Przejdź do treści

dr Bartosz Ogórek

dr Bartosz Ogórek

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

bartosz.ogorek@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 96

pok: 367

publikacje:


Rozprawa doktorska: Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Historyczno-demograficzne studium związku wojny i stosunków ludnościowych

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Okólski, prof. dr hab. Andrzej Chwalba

Rok obrony: 2015

Zainteresowania naukowe: historia społeczna XIX-XX wieku, historia gospodarcza, demografia historyczna, historia kwantytatywna

Granty i projekty badawcze:

 1. 2018 – 2019 – wykonawca – Family variation in historic Europe: patterns, causes, and implications for European developmental inequalities, 1700-1918, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs Polonez), 2016/23/P/HS3/03984
 2. 2017 – obecnie – wykonawca – Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Problematyka gospodarcza i społeczna, dzieje miast, Polskie Towarzystwo Historyczne ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 0468/NPRH5/H30/84/2017
 3. 2017 – 2020 – wykonawca – Biologiczny standard życia w Polsce 1800–1950: przemiany wysokości i masy ciała, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs Opus), 2016/21/B/HS3/00028
 4. 2014 – 2018 – wykonawca – Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania doświadczenie-konsekwencje, Instytut Historii PAN ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 11 H 13 0139 82
 5. 2013 – 2014 – kierownik i wykonawca – Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Historyczno-demograficzne studium związku wojny i stosunków ludnościowych, Instytut Historii UJ ze środków Narodowego Centrum Nauki (Konkursu Preludium), 2012/07/N/HS3/00876

 

Stypendia i staże naukowe:

 1. Spatial Demography. Concepts, Cartographic and Statistical Analysis Techniques, and Big Geodata, Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock, Niemcy), styczeń – luty 2018
 2. Longitudinal Analysis of Historical Demographic Data, Inter-University Consortium for Political and Social Research,University of Michigan (USA), lipiec – lierpień 2013
 3. Research Course in Historical Demography, Centre for Economic Demography, Lund University (Szwecja), wrzesień 2012
 4. European Doctoral School of Demography, Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock, Niemcy), Lund University (Szwecja), wrzesień 2010 – sierpień 2011

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

 1. European Association for Population Studies
 2. Zespół Demografii Historycznej Polskiej Akademii Nauk
 3. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Krakowski
 4. European Society of Historical Demography
 5. European Graduate School for Training in Economic and Social Historical Research (ESTER) – board member

 

Nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za działalność naukową w latach 2017/18 oraz 2018/19

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, edycja 2018

 

Organizacja konferencji:

 1. Szkoła letnia dla doktorantów: Środowisko-Człowiek-Gospodarka, Uniwersytet w Białymstoku, 2-6 września 2019, we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Max Planck Institute for Science of Human History w Berlinie.
 2. WEast workshop Cracow 2019: Understanding the economic past of Eastern Europe, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 14-15 czerwca 2019, we współpracy z WEast The Eastern European Economic History Initiative.
 3. ESTER Research Design Course, Krakow 2017, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 6-8 listopada 2017 r., we współpracy z Radboud University Nijmegen.
 4. Town types in European comparison based on the towns atlases, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 16 września 2017 r., we współpracy z The International Commission for the History of Towns (ICHT).
 5. Political functions of urban spaces through the ages, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 14-15 września 2017 r, we współpracy z The International Commission for the History of Towns (ICHT).
 6. II Konferencja zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 23-24 czerwca 2016 r., we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Wydziałem Historycznym Uniwerstetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 7. All Quiet on the Eastern Front? World War I in Central and Eastern Europe in the experience of soldiers, social groups and local communities, Instytut Historii UJ, 23–25 października 2014 r.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. M. Szołtysek, B. Ogórek, How Many Household Formation Systems Were There in Historic Europe? : A View Across 256 Regions Using Partitioning Clustering Methods, “Historical Methods : A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History”, 2019, s. 1-25.
 2. B. Ogórek, Talented but lazy : the height-school premium among Cracow’s schoolboys in the interwar period, “Economics and Human Biology”, 2019, Vol. 34, s. 252-256.
 3. B. Ogórek, Feeding the City, Feeding the Fortress: Cracow’s Food Supply in World War I, “Journal of Urban History”, 2019, Vol. 45, nr 4, s. 747-764.
 4. M. Kopczyński, B. Ogórek, Biologiczny standard życia obywateli II Rzeczypospolitej, w: Dziedzictwo II Rzeczypospolitej, red. W. Kalwat, M. Kopczyński, R. Kostro, Warszawa : [Muzeum Historii Polski], 2019, s. 234-249.
 5. M. Szołtysek, B. Ogórek, R. Poniat, S. Gruber, „One size does not fit all”: Spatial nonstationarity in the determinants of elderly residential isolation in historical Europe, “Population, Space and Place”, 2019, Vol. 25, nr 6, s. 1-18.
 6. B. Ogórek, Niezatarte piętno? : wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa, Kraków:[Universitas], 2018.
 7. B. Ogórek, Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 2018, T. 40, s. 97-126.
 8. B. Ogórek, Terytorialne zróżnicowanie demograficznych skutków I wojny światowej w populacji II Rzeczypospolitej, w: Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 1914-1918, red. K. Sierakowska, Warszawa : [Instytut Historii PAN], 2018, s. 305-327
 9. B. Ogórek, Nieoczywiste skutki I wojny światowej: wysokość ciała uczniów szkół krakowskich w latach 1919-1933, w: Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś, red. M. Kopczyński, A. Siniarska, Warszawa : [Muzeum Historii Polski], 2017, s. 39-60.
 10. B. Ogórek, Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 2016, T. 38, nr 4, s. 136-146.
 11. B. Ogórek, The Unobvious Impact of the First World War on the Height of Pupils in Cracow Schools in 1919–33, “Acta Poloniae Historica”, 113 (2016), s. 171-194.
 12. S. Hin, B. Ogórek, F. Hedefalk, An Old Mom Keeps You Young: Mother’s Age at Last Birth and Offspring Longevity in Nineteenth-Century Utah, „Biodemography and Social Biology”, 2016, 62(2), s. 164-181.
 13. B. Ogórek, Scarred by War : Consequences of the Great War for the Population of Krakow – Anthropometric Evidence, “Documenta Pragensia”, 2016, 35, s. 359-374.
 14. B. Ogórek, „Należy przestać spluwać dzieci na prawo i lewo!”. Transformacja płodności w populacji Drugiej Rzeczypospolitej, w: Metamorfozy społeczne. Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, Warszawa 2015, s.81-111.
 15. B. Ogórek, Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa : badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 2015, T. 37, s. 159-178.
 16. B. Ogórek, Galicja’s escape from the Malthusian Trap. Long and short-term analysis of demographic response to the economic conditions in population of Galicja 1819-1913, „Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych”, LXXV, 2015, s. 95-127.
 17. B. Ogórek, Ewakuacja mieszkańców Krakowa podczas I wojny światowej. Przebieg, próba kwantyfikacji, warunki życia ewakuowanych, „Krzysztofory – rocznik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, t. 32, 2014, s. 53-72.
 18. B. Ogórek, Populacja Krakowa w kontekście długofalowych procesów demograficznych na przełomie XIX i XX wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 32, 2013, s. 25-87.
 19. B. Ogórek, From the demographic ancien régime to modernity within fifty years? Rapid demographic transition of Cracow’s population with comparison to other central European cities, “Studia Historyczne”, LVI, 2013, s. 483-495.
 20. B. Ogórek, Płodność populacji II Rzeczypospolitej. Badanie przy użyciu indeksów Princeton European Fertility Project, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, LXXII, 2012, s. 95-127.

 

Działalność popularyzatorska:

Wywiady prasowe: Nasza Historia – czerwiec 2016, Dziennik Polski. Magazyn – 30 października 2018, wyliczanka.eu – 30 września 2019

Udział w materiale filmowym Historia ludzkiego ciała zrealizowanym dla Dzień Dobry TVN, maj 2016

Wykłady i warsztaty prowadzone w Muzeum Historycznym miasta Krakowa, TMHiZK, Krakowskim Oddziale PTH oraz w Muzeum w Gliwicach

 

Recenzent w czasopismach/instytucjach grantowych:

 1. Narodowe Centrum Nauki
 2. The History of the Family
 3. Acta Poloniae Historica
 4. Przeszłość Demograficzna Polski