Przejdź do treści

dr Wiktoria Kudela-Świątek

dr Wiktoria Kudela-Świątek

Adiunkt, Instytutowy Pełnomocnik Programu ERASMUS+

Katedra Historii XIX wieku

wiktoria.kudela-swiatek@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 92

pok: 339

https://jagiellonian.academia.edu/WiktoriaKudela%C5%9Awi%C4%85tek

ORCID: 0000-0001-9559-0784

publikacje:


Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Represje na tle narodowościowym i religijnym w pamięci kazachstańskich Polaków. Studium oral history

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Recenzenci: prof. dr hab. Robert Traba, prof. dr hab. Andrzej Chwalba

Rok obrony: 2012 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Zainteresowania naukowe:

Metodologia historii, nauki pomocnie historii XIX i XX w., biografistyka, studia nad pamięcią, muzeologia, historia mówiona, ikonologia, studia nad autobiografią, pamiętnikarstwo XIX i XX-wieczne, dydaktyka szkoły wyższej

 

Doświadczenie zawodowe:

2012-2018 – Koordynator Dyscyplin w Dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (Narodowe Centrum Nauki, Kraków)

 

Granty i projekty badawcze:

 • 2014-2021 – udział w projekcie „Społeczna antropologia pustki – Polska i Ukraina po II wojnie światowej” realizowany przez IFiS PAN; kierownik projektu dr Anna Wylegała.
 • 2019/2020 – realizacja działania badawczego Miniatura 2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt.: Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1867–1917 na Ziemiach Zabranych. (badania wstępne)

 

Stypendia i staże naukowe:

 • 2006 – Wymiana studencka z Rijksuniversiteit Groningen w Holandii
 • 2009-2010 – Staż z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie
 • 2014 – stypendium Fundacji Lanckorońskich (kwerenda archiwalna w Moskwie)
 • 2017 – stypendium Holodomor Research and Educational Consortium (wizyta studyjna w HREC w Toronto, Kanada)
 • 2020/2021 – stypendium Center for Urban History of East Central Europe we Lwowie na Ukrainie (rezydencja badawcza)

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

 • International Oral History Association
 • Memory Studies Association
 • Polskie Towarzystwo Historii Mówionej
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES)
 • od 2009 „Krakowskie Pismo Kresowe” (20 pkt. MEiN, zespół redakcyjny)

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

 • 2016 – 2019 – udział w projekcie pt: Master’s degree specialization program on 'Central Europe through history: from multinational monarchies to the V4 cooperation’ at the Ivan Franko National University of Lviv, kierownik projektu Roman Syrota, Ph.D z Ivan Franko National University of Lviv. Projekt finansowany ze środków V4EaP Visegrad University Studies Grant Program, ID projektu 61500122.
 • 18-22.10.2021 – wykłady gościnne w ramach wymiany dydaktycznej Erasmus+ na Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy)
 • 29.11-3.12.2021 – wykłady gościnne w ramach wymiany dydaktycznej Erasmus+ na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Czechy)

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2009 – finalistka ogólnopolskiego konkursu „Studencki Nobel 2009”, laureatka etapu uniwersyteckiego (II miejsce)
 • 2010 – finalistka ogólnopolskiego konkursu „Studencki Nobel 2010”, laureatka etapu uniwersyteckiego i krajowego (nagroda branżowa – „języki obce”)
 • 2015 – nominacja w konkursie IDENTITAS dla książki pt: Odpamiętane… O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków: Univesitas 2013.
 • 2016 – laureatka konkursu NPRH w module UMIĘDZYNARODOWIENIE; wsparcie finansowe tłumaczenia książki pt.: Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933, Kraków: Księgarnia Akademicka 2014 na język angielski; nr rejestracyjny wniosku 3aH 15 0243 83

 

Organizacja konferencji:

 • International conference on the occasion of the 10th anniversary of the Polish Oral History Association: Oral History in Action, Poland, Cracow, March 28-30, 2019 (członek komitetu organizacyjnego)
 • XV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa Lwów: miasto-społeczeństwo-kultura. Elity intelektualne miasta, 9-11 grudnia 2020 (sekretarz)
 • Konferencja Naukowa „Czartoryscy a ziemie wschodnie”, 28-29 września 2021 (członek komitetu organizacyjnego)

 

Najważniejsze publikacje:

 

Monografie autorskie:

 • W. Kudela-Świątek, Odpamiętane… O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków: Univesitas 2013.
 • W. Kudela-Świątek, Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933, Kraków: Księgarnia Akademicka 2014.
 • W. Kudela-Świątek, W labiryncie znaczeń: pomniki ukraińskiego Wielkiego Głodu 1932-1933, Kraków: Księgarnia Akademicka 2020.
 • W. Kudela-Świątek, Eternal Memory. Monuments and Memorials of the Holodomor, Toronto-Cracow: University of Alberta&University of Toronto&Księgarnia Akademicka 2021.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • В. Куделя-Свентек, У каждого свой Казахстан… По материалам проекта «Z ziemi kazachskiej do Polski», посвященному коллективной памяти репатриантов из Казахстана в Польшу, [в:] У пошуках власного голосу. Усна історія як теорія, метод і джерело, Харків 2010, с. 73-87.
 • W. Kudela-Świątek, Między wyobrażeniem a rzeczywistością. Obraz ojczyzny w pamięci zbiorowej kazachtańskich Polaków i repatriantów z Kazachstanu, [w:] Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 189-207.
 • W. Kudela-Świątek, Historyk na rozstaju dróg badawczych. Interdyscyplinarny charakter współczesnej oral history, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, t. 2: Studia i szkice kulturoznawcze, red. P. Plichta, Kraków 2011, s. 11-21.
 • W. Kudela-Świątek, Linguistic images of enslavement in biographical narratives of Poles in Kazakhstan [in:] The Lingusitic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition and Culture, eds. A. Glaz, P. Łozowski, D. Danaher, London 2013, pp. 459-473.
 • W. Kudela-Świątek, Interdyscyplinarność w badaniach oral history: konieczność czy sposób na nowatorstwo? w: Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych, Lublin 2014, s. 61-88.
 • W. Kudela-Świątek, Muzea Wielkiego Głodu (Hołodomoru) z lat 1932-1933 na Ukrainie jako „miejsca pamięci” [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. T.3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015, s. 441-462.
 • W. Kudela-Świątek, Polskie pomniki Hołodomoru na tle ukraińskiej kultury pamięci [w:] Hołodomor. Polskie ofiary, red. R. Kuśnierz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2019, s. 128-149.
 • Kudela-Świątek, Polish Holodomor Monuments in the Context of the Ukrainian Culture of Memory, [in:] The Holodomor, Poland, Polish Victims 1932-1933, eds. M. Dworczyk, R. Kuśnierz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2020, pp. 134-156.
 • W.Kudela-Świątek, The lieux de mémoire of Holodomor in the Cultural Landscape of Ukraine and the Ukrainian Diaspora [w:] New Research on Memory in Eastern Europe. Ukraine and Belarus, red. A. Wylegała, M. Głowacka-Grajper, Indiana University Press 2020, s. 49-76.
 • W. Kudela-Świątek, Wielki Głód z lat 1932-1933 na Ukrainie (Hołodomor) w polskiej polityce historycznej [w:] Anatomia polityki historycznej. T. 2, Szkice z badań nad pamięcią zbiorową w Polsce w XX i XXI wieku, red. Monika Opioła-Cegiełka, Joanna Szczutkowska, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKWB 2019, s. 33-48.
 • Kudela-Świątek, Archiwum tzw. „Kampanii Sybirskiej” działającej w II połowie XIX w. na rzecz polskich zesłańców politycznych i ich rodzin, [w:] Losy Polaków na Wschodzie w XIX-XX wieku, t. 2: Przemieszczenia, przesiedlenia, przyjazdy, powroty i ucieczki, red. J. Kita, W. Marciniak, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020, s. 25-50.

 

Artykuły:

 • Kudela, Ejdos. Al’manah teoriï ta istorii istoričnoï nauki, red. Walerij Smolij, Kiïv 2005-2007, „Historyka” R. 37-38, 2007-2008, s. 197-199 (recenzja).
 • Kudela-Świątek, Pamięć i „miejsca pamięci” Hołodomoru. Krajobraz po bitwie, „Nowa Ukraina” 2008, nr 1-2, s. 102-118.
 • Kudela-Świątek, Вікторія Колесник, Відомі поляки в історії Вінниччини: бібліографічний словник, ВМГО „РОЗВИТОК”, Вінниця 2007, 1008 С., ІЛ., „Krakowskie Pismo Kresowe” 2009, nr 1, s. 161-164 (recenzja).
 • Kudela-Świątek, Biografičeskoe interv΄û: učebno-metodičeskoe posobie, E. Astaf΄eva [et al.], Moskva: Universitet Rossijskoj Akademii Obrazovaniâ 2001, 87 ss., „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” R. 1, 2011, s. 262-266 (recenzja).
 • Kudela-Świątek, Lost in Argentina, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” R. 2, 2012, s. 287-293.
 • Kudela-Świątek, A. Świątek, Historia zaklęta w kamieniach. Pozostałości cmentarza katolickiego w Czerniowcach Podolskich na Ukrainie, „Krakowskie Pismo Kresowe” 2010, nr 2, s. 177-212.
 • Kudela-Świątek, Wystarczy maszyna do pisania… Listy Romana Aftanazego do Wiktora Swiatełyka, „Krakowskie Pismo Kresowe” 2010, nr 2, s. 21-50.
 • Kudela-Świątek, A. Świątek, The Trap of Colonialism… The Ukrainians of Eastern Galicia – Colonised or Colonisers?, „Historyka” R. 42, 2012, s. 257-287.
 • The Trap of Colonialism… The Ukrainians of Eastern Galicia – Colonised or Colonisers?, „Historyka” R. 42, 2012, s. 257-287.
 • Kudela-Świątek, Nieznośny ciężar przekazu, czyli o przekładzie źródeł oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” R. 2, 2012, s. 5-35.
 • Kudela-Świątek, „Przyszywani sybiracy”. Kazachstańscy Polacy w rodzimym dyskursie naukowym, „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, s. 49-70.
 • Kudela-Świątek, Marriage of convenience… In search of new analytical methods in oral history, „Teathrum Historie” 2014, t. 14, pp. 49-67.
 • Kudela-Świątek, O zasadności i możliwości korzystania z archiwalnych nagrań biograficznych dla „padlinożerców” i nie tylko, „Rocznik Antropologii Historii” 2014, nr 2, s. 79-96.
 • Kudela-Świątek, Awangarda i outsiderzy. Rozważania o polskiej historii mówionej pomiędzy historią publiczną a dyskusją akademicką, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” R. 5, 2015, s. 111-139.
 • Kudela-Świątek, Kultura pamięci II wojny światowej na Ukrainie, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” [Lublin] 2015, nr 13, z. 2, s. 67-102.
 • Kudela-Świątek, From Private Memory to the Collective Image of the Ukrainian Holodomor, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” R. 6, 2016, pp. 33-65.
 • Kudela-Świątek, What I Usually Do not Write about My Fieldwork: Negative Emotions in Research on the Experience of the Second World War in Eastern Galicia, „Rocznik Antropologii Historii”, nr 13, 2020.
 • Kudela-Świątek, Wspólnoty pamięci Hołodomoru w USA i Kanadzie w latach 50.-80. XX wieku, „Politeja” 2021, t. 18, nr 1 (70): Oblicza postpamięci 4, red. M. Gaszyńska-Magiera, A. Jamka, B. Weżgowiec, s. 57-72, https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.70.05.
 • Kudela-Świątek, Spuścizna korespondencyjna hrabiny Ksawery z Brzozowskich Grocholskiej (1807-1872) Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 2021 (w druku)
 • В. Куделя-Свйонтек, Комеморація Голодомору православними українцями США у період Холодної Війни, „Український Історичний Журнал” 2021,  № 6 (w druku)
 • Kudela-Świątek, Lwowski okres w życiu i działalności filantropijnej hr. Ksawery z Brzozowskich Grocholskiej (1807-1872), „Krakowskie Pismo Kresowe” 2021, nr 13: Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Elity intelektualne miasta, red. K. Karolczak, W. Kudela-Świątek (w druku)

 

Udział w pracach redakcyjnych monografii i czasopism naukowych:

 • Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 10-12 жовтня 2012 р., ред. В. Куделя-Свйонтек, Вінниця: ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 2013, 232 cc.
 • Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяльності. Матеріали IV  Міжнародної  науково-практичної конференції 21-22  жовтня  2014 р.  м.  Вінниця, ред. В. Куделя-Свйонтек, Вінниця: ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 2015, 294 cc.
 • Redaktor naukowy numeru tematycznego czasopisma: „Rocznik Antropologii Historii” 2020, nr 13: Historia mówiona – emocje, red. W. Kudela-Świątek (40 pkt. MEiN)
 • Redaktor naukowy numeru tematycznego czasopisma: „Krakowskie Pismo Kresowe” 2021, nr 13: Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Elity intelektualne miasta, red. K. Karolczak, W. Kudela-Świątek (20 pkt. MEiN).

 

Recenzent w czasopismach naukowych/instytucjach grantowych:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

„Memory Studies”

„Kultura i Społeczeństwo”

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej

Ethnologia Polona

Historyka. Studia Metodologiczne

Rocznik Antropologii Historii

 

Działalność popularyzatorska:

2009 – Workshop about multiculturalism of Galicia in project „Why should Holocaust be experienced by the Youth? Tolerance as a part of our system of values” (organizator Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu)

2015 – udział w projekcie Polonia w Kazachstanie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw [Kraków] dofinansowany przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, grant nr 258/2015

2019 – Tworzenie haseł do II wyd. Encyklopedii Krakowa

2020 – warsztat z historii mówionej dla stypendystów Fundacji „Dobra Wola” (Kraków)

 

Inne:

 • 2008/2009 – kurs dla przewodników turystycznych po Krakowie („Renesans”, Kraków)
 • 2010 – Kurs dla tłumaczy przysięgłych z języka rosyjskiego we Wszechnicy UJ (Kraków)
 • 2010 – Międzynarodowy Certyfikat „Język rosyjski w biznesie”, poziom C1 (Moskwa, Rosja)
 • 2012-2015 – Akademia Menedżerów Programowych w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2016 – szkolenie Zarządzanie projektem. Podejście praktyczne (16h, Altkom Academia)
 • 2018 – szkolenie pt. Zarządzanie projektem PMI/PMBOK (35h, Inprogress)
 • 2019/2021 – UP to TOP, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla nauczycieli akademickich (metoda Design Thinking, Learning by Doing, Skuteczne motywowanie studentów, Storytelling, Case Studies, Literaturowe bazy danych w dydaktyce)
 • 2020 – The Business English Communication Skills (143h, University of Washington)
 • 2020  – Improve Your English Communication Skills (120h, Georgia Institute of Technology)