Przejdź do treści

dr Agnieszka Słaby

dr Agnieszka Słaby

Adiunkt

Katedra Edukacji Historycznej

agnieszka.slaby@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 95

pok: 343

 Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: „Rządzicha oleszycka” – dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego na przełomie XVII i XVIII wieku”

Promotor: prof. dr hab. Bożena Popiołek

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Leśniak, prof. dr hab. Bogdan Rok

Rok obrony: 2013

Zainteresowania naukowe:

Historia kultury i mentalności w epoce nowożytnej, struktura i funkcjonowanie dworów szlacheckich, ceremoniał w okresie nowożytnym, epistolografia staropolska i prasa rękopiśmienna, historia kobiet, edukacja kulturowa.

Granty i prace badawcze:

2018-2023

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) pn. „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” (numer umowy: POWR.03.01.00-00-KN22/18-00).

2016-2019

Realizacja projektu badawczego nr rej. 2015/19/B/HS3/01797 sfinansowanego ze środków z Narodowego Centrum Nauki pt.  Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich (wykonawca).

2012-2016

Realizacja projektu badawczego nr UMO – 2012/07/B/HS3/01090 sfinansowanego ze środków z Narodowego Centrum Nauki pt. Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Opracowanie edytorskie i analiza treści, realizowanego w latach 2013-2016 (wykonawca).

 

Stypendia i staże zagraniczne:

2019 r. Stypendium Polish Historical Mission, Universität Würzburg, 16-30 VI 2019 r.

2019 r. Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, 6 maja – 4 czerwca 2019 r.

2017 r. Litwa, Lietuvos Istorijos Institutas, staż podoktorski sierpień 2017, przyznany przez Litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki oraz BUWiWM.

2015 r. – Litwa, Lietuvos Istorijos Institutas, staż podoktorski październik 2015, przyznany przez Litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki oraz BUWiWM

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Polskie Towarzystwo Historyczne

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

  • Erasmus+, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja, październik 2016.

Organizacja konferencji:

2019-2020 r. Konferencja naukowa Szlacheckie dwory kobiece w XVI–XVIII w., Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Muzeum Jana III w Wilanowie

2019 r. II Ogólnopolska konferencja Historia – Pamięć – Tożsamość. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma zachowania pamięci, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

2019 r. – Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Muzeum Jana III w Wilanowie

2018 r. – W kręgu kobiecego patronatu (XVI-XVIII wiek). II konferencja naukowa poświęcona historii kultury i mentalności nowożytnej, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

2017 r. IV Ogólnopolska konferencja Historia – Pamięć – Tożsamość pt. Człowiek jako świadek historii, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

2015 r. – Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej.  I konferencja naukowa poświęcona historii kultury i mentalności nowożytnej, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

2015 r. III Ogólnopolska konferencja Historia – Pamięć – Tożsamość pt. Archiwum jako strażnik pamięci, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

2014 r. –  II Ogólnopolska konferencja Historia – Pamięć – Tożsamość pt. Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsce pamięci, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Najważniejsze publikacje:  

monografie:

Rządzicha oleszycka. Dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich, Kraków 2014.

artykuły w czasopismach naukowych:

Publikacje:

2019

„Aby po śmierci jakowa trudność na potem nie zachodziła” – testament marszałkowej Anny z Chodorowskich 1v. Wiśniowieckiej Dolskiej, „Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”, t. 30 nr 3, 2019, s. 131-148.

2018

Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska w roli protektorki – próba sondażu, [w:] W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku, red. Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby, Kraków 2018, s.253-267.

Śmierć w domu – wokół ceremoniału pogrzebowego w okresie późnego baroku [w:] Dom, codzienność i święto: ceremonie i tradycje rodzinne: studia historyczno-antropologiczne, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Kraków 2018, s. 104-114.

W kręgu patronatu kobiecego, red. naukowa B. Popiołek, U. Kicińska, A. Penkała-Jastrzębska, A. Słaby Kraków 2018.

2017

Tekla Róża z Radziwiłów Flemmingowa – między Dreznem a Warszawą, [w:] Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, pod redakcją Agaty Roćko i Magdaleny Górskiej, Warszawa 2017, s. 41-58.

„Silence is a woman’s ornament” – on women’s silence and means of expression in the early 18th century Poland [w:] Historische und kulturwissenschaftliche Untersuchungen zum Schweigen : Phänomene des schweigens unter historischer Perspektive, herausgegeben von Aleksandra Bednarowska, Magdalena Filar, Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher, Berlin: Weidler Buchverlag, 2017, s. 77-88.

Widowiskowość kultury szlacheckiej – teatralizacja czy performance w życiu szlachty we wczesnym okresie saskim, [w:] Sarmacki sensualizm, redakcja naukowa Filip Wolański, Toruń 2017, s. 314-325.

Zainteresowania szlachty czasów saskich w świetle gazet rękopiśmiennych redagowanych dla Elżbiety Sieniawskiej [w:] Prasa w warsztacie badawczym historyka, pod redakcją naukową Kazimierza Karolczaka i Konrada Meusa, Kraków 2017, s. 9-25.

2016

Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688-1726, t. I: Rodzinny krąg korespondencyjny, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (wybór), t. II: Krąg urzędniczo-klientalny, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. III: Rodzina, przyjaciele i klienci (wybór), B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Szlachcianki na politycznej scenie czasów saskich – polityka czy obrona interesów domowych?, [w:] Wnuczki Pandory: kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności, Historie Nieobojętne ; t. 1, red. A. Głowacka-Penczyńska, K. Grysińska- Jarmuła, M. Opioła-Cegiełka, Bydyoszcz 2016, s. 71-83.

Kobiece kręgi korespondencyjne XVII-XIX wieku, red. naukowa B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, seria: Rodzina dawna. Studia historyczno-antropologiczne, Warszawa Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688-1726, t. I: Rodzinny krąg korespondencyjny, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (wybór), t. II: Krąg urzędniczo-klientalny, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. III: Rodzina, przyjaciele i klienci (wybór), B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

 2015

„Ponieważ z nieuchronnego wyroku Boskiego, idę w drogę wieczności” – edycja i analiza treści testamentu hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego, „Klio”, 2015, t. 35, nr 4, s. 187-211.

Historia-Pamięć-Tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015.

Kategoria pamięci i formy jej utrwalania we wczesnych czasach saskich, [w:] Historia-Pamięć-Tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015, 73-82.

Kobiety w kręgach administracyjnych latyfundium magnackiego – na przykładzie dóbr Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, Epistolografia w dawnej Polsce, t. VI: Stulecia XVI-XIX: Nowa perspektywa historyczna i językowa, red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2015, s. 279-290.

Kobiecy obraz świata w listach do mężów z przełomu XVII i XVIII wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń-dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 273-281.

2013

 

Ojcostwo – relacje ojców i córek w świetle korespondencji okresu saskiego[w:] W kręgu rodziny epok dawnych: dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2013, s. 297-309.

2011

 „Ja tylko w dobrodziejce swoi mam nadzieję…” – listy Joanny Potockiej jako odzwierciedlenie uwarunkowań społecznych i biologicznych w korespondencji staropolskiej, [w:] Epistolografia dawnej Rzeczypospolitej, t. 1, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011.

 

Działalność popularyzatorska:

e-publikacje:

Scenariusz zajęć pt. Ocalić tożsamość w obozie zagłady, [w:] Dwie historie, Kraków 2013. http://dwiehistorie.pl/wp-content/uploads/2013/11/Pobierz-Dwie-Historie-Przewodnik-po-projekcie.pdf

Wizualizacja w kulturze czasów saskich – performance?  „Pasaż wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Silva rerum”.

[dostęp online: http://www.wilanow-palac.pl/wizualizacja_w_kulturze_czasow_saskich_performance.html]

Korespondencja prywatna w początkach czasów saskich – listy kasztelanowej krakowskiej Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej.

„Pasaż wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Silva rerum”.

[dostęp online:

http://www.wilanow-palac.pl/korespondencja_prywatna_w_poczatkach_czasow_saskich_listy_kasztelanowej_krakowskiej_elzbiety_z_lubomirskich_sieniawskiej.html

 

Elżbieta Helena Sieniawska – animatorka społecznego i kulturalnego życia w Rzeczypospolitej przełomu XVII i XVIII wieku, „Pasaż wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Silva rerum”.

[dostęp online:

http://www.wilanow-palac.pl/elzbieta_helena_sieniawska_animatorka_spolecznego_i_kulturalnego_zycia_w_rzeczypospolitej_przelomu_xvii_i_xviii_wieku.html]

  • Warsztaty/prelekcje prowadzone dla uczniów i nauczycieli we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Muzeum Narodowym w Krakowie
  • Warsztaty/prelekcje tematyczne w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
  • Warsztaty/prelekcje tematyczne prowadzone w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu
  • Warsztaty/prelekcje tematyczne dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Promotorstwo doktoratów:

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Anny Penkały, tytuł pracy: „Panieńskie ochędóstwo”. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich”, obrona 2016 r.