Przejdź do treści

dr Anna Penkała-Jastrzębska

dr Anna Penkała-Jastrzębska

Adiunkt

Katedra Historii Nowożytnej

anna.penkala-jastrzebska@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 89

pok: 331

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: „Panieńskie ochędóstwo”. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich

Promotor: prof. dr hab. Bożena Popiołek

Recenzenci: prof. dr hab. Cezary Kuklo, prof. dr hab. Dorota Żołądź – Strzelczyk

Rok obrony: 2016

 

Zainteresowania naukowe:

historia rodziny, historia kobiet, prawo prywatne w epoce nowożytnej, historia kultury materialnej, turystyka historyczna i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w turystyce

Poza działalnością naukową pracowałam w branży turystycznej na różnych stanowiskach. Zajmowałam się obsługą klientów w placówkach organizatorów turystyki i agentów turystycznych i nadzorem nad organizacją imprez turystycznych. Byłam również zatrudniona  jako Content Manager ds. turystyki. Przez kilkanaście lat pracowałam w charakterze pilota wycieczek zagranicznych, pilotując grupy turystyczne po Europie i Azji.

 

Granty i projekty badawcze:

 • 2018-2021r. – Indywidualne międzynarodowe stypendium naukowe Friedrich-Schiller-Universität Jena and Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung (München/ Deutschland) na realizację tematu The study of the migration process in the early modern period. Investigating migration of women from noble families in XVIII century (marriage contracts context).
 • 2016-2020r. – Realizacja grantu badawczego nr rej. 2015/19/B/HS3/01797 sfinansowanego ze środków z Narodowego Centrum Nauki pt. Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich (wykonawca).
 • I-IV 2019r. – koordynator realizacji grantu UP to the TOP- działania na rzecz poprawy jakości edukacji w Uniwersytecie Pedagogicznym. Opracowanie nowego programu studiów dla kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe – Studia I i II stopnia
 • IV-XII 2018r. – udział w projekcie dydaktycznym „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników UP” – finansowanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 

 Stypendia i staże naukowe

 • XII 2018r. – Erasmus+ Teaching Programme – prowadzenie zajęć dydaktycznych w Universidad Tecnológica de El Salvador
 • VI 2018r. – Stypendium Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
 • X 2015r. – Litwa, Lietuvos Istorijos Institutas, staż przyznany przez Litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki oraz Biuro Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym
 • Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2019r. – Mistrz Edukacji. Nagroda przyznana przez dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za osiągnięcia dydaktyczne
 • 2018r.– Stypendium START dla wybitnych młodych badaczy do 30 roku życia – Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 • 2017/18r. – Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za działalność naukową
 • 2017r. –  Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku przyznana przez Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem XVIII

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Penkała A., Przeciw prawu tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego, Kraków 2017, 196 ss.

Penkała A., Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków 2016, 426 ss.

Redakcja:

W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Penkała-Jastrzębska, A. Słaby, Kraków 2018

Studies on Female Patronage in the 17th and 18th Centuries,  ed. by B. Popiołek, U.Kicińska, A. Penkała-Jastrzębska, A. Słaby ; translation M. Dyl-Wąsik, P. Mierzwa, R. Rozumowski, Kraków 2019

 

Artykuły naukowe

2019

Penkała- Jastrzębska A., Problematyczne konkury : nieznane okoliczności starań Michała Kazimierza Radziwiłła (1702-1762) o rękę Marii Zofii Sieniawskiej (1699-1771), „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”, 2019, nr 4/51, s. 85-108

Penkała- Jastrzębska A., Marianna Sanguszko née Lubomirska (1693–1729) – Introduction to the Biography of the Overlooked Heiress to the Entail of Ostrog, „Res Historica”, nr 48/2019, s. 119-136

Penkała-Jastrzębska A., Radości i troski osiemnastowiecznego macierzyństwa w świetle korespondencji Karoliny Teresy z Radziwiłłów Jabłonowskiej do matki Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, „Horyzonty Wychowania”, nr 18/46, 2019, s. 69-82

Penkała-Jastrzębska A., Anna Wincenta Sapieha, née Fredro – a forgotten benefactress [in:] Studies on Female Patronage in the 17th and 18th Centuries,  ed. by B. Popiołek, U. Kicińska, A. Penkała-Jastrzębska, A. Słaby ; translation M. Dyl-Wąsik, P. Mierzwa, R. Rozumowski, Kraków 2019, s. 233-245

Penkała A., Problem świadectwa źródeł w badaniu spraw procesowych : spór o małżeństwo Salomei z Szembeków i Józefa Dembińskiego na podstawie akt oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako świadek historii : studia historyczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2019, s. 37-48

Penkała A., Sprawy ordynacji ostrogskiej w rękach Pawła Karola Sanguszki (1680 –1750). Korelacja centrum – pogranicze w świetle korespondencji [w:] Hranice a pohraničia. Ambivalentný charakter pohraničných území, red. P. Švorc, Ľ.  Harbuľová,  A. Chłosta-Sikorska, Preszów 2019, s. 107-120

2018

Penkała A., Szlacheckie aspiracje. Opieka finansowa nad obiektami sakralnymi w świetle wybranych przykładów testamentów kobiecych oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich z XVIII wieku, Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, nr 44/2018, s. 81-100

Penkała A., Uwagi o osiemnastowiecznych regestrach wypraw panieńskich dla szlachcianek wstępujących do klasztoru, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej nr 4/2018, s. 319-332

Penkała A., Bursiewicz N., Innowacyjna forma promocji dziedzictwa kulturowego połączona z aktywnością fizyczną, „Turystyka kulturowa”, nr 6/2018, s. 44-57

Penkała A., Anna Wincenta z Fredrów Sapieżyna – zapomniana dobrodziejka [w:] W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Penkała-Jastrzębska, A. Słaby, Kraków 2018

Penkała A., „Od postanowienia wspólnego ustawiczne przeklęctwa, słów nieuczciwych wołania, hałasy”. (Nie)codzienność szlacheckiego domu w świetle zapisów z osiemnastowiecznych ksiąg grodzkich z terenu województwa krakowskiego [w:] Dom i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 93-103

2017

Penkała A.,  „Za inkaust pióra i bibułę” : koszt edukacji szlacheckich synów na przykładzie regestu wydatków na Onufrego i Stanisława Szembeków z lat 1751-1762 [w:] Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych, red. D. Żołądź-Strzelczyk i M. E. Kowalczyk, Wrocław  2017, s. 183-195

2016

Słaby A., Penkała A., Źródła do badań dziejów rodziny szlacheckiej z XVIII wieku w zbiorach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie : perspektywy badawcze, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 4, Archiwum jako „strażnik pamięci” : studia historyczno-archiwalne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016

Penkała A., „Cysieńka”.  Listy Cecylii z Sapiehów Chodkiewiczowej  jako relacja  trudnej drogi dojrzewania do samodzielności [w:] Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa 2016, s. 91-102

Penkała A., „Nowiny ślę pewne i dobre”. Szlacheckie podróże w świetle małżeńskiej korespondencji  XVII i XVIII wieku [w:] Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszechradzkiej red. A. Teterycz- Puzio, L. Kościelak, E. Łączyńska, Słupsk 2016, s. 167- 176

Penkała A.,  „Srebrne tabakierki, garnce gorzałczane i kotły piwne”. Obiekty kultury materialnej jako przejaw rozpowszechniania używek wśród szlachty województwa krakowskiego w pierwszej połowie XVIII wieku [w:] Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, t. 1 Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni wieków, red. J. Żychlińska, A. Głowacka – Penczyńska, A. Klonder, Bydgoszcz 2016, s. 155- 170

Penkała A.,  Materia droższa od srebra. „Farfurki” i „porcelanki” na szlacheckich stołach w świetle inwentarzy oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich z XVIII wieku [w:] Wiktuały, kuchnia kultura jedzenia w perspektywie historycznej, red. P. Jędrzejewski, P. Magiera, K. Skrężyna, G. Szuster, Kraków 2016, s. 160-170

2015

Penkała A., Szlacheckie kontrakty małżeńskie jako źródła do badań biograficznych i majątkowych na przykładzie intercyzy przedślubnej Antoniny Rzewuskiej i Piotra Miączyńskiego, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. VI, R. 2015, s. 153-169

Penkała A.,  Szlacheckie wyprawy ślubne jako źródło do badań historii kultury materialnej XVIII wieku [w:] Zielonogórskie Spotkania Źródłoznawcze. Na tropie źródła i jego interpretacji, red. M. Dalidowicz, J. Dudek, A. Górski, Zielona Góra 2015, s. 155 -166

Penkała A.,   „Nie masz nic takiego, czego bym dla Ciebie nie uczynił”. O wzajemnych podarunkach w małżeństwach szlacheckich w XVIII wieku [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta- Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2015, s. 283 – 294

Penkała A.,  Od „miednicy z nalewką” do „wanienki do nóg moczenia”. Rozwój praktyk higienicznych wśród szlachty krakowskiej w świetle inwentarzy z drugiej połowy XVII i XVIII wieku [w:] Czystość i brud. Higiena nowożytna XV- XVIII w. red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2015, s. 13-26

Działalność popularyzatorska:

Polskie Radio Program II – wywiad w ramach audycji Skarbiec Nauki Polskiej

Inne:

Ukończone studia na kierunku Turystyka i rekreacja (UP im. KEN)

Studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa MCK

Uprawnienia TEFL (Teaching English as a Foreign Language)