Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Krzysztof Polek

dr hab. prof. UP Krzysztof Polek

Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Res Gestae Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Nauk Humanistycznych Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Historii i Archiwistyki

Katedra Historii Średniowiecznej

krzysztof.polek@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 93

pok: 340

publikacje:


Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Państwo morawskie wobec monarchii wschodniofrankijskiej.

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

Recenzenci: Prof. dr hab. Gerard Labuda; Prof. dr hab. Lech A. Tyszkiewicz

Rok obrony: 1990 (Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy: Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem. Przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.).

Recenzenci wydawniczy: Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk; Prof. dr hab. Lech A. Tyszkiewicz

Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego: Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski; Prof. dr hab. Zofia Kurnatowska; Prof. dr hab. Lech Leciejewicz; Prof. dr hab. Jerzy Rajman

Rok obrony: 2008

 

Zainteresowania naukowe:

dzieje i kultura Europy w V-XI w., dzieje i kultura Słowiańszczyzny zachodniej we wczesnym średniowieczu; historia gospodarcza Europy wczesnego średniowiecza; etnogeneza i kultura ludów i plemion w Europie wczesnośredniowiecznej, historia środowiskowa (environmental history), historia historiografii

 

Granty i prace badawcze:

Aktualnie uczestniczę w zespole badawczym zajmującym się opracowaniem syntezy dziejów Słowian pt. „Historia i kultura dawnych Słowian (do końca XVIII w.)” (grant przyznany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr projektu: 11 H 12021681).

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Rada Naukowa Muzeum im. St. Fischera w Bochni (od 2015).

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

Instytut Historii UAM w Poznaniu [projekt grantowy: „Historia i kultura dawnych Słowian (do końca XVIII w.)” NPRH nr: 11 H 12021681].

 

Najważniejsze publikacje:

1. Wkład duchownych „z Niemiec” w chrystianizację Moraw i zachodniej Słowacji w okresie przedcyrylometodiańskim, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. Chrobaczyńskiego, A. Jureczki, M. Śliwy, Kraków 1993, s. 323-339.

2. Państwo wielkomorwskie i jego sąsiedzi, Prace monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie nr 181, Kraków 1994.

3. Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego, Kraków 1994.

4. The Great Morvian State and its participation in Christianization of the Western Slavs in new studies, [w:] Christianity in East Central Europe and its Relations with the West and East, ed. J. Kłoczowski, vol. 1 Early Christianity in Central and East Europe, ed. by P. Urbańczyk, Warsaw 1997, s. 75-85 (wyd. Semper).

5. The political and military relation between the Charlemagne’s Frankish Empire, [w:] Central Europe in 8th-10th.Jahrhundert. International Scientific Conference, Bratislava October 2-4, 1995, ed. By D. Čaplovič, J. Dorul’a, Bratislava 1997, s. 46-52. (wyd. Slovak Academy of Sciences). – oraz uzupełniona wersja tego artykułu w j. polskim – Wojna awarska Karola Wielkiego i jej wpływ na stosunki polityczne, etniczne i kulturowe w strefie środkowego Dunaju w końcu VIII i na początku IX wieku.,[w:] Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. M. Goliński, S. Rosik, (Acta Universitas Wratislaviensis No 2306, Historia CLII), Wrocław 2001, s. 131-141.

6. „Państwo” Samona w nowych badaniach archeologicznych i historycznych, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 41-51.

7. Wojna saska Karola Wielkiego i jej konsekwencje, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”. Studia historica vol. 6:2007, s. 33-64.

8. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem. Przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesno karolińskim (do początku IX w.), (Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej nr 469), Kraków 2007.

9. Kraków w IX i X wieku, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, pod. red. J. Rajmana, Kraków 2007, s. 9-34.

10. Problematyka czeska i stosunki polsko-czeskie we wczesnym średniowieczu w polskich badaniach historycznych i archeologicznych w ostatnim piętnastoleciu,[w:] „Historia Slavorum Occidentis” nr 1 (1) :2011, s. 16-64.

11. Pandemia, epidemie i katastrofy naturalne a przemiany gospodarcze w strefie śródziemnomorskiej w VI w., [w:] Homo qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, pod red. J. Banaszkiewicza, K. Ilskiego, (Publikacje Instytutu Historii UAM nr 111), Poznań 2013, s. 85-126.

12. Bibliografia zawartości czasopisma Prace historyczne i Studia historica za lata 1962-2012, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, 12:2012, s. 3-63.

13. The role of the Khazar khaganate in the economic system of the early middle ages, “Questiones Medii Aevi Novae” vol. 18: 2013, s. 335-363.

14. Zmiany czy anomalie klimatu w Europie przed wybuchem Czarnej Śmierci (1367-1353)? Wielki głód i epizootia a kondycja gospodarki rolnej w Europie w 1 połowie XIV w., [w:] Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. K. Polek, Ł.T. Sroka, (Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego nr 756), Kraków 2016, s. 61-107.

15. Aspekty historii gospodarczej późnośredniowiecznej Polski w dziełach Jana Długosza, [w:] Zamki, miasta i klasztory w dziełach Jana Długosza, pod red. J. Rajmana i D. Żurek, Kraków 2016, s. 375-410.

16. Wielka strategia czy zbieg okoliczności? Kształtowanie się wschodniej granicy państwa karolińskiego w VIII–IX w. w Europie Środkowej?, „Res Gestae” 6:2018, s. 5-54.

17. Historiografia o misjach chrześcijańskich na ziemiach polskich przed rokiem 966, [w:] Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla, (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Poznań 2017, s. 27-60.

18. Początki i rozwój chrześcijaństwa w Czechach za pierwszych Przemyślidów (do końca X wieku), [w:] Większa Europa, red. Grzegorz Przebinda, Krosno 2018, s. 31-62.

19. Topografia grobów królewskich jako sposób manifestowania władzy we wczesnym średniowieczu. Kilka przykładów, [w:] Dialog z Tradycją. T. 7, Dawna i współczesna kultura funeralna, red. Renata Dźwigoł, Iwona Steczko, Kraków 2018, s.151-187.

20. Tendencje i kierunki w badaniach nad historią gospodarczą Europy Północnej i Zachodniej we wczesnym średniowieczu w XX/XXI w. Stare pytania nowe odpowiedzi, [w:] Varia historiae. Wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza, red. Jan Flasza i Krzysztof Polek, Bochnia 2018, s. 163-198.

 

Działalność popularyzatorska:

  1. Katowice 14 października 2010 r. odczyt w PTH o/Katowice: Upadek czy transformacja świata antycznego.
  2. Katowice 14 października 2010 r. Muzeum Górnośląskie: nt.: Horyzont geograficzny w średniowieczu i jego rozwój.
  3. Bochnia 19 grudnia 2012 r.: odczyt dla uczniów klas I II Liceum Ogólnokształcącego, nt.: Kultura europejska w średniowieczu. Zagadnienie renesansów.
  4. Muzeum w Bochni odczyt nt.: Rozwój urbanizacji w Europie we wczesnym średniowieczu 12 VI 2013.
  5. Debata zorganizowana przez PTH w Krakowie (IH UJ, IH UP) w VII LO w Krakowie, 1 III 2016 nt: Chrzest Polski.

 

Inne:

W latach 2002-1010 byłem sekretarzem, a następnie 2010-2014 redaktorem naczelnym czasopisma „Studia historia”. Od 2015 r. jestem zastępcą redaktora czasopisma „Res gestae”.