Przejdź do treści

dr Lucyna Kudła

dr Lucyna Kudła

Adiunkt

Katedra Edukacji Historycznej

lucyna.kudla@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 95

pok: 343

zainteresowania naukowe: historia oświaty w Galicji autonomicznej

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Samokształcenie historyczne gimnazjalistów galicyjskich w dobie autonomii

Promotor: Prof. dr hab. Czesław Majorek

Recenzenci: prof., dr hab. Henryka Kramarz, prof. dr hab. Jerzy Maternicki

Rok obrony: 2002

osiągnięcia:

organizacja konferencji: Edukacja regionalna,

konferencja Dydaktyczna

konferencja dot. Tadeusza Słowikowskiego

Publikacje:

najważniejsze publikacje:

 1. Problematyka 1848 roku w Galicji w szkolnej edukacji historycznej, „Rocznik Bocheński” 1996, t. IV, s. 193-199.
 2. Korelacja historii z innymi przedmiotami nauczania w podręcznikach historii dla liceum ogólnokształcącego (w:) Przeszłość w szkole przyszłości, pod red. J. Walczaka i A. Zieleckiego, Częstochowa 1997, s. 185-191.
 3. Szkolnictwo niepubliczne w Danii, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 10, s. 66-71.
 4. Praktyki studenckie w oczach nauczycieli-praktyków (w:) Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998, s. 115-123.
 5. Miasto Kraków a sejmik szlachecki województwa krakowskiego w XVII wieku, „Krzysztofory” 1998, z. 20, s. 51-58.
 6. Integracja Polski z sąsiadami w szkolnej edukacji historycznej (w:) Skolni vyuka dejepisu a prekonavani stereotipnich obrazu sousednich narodu, Morawska Ostrawa 1999, s. 57-65.
 7. Korelacja między przedmiotami humanistycznymi w zreformowanej szkole (w:) Edukacja historyczna w zreformowanej szkole, pod red. A. Zieleckiego, Kraków 2000, s. 37-42.
 8. Europa Środkowa w dekadzie lat dziewięćdziesiątych w szkolnej edukacji historycznej – zmiany w zakresie treści, interpretacji i ocen (w:) Europa Środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku, pod red. A. Essena, A. Kastowego i M. Mikołajczyk, Kraków 2001, s. 186-193.
 9. Biografie na lekcjach historii – propozycje rozwiązań praktycznych, „Annales Academiae Cracoviensis” Studia Historia I (2001), s. 237-255.
 10. Zamki i regiony – zakres wiedzy i umiejętności na różnych szczeblach szkolnej edukacji historycznej (w:) Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Antoniewicza, Częstochowa 2002, s.522-529.
 11. Młodzież galicyjskich gimnazjów wobec szkolnej polityki władz w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1918) (w:) Edukacja Państwo Naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w., Wrocław 2002, s. 71-85.
 12. „Teka” a samokształcenie historyczne młodzieży galicyjskiej(1898-1912), „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis” Studia Historica II (2003), Kraków 2003, s. 157-169.
 13. Iwona Wendreńska, Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-39), „Konspekt” 1/2005, s. 204-206, Kraków 2005 (recenzja).
 14. Dokument filmowy i telewizyjny w szkolnej edukacji historycznej (w:) Dokument filmowy i telewizyjny, pod red. M. Szczurowskiego, Toruń 2005, s. 357-363.
 15. Rola edukacji regionalnej w poznawaniu i umacnianiu tradycji (w:) Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej i M. Ziółkowskiego, s.341-346.
 16. Dydaktyczna przydatność podręczników J. Wróbla i A. Garlickiego (w:) Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych, T. III, Kraków 2005, s. 127 -133 (recenzja).
 17. Gimnazjaliści galicyjscy doby autonomicznej. Charakterystyka społeczności, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis” Studia Historica IV, Kraków 2005, s. 97-114.
 18. Bohaterowie europejscy w polskiej szkolnej edukacji historycznej (w:) Historia. Pamięć. Tożsamość. Poznań 2006, s. 371-377.
 19. Recenzja podręcznika do historii dla liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony autorstwa Mikołaja Gładysza, „Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych” T.IV, Kraków 2006, s. 91-95.
 20. Pozaszkolne życie gimnazjalistów krakowskich doby autonomicznej (1867-1918) (w:) Kraków. Studia z dziejów miasta, Kraków 2007, s.186-199.
 21. Kronika Instytutu Historii w latach 2004-2006, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” Studia Historica VI (2007), Kraków 2007, s.285-290.
 22. Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” Studia Historica VII (2008), Kraków 2008, s. 202-203.
 23. Muzeum Szkolne we Lwowie, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” Studia Historica IX (2010), Kraków 2010, 78-84.
 24. Udział gimnazjalistów galicyjskich w obchodach rocznic narodowych w okresie autonomii galicyjskiej (w:) Upominki od narodu, Żarnowiec 2010, s. 33-43.
 25. Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772-1918 „ Galicja i jej dziedzictwo”t.22, Rzeszów 2015, s.80-105.
 26. Wspólnota pamięci , „Refleksje” nr 5, Szczecin 2015, s. 20-25

redakcja naukowa:

Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności pod red. Lucyny Kudły i Czesława Nowarskiego, Kraków 2008.

rozdziały w monografiach:

Dzieje kultury regionu,(w:) Dziedzictwo kulturowe w regionie. Małopolska, pod red. J. Mazur, Kraków 2000, s. 187-209.

Tradycje, obyczaje i zwyczaje w Małopolsce j.w. s. 209-245.

Działalność popularyzatorska:

wykład dot, edukacji regionalnej na konkursie gimnazjalnym dotyczącym edukacji regionalnej Kalwaria Zebrzydowska 2014, 2015

Wykład dot. Edukacji muzealnej w Muzeum w Nowym Sączu – warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli dot. Zabawek i gier

Warsztaty dla nauczycieli – Wspólnota Polska

Warsztaty dla nauczycieli dot. Francusko-niemieckiego podręcznika do historii

Wykład dot. Małopolski w VI lo Kraków