Przejdź do treści

dr Wiktoria Kudela-Świątek

dr Wiktoria Kudela-Świątek

Adiunkt, Instytutowy Koordynator Programu ERASMUS+

Katedra Historii XIX wieku

wiktoria.kudela-swiatek@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 92

pok: 339

https://jagiellonian.academia.edu/WiktoriaKudela%C5%9Awi%C4%85tek

ORCID: 0000-0001-9559-0784

publikacje:


Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Represje na tle narodowościowym i religijnym w pamięci kazachstańskich Polaków. Studium oral history

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Recenzenci: prof. dr hab. Robert Traba, prof. dr hab. Andrzej Chwalba

Rok obrony: 2012 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Zainteresowania naukowe:

Metodologia historii, nauki pomocnie historii XIX i XX w., biografistyka, studia nad pamięcią, muzeologia, historia mówiona, ikonologia, studia nad autobiografią, pamiętnikarstwo XIX i XX-wieczne, dydaktyka szkoły wyższej

 

Doświadczenie zawodowe:

2012-2018 – Koordynator Dyscyplin w Dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (Narodowe Centrum Nauki, Kraków)

Granty i projekty badawcze:

 • 2014-2021 – udział w projekcie „Społeczna antropologia pustki – Polska i Ukraina po II wojnie światowej” realizowany przez IFiS PAN; kierownik projektu dr Anna Wylegała.
 • 2019/2020 – realizacja działania badawczego Miniatura 2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt.: Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1867–1917 na Ziemiach Zabranych

 

Stypendia i staże naukowe:

 • 2006 – Wymiana studencka z Rijksuniversiteit Groningen w Holandii
 • 2009-2010 – Staż z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie
 • 2014 – stypendium Fundacji Lanckorońskich (kwerenda archiwalna w Moskwie)
 • 2017 – stypendium Holodomor Research and Educational Consortium (wizyta studyjna w HREC w Toronto, Kanada)
 • 2020/2021 – stypendium Center for Urban History of East Central Europe we Lwowie na Ukrainie (rezydencja badawcza)

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

 • International Oral History Association
 • Polskie Towarzystwo Historii Mówionej
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES)
 • od 2009 „Krakowskie Pismo Kresowe” (zespół redakcyjny)

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

 • 2016 – 2019 – udział w projekcie pt: Master’s degree specialization program on 'Central Europe through history: from multinational monarchies to the V4 cooperation’ at the Ivan Franko National University of Lviv, kierownik projektu Roman Syrota, Ph.D z Ivan Franko National University of Lviv. Projekt finansowany ze środków V4EaP Visegrad University Studies Grant Program, ID projektu 61500122.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2009 – finalistka ogólnopolskiego konkursu „Studencki Nobel 2009”, laureatka etapu uniwersyteckiego (II miejsce)
 • 2010 – finalistka ogólnopolskiego konkursu „Studencki Nobel 2010”, laureatka etapu uniwersyteckiego i krajowego (nagroda branżowa – „języki obce”)
 • 2015 – nominacja w konkursie IDENTITAS dla książki pt: Odpamiętane… O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków: Univesitas 2013.
 • 2016 – laureatka konkursu NPRH w module UMIĘDZYNARODOWIENIE; wsparcie finansowe tłumaczenia książki pt.: Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933, Kraków: Księgarnia Akademicka 2014 na język angielski; nr rejestracyjny wniosku 3aH 15 0243 83

 

Organizacja konferencji:

International conference on the occasion of the 10th anniversary of the Polish Oral History Association: Oral History in Action, Poland, Cracow, March 28-30, 2019 (komitet organizacyjny)

XV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa Lwów: miasto-społeczeństwo-kultura. Elity intelektualne miasta, 9-11 grudnia 2020 (komitet organizacyjny)

 

Najważniejsze publikacje:

 • W. Kudela-Świątek, Odpamiętane… O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków: Univesitas 2013.
 • W. Kudela-Świątek, Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933, Kraków: Księgarnia Akademicka 2014.
 • W. Kudela-Świątek, W labiryncie znaczeń: pomniki ukraińskiego Wielkiego Głodu 1932-1933, Kraków: Księgarnia Akademicka 2020
 • W. Kudela-Świątek, Eternal Memory. Monuments and Memorials of the Holodomor, Toronto-Cracow: University of Alberta&University of Toronto&Księgarnia Akademicka 2021 (w druku)

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • В. Куделя-Свентек, У каждого свой Казахстан… По материалам проекта «Z ziemi kazachskiej do Polski», посвященному коллективной памяти репатриантов из Казахстана в Польшу, [в:] У пошуках власного голосу. Усна історія як теорія, метод і джерело, Харків 2010, с. 73-87.
 • W. Kudela-Świątek, Między wyobrażeniem a rzeczywistością. Obraz ojczyzny w pamięci zbiorowej kazachtańskich Polaków i repatriantów z Kazachstanu, [w:] Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 189-207.
 • W. Kudela-Świątek, Historyk na rozstaju dróg badawczych. Interdyscyplinarny charakter współczesnej oral history, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, t. 2: Studia i szkice kulturoznawcze, red. P. Plichta, Kraków 2011, s. 11-21.
 • W. Kudela-Świątek, Linguistic images of enslavement in biographical narratives of Poles in Kazakhstan [in:] The Lingusitic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition and Culture, eds. A. Glaz, P. Łozowski, D. Danaher, London 2013, pp. 459-473.
 • W. Kudela-Świątek, Interdyscyplinarność w badaniach oral history: konieczność czy sposób na nowatorstwo? w: Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych, Lublin 2014, s. 61-88.
 • W. Kudela-Świątek, Muzea Wielkiego Głodu (Hołodomoru) z lat 1932-1933 na Ukrainie jako „miejsca pamięci” [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. T.3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015, s. 441-462.
 • W. Kudela-Świątek, Polskie pomniki Hołodomoru na tle ukraińskiej kultury pamięci [w:] Hołodomor. Polskie ofiary, red. R. Kuśnierz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2019, s. 128-149.
 • W.Kudela-Świątek, The lieux de mémoire of Holodomor in the Cultural Landscape of Ukraine and the Ukrainian Diaspora [w:] New Research on Memory in Eastern Europe. Ukraine and Belarus, red. A. Wylegała, M. Głowacka-Grajper, Indiana University Press 2020, s. 49-76.
 • W. Kudela-Świątek, Wielki Głód z lat 1932-1933 na Ukrainie (Hołodomor) w polskiej polityce historycznej [w:] Anatomia polityki historycznej. T. 2, Szkice z badań nad pamięcią zbiorową w Polsce w XX i XXI wieku, red. Monika Opioła-Cegiełka, Joanna Szczutkowska, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKWB 2019, s. 33-48.
 • W. Kudela-Świątek, Archiwum tzw. „Kampanii Sybirskiej” działającej w II połowie XIX w. na rzecz polskich zesłańców politycznych i ich rodzin [w:] Losy Polaków na Wschodzie w XIX-XX wieku. Tom drugi: Przemieszczenia, przesiedlenia, przyjazdy, powroty i ucieczki, pod red. J. Kity i W. Marciniaka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020. (w druku)

 

Artykuły:

 • W. Kudela-Świątek, Pamięć i „miejsca pamięci” Hołodomoru. Krajobraz po bitwie, „Nowa Ukraina” 2008, nr 1-2, s.102-118.
 • W. Kudela-Świątek, A. Świątek, The Trap of Colonialism… The Ukrainians of Eastern Galicia – Colonised or Colonisers?, „Historyka” R. 42, 2012, s. 257-287.
 • W. Kudela-Świątek, Nieznośny ciężar przekazu, czyli o przekładzie źródeł oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2012, nr 2, s. 5-35.
 • W. Kudela-Świątek, Marriage of convenience…In search of new analytical methods in oral history, „Teathrum Historie” 2014, t. 14, pp. 49-67.
 • W. Kudela-Świątek, O zasadności i możliwości korzystania z archiwalnych nagrań biograficznych dla „padlinożerców” i nie tylko, „Rocznik Antropologii Historii” 2014, nr 2, s. 79-96.
 • W. Kudela-Świątek, „Przyszywani Sybiracy”. Polski dyskurs naukowy o kazachstańskich Polakach, „Etnografia Polska” 2014, t. 58, s. 49-70.
 • Wiktoria Kudela-Świątek, Awangarda i outsiderzy. Rozważania o polskiej historii mówionej pomiędzy historią publiczną a dyskusją akademicką, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2015, nr 5.
 • W. Kudela-Świątek, Kultura pamięci II wojny światowej na Ukrainie, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” [Lublin] 2015, nr 13, zeszyt 2, s. 67-102
 • W. Kudela-Świątek, From private memory to collective image of the Ukrainian Holodomor, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2016, nr 6, p. 33-62.

 

Recenzent w czasopismach/instytucjach grantowych:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Rocznik Antropologii Historii

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej

Ethnologia Polona

Historyka. Studia Metodologiczne

 

Działalność popularyzatorska:

2009 – Workshop about multiculturalism of Galicia in project „Why should Holocaust be experienced by the Youth? Tolerance as a part of our system of values” (organizator Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu)

2015 – udział w projekcie Polonia w Kazachstanie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw [Kraków] dofinansowany przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, grant nr 258/2015

2019 – Tworzenie haseł do II wyd. Encyklopedii Krakowa

2020 – warsztat z historii mówionej dla stypendystów Fundacji „Dobra Wola” (Kraków)

 

Inne:

 • 2008/2009 – kurs dla przewodników turystycznych po Krakowie („Renesans”, Kraków)
 • 2010 – Kurs dla tłumaczy przysięgłych z języka rosyjskiego we Wszechnicy UJ (Kraków)
 • 2010 – Międzynarodowy Certyfikat „Język rosyjski w biznesie”, poziom C1 (Moskwa, Rosja)
 • 2012-2015 – Akademia Menedżerów Programowych w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2016 – szkolenie Zarządzanie projektem. Podejście praktyczne (16h, Altkom Academia)
 • 2018 – szkolenie pt. Zarządzanie projektem PMI/PMBOK (35h, Inprogress)
 • 2019/2020 – UP to TOP, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla nauczycieli akademickich (metoda Design Thinking, Learning by Doing, Skuteczne motywowanie studentów, Storytelling, Case Studies, Literaturowe bazy danych w dydaktyce)
 • 2020 – The Business English Communication Skills (143h, University of Washington)
 • 2020  – Improve Your English Communication Skills (120h, Georgia Institute of Technology)