Przejdź do treści

prof. dr hab. Jerzy Rajman

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Kierownik Katedry Historii Średniowiecznej, Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie historia

Katedra Historii Średniowiecznej

jerzy.rajman@up.krakow.pl

tel: 12 662 64 13

pok: 519a

zainteresowania naukowe: historia średniowiecza, szczególnie społeczeństwo, Kościół, zakony, kult świętych, dzieje Krakowa, dzieje Miechowa, budownictwo organowe i organiści.

 

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Klasztor norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich

Promotor: prof. dr hab. Feliks Kiryk

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Perzanowski, prof. dr hab. Eugeniusz Wiśniowski

Rok obrony: 1991

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy: Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu

Recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. Antoni Barciak, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego: prof. dr hab. Gerard Labuda, prof. dr hab. Feliks Kiryk, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz,

Rok obrony: kolokwium habilitacyjne – 1999

granty i prace badawcze:

Realizowałem grant promotorski: Kulty świętych i ich wpływ na imiennictwo w średniowiecznym archidiakonacie krakowskim, wykonawca Marcin Spórna, ukończony w 2004 r.

Na zlecenie prof. Zbigniewa Pianowskiego opracowałem tekst o patrociniach zaginionych kościołów wawelskich w ramach grantu KBN „1000 lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”, realizowany w 2000.

Grant własny pt. Święci w życiu króla Kazimierza Wielkiego. Studium o pobożności monarchy w XIV w., nie został przez KBN zakwalifikowany do realizacji. (2009, nr 67997). .

Jestem współpracownikiem grantu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Odział PTH i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Marek Derwich, data rozpoczęcia 2012, nr 11H11021280

członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych: Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

międzynarodowa konferencja naukowa „Elita polityczna Krakowa i jej związki z innymi miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku)” 2009, Referat: „Mieszczanie wywodzący się z Górnego Śląska w elicie Krakowa w XIV w.”

konferencja krajowa „Vita activa, Vita contemplativa” zorganizowana ramach XIII Dni dziedzictwa kulturowego Małopolski, 2011 referat: „Matki i córki w rodzinie mieszczańskiej Krakowa w XIV w.

konferencja krajowa „Żywiec i Żywiecczyzna w okresie staropolskim”, zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej 2011 referat: „Geografia sakralna średniowiecznego Żywca”.

konferencja polsko-litewska 2010: „Bitwa grunwaldzka w historii i tradycji Polski i Litwy”, referat: Przebieg bitwy. Źródła, interpretacje i dedukcje w nowszej historiografii polskiej

2012:

konferencja polsko-słowacka Miasta w procesie modernizacji” 2012; Referat „Przestrzeń sakralna średniowiecznych miast podkarpackich”,

konferencja czesko-polska „Św. Jadwiga patronka Śląska” 2012. Referat: „Kult św, Jadwigi na ziemiach polskich w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski”.,

konferencja krajowa „Dziedzictwo kulturowe wsi podkrakowskiej”, 2012, referat:

„Nieprzemijające dziedzictwo. Sacrum chrześcijańskie w średniowiecznej wsi podkrakowskiej”,

konferencja krajowa: Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku, 2012 referat: Referat: „Przybysze z miast księstwa opolskiego w Krakowie w XIV w.

konferencja międzynarodowa: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej”, referat: „Gospodarka w dobrach klasztoru bożogrobców w Miechowie w XV-XVI w.”, 2012

konferencja polsko-czeska : „Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII w.), 2012, Uniwersytet Śląski; referat: „Dziesięciny kościoła św. Małgorzaty. Próba wyznaczenia zasięgu zaplecza wiejskiego wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu”.

Konferencja międzynarodowa Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w.” 2014, referat: „Jagiellonowie a klasztor bożogrobców w Miechowie”

Konferencja krajowa: Historia pamięć tożsamość. Pamięć człowieka, pamięć miejsca pamięci” 2014, referat: „Odwoływanie się do pamięci i upamiętnianie w Polsce średniowiecznej”

Konferencja krajowa: W kręgu rodziny epok dawnych- rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna- dwa światy jedna przestrzeń. 2014. Referat: „Kobieta i mężczyzna w mieście bożogrobców (XIII-XVI w.)”

konferencja międzynarodowa: „Klasztor w muzyce” : Częstochowa – Jasna Góra, 5 maja 2015 r. referat: „Organy i organiści w klasztorach średniowiecznej Małopolski”

konferencja krajowa: „Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej”. 28 maja , referat „Patrocinia w kościołach bożogrobców miechowskich w Małopolsce (XII-XVI w.)”

konferencja krajowa: “Średniowiecze na nowo odczytane” 2015. referat: „Świętych opieka nad średniowieczną Małopolską”

V Kongres Mediewistów Polskich, 2015, Referat: „Ludzie króla” wśród mieszczan krakowskich w XIV w.”

konferencja krajowa: „Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza”, 2015. referat: „Rajcy krakowscy – znani osobiście i opisywani”

konferencja międzynarodowa: 600-lecie urodzin Jana Długosza. Region – Polska – Europa w jego twórczości..2015. referat: „Ocena wiarygodności relacji Jana Długosza o patrociniach w średniowiecznej Małopolsce”.

Konferencja krajowa: Jan Długosz (1415-1480). Życie i dzieło. 2015., referat: „Długosz o Miechowie, miechowita Nakielski o Długoszu”

 

podręczniki, skrypty

Średniowiecze, w: Przodków naszych dzieje. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Propozycje dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, red. B. Popiołek, Kraków 2013,s. 27-58

organizacja konferencji:

Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, 2004, Instytut Historii UP

Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy, 2010, Instytu Historii UP

Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku, 2012, Instytut Historii UP

Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, 2015, Instytut Historii UP

Publikacje:

2018:

Kościoły średniowiecznego Oświęcimia, w: Oświęcim – miasto pogranicza, t. 2, red. B. Czwojdrak, P. Węcowski, Warszawa 2018 s. 343-390.

„Ludzie króla” wśród mieszczan Krakowa w XIV w. Rzemieślnicy i usługodawcy; w: Średniowieczni władcy i ich otoczenie, pod red. J. Sperki i K. Kollingera. Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. 5, Rzeszów 2018, s. 107-131

Klasztor jako miejsce życia. Na przykładach domów bożogrobców w średniowiecznej diecezji krakowskiej; w: Dom-codzienność-święto. Przestrzeń domowa-ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 21-31

Pielgrzymi z ziem inkorporowanych do Polski przy krakowskich grobach świętych w XV-XVI w., w: Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, red. B. Czwojdrak i P. Węcowski, Warszawa 2018, s. 211-221. Chorzów i parafia chorzowska w średniowieczu, w: Chorzów. T. 2. Od wioski do założenia miasta, red.J. Drabina, Chorzów 2018, s. 65-129

Wkład klasztorów w rozwój kultury organowej średniowiecznej i wczesnonowożytnej Małopolski (XIV-koniec XVI w.), Kwartalnik „Muzyka”, t. 63, 2018, nr 3, s. 43-64

Średniowieczne pogranicze w Karpatach – refleksje nad informacjami Jana Długosza, „Res Gestae”, t. 6, 2018, s. 85-112.

Artykuł recenzyjny: Ryszard Skrzyniarz, Kanonicy Grobu Bożego i ich religijny, społeczny, edukacyjny i kulturowy wkład w rozwój mieszkańców ziem polskich w średniowieczu, Lublin 2015; w: Średniowiecze Polskie i Powszechne, t. 14, 2018, red. J. Sperka i B., Czwojdrak, s. 225-237

Propozycje nowych badań nad kultem świętych w średniowiecznej Małopolsce na tle dotychczasowej literatury, w: Varia Historiae. Wybrane aspekty z dziejów i kulutury średniowiecza, red. Jan Flasza, Krzysztof Polek, Bochnia 2018, s. 133-163

 

2019

Współautorstwo książki (wraz z J., Pierzakiem i D. Żurek), Chrzanów. Studia z dziejów miasta t. 4 – Chrzanów w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, Chrzanów 2019, ss.160.

Społeczność wiejska Chorzowa i Dębu od XIV do połowy XVIII wieku, Chorzów

Miechów a Lendak w XIV-XVI w. Zwierzchnik zakonu wobec klasztoru na pograniczu, w: Hranice a pohraničia II. Ambivalentný charakter pohraničných území, red. Peter Švorc – Ľubica Harbuľová – Agnieszka Chłosta-Sikorska, Prešov 2019, s. 59-74

Artykuł recenzyjny: Paweł Pasternak, Organy i ich twórcy na obszarze ziemi sądeckiej, Nowy Sącz 2018.; Kwartalnik „Muzyka”, t. 64,  nr 2, s. 154-162

monografie:

Jemielnica. Wieś i klasztor cysterski na Górnym Śląsku, Katowice 1995

Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998, 2 wyd. Kraków 2000

Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002

Kraków. Zespół osadniczy, proces lokacji i mieszczanie do 1333 r. Kraków 2004

artykuły w czasopismach naukowych:

Imię Stanisław wśród mieszczan krakowskich do 1333 r., „Folia Historica Cracoviensia”, t. 9, 2003, s. 149-153

Zaplecze gospodarcze Krakowa w świetle przywileju lokacyjnego z 1257 r., Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Historyczne, t. 12, s.81-92

Kilka uwag o tzw. księstwie siewierskim, „Studia Historyczne”, 32, 1989, zesz. 1, s. 135-142.

Nieznany dotąd rękopis muzyczny z XV-XVI w., „Nasza Przeszłość”, t. 71, 1989, s. 311-314.

Z badań nad mieszczanami górnośląskimi w średniowiecznym Krakowie, „Studia Śląskie”, t. 48, 1990, s. 205-221.

Dominus-comes-princeps. Studium o Jaksach w XII w., „Studia Historyczne”, r. 33, 1990, zesz. 3-4, s.347-369.

The Origins of the Polish Premonstratensian Circary, „Analecta Praemonstratensia”, t. 66, 1990, zesz.3-4, s. 203-219.

Łubnia, zaginiona osada pod Nowym Sączem, „Rocznik Sądecki”, t. 19, 1990, s. 5-19.

O cenach nieruchomości w średniowiecznym Krakowie, „Teka Komisji Architektury i Urbanistyki”, t. 24, 1990, s. 7-13

Die Gründung der Zisterzienserabtei Himmelwitz im Rahmen der Siedlungsgeschichte im Raum Tost-Groß Strehlitz, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte”, t. 49, 1991, s. 230-255

Szpital i klasztor św. Ducha w Nowym Sączu w późnym średniowieczu, „Rocznik Sądecki”, t. 20, 1992, s. 41-66

Najdawniejsze nazwy ulic w Nowym Sączu, „Rocznik Sądecki”, t. 20, 1992, s. 67-76

Średniowieczne zapiski w nekrologu klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu, „Nasza Przeszłość”, t. 77, 1992, s. 33-56

Początki opactw norbertańskich w Strahovie i Brzesku, „Nasza Przeszłość”, t. 78, 1992, s. 5-25

K dejinam česko-polskych vztahu ve středoveku. Ślechta a premonstrati ve 12 stoleti, Medievalia Historica Bohemica, t. 2, 1992, s. 15-28

Ludność napływowa w Chrzanowie i Mysłowicach w XV-XVII w., Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Historyczne, t. 16, 1993, s. 91-118

Przedkanonizacyjny kult św. Stanisława Biskupa, „Nasza Przeszłość”, t. 80, 1993, s. 5-48

Mieszko II Otyły, książę opolsko-raciborski /1239-1246/, „Kwartalnik Historyczny”, r. 100, 1993, nr 3, s. 19-41

Węgrzy pod Krakowem we wczesnym średniowieczu, „Przegląd Historyczny”, t. 85, 1994 zesz. 3, s. 279-285 (wspólnie z W. Urbanem)

Wokół najdawniejszych dziejów Nowego Targu. Na marginesie monografii pod redakcją M. Adamczyka, „Rocznik Sądecki”, t. 21, 1994 s. 28-35

Pielgrzym i fundator. Fundacje kościelne i pochodzenie księcia Jaksy, „Nasza Przeszłość”, t. 82, 1994, s. 5-33

Schaffer Mikołaj, wójt krakowski, PSB, t. 35, 1994 s. 397-398

Mons ante Cracoviam. Najdawniejsze dzieje kościoła św. Benedykta na Górze Lasoty, „Rocznik Krakowski”, t. 60, 1994, s. 5-20

Tymbark i Limanowa. Początki miast w Beskidzie Wyspowym, „Studia Historyczne”, t. 38, 1995, 1, s. 3-21

Schirmer Wawrzyniec, PSB, t.36, 1995, s. 509-510

Mieszko II, der Dicke, Herzog von Oppeln und Ratibor /1239-1246/, w: „Archiv für schlesische Kirchengeschichte, t. 53, 1995, s. 320-321

Kleparz – miasto i przedmieście dawnego Krakowa. Na marginesie najnowszej książki Jana Kracika, „Studia Historyczne”, 38, zesz. 3, 1995, s. 419-429.

Mieszko Plątonogi, pierwszy książę raciborsko-opolski /1173-1202/, „Kwartalnik Historyczny”, r. 103, 1996, zesz. 1, s. 23-41

Kasztelanie górnośląskie w XIII wieku. Z problematyki elity władzy i tzw. terytorialności grodów kasztelańskich, w: Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. 21, 1996 , s.21-39

Die Ungaren bei Krakau im frühen Mittelalter, „Specimina Nova Universitatis Quinqueeclesiensis” t. XI, 1995, s. 261-267 (wspólnie z W. Urbanem)

Norbertanie polscy w XII wieku. Możni wobec ordinis novi, w : Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. VII, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 71-105

Średniowieczne klasztory na Górnym Śląsku. Problem rekrutacji i zasięg społecznego oddziaływania, w : Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie 8-11.V.1996, pod red. M. Derwicha i A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996, s. 67-73

Z problematyki pogranicza górnośląsko-małopolskiego w średniowieczu. Na marginesie najnowszych prac o historii Bytomia, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1996, nr 4, s. 539-548

Początki kasztelanii w Chrzanowie. Próba wykorzystania możnych do obrony granicy śląsko-małopolskiej w pierwszej połowie XIII w.. Prace ofiarowane Franciszkowi Sikorze z okazji sześćdziesięciolecia urodzin, „Teki Krakowskie”, t. 5, 1997, s. 135-138

Pierwszy wiek miasta Limanowej, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 181, Prace Historyczne 18, 1997, s. 19-42

Bytomianie i gliwiczanie w handlu pogranicznym śląsko-małopolskim w drugiej połowie XVI wieku, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t. 11/12, 1997

Brzesko i Zwierzyniec. Jeszcze o początkach dwu najstarszych klasztorów norbertańskich w Małopolsce, „Roczniki Humanistyczne KUL” t. 45 (za rok 1997), zesz. 2, s. 5-18

Utrata władzy przez książąt wrocławskich nad ziemią raciborską i opolską na przełomie XII i XIII w. („Studia Historyczne”, 41, 1998, nr 3 s. 325-340).

Jarosław/Kazimierz i Woszczyce – pierwsze fundacje cysterskie w księstwie opolsko-raciborskim, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, t. 53, 1998, nr 1-2, s. 1-18

Terytorium opolsko-raciborskie w prowincji wrocławskiej i kształtowanie się pojęcia Górny Śląsk w średniowieczu, „Roczniki Historyczne”, t. 64, 1998, s. 13-34

Średniowieczne Gliwice i ich związki z Krakowem. Rozwój miasta na tle osadnictwa dekanatu gliwickiego, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”(t. XIII, za 1998, s. 29-62)

Średniowieczny Toszek. Z dziejów małego miasta na Górnym Śląsku, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t. XIV (za rok 1999), s. 9-35

Koźle w średniowieczu, „Studia Śląskie”, t. 59, 2000, s. s. 27-54

O źródłach do zagadnienia posiłków i napojów w klasztorze średniowiecznym („Studia Historyczne”, t. 44, 2001, nr 2,s. 183-198)

Przyczynki do zagadnienia duchowości zakonu św. Norberta w Polsce, „Nasza Przeszłość”, t. 97, 2002, s. 5-23

„In confinio terre”. Definicje i metodologiczne aspekty badań nad średniowiecznym pograniczem, „Kwartalnik Historyczny”, 109, 2002, nr 1, s. 79-96.

Eremici i pustelnicy w Polsce średniowiecznej. Wybrane zagadnienia, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 11, 2005, s. 29-36

Nowożytne relacje o początkach klasztoru na Zwierzyńcu, w: Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis t. 40, Studia Historica V, s. 58-65

Raciborzanie w Krakowie w XIV w. Kryterium imienne w badaniach nad narodowością mieszczan napływowych, „Średniowiecze polskie i powszechne”, t. 6, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2010, s. 118-141

Utworzenie księstwa raciborskiego i opolskiego. Z problematyki pierwszego podziału Śląska w drugiej połowie XII w., w: Wieki stare i nowe, t. 3 (8), Katowice 2011, s. 59-88

Czy duchowni kronikarze potrafili opisać „wielkie starcie”? Uwagi o bitwie, liczebności i stratach obu armii w świetle źródeł i nowszej historiografii polskiej; w: Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy, pod red. J. Rajmana, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica t. XI, 2011, s. 26-73

Krakowska civitas sołtysów Piotra i Salomona, w: „Społeczeństwo Polski Średniowiecznej”, t. 12, red. S. Górzyński, Warszawa 2012, s. 47-68

Unsere liebe Fraue. Wspólnota mieszczan i kościoła w Krakowie w XIV w.„Średniowiecze polskie i powszechne”, t. 4 (8), 2012, s. 150-201

Przybysze z miast księstwa opolskiego w czternastowiecznym Krakowie; w: Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV w., Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, nr 133. 2013, Studia Historica 13, s. 107-118.

The formation of Racibórz and Opole Duchies. Comments on the problem of the first division of Silesia in the second half of the 12th century, “The Old and New Ages” 3 (8), 2013, s. 34-55

Żebrak, sługa i rzemieślnik w elitarnym bractwie N. Marii Panny w Krakowie (XIV – pierwsza połowa XVI wieku), w: „Średniowiecze polskie i powszechne”., t. 6 (10), pod red. J.Sperki i B. Czwojdrak, 2014, s. 140-157

Trudne początki opactwa cystersów w Jemielnicy (ok. 1286-1307). Rola możnych śląskich i księcia opolskiego w powstaniu i uposażeniu klasztoru, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 2014, nr 4, s. 3-28

The foundation of King Wladyslaw Jagiełło of the Premonstratensian Abbey in Nowy Sącz and the Role of John the Eremit (1409-1458), “Analecta Preamonstratensia”, t. 90, 2014, s. 5-28

Gdzie mieszkali rajcy krakowscy w XIV wieku? „Res gestae. Czasopismo historyczne”, t. 1, 2015, s. 46-89

Rajcy krakowscy i członkowie ich rodzin w księdze zmarłych bractwa N. Marii Panny w Krakowie (połowa XIV-koniec XVI w.), „Średniowiecze polskie i powszechne”, pod red. B. Czwojdrak i J. Sperki, t. 11, 2015, s. 45-68.

Najstarsze organy w Warszawie – średniowieczne czy nowożytne?: „Kwartalnik Muzyka” , t. 60, nr 4, 2015, s. 111-124

Kościoły bożogrobców w Małopolsce. Z badań nad patrociniami i relikwiami (XII-XVI w.), „Folia historica Cracoviensia”, t. 21, 2015, s. 45-77

redakcja naukowa:

Wstęp i redakcja tomu Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis t. 40, Studia Historica V,

Redakcja i współautorstwo wstępu: Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, Kraków 2007

Wstęp i redakcja tomu „Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, nr 133. Studia Historica 13.

Wstęp i redakcja: Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica XI, 2011, wydanie specjalne)

rozdziały w monografiach:

Osadnictwo okolic Nowego Sącza i kształtowanie się strefy podmiejskiej średniowiecznego miasta, w: Dzieje miasta Nowego Sącza, t. 1, pod red. F. Kiryka, Warszawa-Kraków, s.53-84

Dzieje parafii Jaworzno w okresie przedrozbiorowym, w: Jaworzno. Zarys dziejów miasta do 1939 r., pod red. J. Hampla i J. Zawistowskiego, Kraków-Jaworzno, s. 33-56

W czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej, w: Trzebinia. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Kiryka, Kraków, s. 89-168

(wspólnie z F. Kirykiem), Miasta ziemi siewierskiej, w: Siewierz. Czeladź. Koziegłowy. Studia z dziejów księstwa siewierskiego, pod red. F. Kiryka, Katowice, s. 297-380

Dębica w okresie nowożytnym, w: Dębica, pod red. J. Buszki i F.Kiryka, Kraków, s. 109-169.

Osadnictwo i stosunki społeczno-gospodarcze na prawobrzeżu dolnej Raby i u ujścia Uszwicy do Wisły (do końca XVIII w.), w : Szczurowa. Z dziejów wsi i gminy, pod red. J. Hampla, Kraków 1996, s. 45-148

Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką (do końca XVI w.), s. 43-63, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, pod red. A. Nowakowskiego, Wadowice.

Osadnictwo średniowieczne i stosunki własnościowe, w : Limanowa. Dzieje miasta, t. I, pod red. F. Kiryka, Kraków 1999, s. 49-68

Dzieje Koźla na tle okolicznych osad w okresie średniowiecza, w: Kędzierzyn-Koźle. Monografia Miasta, pod red. E. Nycza i S. Senfta, Opole 2001, s. 21-40

Rozwój miasta do połowy XVII wieku, w: Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 1, pod red. F. Kiryka, Częstochowa 2002, s. 165-204

(wspólnie z Feliksem Kirykiem) Częstochowa w latach 1660-1793, w: Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 1, pod red. F. Kiryka, Częstochowa 2002, s. 337-382

Brzesko w XVII-XVIII w., w: Brzesko. Dzieje miasta i regionu, pod red. F. Kiryka i J. Lacha, Brzesko 2006

Kielcza i Żędowice na tle osadnictwa w dolinie Małej Panwi w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym, w: Z biegiem Małej Panwi, z biegiem lat. Zarys dziejów terytorium gminy Zawadzkie, red. J. Szulc, Kraków-Zawadzkie 2009, s.37-66

Wincenty de Kielcza – zagadka miejsca urodzenia pisarza dominikańskiego, w: Z biegiem Małej Panwi, z biegiem lat. Zarys dziejów terytorium gminy Zawadzkie, red. J. Szulc, Kraków-Zawadzkie 2009, s. 69-84

Czeladź w średniowieczu i początkach epoki nowożytnej, w: Czeladź. Monografia miasta, pod red. J. Drabiny, t. 1, Czeladź 2012, s. 75-200

inne publikacje:

Encyklopedia Średniowiecza, Kraków 2006

Pilger und Stifter. Zu den Sakralstiftungen und zur Herkunft des Fürsten Jaxa, w: Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen, red. E. Mühle, Berlin 2013, s. 317-346

Exemplaris tu columpna. Z problematyki kultu świętej Jadwigi Śląskiej w średniowiecznej Małopolsce, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), Warszawa-Poznań 2015, s. 175-190

Jagiellonowie a klasztor bożogrobców w Miechowie, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w., pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki,

Piotra Węcowskiego [seria: Studia Jagiellonica, red. M. Koczerska, M. Walczak, P. Węcowski, t. 2], Kraków 2016

Kaplice w zamkach rodowych Leliwitów i Toporów w Małopolsce w XIV-XVI w., w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesno nowożytnych. (Pamięci Janusza Kurtyki), pod red. W. Bukowskiego i T. Jurka, Kraków 2012, s. 387-415.

Kościół państwowy i prywatny, w: Dzieje Kościoła w Polsce, pod red. A. Wiencka, Warszawa 2008, s. 10-89

Wolność Kościoła, w: Dzieje Kościoła w Polsce, pod red. A. Wiencka, Warszawa 2008, s. 92-129

Pod monarszym patronatem, w: Dzieje Kościoła w Polsce, pod red. A. Wiencka, Warszawa 2008, s. 132-195

Dzieje wsi Bibice koło Krakowa do wieku XV, Kraków 1989

Das „Decretum Reformationis” der Kanonie Zwierzyniec von 1853, mit einer Einleitung von J. Rajman, hg. v. U.G.Leinsle (Die Prämonstatenserinnen von Zwierzyniec – zwischen Observanz und Krise), „Analecta Praemonstratensia”, t. 75, zesz. 3-4, 1999 (druk w 2001), s. 231-279

Obsługa pielgrzymów a stosunki między paulinami jasnogórskimi a Starą i Nową Częstochową w XV-XVIII wieku, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, pod red. M. Derwicha i A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 209-214

Badania nad statystyką i rozmieszczeniem patrociniów w krakowskim zespole osadniczym u schyłku średniowiecza, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, pod red. H. Manikowskiej i H. Zaremskiej, Warszawa 2002, s. 49-52

Jemielnica (część historyczna), w : Monasticon Cisterciense Poloniae, t. II, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1999

Relikwie w średniowiecznych kościołach Kleparza, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75.rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008, s. 425-438

Kościoły i klasztory krakowskie jako elementy układu obronnego średniowiecznego miasta, w: Zamki i przestrzeń społeczna, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002, s. 323-331

Jadłospis norbertanek zwierzynieckich z XVIII w., w:„Sanctimoniales”. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej, pod red. D. Karczewskiego, A. Radzimińskiego, Z. Zyglewskiego, Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 407-411

Mieszczanie z Górnego Śląska w elicie Krakowa w XIV w. w: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowiecznym i epoce nowożytnej, pod red. Z. Nogi, Kraków 2011, s. 49-80

Księstwo oświęcimskie. Zarys dziejów i postulaty badawcze, w: Osviecimiensis Kroniki Zamkowe, pod red. Wioletta Oleś, Dorota Mleczko, Oświęcim 2013, s. 4- 88

Dziesięciny kościoła św. Małgorzaty. Pomocnicze kryterium w badaniach nad zasięgiem zaplecza wiejskiego wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu, w: Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII w.), pod red. P. Boronia, Wrocław 2013, s. 309-326

Sfera sacrum chrześcijańskiego w przestrzeni wsi podkrakowskiej w średniowieczu, w: O dziedzictwie kulturowym wsi podkrakowskiej, pod red. M. Wyżgi, Kraków-Raciborowice 2012, s. 29-51

Przestrzeń sakralna małych, średniowiecznych miast podkarpackich; w: Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne, pod red. K. Karolczaka, P. Kovala i K. Meusa, Kraków 2016, s. 19-49

Gospodarka w dobrach klasztoru bożogrobców miechowskich w XV-XVI w., w: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, pod red. M. Derwicha, Wrocław 2013, s. 413-431

Kult świętych w średniowiecznym Krakowie w świetle patrociniów, w: Kult świętych w średniowiecznej Polsce, Materiały z Sympozjum Naukowego 31 maja 2001, Kraków, s. 69-80

Książę Mieszko Plątonogi jako twórca księstwa opolskiego, w: Sacra Silentii provincia. 800 lat dziedzicznego księstwa opolskiego (1202-2002), pod red. A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 2003, s. 83-91

Założenie klasztoru premonstrantek w Rybniku. Zarys problematyki badawczej, w: Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, pod red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003 (druk w 2004), s. 91-96

Średniowieczne pogranicze. Przemoc, rywalizacja i zalążki sąsiedztwa, w: Dramat przemocy w perspektywie historycznej, pod red. J. Chrobaczyńskiego i W. Wrzesińskiego, Kraków 2004, s. 59-76 (Referaty Sekcji XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich).

Żywoty świętych jako źródła do dziejów Krakowa w XIII wieku, w: Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, pod red. A. Jureczki, F. Leśniaka, Z. Nogi, Folia Academiae Pedagogicae Cracoviensis, Studia Historica, t. 21, Kraków 2004,s. 177-186

Święta, relikwie i patrocinia w problematyce kultu świętych w Krakowie od końca X do połowy XIII wieku, w: Kraków w chrześcijańskiej Europie, pod red. E. Firlet, Kraków 2006, s. 121-161

Opracowanie mapy Kontakty kulturowe Krakowa (od X do połowy XIII w.), tamże

Lipowiec. Z dziejów zamku i klucza majątkowego biskupów krakowskich (XIII-XVI w.), w: Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane prof. Ryszardowi Szczygłowi w 70.urodzin, red. A. Sochacka i P. Jusiak, Lublin 2014, s. 89-99

Kobieta i mężczyzna w Miechowie, mieście bożogrobców (XIII-XVI w.), w: Kobieta i mężczyzna – dwa światy jedna przestrzeń, pod red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2015, s. 209-226

Odwoływanie się do pamięci i upamiętnianie w średniowiecznej Polsce, w: Pamięć miejsca, pamięć człowieka, miejsca pamięci, pod red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2015, s. 21-39

Mieszko Plątonogi, w: Piastowie. Leksykon biograficzny, pod red. S. Szczura i K. Ożoga, Kraków, s. 712

Kazimierz, ks. opolski, tamże, s. 715

Mieszko Otyły, tamże, s. 719

Mieszko I, ks. cieszyński, tamże, s. 779-781

Władysław I, ks. oświęcimski, tamże, s. 782

Kazimierz I, ks. cieszyński, tamże, s. 783-784

Jan I Scholastyk, ks. oświęcimski, tamże, s. 785-786

Przemysł I Noszak, ks. cieszyński i śląski, tamże, s. 788-792

Jan II ks. oświęcimski, tamże, s. 795

Przemysł Młodszy, ks. oświęcimski, tamże, s. 796

Bolesław I, ks. cieszyński, tamże, s. 797798

Jan III, ks. oświęcimski, tamże,. s. 799-800

Kazimierz I, ks. oświęcimski, tamże, s. 801-802

Wacław I, ks. cieszyński, tamże, s. 802-803

Władysław, ks. cieszyński, tamże, s. 803-804

Przemysł II, ks. cieszyński, tamże, s. 804-805

Bolesław II, ks. cieszyński, tamże, s. 806-807

Wacław, ks. oświęcimski, tamże, s. 808-809

Przemysł, ks. toszecki, tamże, s. 809-810

Jan IV, ks. oświęcimski, tamże, s. 811-813

Kazimierz II, ks. cieszyński, tamże, s. 814

Kazimierz, ks. zatorski, tamże, s. 818

Jan V, ks. zatorski, tamże, s. 819

Władysław, ks. zatorski, tamże, s. 820

Fryderyk, ks. cieszyński, tamże, s. 822

Wacław II, ks. cieszyński, tamże, s. 823

Wieś podkrakowska w średniowieczu. „Mała” i „wielka” historia Polski, „Małopolska”, t. XVI, 2014, s. 27-38.

Rec. R. Neillands, The Hundred Years War, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, nr 203. Prace Historyczne 20, s. 167-172

Rec. M. Derwich, Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy, Wrocław 1998, „Kwartalnik Historyczny”, t. 106, 1999, nr 2, s. 82-88

Rec.: Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, Chrzanów 1998, „Studia Historyczne”, t. XLII, 1999, nr 3, s. 456-460

Rec. J. Horwat, Gliwice w XVI wieku, Gliwice 1993, „Studia Historyczne”, t. 39, 1996

Rec. Średniowiecze. Encyklopedia popularna, pod red. Henry`ego R. Loyna, tłum. H. Chłystowski i inni, Warszawa 1996, „Studia Historyczne”, r. 43, 2000, zesz. 1, s. 183-186

Rec. M. Antoniewicz, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza-Funkcje-Konteksty, Kielce 1998, Studia Historyczne, t. 44, zesz. 1, s. 166-169

Rec. J. Szymański, Kanonikat świecki w Małopolsce od końca XI do połowy XIII wieku, Lublin 1995,”Kwartalnik Historyczny”, r. 102, zesz. 3

Rec. K. DeVries, Medieval military technology, Peterborough/Ontario 1992, „Kwartalnik Historyczny”, r. 102, zesz. 2, s. 129-133.

Recenzja podręcznika do historii autorstwa Danuty Musiał, Krystyny Polackiej, Stanisława Roszaka pt. Przez wieki (dla klasy pierwszej gimnazjum, obejmującego okres starożytności i średniowiecza), Warszawa 2007, w: Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych,tom VIII, pod redakcją Grzegorza Chomickiego,Kraków 2010, s. 37 – 42.

Początki „przemysłowego” Krakowa, Kwartalnik „Kraków”,nr 3, 1987, s.53-54.

Rok 1241 na Zwierzyńcu, Kwartalnik „Kraków”, nr 1, 1991, s. 21-22

Zabierzów-prastara wieś norbertanek, Dwumiesięcznik „O nas”, nr 1, 1992, s. 9-10

Balice. Nieco z historii dworu, wsi i jej mieszkańców, Dwumiesięcznik „O Nas”, nr 2, 1993, s. 5-6.

Burów. Z przeszłości małej osady na Garbie Tenczyńskim, Dwumiesięcznik „O nas”, nr 3, 1993, s. 8-9.

Kulty świętych a nadawanie imion w parafii Szczurowa w XVII w.,”Szczurowski Magazyn Informacyjny”, nr 2, 1994, s. 7.

50 haseł do „Encyklopedii Polski” z zakresu historii zakonów i biografistyki, Kraków 1996

Od kasztelanii do powiatu. Ziemia chrzanowska na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski, „Teki Krakowskie”, t. 7-8, 1998 (wspólnie z Janem Rajmanem)

Encyklopedia Krakowa, wyd. PWN 2000 (29 haseł)

Słownik biograficzny historii Polski, pod red. J. Chodery i F. Kiryka, Wrocław 2005 (autorstwo wybranych haseł)

Średniowieczne Czulice – wieś rycerza poległego pod Grunwaldem, w: Lokalności. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, 2011. nr 3, s. 4-8

Książniczki w średniowieczu – wieś zamożna, finansowa podpora profesorów Uniwersytetu, w: Lokalności. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, 2011, nr 4, s. 2-9

Średniowieczna Korzkiew – w cieniu zamku Syrokomlów, Lokalności. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, 2012, nr 1, s. 2-7.

Michałowice w średniowieczu – wielka i zamożna wieś bożogrobców z Miechowa, w: „Lokalności”. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, nr 6. 2012 (druk w 2013), s. 2-10

Średniowieczna Morawica – dostojnicy herbu Topór, kościół z kanonikami świeckimi i zaginiony zamek, w: Lokalności. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, nr 7, 2013, s. 2-12

Średniowieczne Bolechowice – skarb z XI w. i wieś parafialna biskupów krakowskich; w: Lokalności. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, nr 7, 2013, s. 2-5

Balice, Burów i Kleszczów – średniowieczne wsie rycerzy rodu Topór. W: „Lokalności”, nr 10, 2015, s. 2-7

Biały Kościół w średniowieczu – złoty pierścień, biały kamień i zaginiony zamek, w: Lokalności, nr 11, 2015, s. 2-8.

Sprawozdanie z konferencji „Urzędnicy miejscy w Rzeczpospolitej –problemy badawcze”, w: Konspekt 21, marzec/kwiecień 2005

Gmina miasta lokacyjnego w XIII i początkach XIV wieku, w: Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, pod red. J. Rajmana, Kraków 2007, s. 61-75

Organy w małym mieście i wiejski warsztat. Przyczynek do badań nad organami w Małopolsce, w: Studia organologica, t. IV, pod red. M. Szymanowicz, Lublin 2012 (druk w 2013), s. 363-368.

Organy, organmistrzowie i organiści w średniowiecznym Krakowie, w: „Cracovia – Polonia – Europa.” Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 147-158

Organy w katedrze krakowskiej i ich budowniczowie (do poł. XVI w.), w : Katedra krakowska w średniowieczu. Materiały Sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 1996, s. 173-179

Artykuł recenzyjny: Franciszek Wolnik, Służba Boża w rudzkim opactwie cystersów, Opole 2013,w: Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny, r.69, 2014, nr 1, s. 143-146

Książę opolski Bolko I wobec opactwa cystersów w Jemielnicy, „Opolski Rocznik Muzealny, XX, 2014, s. 63-67

Kryzys polskich klasztorów norbertańskich w XIV-XV wieku, w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 r., pod red. A. Pobóg-Lenartowicz i M. Derwicha, Opole 1995, s. 29-39

Recenzja: L. Szögi, P. Kónya, Sáros megyei diákok az európai egyeetemeken – Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918, Budapeszt 2012; Studia Historyczne, t. 57, 2014, zesz. 1, s. 103-106.

Działalność popularyzatorska:

Prowadzę wykłady poświęcone historii średniowiecza dla uczniów szkół wszystkich stopni.

 

Inne:

Promotorstwo doktoratów (doktorzy wypromowani):

Marcin Spórna, Kult świętych w średniowiecznym archidiakonacie krakowskim w świetle patrocinów i nadawanych imion, 2004

Marcin Grabkowski, Patrocinia w prepozyturze kieleckiej w średniowieczu, 2010,

Paweł Gołdyn, Sędziowie ziemscy krakowscy w średniowieczu. Studium prozopograficzne, 2013

Sławomir Wróblewski, Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu, 2013

Arkadia Podgórska, Dzieje opactwa premonstratensów w Brzesku-Hebdowie w średniowieczu 2014

Dorota Lisowicz, Socjotopografia Chrzanowa do połowy XVII w. 2014

Dawid Kopa, Agnieszka von Habsburg i jej rządy w księstwie świdnicko-jaworskim (1368-92) 2015

Agnieszka Baran oddała w 2016 r. pracę doktorską „Majątek ziemski i gospodarka opactwa cystersów w Mogile (XIII-połowa XVII w.)