymierskiego, opracował i do druku podał Krzysztof Kloc, „Niepodległość” (Warszawa) 2015, t. LXIV, s. 279-290.

16. [rec.] M. A. Peszke, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1946. Koncepcje strategiczne i realia geopolityki, Poznań 2014, „Res Gestae” 2015, nr 1, s. 374-381.

15. [rec.] K. Kania, Edward Bernard Raczyński 1891-1993. Dyplomata i polityk, Warszawa 2014, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, s. 267-274.

14. Michał Sokolnicki – współpracownik londyńskich „Wiadomości” Mieczysława Grydzewskiego 1946-1963, „Archiwum Emigracji” 2013 [druk: 2015], nr 19, z. 2, s. 29-47.

13. Przestępczość na tle seksualnym w przedwojennym Krakowie 1918-1939, [w:] Ciało, Seksualność, Pornografia – kontekst historyczny, red. P. Jędrzejewski, K. Szlęzak, G. Szuster, Kraków 2015, s. 128-143.

2014

12. Prostytucja w Krakowie międzywojennym, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2014, t. 31, z. 4, s. 87-129.

11. [rec.] J. Cisek, Granice Rzeczypospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w świetle amerykańskich raportów dyplomatycznych i wojskowych 1919-1921, Kraków 2012, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 4, s. 157-163.

10. Kto piłsudczykom po zamachu majowym kampanię wyborczą BBWR w dębickiem robił, „Obserwator Lokalny” (Dębica) 2014, nr 46, s. XXVII.

9. Premiera Sławoja Felicjana Składkowskiego potyczki z rzeczywistością, „Konspekt” (Kraków) 2014, nr 4/53, s. 95-98.

8. Z dziejów krakowskiego marginesu społecznego: pijaństwo, awanturnictwo i wandalizm w Krakowie 1918-1939, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, Prace Historyczne, t. 141, z. 3, s. 701-718.

7. Michał Sokolnicki. Portret ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji (1936-1945), „Niepodległość” (Warszawa) 2014, t. LXIII, s. 247-262.

2013

6. Etos powstania styczniowego a polityka obozu piłsudczyków na łamach prasy krakowskiej, „Konspekt” (Kraków) 2013, nr 4/49, s. 1-5.

5. Przyjazd Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza do Krakowa w dniu 5. sierpnia 1922, opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Kloc, „Niepodległość” (Warszawa) 2013, t. LXII, s. 273-286.

4. „Nędza, zbrodnia i moralna gangrena”. Kilka słów o marginesie społecznym w międzywojennym Krakowie, „Konspekt” (Kraków) 2013, nr 1/46, s. 93-96.

2012

3. Konserwatyści krakowscy wobec sporów niepodległościowych w latach 1918-1926, „Pro Fide Rege et Lege” 2012/2013, nr 70, s. 211-227.

2. Moralizatorstwo i dydaktyka w starym krakowskim wydaniu, czyli Michał Bobrzyński a spory niepodległościowe po 1918 roku, „Konspekt” (Kraków) 2012, nr 1/42, s. 13-17.

2011

1.Marksistowskie interpretacje, czyli II Rzeczpospolita oczami Polski Ludowej, [w:] Materiały z sesji studenckiej – Konferencja „Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik”, red. P. Wiater, Kraków 2011, s. 43-55.

 

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

2020

27. Referat pt. Gdyby Piłsudski wstał z grobu, to napisałby nowe „Poprawki Historyczne”. Piłsudczycy w mundurach w sporach o historię po 1945 roku, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Klio w mundurze. Historiografia wojskowa w dwudziestoleciu międzywojennym”, Kraków 23.10.2020.

26. Referat pt. Nie tylko w sztabie i na froncie… Józef Piłsudski jako przywódca państwa i polityk w latach 1919-1921, wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej w ramach prac Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności „Bitwa Warszawska”, Kraków 20.10.2020.

2019

25. Referat pt. Misja Naczelnika Państwa na paryskiej konferencji pokojowej, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „W stronę Niepodległej – polska dyplomacja na drodze do traktatu wersalskiego”, Rzeszów 29.11.2019.

24. Referat pt. Ignacy Matuszewski. Piłsudczyk, czyli kto?, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ignacy Matuszewski – przemilczany, zapomniany, na nowo odkrywany…”, Kraków 17.10.2019.

23. Referat pt. Piłsudski i Sikorski, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wobec wyzwań wojny i pokoju – gen. Władysław Sikorski i Kujawy”, Parchanie 28.09.2019.

2018

22. Referat pt. Narodziny Komendanta. Okres krakowski w życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości”, Kraków 29-30.10 2018.

21. Referat pt. Ku Odrodzonej… Rola i znaczenie Krakowa dla polskiej irredenty u progu Wielkiej Wojny, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości”, Kraków, 26.10.2018.

20 .Referat pt. Dyplomaci pod Wawelem. Wpływ Krakowa na dyplomację w drugiej Rzeczypospolitej, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej”, Kraków 18.04.2018.

2017

19. Referat pt. Czy Józef Piłsudski rzeczywiście liczył na wybuch powstania w Królestwie Polskim? Rozważania nad polityką Komendanta w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny?, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!’ Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918”, Toruń 19-20.10.2017.

18. Referat pt. Dyskusyjna nominacja, kontrowersyjne trwanie. August Zaleski a rok 1947 i 1954, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990”, Toruń-Warszawa 06-07.06.2017

2016

17. Referat pt. Czy Legiony i akcja zbrojna Józefa Piłsudskiego były fundamentem „polityki pamięci” piłsudczyków w Polsce Odrodzonej?, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Legiony Polskie 1914-1918 w pamięci współczesnych i potomnych”, Kraków 18.11.2016.

16. Referat pt. Akt 5 listopada a społeczno-gospodarcze przyczyny fiaska niemieckiej próby pozyskania polskiego rekruta, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Akt 5 listopada 1916 roku – konsekwencje dla Polski i Europy”, Toruń 04-05.11. 2016.

15. Referat pt. „Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945”. Korespondencja Władysława Pobóg-Malinowskiego i Michała Sokolnickiego, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polonica w instytucjach zagranicznych – badanie dziejów polskiej emigracji politycznej 1939–90”, Warszawa 20.04.2016.

2015

14. Referat pt. Przedstawiciel „pokolenia, które łączą te mocne, dawne śluby”. Michał Sokolnicki (1880-1967) a obóz piłsudczykowski w latach 1926-1939, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Równie ważni? Sanatorzy drugiego planu (1926-1939)”, Lublin 11.06. 2015.

13.  Referat pt. Przygotowania i uroczystości pogrzebowe Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie 18 maja 1935 r., wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Józef Piłsudski (1867 – 1935). Człowiek, żołnierz, polityk”, Warszawa 09.06.2015.

12. Referat pt. „Znajdujemy się w najskrajniejszej nędzy w tych ciężkich czasach drożyźnianych…”. Walka z biedą i głodem w Krakowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej”, Kraków 09.04. 2015.

11. Referat pt. Michał Sokolnicki a „sprawa polska” w polityce węgierskiej podczas I wojny światowej, wygłoszony na Międzynarodowym Seminarium Naukowym – „Stosunki polsko-węgiersko-słowackie na przestrzeni wieków”, Nowy Targ 09.03.2015.

10. Referat pt. Margines społeczny w Krakowie 1918-1939. Stan badań – źródła – postulaty badawcze, wygłoszony na Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Jednostka i Zbiorowość – Relacje na przestrzeni dziejów”, Lublin 07.03. 2015.

2014

9. Referat pt. Gra pamięcią, czy gra o pamięć? „Polityka pamięci” obozu piłsudczykowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Historia-Pamięć-Tożsamość”, Kraków 11.12.2014.

8. Referat pt. Michał Sokolnicki. Portret ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji (1936-1945), wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Ministrowie Spraw Zagranicznych RP. W 120 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci ministra spraw zagranicznych RP – Józefa Becka”, Piotrków Trybunalski 24.04.2014.

7. Referat pt. Michał Sokolnicki jako sekretarz generalny Naczelnego Komitetu Narodowego, wygłoszony na XXII Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, Gdańsk 5.04.2014.

6. Referat pt. Michała Sokolnickiego (1880-1967) spory o Polskę i Polaków…, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W zatroskaniu o Ojczyzny dobro…” – Ideowe i polityczne spory o kształt Polski XVIII – XX w., Kraków 17.01.2014.

2013

5. Referat pt. Przestępczość na tle seksualnym w przedwojennym Krakowie 1918-1939, wygłoszony na interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Ciało, seksualność, pornografia – kontekst historyczny”, Kraków 24.10.2013.

4. Referat pt. Prostytucja w przedwojennym Krakowie. Zarys problematyki, wygłoszony na XXI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, Lublin 2013.

3. Referat pt. Żebractwo i włóczęgostwo w przedwojennym Krakowie. Zarys problematyki, wygłoszony na III Profesorsko-Studenckiej Sesji Naukowej „Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej”, Kraków 18.04.2013.

2012

2. Referat pt. Konserwatyści krakowscy wobec sporów niepodległościowych w latach 1918-1926, wygłoszony na XX Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, Katowice 12.04.2012.

2011

1. Referat pt. Marksistowskie interpretacje, czyli II Rzeczpospolita oczami Polski Ludowej, wygłoszony na studenckiej konferencji naukowej „Janusz Kurtyka. Rzeczpospolitej historyk i urzędnik”, Kraków 16.04.2011.