Przejdź do treści

dr Konrad Meus

dr Konrad Meus

Adiunkt

Katedra Historii XIX wieku

konrad.meus@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 85

pok: 325

ORCID: 0000-0002-6865-2174

publikacje:


Funkcje wykonywane w Uniwersytecie Pedagogicznym:

 • Sekretarz Redakcji pisma „Res Gestae. Czasopismo historyczne” (od 2016 roku).
 • Kierownik Pracowni Badań Regionalistycznych (w latach 2017-2019).
 • Tutor Uniwersytetu Pedagogicznego dla kierunku Historia (od 2016 roku).
 • Wiceprezes Fundacji „Pro Universitatis” Uniwersytetu Pedagogicznego (od 2019 roku).
 • Koordynator kierunkowy międzynarodowych Studiów Niemcoznawczych i Środkowoeuropejskich realizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Karola w Pradze (w latach 2017-2018).
 • Koordynator kierunkowy IHiA dla kierunku Historia (w latach 2016-2017).
 • Członek Rady Instytutu Historii i Archiwistyki (kadencja: 2020-2024).
 • Członek Rady Dyscypliny historia (kadencja: 2019-2023).
 • Opiekun roku, studia pierwszego stopnia, kierunek Historia (rocznik 2018-2021).

Zainteresowania naukowe:

 • Historia społeczno-gospodarcza monarchii habsburskiej;
 • Badania nad rozwojem społeczno-gospodarczym miast i wsi galicyjskich w XIX wieku;
 • Historia oraz działalność instytucji gospodarczych w XIX i w pierwszej połowie XX wieku;
 • Gospodarka i społeczeństwo Krakowa oraz Lwowa w latach 1772-1918;
 • Dzieje pogranicza austriacko-rosyjskiego w XIX i na początku XX wieku.

 

Rozprawa doktorska:

Temat: Wadowice 1772-1918. Stadium społeczno-gospodarcze.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Tomasz  Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński).

Obrona: 2012 rok

Stypendia i staże zagraniczne:

 • Stypendysta Fundacji im. Lanckorońskich w 2014 roku (w ramach przyznanego stypendium prowadził badania w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu oraz Austriackiej Bibliotece Narodowej);
 • Wykłady uniwersyteckie realizowane w ramach programu „Erasmus +: mobilność z krajami partnerskim” w 2018 roku w uniwersytecie Levinsky College of Education w Tel Awiwie.

 

Granty i prace badawcze:

W latach 2012-2015 wykonawca grantu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr umowy: 0133/NPRH2/H12/81/2012), afiliowanego przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy” [wykonywanie badań w obrębie Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu, Archiwum Narodowego w Krakowie oraz Archiwum Państwowego w Katowicach].

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

 • Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego;
 • Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (współtwórca Komisji ds. dzieci i młodzieży).

Recenzent w czasopismach naukowych:

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” [wyd. ZNiO we Wrocławiu].

„Historyka. Studia Metodologiczne” [wyd. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii UJ].

„Krakowski Rocznik Archiwalny” [wyd. Archiwum Narodowe w Krakowie].

„Krakowskie Pismo Kresowe” [wyd. Księgarnia Akademicka w Krakowie].

„Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” [wyd.Muzeum Krakowa]

„Zeszyty Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” [wyd. Instytut Historii UJ].

Współpraca międzynarodowa (nie dotyczy wykładów studenckich, staży oraz konferencji):

 • Opieka nad pracownikami naukowymi z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich przebywających w Uniwersytecie Pedagogicznym w ramach międzynarodowych projektów finansowanych przez Unię Europejską oraz Fundusz Wyszehradzki: mgr Dmytro Dymyduk – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki (program „Funduszu Wyszehradzkiego”, lata 2020-2021), mgr Roman Lekhniuk – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki (program „Erasmus+”, 2018 rok), dr Marian Mudryj – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki (2017 rok), dr Peter Koval – Uniwersytet Preszowski w Preszowie (program „Erasmus”, 2014 rok), dr Dominikas Burba – Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych w Wilnie (program „Erasmus”, 2014 rok).
 • Wstępny recenzent dysertacji doktorskiej magister Mariany Baidak z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Praca pt. Жінка в умовах війни у світлі повсякденнихвій практик (на матеріалах Галичини 1914-1921 рр.), promotorka: Helena Arkusza (2018 rok).
 • Wyjazdy badawcze, konsultacje naukowe i wykłady autorskie realizowane: w Wiedniu (Uniwersytet Wiedeński, Austriackie Archiwum Państwowe, Austriacka Biblioteka Narodowa w Wiedniu, Archiwum Parlamentu Austriackiego w Wiedniu), w Izraelu (Uniwersytet Ariel, Uniwersytet Telawiwski, Uniwersytet Levinsky College of Education, Centralne Archiwum Syjonistyczne w Jerozolimie), w Rumunii (Narodowe Archiwum Rumunii w Suczawie), w Czechach (Uniwersytet Karola w Pradze, Archiwum Główne Miasta Praga, Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze), w Ukrainie (Narodowym Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainny we Lwowie, Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego, Państwowe Archiwum Obwodu Iwanofrankiwskiego, Biblioteka Naukowa Ukraińskiej Akademii Nauk im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie).

Nagrody i osiągnięcia indywidualne:

 • Honorowy tytułu „Przyjaciela Kultury” przyznany przez Wadowickie Centrum Kultury za działalność wspierającą lokalną kulturę (2020 rok).
 • Nagroda „Mistrza Edukacji” przyznana przez Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za osiągnięcia dydaktyczne (2017 rok).
 • Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za osiągnięcia organizacyjne na rzecz uczelni (2016 rok).

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturowym:

 • Współpraca naukowa i koordynacja projektów badawczych dla grupy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., w tym przede wszystkim współpraca z Polską Spółką Gazownictwa oraz Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Współpraca obejmuje m.in. realizację międzynarodowego projektu konferencyjnego pt. „Polski przemysł naftowy i gazowniczy do 1939 roku”, organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska Spółka Gazownictwa, SITPNiG oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (od 2018 roku).
 • Wsparcie działań merytorycznych Wirtualnego Muzeum Gazownictwa należącego po Polskiej Spółki Gazownictwa (od 2020 roku).
 • Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim Oddział w Krakowie, obejmująca konsultacje naukowe dotyczące działalności wydawniczej w zakresie historii pieniądza i bankowości, jak również przygotowywania projektu edukacyjnego pt. „Pieniądz w dziejach Narodu Polskiego” (od 2020 roku).
 • Współpraca z Krakowską Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli przy organizacji wydarzeń towarzyszących jubileuszowi 100-lecia tej najważniejszej instytucji kontroli państwowej w Polsce (od 2018 roku).
 • Konsultacja merytoryczna przy organizacji wystawy: „Węgierskie Lwy Judy w Galicji 1914-1918/ Hungarian Lions of Judah in Galicia 1914-1918” – wystawa czasowa zorganizowana w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce w 2016 roku przez Muzeum Żydowskie „Galicja” w Krakowie oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. Wystawa była eksponowana w Krakowie, Przemyślu oraz w Budapeszcie.
 • Konsultacja naukowa przy organizacji wystawy poświęconej arcybiskupowi św. Józefowi Bilczewskiemu przygotowanej przez Stowarzyszenie Wilamowianie (2020 rok).
 • Opracowanie koncepcyjne i realizacja projektu edukacyjnego pod nazwą „Lotny Uniwersytet Historyczny”. Projekt zakłada wzmocnienie wychowania patriotycznego i obywatelskiego w krakowskich szkołach wszystkich szczebli poprzez organizację lekcji opartych o nowatorskie metody dydaktyczne. Ponadto w ramach „Lotnego Uniwersytetu Historycznego” prowadzono lekcje pokazowe w polskich szkołach i klasach w Rumunii (Nowy Sołoniec) oraz w Serbii (Ostojićevo). Organizatorzy: Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” w Krakowie, Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie (od 2016 roku).
 • Członkostwo w Kolegium Redakcyjnym czasopisma „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” [wyd. Wadowickie Centrum Kultury].
 • Członek Redakcji czasopisma „Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny” wydawanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie (w latach 2017-2019).
 • Współpraca z władzami gminnymi, instytucjami kultury oraz organizacjami „trzeciego sektora” przy realizacji projektów naukowych, popularno-naukowych oraz edukacyjnych (np. wydawnictwa naukowe i popularyzatorskie, konsultacje naukowe przy organizacji wystaw, projekty edukacyjne realizowane w instytucjach kultury oraz szkołach). W latach 2012-2020 współpraca obejmowała gminy: Bochnia, Bukowno, Brzeźnica, Chrzanów, Jarosław, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Kraków, Michałowice, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wilamowice oraz Zator.
 • Członek zespołu realizującego ekspertyzę sądową dla Sądu Gospodarczego landu Nadrenia-Westfalia z siedzibą w Essen. Ekspertyza dotyczyła zagadnienia „Ubezpieczenia społecznego Żydów w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1938-1945” (2009 rok).

 

Wykaz publikacji:

 

Monografie:

 • Wilamowice 1818-2018: miasto i ludzie, Wilamowice 2018, ss. 476 [wspólnie z: Maciej Fic oraz Lech Krzyżanowski].
 • Na granicy. Monografia historyczna gminy Michałowice, T. 2: Od schyłku XVIII wieku do 1949 roku, Michałowice 2018, ss. 319 [wspólnie z Marcin Chorązki].
 • Dzieje miasta i regionu 1989-2017, Kraków 2018, ss. 462 [wspólnie z: Bartosz Drzewiecki oraz Feliks Kiryk].
 • Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy, t. 1-4, Kraków 2015-2016, [wspólnie z: Michał Baczkowski, Wołodymyr Dolinowski, Olga Dyba, Łukasz Jewuła, Tomasz Kargol, Roman Marcinek, Rostysław Melnyk, Bohdana Petryszak, Krzysztof Ślusarek (kierownik zespołu), Grzegorz Zamoyski].
 • Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, seria: Studia Galicyjskie, t. 1, Kraków 2013, ss. 572.
 • Historia – parafia – szkoła. Na pamiątkę siedemsetlecia historii wsi, Rzeszów 2013. ss. 200 [wspólnie z Andrzejem Nowakowskim].

 

Redakcje:

 • Kęty : blaski i cienie miasta w minionych wiekach : monografia historyczna, 1, red. K. Meus, D. Żurek, M. Tylza-Janosz, Kęty 2019, ss. 416.
 • Kęty : blaski i cienie miasta w minionych wiekach : monografia historyczna, 2, red. K. Meus, D. Żurek, M. Tylza-Janosz, Kęty 2019, ss. 531.
 • „Idziemy w bój życia”: społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, K. Meus, Wadowice 2018, ss. 248.
 • 1866: odbudowa samorządu miejskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa, red. K. Meus, Ł. T. Sroka, Kraków 2018, ss. 279.
 • Prasa w warsztacie badawczym historyka, red. K. Karolczak, K. Meus, Kraków 2017, ss. 238.
 • Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane : 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, ss. 360.
 • Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej: procesy modernizacyjne, red. K. Karolczak, P. Koval’, K. Meus, Kraków 2016, ss. 382.

Edycje i opracowania źródłowe:

 • Gottfried, Jarosław. Dzieje miasta: od jego początków do 1939 roku, opracowanie i przygotowanie do druku Z. Noga K. Meus, Jarosław 2019, ss. 471.
 • Z mrozów Syberii pod słońce Afryki (redakcja oraz opracowanie dyskusji pokonferencyjnej), [w:] Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. W 70. rocznicę przybycia polskich Sybiraków do Afryki Wschodniej i Południowej, red. H. Chudzio, Kraków 2012, s. 152-176.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Lwowska Kongregacja Kupiecka w okresie międzywojennym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, nr 147, 2020, s. 137-165.
 • Galicyjskie tradycje i współczesność delegatury, „Kontrola Państwowa”, R. 64, 2019, nr 1, s. 141-169 [wspólnie z Łukasz Tomasz Sroka].
 • Urbanisation of 19th-century Krakow in light of preserved iconography and cartography, „Documenta Pragensia”, T. 36, 2017, s. 487-504.
 • The Lviv Chamber of Commerce and Industry during World War I, „Documenta Pragensia”, T. 35, 2016, s. 205-220.
 • Kongres Kupiectwa Polskiego w Toruniu w 1933 roku w świetle archiwaliów lwowskich, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2016, T. 37, nr 2, s. 125-140.
 • Цивілізаційні перетворення Львова. Електрифікація публічного простору міста на зламі XIX–XX століть, „Вісник Львівського університету. Серія історична – Спеціальний випуск 2016”, seria: Львів: місто – суспільство – культура, t. 10, red. O. Arkusza, O. Winniczenko, M. Mudryj, Львів 2016, s. 179-193.
 • Znaczenie dziewiętnastowiecznych archiwaliów lwowskich w badaniach regionalistycznych, „Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny”, 2014, T. 16, s. 55-81.
 • Lata gimnazjalne świętego Józefa (Biby) Bilczewskiego, „Folia Historica Cracoviensia”, Vol. 19, 2013, s. 279-296.
 • Ubezpieczenia społeczne Żydów na ziemiach polskich okupowanych przez hitlerowskie Niemcy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, Z. 13, 2013, s. 229-241 [wspólnie z Łukasz Tomasz Sroka].

 

Artykuły recenzyjne (polemiczne)/ recenzje:

 • Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł [The Polish Roots of Israel. Introduction to the Subject. Selection of Sources], Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapest 2015, ss. 710. Rec. „Scripta Judaica Cracoviensia”, 2016, Vol. 14, s. 181-187.
 • Polemika wokół „Wadowickich korzeni Karola Wojtyły”, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne”, 2015, t. 1, s. 293-308.

 

Rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach popularno-naukowych:

 • Wilamowice (1818-1866) – rzecz o tym, jak galicyjska wieś została miastem, [w:] Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku/ Mista ta mistečka Shidnoï Galični naprikinci XVIII stolittâ. Zbiór studiów, T. 7: Miasta na pograniczach – konteksty i odniesienia/ zbirnik statej, T. 7: Mista na pograničči – konteksti i prikladi, red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, Kraków – Lwów 2020, s. 21-42.
 • Kęty pod berłem Habsburgów (1772-1918), [w:] Kęty : blaski i cienie miasta w minionych wiekach: monografia historyczna, T. 2, red. K. Meus, D. Żurek, M. Tylza-Janosz, Kęty 2019, s. 8-171.
 • Czy jeszcze samorząd? : władze Krakowa w latach Wielkiej Wojny (1914-1918), [w:] 1866: odbudowa samorządu miejskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa, red. K. Meus, Ł. T. Sroka, Kraków 2018, s. 167-180.
 • Juliusz Leo – „prezydent” Twierdzy Kraków, [w:] Prezydent Juliusz Leo i Kraków jego czasów, red. Z. Noga, Kraków 2018, s. 105-124.
 • Społeczność wadowickiego Gimnazjum w latach Wielkiej Wojny, [w:] „Idziemy w bój życia”: społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus, Wadowice 2018, s. 13-40.
 • Prasa prowincjonalna w badaniach nad miastami galicyjskimi doby autonomicznej : geneza – charakterystyka – interpretacja, [w:] Prasa w warsztacie badawczym historyka, red. K. Karolczak, K. Meus, Kraków 2017, s. 60-91.
 • Sytuacja narodu polskiego w przededniu wybuchu I wojny światowej, [w:] Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości: znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju państwa polskiego, opracowanie M. Jabłoński, Kraków 2017, s. 7-22.
 • Plechów i jego mieszkańcy w latach 1795-1918, [w:] Plechów: historia majątku ziemskiego, red. W .Bukowski, Kraków 2016, s. 181-228.
 • Bursa gimnazjalna im. Stefana Batorego w Wadowicach – historia znana i nieznana, [w:] Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane : 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, s. 121-151.
 • Profilaktyka przeciwepidemiczna w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Epidemie w dziejach Europy: konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. K. Polek, Ł. T. Sroka, Kraków 2016, s. 305-326.
 • Wolne Miasto Kraków – przykład monokultury gospodarczej, [w:] Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846, J. Wyrozumski, Kraków 2016, s. 29-54 [seria: „Kraków w dziejach Narodu Polskiego”, t. 35].
 • Ambroży Grabowski (1782-1868) – historyk Krakowa, [w:] Wolne Miasto Kraków 1815-1846: ludzie – wydarzenia – tradycja, red. P. Hapanowicz, M. Jabłoński, Kraków 2015, s. 110-118.
 • Działalność instytucji gospodarczych w przedautonomicznej Galicji na przykładzie izb handlowych i przemysłowych (1850-1866), [w:] Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań, red. T. Kargol, K. Ślusarek, Kraków 2014, s. 87-96.
 • Żydzi w Izbach Handlowych i Przemysłowych Lwowa oraz Brodów w latach 1850-1914, [w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. J. Skodlarski, A. Pieczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 101-117.
 • Brzeźnica w okresie porozbiorowym (1772-1918). Wybrane zagadnienia, [w:] Zarys dziejów gminy Brzeźnica i Doliny Karpia: w 450. Rocznicę Inkorporacji Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego do Polski (1564-2014), red. A. Nowakowski, Kraków 2014, s. 65-91.
 • Konspirator i pozytywista : różne oblicza Józefa barona Bauma von Appelshofen (1821-1883), [w:] „Piekło i niebo Polaków”: powstania narodowe, bunty i rewolucje: inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, T. 2, red. T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, Kraków 2014, s. 196-213.
 • Zwycięstwo racławickie, [w:] Czas upadku czas postępu : okres stanisławowski 1764-1795 [seria wydawnicza: Strażnicy Pamięci], Kraków 2014, s. 115-123.
 • Lwów w europejskiej i galicyjskiej sieci komunikacyjnej (1772-1914), [w:] „Mkną po szynach…”: z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 111-126.
 • Działalność lwowskiego Towarzystwa imienia Księdza Piotra Skargi : jego wpływ na życie codzienne katolików rzymskich we Lwowie w czasach galicyjskich, [w:] Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta, T. 9: Życie codzienne miasta, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2014, s. 275-293.
 • Młodzież chłopska w wadowickim gimnazjum w latach 1866-1914, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie”, 2014, nr 12/13, s. 185-199.
 • Delo pol’skoj revolûcionerki Vandy Krahel’skoj i ee pokušenie na varšavskogo general-gubernatora G.A. Skalona, [w:] Problemy rossijsko-pol’skoj istorii i kul’turnyj dialog : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Novosibirsk, 23-24 aprelâ 2013 g., red. M. Wołos et al., Wydawnictwo: Institut Istorii SO RAN, Novosybirsk 2013, s. 212-226
 • Ojczysty panteon i ojczyste spory/ wiek XIX, [w:] Przodków naszych dzieje. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Propozycje dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, red. B. Popiołek, Kraków 2013, s. 89-113.
 • „Ojcowie założyciele” nowoczesnych Wadowic cz. 2: Stanisław Łazarski (1849-1938), „Wadoviana”, nr 16, Wadowice 2013, s. 73-94.
 • Wieś podkrakowska wobec wydarzeń rewolucyjnych 1848 roku, [w:] Wielka historia puka do naszych drzwi. Wieś podkrakowska wobec polskich powstań narodowych XVIII-XIX wieku, red. J. S. Kozik, Kraków 2013, s. 73-95.
 • Anti-Jewish riots in the cities of West Galicia in 1918. An outline of the problem [w:] Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrűche in der Stadt des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen 1918-1929, red. Peter Svorc, H. Heppner, Presov – Graz 2012, s. 376-389.
 • „Ojcowie założyciele“ nowoczesnych Wadowic cz.1: Józef baron Baum Ritter von Appelshofen (1821-1883), „Wadoviana”, nr 15 Wadowice 2012, s. 29-55.
 • Pamiętniki i dzienniki jako źródło do badań dziejów społeczno-gospodarczych Wadowic w okresie autonomii galicyjskiej [w:] Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII-XX wiek), red. K. Karolczak, Kraków 2011, s. 181-197.
 • Z dziejów Wadowic austriackich: Wystawa rolniczo-przemysłowa w 1907 roku, „Wadoviana”, nr 14, Wadowice 2011, s. 7-32.
 • Deagraryzacja miast galicyjskich na przykładzie Wadowic, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Oddział w Krakowie”, red. J. Hampel, Kraków 2011, s. 160-171.
 • Dr Gustaw Studnicki – „niestrudzony badacz wadowickiej historii”, „Wadoviana”, nr 13, Wadowice 2010, s.238-262.
 • Wadowicka Drużyna Skautowa imienia Stanisława Żółkiewskiego w latach 1911-1918. W stulecie skautingu i harcerstwa w Wadowicach, „Wadoviana”, nr 13, Wadowice 2010.
 • Początki Sądu Obwodowego w Wadowicach w XIX w. [w:] Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009, s. 103-132.
 • Akta miejskie z lat 1867-1914, jako podstawowa baza źródłowa do dziejów miast galicyjskich z okresu autonomicznego. Analiza przeprowadzona na przykładzie akt gminy miasta Wadowice [w:] Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku, red. K. Karolczak, Kraków 2009, s. 92-109.
 • „Ad tristitiam depellendam” – nieznana dziewiętnastowieczna inicjatywa uczniów wadowickiego gimnazjum, „Wadoviana”, nr 12, Wadowice 2009, s. 31-51.
 • Struktura o funkcjonowanie „Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy” w okresie autonomii galicyjskiej, „Wadoviana”, t. 11, Wadowice 2008, s. 14-28.
 • Elektryfikacja Wadowic w początkach wieku XX. Studium nad rozwojem cywilizacyjnym miasta w okresie autonomii galicyjskiej cz. 1, „Wadoviana”, t. 11, Wadowice 2008, s. 45-65.
 • Towarzystwo im. Króla Władysława Jagiełły w świetle archiwaliów lwowskich (1910-1912), „Wadoviana”, t. 11, Wadowice 2008, s. 114-131.
 • Fundacja stypendialna im. „Seweryna Arzta, dyrektora gimnazjum w Wadowicach”, czyli zapomoga dla najuboższych uczniów wadowickiego gimnazjum w latach 1909 – 1918, „Wadoviana”, t. 10, Wadowice 2007, s. 43-48.

 

Katalogi wystaw:

 • Węgierskie Lwy Judy w Galicji/ Hungarian Lions of Judah in Galicja. Katalog wystawy/ exhibition catalogue [wspólnie z: Anna Wencel, Tomasz Strug, Ákos Bíró], red. A. Wencel, T. Strug, Kraków 2017, ss.127.

Varia:

 • Współpraca UP z polskim przemysłem naftowym i gazowniczym, „Commentarii Academici”, 2018, nr 5, s. 10.
 • Badania regionalistyczne w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, „Konspekt”, nr 1/2013 (46), Kraków 2013, s. 171-176.
 • „Magia duszy”, czyli krótka historia żelazka, [w:] Sztambuch Henryka W. Żalińskiego: labuntur anni…, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, s. 229-233.
 • Wierność nauce, tradycji i zasadom, „Konspekt”, nr 1/2013 (46), Kraków 2013, s. 166-170 [współautor Łukasz Tomasz Sroka].
 • 100 lat MKS „Skawa” Wadowice, Wadowice 2007, ss. 25.

 

Udział w konferencja krajowych i zagranicznych:

2019

 • Źródła proweniencji miejskiej i ich znaczenie w badaniu dziejów gazyfikacji Galicji [II Międzynarodowa Konferencja: „Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Spuścizna archiwalna i biblioteczna. Nowe wyzwania polskiego przemysłu gazowniczego”, organizatorzy: PGNiG, Polska Spółka Gazownicza S.A., Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Lwów 25-26 listopad 2019].
 • Wilamowice (1818-1866) – narodziny galicyjskiego miasta. Studium przypadku [III Międzynarodowa Konferencja: „Miasta Galicji w dobie przemian polityczno-ustrojowych w latach 1772-1867. Miasta na pograniczach”, organizator Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sanok 12-13 wrzesień 2019].
 • Korespondencja urzędowa jako źródło do dziejów Galicji. Problematyka badawcza [IX Źródłoznawcza Konferencja: „Źródła epistolarne w warsztacie badawczym historyka”, organizator Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maniowy 17-19 czerwiec 2019].
 • Wkład Galicjan w budowę Najwyższej Izby Kontroli [Konferencja uświetniająca jubileusz 100-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli, organizator: Krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli, Kraków 17 czerwiec 2019].

2018

 • Na drodze do nowoczesności. Proces gazyfikacji miast galicyjskich [I Międzynarodowa Konferencja zatytułowana: „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w Polsce (do 1939 roku). Historia – pamięć – dziedzictwo”; organizatorzy: PGNiG, Polska Spółka Gazownicza S.A., Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 8-9 listopad 2018].
 • Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… Prowincja galicyjska w listopadzie 1918 roku [Ogólnopolska Konferencja zatytułowana: „Gdy pękały kordony, a rodziły się granice. Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości”; organizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Kraków 26 październik 2018].
 • Źródła normatywne do badania dziejów prowincji galicyjskiej. Charakterystyka – heurystyka – hermeneutyka [VIII Źródłoznawcza Konferencja IHiA zatytułowana: „Źródła normatywne w pracy badawczej historyka”; organizator Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maniowy 20-22 czerwiec 2018].
 • Dziewiętnastowieczny Lwów regionalne czy ponadregionalne centrum gospodarcze? [Konferencja: XIV Polsko-Ukraińska Konferencja „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura: Lwów jako miasto stołeczne”; organizator Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Lwowska Rada Miejska; Lwów 24-25 maj 2018]
 • Wkład lwowian w budowę gospodarki II Rzeczypospolitej [Konferencja: „Pożegnanie z Galicją. Wkład Małopolski w budowę niepodległości Polski”; organizator Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kraków – PAU 16 marzec 2018].
 • Juliusz Leo – „prezydent” Twierdzy Kraków [Konferencja: „Juliusz Leo i jego Kraków”; organizatorzy: Urząd Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; Kraków 21 lutego 2018].

2017

 • Zapisy Stanisława Sozańskiego na rzecz PAU [Konferencja zatytułowana: „Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski”; organizator: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU; Kraków-PAU 16-17 listopad 2017].
 • Przestrzeń miejska jako laboratorium badawcze dla historyków Galicji [VII Konferencja Źródłoznawcza IHiA zatytułowana: „Źródło in situ w warsztacie badawczym historyka”; organizator Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maniowy 5-7 czerwca 2017].

2016

 • Historia Dankowic w świetle dokumentów zgromadzonych w Archiwum Bernardyńskim we Lwowie [Konferencja: Dankowice. Przeszłość i teraźniejszość, Dankowice, organizator: Gmina Wilamowice, Towarzystwo Miłośników Dankowic, 10 grudzień 2016].
 • The Jewish community as a catalyst of economic transformations in Galicia [Międzynarodowa Konferencja: „Modern Jewish Existence in a World of Threats and Hostility”, organizatorzy: Uniwersytet w Ariel, Uniwersytet Bar Ilan, Światowa Organizacja Syjonistyczna, Związek Krakowian w Izraelu, The San Val Gelder Center, Ariel-Izrael, 27-30 listopad 2016]
 • Czy jeszcze samorząd? Władze Krakowa w latach Wielkiej Wojny [Ogólnopolska Konferencja: „ Odbudowa samorządu miejskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa”, organizatorzy: Urząd Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 24-25 październik 2016].
 • Emigracje przymusowe lwowian w latach Wielkiej Wojny [XIII Polsko-Ukraińska Konferencja „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura”, organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Kraków 1-2 czerwiec 2016].
 • Drohobyczanie w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego na przełomie XIX i XX wieku [III Międzynarodowa Konferencja „Wielokulturowa Galicja”, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. Drohobyczu, Drohobycz 25 maja 2016).
 • Na granicy. Gmina Michałowice i transgraniczna „mozaika” (1795-1918) [Konferencja zatytułowana „Na granicy. Gmina Michałowice w latach 1795-1945, organizator: Gmina Michałowice, Michałowice 3 maja 2016).

2015

 • Kupcy z Sukiennic – elita dziewiętnastowiecznego Krakowa? [Konferencja zatytułowana: Sukiennice od remontu Tomasza Prylińskiego do chwili obecnej – historia kupiectwa pisana losami ludzkimi, organizatorzy: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Użytkowników i Miłośników Historii Sukiennic Towarzystwo Kram, Kraków 11 grudnia 2015).
 • Urbanisaton of the 19th-century Krakow in light of preserved iconography (Międzynarodowa Konferencja zatytułowana: Von der Vedute zur Fotografie. Die Inszenierung der Stadt im Laufe der Geschichte, organizatorzy: Archiwum Główne Miasta Pragi, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyne w Usti n/Łabą, Praga 7-8 październik 2015).
 • Wolne Miasto Kraków – przykład monokultury gospodarczej (Konferencja przygotowana w ramach cyklu „Kraków w dziejach Narodu”. Tytuł konferencji: Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846, organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 23 maja 2015)

2014

 • Periodization and Watersheds in Polish-Israeli Relations (Międzynarodowa Konferencja zatytułowana: Polish-Israeli cooperation experience: The 130th anniversary of the Zionist Congress in Katowic, organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Beit Berl College – Izrael, Kraków 22 października 2014).
 • The Lviv Chamber of Commerce and Industry during World War I (Międzynarodowa Konferencja pt.: Unermessliche Verluste und ihre Bewältigung: die Bevölkerung der Europäischen Großstädte und der Erste Weltkrieg, organizatorzy: Archiwum Główne Miasta Pragi, Czeska Akademia Nauk, Archiwum Miasta Wiednia, Uniwersytet Wiedeński, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem, Praga 7-8 października 2014).
 • Między fikcją literacką a prawdą historyczną. Obraz miasta galicyjskiego i jego mieszkańców w twórczości Emila Zegadłowicza (VI Konferencja Źródłoznawcza w Maniowach pt.: Tekst literacki w warsztacie naukowym historyka; organizator Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maniowy 9-11 czerwca 2014).
 • Lwów wobec wyzwań cywilizacyjnych. Elektryfikacja przestrzeni publicznej miasta na przełomie XIX i XX wieku (XII Międzynarodowa Konferencja: Львів: місто — суспільство — культура: ЛЬВІВ/LWÓW/LEMBERG ЯК МІСЬКІ ПРОСТОРИ: УЯВЛЕННЯ, ДОСВІДИ, ПРАКТИКИ, organizator: Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej oraz Magistrat miasta Lwowa, 29-31 maja 2014).
 • Od dyliżansu do aeroplanu. Lwów w europejskiej sieci komunikacyjnej w latach 1772-1918. (Ogólnopolska Konferencja: Transport i komunikacja na ziemiach polskich na przestrzeni wieków zorganizowana w ramach IX Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą; organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski – Instytut Historii, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Katedra Historii Gospodarczej, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, 23-25 maja 2014).

2013

 • Początek ruchu syjonistycznego w Krakowie i na prowincji galicyjskiej (Ogólnopolska Konferencja zatytułowana: Żydzi krakowscy 1795-1918: historia, kultura, dziedzictwo, źródła (organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński – Instytut Judaistyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Instytut Historii, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Żydowska Gmina wyznaniowa w Krakowie, Związek Krakowian w Izraelu, Kraków 26-27 listopad 2013).
 • Znaczenie dziewiętnastowiecznych archiwaliów lwowskich we współczesnych badaniach regionalistycznych (Konferencja zorganizowana z okazji Krakowskiego Oddziału 100-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego, organizator PTH Oddział w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 23 listopada 2013).
 • Społeczne i gospodarcze konsekwencje występowania epidemii na obszarze Galicji w XIX wieku (Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie pt.: Pandemie, epidemie i zarazy a historia. Metody badań oraz gospodarcze, społeczne i kulturowe konsekwencje ich występowania w dziejach od średniowiecza po XX wiek, Kraków 22-23 października 2013).
 • Firma „H. Cegielski”, a rozwój gospodarczy Galicji na przełomie XIX i XX wieku (Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułowana: Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?, Poznań 8-11 października 2013).
 • Żydzi w Izbach Przemysłowo-Handlowych Lwowa i Brodów w latach 1850-1914 (Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Łódzki zatytułowana: Rola Żydów w życiu gospodarczym ziem polskich, Łódź 23-24 września 2013).
 • Źródła kultury materialnej w badaniach nad historią społeczno-gospodarczą Galicji. Charakterystyka i interpretacja (V Źródłoznawcza Konferencja Naukowa zatytułowana: Źródła kultury materialnej w badaniach historycznych, od średniowiecza do współczesności. Charakterystyka i interpretacja, Maniowy 10-12 czerwca 2013).
 • Wieś podkrakowska a kwestia narodowa w XIX wieku (konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Korona Północna Krakowa pt. „Wielka historia puka do naszych drzwi” – Wieś podkrakowska wobec powstań narodowych XVIII – XIX wieku, Luborzyca 24 maja 2013).
 • Sprawa polskiej rewolucjonistki Wandy Krahelskiej i jej zamachu na warszawskiego generała – gubernatora Gieorgija Antonowicza Skałona/Дело польской революционерки Ванды Крахельской и ее покушение на варшавского генерал-губернатора Георгия Антоновича Скалона (Konferencja zorganizowana przez Syberyjski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk pt. Проблемы российско-польской истории и культурный диалог”, Nowosybirsk 23–24 kwiecień 2013).

2012

 • Żydzi i ich udział w procesach urbanizacyjnych Galicji na przełomie XIX i XX wieku (Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana: Židia pred a za Karpatmi v
  priebehu stáročí, Prešov – Słowacja 8-9 listopad 2012).
 • Trudne dzieciństwo. Pomoc dzieciom w Galicji w latach I wojny światowej (Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana: W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia. Rytmy codzienności. Dzieciństwo, Kraków 17-18 październik 2012).
 • Austriackie mapy wojskowe i katastralne jako źródło do badania dziejów społeczno-gospodarczych Galicji (IV Źródłoznawcza Konferencja Naukowa zatytułowana: Ikonografia i kartografia jako źródła historyczne. Od nowożytności do współczesności, Maniowy 24-26 wrzesień 2012)
 • Towarzystwo im. Piotra Skargi i jego wpływ na życie codzienne katolików rzymskich we Lwowie w czasach galicyjskich (XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura. Życie codzienne miasta, Kraków 29-30 maj 2012).
 • Elity gospodarcze w dziewiętnastowiecznej Galicji i ich udział w procesach modernizacyjnych miast galicyjskich (Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana: Miasta w Europie Środkowo-Wschodniej XVIII-XX w. Procesy modernizacyjne miast, Kraków 6 marzec 2012).

2011

 • Małe miasto Galicji Zachodniej, wobec wyzwań roku 1918. Studium przypadku (Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana: Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrűche in der Stadt des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen 1918-1929, Presov – Słowacja, 5-7 październik 2011).
 • Prasa dziewiętnastowieczna w badaniach miast galicyjskich. Zasadnicze czy poboczne źródło historyczne? (III Źródłoznawcza Konferencja Naukowa zatytułowana: Prasa w warsztacie historyka XVIII-XX w., Maniowy 23-25 maj 2011).

2010

 • Gospodarka mniejszych miast galicyjskich – stan badań i postulaty (Międzynarodowa konferencja naukowa: Historia Galicji 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, Rzeszów – Czudec 18-19 listopad 2010).
 • Korespondencja urzędowa jako źródło do badań dziejów społeczno-gospodarczych Galicji (II Źródłoznawcza Konferencja Naukowa zatytułowana: Listy prywatne oraz korespondencja urzędowa w badaniach historycznych XVIII-XX w., Maniowy 18-20 październik 2010).

2009

 • Ostatnia dekada, czyli z dziejów społeczno-politycznych Wadowic w latach 1908-1918 w kontekście Dziennika Jana Dorozińskiego (I Źródłoznawcza Konferencja Naukowa zatytułowana: Pamiętniki, dzienniki i relacje z XVIII-XX w., jako źródła do badań historycznych, Maniowy 12-14 maj 2009).
 • Miasto Wadowice jako siedziba c.k. Sądu Obwodowego (Ogólnopolska Konferencja zatytułowana Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna Domowa, Wadowice 23 styczeń 2009).

2007

 • Początki wadowickiego piłkarstwa na przełomie XIX i XX wieku – Dzieje „Skawy” Wadowice 1907-1914 (odczyt wygłoszony w trakcie sesji: Tradycje sportowe Galicji, ze szczególnym uwzględnieniem Wadowic na przełomie XIX i XX wieku, Wadowice 2 czerwiec 2007).