Przejdź do treści

dr Hubert Mazur

dr Hubert Mazur

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

hubert.mazur@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 83

pok: 322

publikacje:


Rozprawa doktorska:

„Działalność edukacyjna archiwów państwowych w zakresie współpracy ze szkołami”, promotor: dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski, dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH w Siedlcach, rok obrony: 2019 (z wyróżnieniem)

Zainteresowania naukowe:

Działalność edukacyjna archiwów ze szczególnym uwzględnieniem metodyki prowadzenia lekcji archiwalnych, archiwoznawstwo, dzieje księgozbiorów prywatnych i kościelnych w XVIII i pierwszej połowie XIX w.

Stypendia i staże naukowe:

Stypendysta Polskiej Misji Historycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu działającej na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, Würzburg sierpień 2019 r.

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

 • wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kielcach
 • sekretarz Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
 • inicjator i współzałożyciel Forum Edukatorów Archiwalnych
 • członek Dydaktyki Historii przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

Współpraca z Narodowym Archiwum Cyfrowym w zakresie tworzenia Strefy Edukacyjnej

Współpraca z Centrum Archiwistyki Społecznej

Organizacja konferencji:

 • 2011 organizacja konferencji w Archiwum Państwowym w Kielcach „Z dziejów, zasobu i działalności Archiwum Państwowego w Kielcach,” (Kielce 13 października 2011 r.)
 • Organizacja sześciu spotkań Forum Edukatorów Archiwalnych (2015-2019): w Toruniu w 2015 r., w Toruniu w 2016 r., w Warszawie w 2017 r. w Łodzi w 2018 r., w Koszalinie w 2019 r.

 

Najważniejsze publikacje:

 • Biblioteki parafialne w dekanacie Książ Wielki w drugiej połowie XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 88, 2007, s. 109-131.
 • Archiwa parafialne w dekanacie Książ Wielki w świetle wizytacji z 1783 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 90, 2009, s. 99-110.
 • Między archiwistyką a dydaktyką historii, czyli co archiwista o lekcjach archiwalnych wiedzieć powinien, [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 523-536.
 • Akta instytucji wyznaniowych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Archeion”, t. 114, 2013, s. 205-220.
 • Lekcje archiwalne on-line Archiwum Państwowego w Kielcach, „Wiadomości Historyczne”, LXVI, 2013, nr 5, s. 13-19.
 • Edukacja historyczna w archiwach – bilans, perspektywy, postulaty, [w:] Kierunki badań dydaktycznych. Kierunki zamian edukacji historycznej, „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. X, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2013, s. 298-309.
 • Edukacja archiwalna w Polsce – realna potrzeba czy przejściowa moda?, [w:] Archiwum jako „strażnik pamięci”, „Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej”, t. 4, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2017, s. 19-32.
 • Archiwa w oczach młodzieży licealnej (w świetle badań ankietowych), [w:] Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej i kulturowej, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, Wrocław 2017, s. 146-158.
 •  [Redakcja naukowa] Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Kielce-Toruń 2017 [wspólnie z A. Rosą].
 • Archiwa a publiczność, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2017, s. 263-276 [wspólnie z A. Rosą].

 

Działalność popularyzatorska:

Prowadzenie warsztatów genealogicznych w Muzeum Historii Żydów Polin

 

Recenzent w czasopismach naukowych:

Archiwa – Kancelarie – Zbiory

Przegląd Archiwalno-Historyczny