Przejdź do treści

prof. dr hab. Łukasz T. Sroka

prof. dr hab. Łukasz T. Sroka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia, Kierownik Katedry Historii XIX Wieku

Katedra Historii XIX wieku

lukasz.sroka@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 82

pok: 339

publikacje:


Historia XIX Wieku, Wykład monograficzny (Historia i kultura Żydów w XIX wieku), Statystyka historyczna, Nauki pomocnicze historii (XIX i XX w.), Systemy kancelaryjne w XIX i XX w., Źródłoznawstwo XIX i XX w. (studia doktoranckie).

 

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Żydzi w życiu publicznym Krakowa w latach 1850-1918. Studium o elicie miasta Promotor: prof. Kazimierz Karolczak

Recenzenci: Prof. Jacek Purchla, Prof. Henryk W. Żaliński

Rok obrony: 2006

 

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy: Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914.

Studium o elicie władzy

Recenzenci wydawniczy: prof. Andrzej Chwalba, prof. Wacław Wierzbieniec

Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego: prof. Andrzej Chwalba, prof. Urszula

Jakubowska, prof. Adam Wątor, prof. Mariusz Wołos.

Rok obrony: 2013

 

Granty i prace badawcze:

Granty Narodowego Centrum Nauki:

2013-2016, Żydzi we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1914). Pomiędzy tradycją a modernizacją (UMO-2012/07/B/HS3/03729).

2016-2019, Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku (UMO-2015/19/B/HS3/02116)

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

członek Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności,  członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

Od 2004 roku koordynator i sekretarz (z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) komitetu organizacyjnego Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura“. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego Konferencji z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest prof. Kazimierz Karolczak.

Pierwsza Konferencja z tego cyklu została zorganizowana w 1992 r. i od tego czasu odbywają się one cyklicznie co dwa lata, na przemian we Lwowie i w Krakowie. Ich owocem są kolejne tomy studiów, w których rezultaty swoich badań zamieściło już ponad 150 naukowców z Polski, Ukrainy, Niemiec, Czech, Rosji i Stanów Zjednoczonych i innych państw. Całe przedsięwzięcie jest wspólnym projektem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franka.

Od dwudziestu lat Konferencja „Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura”, zwana potocznie Konferencją lwowską, integruje środowisko uczonych, którzy w centrum swoich badań naukowych stawiają Lwów. Konferencji towarzyszy również wymiana studentów i doktorantów – polskich i ukraińskich.

Od 2006 roku realizacja systematycznych kwerend w archiwach i bibliotekach Lwowa oraz Wiednia, realizowana we współpracy z miejscowymi archiwistami i uczonymi.

Od 2006 roku organizator i współorganizator (z ramienia Katedry Historii XIX Wieku) Warsztatów Historyczno-Archiwalnych. Odbywają się raz w roku, prowadzone są przez pracowników Katedry lub przez gości zaproszonych z zewnątrz. W poprzednich latach Warsztaty prowadzili dotąd m.in.: prof. Henryk W. Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i Dr Volodymyr Dolinovskyi (Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie).

W latach 2008-2014 realizacja programu systematycznych kwerend w archiwach we Lwowie, w Wiedniu, w Tel Awiwie oraz w Jerozolimie w ramach projektu „Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł”. Niniejszy projekt został sfinalizowany w 2015 roku wydaniem książki noszącej ten sam tytuł [wspólnie z M. Sroka, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2015, ss. 710].

Od 2010 roku członek Międzynarodowego Zespołu badawczego Galicja 1772-1918.

W 2014 roku odbył kwerendy archiwalne w Tel Awiwie (m.in. w Archiwum Miasta Tel Awiw) oraz w Jerozolimie (m.in. w Centralnym Archiwum Syjonistycznym) celem przygotowania naukowych założeń dla międzynarodowego projektu: „The successful Nation. The growth of Jewish nation in the face of wars and threats”. Projekt ten realizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński i Ariel University. Aktualnie trwają prace badawcze związane z tym

projektem ich przegląd zostanie zaprezentowany w Ariel oraz w Krakowie w 2016 i 2017 roku podczas warsztatów i międzynarodowych konferencji naukowych.

Od 2013 roku koordynator współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu. Obydwie uczelnie rozwijają współpracę naukową i wymianę studentów. Efektem tego jest Polsko-Ukraińska Konferencja „Wielokulturowa Galicja”, organizator: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, dotychczas odbyły się dwie konferencje z tego cyklu, które gromadzą w roli prelegentów naukowców, doktorantów i studentów: Kraków, 13 XI 2013 r., Drohobycz 23-27 V 2016 r.

W 2014 roku koordynator polsko-izraelskiego projektu naukowego poświęconego relacjom pomiędzy Polską i Izraelem w XIX i XX wieku w kontekście wpływu Żydów polskich na proces odbudowy niepodległego Izraela. Uczestniczyli w nim m.in. uczeni z Beit Berl College, Kibbutzim College and Yad Ya’ari (HaShomer HaTzair Institute for Research and Documentation), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Finalnym efektem tego projektu była International

Conference Polish-Israeli cooperation experience: The 130th anniversary of the Zionist Congress in Katowice, Krakow, 22nd October 2014. Będący owocem tej konferencji tom został już złożony do druku i ukaże się w 2016 roku pod redakcją naukową dra hab. prof. UP Łukasza Tomasza Sroki oraz dr Batyi Brutin.

Od 2015 roku koordynator współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Levinsky College of Education. Niniejsza współpraca obejmuje pracowników naukowych, doktorantów i studentów obydwu uczelni. W ramach dotychczasowej współpracy od 2015 roku rozwijane są kontakty, wymiana doświadczeń i współpraca naukowa pomiędzy pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego i Levinsky College. W roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie kilkukrotnie gościli wykładowcy oraz członkowie władz Levinsky College (m.in. Pani Rektor Prof. Hanna Ezer oraz dr Miriam Dawid). W kwietniu 2016 roku w Krakowie gościła kilkudziesięcioosobowa delegacja studentów, wykładowców i członków władz Levinsky College. W dniu 15 kwietnia tego roku studenci obydwu uczelni zorganizowali w Krakowie sesję poświęconą historii i kulturze Polski i Izraela połączoną z przygotowanym przez studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pokazem strojów historycznych i regionalnych oraz degustacją tradycyjnych potraw z obszaru Małopolski.

Publikacje:

Monografie

 1. Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Kraków-Budapeszt
 2. 2015, [wspólnie z Mateuszem Sroką].
 3. Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Kraków 2015, [wspólnie z: Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył Adam Redzik], Kraków 2015.
 4. Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy, Kraków 2012.
 5. Sprawiedliwi chcą być doskonali. Z dziejów wolnomularstwa w Krakowie od XVIII wieku do współczesności, „Biblioteka Krakowska” nr 154, Kraków 2010.
 6. Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta. 1850-1918, Kraków 2008.
 7. 70 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1934–2004), Warszawa 2004, [wspólnie z Olafem Rzegotką].

Redakcje tomów pokonferencyjnych i prac zbiorowych, współredakcje

 1. Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, redakcja
 2. naukowa Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka, Kraków 2016.
 3. Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. IX: Życie codzienne miasta, Studia z dziejów miasta, redakcja naukowa Kazimierz Karolczak, Łukasza T. Sroka, Kraków 2014.
 4. Masoneria polska w kraju i na emigracji, pod redakcją Kazimierza Karolczaka i Łukasza Tomasza Sroki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 5. Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje, pod redakcją Kazimierza Karolczaka, Łukasza T. Sroki, Kraków 2010.

Artykuły

2016

 1. Stowarzyszenie Humanitarne „Leopolis” we Lwowie (1899-1938). Główne kierunki działalności, „Kwartalnik Historyczny” 2016, t. 123, nr 1, s. 45-69.
 2. Źródła do badań nad historią epidemii i profilaktyki przeciwepidemicznej w miastach na przykładzie Krakowa i Lwowa w XIX wieku, [w:] Epidemie w dziejach Europy.
 3. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, redakcja naukowa Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka, Kraków 2016, s. 266-288.

2015

 1. Trzy stolice: Lwów, Poznań, Warszawa i priorytety ich władz w XIX wieku, [w:] Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, pod redakcją Waldemara Łazugi i Damiana Szymczaka, Poznań 2015, s. 9-24.
 2. Żydzi w Radzie Miasta Krakowa (1866-1939). Zagadnienia prawne i ustrojowe, [w:] Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939), [Kolegium wydawnicze : Michał Niezabitowski, Marcin Baran, Anna Biedrzycka, Elżbieta Firlet, Ewa Gaczoł, Grażyna LichończakNurek, Wacław Passowicz, Jacek Salwiński, Joanna Strzyżewska, Maria Zientara], Kraków 2015, s. 62-115.

2014

 1. Members of the „Leopolis” Humanitarian Society in Lvov (1899-1938). A Group Portrait, „Scripta Judaica Cracoviensia” 2014, vol. 12, s. 99-119.
 2. Dziedzictwo Galicji w II Rzeczypospolitej. Aspekty społeczne i gospodarcze, [w:] Galicja – mozaika nie tylko narodowa, t. II, tom studiów pod redakcją Urszuli Jakubowskiej, Warszawa 2014, s. 129-152. [wspólnie z Martyną Grądzką], Prace badawcze oraz nauczanie historii i kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, Prace Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Nauk, nr 6, pod redakcją Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2014, s. 167-180.
 3. Historia jako element trwania, [w:] Logos i etos cywilizacji Zachodu, pod redakcją Rafała Kupczaka i Mariusza Jabłońskiego, Kraków 2014, s. 149-159.
 4. Żydzi w Radzie Miasta Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914, [w:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, redakcja Lidia Michalska-Bracha i Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014, s. 97-114.
 5. Żydzi w samorządach miast galicyjskich (na przykładzie Krakowa i Lwowa), „Krakowskie Studia Małopolskie” 2014, nr 19, s. 111-121.
 6. Wiedeń, czyli wielki świat. Wpływ Austrii na życie codzienne Lwowa w XIX wieku, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9: Życie codzienne miasta, redakcja naukowa Kazimierz Karolczak, Łukasz T. Sroka, Kraków 2014, s. 178-189.
 7. Tekst literacki jako źródło historyczne. Andrzej Strug odczytywany w kontekście jego epoki, [w:] Andrzej Strug. Dzieło i czasy, Materiały z konferencji naukowej w Warszawie 6-7 grudnia 2012 roku, pod redakcją naukową Anny Kargol, Warszawa 2014, s. 229-240.
 8. Asymilacja, emancypacja i odrodzenie narodowe Żydów w kontekście walki o niepodległość Rzeczypospolitej, [w:] „Piekło i niebo Polaków”. Powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, t. 1, pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora, Kraków 2014, s. 86-104.
 9. Przygotowania Żydów polskich migrujących do Erec Israel od schyłku XIX w. do wybuchu II wojny światowej, [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, pod redakcją naukową Szczepana Kozaka, Dariusza Opalińskiego, Janusza Polaczka, Szymona Wieczorka, Wioletty Zawitkowskiej, Rzeszów 2014, s. 412-424.

2013

 1. Edukacja na temat ubezpieczeń społecznych w kontekście naukowo-dydaktycznej działalności Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – stan obecny i program działania, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, redaktor Teresa Nawrocka-Szczerbik, Kraków 2013, s. 35-53/
 2. [wspólnie z: Konrad Meus] Ubezpieczenia społeczne Żydów na ziemiach polskich okupowanych przez hitlerowskie Niemcy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2013, z. 14, s. 229-241.

2012

 1. Transformations in Mentality and Identity of Jews Living in Polish Cities Between the Second Half of the 19th Century and 1939. A Catalogue of Paradoxes, Stereotypes and Distinctive Features, [w:] Velká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929), zostavili Peter Švorc a Harald Heppner, Prešov-Graz 2012, s. 390-399.
 2. Metody badań masonologicznych. Na przykładzie prac Ludwika Hassa, [w:] Masoneria polska w kraju i na emigracji, pod redakcją Kazimierza Karolczaka i Łukasza Tomasza Sroki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 88-109.
 3. Zaangażowanie społeczne elit żydowskich we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Львів. Місто – суспільство – культура, t. 8, Частина 1: Влада і суспільство, за редакцією Олени Аркуші й Мар’яна Мудрого, „Вісник Львівського університету. Серія історична”, Спеціальний випуск, Львів 2012, s. 351-364.

2011

 1. “Achduth” – B’nei B’rith lodge of Stanyslaviv in the light of documents found in the local archive, „Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. 9, 2011, s. 159-168.
 2. Israel and its friends: selected international relations issues in the nineteenth and the twientieth centuries, [w:] Poles Jews: history – culture – education, edited by Mariusz Misztal and Piotr Trojański, Kraków 2011, s. 29-44.
 3. Kościół katolicki we Lwowie w świetle akt i statutów synodu archidiecezjalnego w 1930 roku, „Studia Historyczne”, R. LIV:2011, zesz. 3-4 (215-216), s. 371-391.
 4. Migracja Żydów polskich do Izraela. Aspekt antropologiczno – historyczny, [w:] Nietypowe migracje Polaków w XIX-XXI wieku, redakcja naukowa Anna M. Kargol i Władysław Masiarz, Kraków 2011, s. 65-86.
 5. Pamiętniki, wspomnienia i korespondencja jako źródła do badań historycznych poświęconych narodzinom Państwa Izraela, [w:] Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII-XX wiek), pod redakcją naukową Kazimierza
 6. Karolczaka, Kraków 2011, s. 237-244.
 7. Wolnomularstwo na Kresach, [w:] Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedyczny, pod redakcją Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego, s. 480-481.
 8. Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka, wstępem opatrzył Jerzy Maternicki, t. 2, Rzeszów 2011, s. 27-37.

2010

 1. Changes in the Jewish Community of Krakow in Autonomous Galicia, “Polin. Studies in Polish Jewry”, v. 23: Jews in Krakow, Edited by Michal Galas & Antony Polonsky, Oxford 2010, s. 63-82.
 2. Der Einfluss Wiens auf die polnisch – jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau, [w:] Kulturbegegnung im öffentlichen Raum, Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. Bis 14. September 2009 in Krakau, Redaktion Rudolf Wichard, Frankfurt am Main 2010, s. 89-101.
 3. Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. V, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka, suplement nr 4 do „Studia Judaica”, Kraków 2010, s. 197-211.
 4. Judaizm wobec rodziny. Spojrzenie historyczno – religioznawcze, [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, pod redakcją Bożeny Popiołek, Kraków 2010, s. 69-77.
 5. Problematyka Kościoła katolickiego i Uniwersytetu Lwowskiego w materiałach księdza Jana Nepomucena Fijałka, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje, pod redakcją Kazimierza Karolczaka, Łukasza T. Sroki, Kraków 2010, s. 542-552.

2009

 1. Statystyka w badaniach historycznych poświęconych mniejszościom narodowym i religijnym w Polsce XIX i XX wieku. Aspekty metodologiczne, [w:] Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku, pod redakcją naukową Kazimierza Karolczaka, Kraków 2009, s. 24-38.
 2. Żydzi w Krakowie około 1800 roku, [w:] Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica, pod redakcją Henryka W. Żalińskiego, Huberta Chudzia, Kraków 2009, s. 147-159.

2008

 1. Kościół katolicki w Polsce wobec kwestii żydowskiej. Dyskusja na łamach „Gazety Kościelnej” na przełomie XIX i XX wieku, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia VII”, pod redakcją Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka, Kraków 2008, s. 148-156.
 2. Od propagandy do polemiki, czyli echa różnic światopoglądowych na łamach XIXwiecznej prasy galicyjskiej, [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918, pod redakcją Krzysztofa Stępnika, Macieja Rajewskiego, Lublin 2008, s. 171-183.
 3. „Rozważania o krzywdzie”. Wątki polityki historycznej w publicystyce Adama Michnika, „Państwo i Społeczeństwo”, Polityka historyczna – historia instrumentem bieżącej polityki, pod redakcją Stanisława Kiliana, Rok VIII, 2008, nr 2, s. 133-140.

2007

 1. Czemże się pochwalić zdołasz, miasto jedyne…, czyli historycy krakowscy badają Lwów, „Cracovia – Leopolis”, nr 1 (49) 2007.
 2. Czy Kraków miał żydowskie elity?, [w:] Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, album wydany w związku z wystawą Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, zorganizowaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 25 czerwca – 28 października 2007 r., praca wydana w językach polskim i angielskim, słowo wstępne Jacek Purchla, Aleksander B. Skotnicki, redakcja naukowa Jan M. Małecki, Kraków 2007, s. 33-41.
 3. Duchowość żydowska w Podgórzu. Różnorodność, zaangażowanie, napięcia, [w:] Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu, Materiały VII Sesji Podgórskiej, Kraków – Podgórze 2007, s. 43-51.
 4. Izrael w relacjach międzynarodowych. Tradycje i współczesność, [w:] Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, pod redakcją Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia, Kraków 2007, s. 85-97.
 5. Masonica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, Rok LII, 2007, s. 391-397.
 6. Stan badań nad historią Żydów krakowskich w XIX wieku, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta, pod redakcją Jerzego Rajmana, Kraków 2007, s. 156-168.

2006

 1. Majer Bałaban, [w:] Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV – XX w., pod redakcją Agnieszki Kutylak, Kraków 2006, s. 125-127.
 2. Leon Blumenstock – Halban, [w:] Krakowianie, op. cit., s. 114-116.
 3. Tadeusz Epstein, [w:] Krakowianie, op. cit., s. 96-98.
 4. Albert Mendelsburg, [w:] Krakowianie, op. cit., s. 85-87.
 5. Józef Oettinger, [w:] Krakowianie, op. cit., s. 100-103.
 6. Józef Michał Rosenblatt, [w:] Krakowianie, op. cit., s. 120-122.
 7. Abraham Ozjasz Thon, Krakowianie, op. cit., s. 47-49.
 8. Jonatan Warschauer, Krakowianie, op. cit., s. 103-105.
 9. Żydzi podgórscy. Kondycja społeczna i ekonomiczna, „Rocznik Krakowski”, t. LXXII, redaktorzy Jerzy Wyrozumski, Jacek Purchla, Kraków 2006, s. 173-180.

2005

 1. Etyczny i historyczny wymiar ubezpieczeń społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne”, nr 12 (33) 2005, s. 11 – 12.
 2. Jezuici dzisiaj. Zarys dziejów najnowszych Towarzystwa Jezusowego, „Konspekt”, nr 1 / 2005 (21), s. 86 – 89.
 3. Judaica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. V: Ludzie Lwowa, Studia z dziejów Lwowa, pod redakcją Kazimierza Karolczaka, Kraków 2005, s. 185–191
 4. Żydzi w krakowskiej Izbie Handlowej i Przemysłowej w latach 1850 – 1918, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica IV”, pod redakcją Jerzego Gołębiowskiego, przy współpracy Krzysztofa Polka, Kraków 2005.

2004

 1. Niekończące się spotkanie życia i snu, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie”, t. X: 2002 – 2003, Kraków 2004, s. 144 – 148.
 2. Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach 1989 – 2004. Spojrzenie historyczno – filozoficzne, „Ubezpieczenia Społeczne”, nr 6 (15) 2004, s. 14 – 16.

 

Recenzje i sprawozdania

2015

Maria Gotzen-Dold, Mojżesz Schorr und Majer Bałaban : polnisch-jüdische Historiker der Zwischenkriegszeit [Mojżesz Schorr i Majer Bałaban : Polsko-żydowscy historycy okresu międzywojennego], Schriften des Simon-Dubnov-Instituts, Band 20, Vandenhoeck &  Ruprecht, Göttingen, Germany 2014, ss. 333.

Rec.: „Krakowskie Pismo Kresowe” 2015, R. 7, s. 163-168

2014

 1. Hanna Kozińska-Witt, Krakau in Warschaus langen Schatten. Konkurenzkämpfe in der polnischen Städtelandschaft 1900-1939, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, ss. 231.

Rec.: “Rocznik Krakowski”, t. LXXX, redaktorzy Jerzy Wyrozumski, Jacek Purchla, Kraków 2014, s. 225-229.

 1. Stanisław Pijaj, Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątych XIX w. (skład – organizacja – funkcjonowanie), Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2011, ss. 208.

Rec.: “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2014, z. 15, s. 262-266.

 

2012

Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, pod redakcją Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Komitet Historii nauki i techniki Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, KrakówWarszawa 2009, ss. 400.

Rec.: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica XII”, tom jubileuszowy, pod redakcją Krzysztofa Polka, Kraków 2012, s. 280-283.

2010

 1. Anna Jakimyszyn, Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny – przeobrażenia gminy – system edukacyjny [The Jews of Kraków in the Times of the Republic of Kraków], Austeria Publishing House, Kraków-Budapest 2008, pp. 368.

Rec.: „Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. 8, 2010, s. 115-117.

 1. [Wspólnie z Rafałem Kupczakiem], Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Kierunki Badawcze Filozofii”, Kraków, 13-14.05.2010 r., Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie”, t. XVI: 2010, s. 245-250.

2010

Żyć etycznie – żyć etyką. Prace dedykowane ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90- lecia urodzin, redakcja Robert Janusz, Wyższa Szkoła Filozoficzno–Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 260.

Rec.: „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno–Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie”, t. XVI: 2010, s. 273-276.

2009

 1. Kronika życia naukowego Instytutu Historii VII-XII 2008, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia VIII”, pod redakcją Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka, Kraków 2009, s. 148-152.

Regionalizm – tradycje – wyzwania – perspektywy. Materiały z pierwszego Sejmiku Małopolskich Stowarzyszeń Regionalnych (Kraków, 1 grudzień 2006 r.), pod redakcją Józefa Hampla, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Rec.: „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego”, nr 9, 2009, s. 308-310.

 1. Kronika życia naukowego Instytutu Historii 2007-2008, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia VIII”, pod redakcją Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka, Kraków 2009, s. 303-309.

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. IV, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka, Suplement nr 3 do „Studia Judaica”, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2008, ss. 440.

 1. : „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia VIII”, pod redakcją Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka, Kraków 2009, s. 283-285.

2008

Sejmik Małopolskich Stowarzyszeń Regionalnych, „Roczniki Ludowego Towarzystwa

Naukowo – Kulturalnego”, 2008, nr 8, s. 317-318.

Kronika życia naukowego Instytutu Historii 2006-2007, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia VII”, pod redakcją Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka, Kraków 2008, s. 226-233.

2007

 1. Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura”, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia VI”, pod redakcją Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka, Kraków 2007, s. 271-274.

Szczepański Janusz, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa – Pułtusk 2000, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, ss. 552.

Rec.: „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia VI”, pod redakcją Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka, Kraków 2007, s. 261-264.

 1. I Warsztaty Historyczno – Archiwalne Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Sprawozdanie, w tym: Archiwum Państwowe w Krakowie, krótki przewodnik, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia VI”, pod redakcją Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka, Kraków 2007, s. 275-278.
 2. Śliż Małgorzata, Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914. Aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji. Kraków 2006, Księgarnia Akademicka, ss. 188.

Rec.: „Studia Historyczne”, Rok L, 2007, Zesz. 3-4 (199-200), Kraków 2007, s. 363-365.

Varia

2016

Gdy nadmiar myśli nie pozwala zasnąć… Kilka refleksji na temat literatury polskiej w Izraelu na przykładzie twórczości Marcela Goldmana, „Konspekt” 2016, nr 2(57), s. 53-60.

2015

Wolne czy zależne Miasto Kraków?, [w:] Wolne miasto Kraków. 1815-1846. Ludzie, wydarzenia, tradycja, redakcja naukowa Piotr Hapanowicz, Mariusz Jabłoński, pomysłodawca projektu „Strażnicy pamięci” Mariusz Cupiał, Kraków 2015, s. 17-24.

2014

 1. Gospodarcze przyczyny połączenia Krakowa i Podgórza na początku XX wieku, [w:] Sympozjum z okazji 100-lecia połączenia Podgórza z Krakowem. Wydawnictwo posesyjne, Kraków 2014, s. 35-48.
 2. Działalność i dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Czas upadku czas postępu. Okres stanisławowski 1764-1795, Kraków 2014, s. 48-53.
 3. Dzieło Sejmu Wielkiego, [w:] Czas upadku czas postępu. Okres stanisławowski 1764- 1795, Kraków 2014, s. 72-77.

2013

 1. Profesor przekonał mnie do nauki, [w:] Antoni Podraza (1920-2008). Człowiek – Uczony Profesor przekonał mnie do nauki, [w:] Antoni Podraza (1920-2008). Człowiek – Uczony –Polityk, pod redakcją Stanisława Grodziskiego i Grzegorza Niecia, Kraków 2013, s. 113-116.
 2. Jerzy Stefan Langrod. Życie masona jako gotowy scenariusz na film, „Wolnomularz Polski” 2013, nr 54, s. 31-33.
 3. Żydzi, masoni, spiski. Realne owoce fantastycznych rojeń, „Wolnomularz Polski” 2013, nr 56, s. 41-43.
 4. Pomiędzy katedrą uniwersytecką a stolikiem kawiarnianym. Inteligencja polska przedwojennego Lwowa, „Konspekt” 2013, nr 1 (46), s. 87-92.
 5. Ile polskości w Izraelu. Z Szewachem Weissem, byłym ambasadorem Izraela w Polsce rozmawia dr Łukasz Tomasz Sroka, „Konspekt” 2013, nr 1 (46), 134-136.
 6. [Wspólnie z: Konrad Meus] Wierność nauce, tradycji i zasadom. Katedra Historii XIX Wieku wczoraj i dziś, „Konspekt” 2013, nr 1 (46), s. 166-170.
 7. Wykluczeni z ubezpieczeń, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2013, nr 10 (115), s. 21-25.

2011

Program dla historii, „Konspekt”, nr 4/2011 (41), s. 53-55.

2010

Tel Awiw. Młodość nieposkromiona wiekiem, „Konspekt”, nr 3 (36), s. 147-152.

2009

Rosja dobra, mądra i niebezpieczna, „Konspekt”, nr 1-2 (32), s. 11-14.

2008

 1. Zakochani w Krakowie, „Gazeta Wyborcza” – Kraków, nr 9, s. 14.
 2. Zły czas, prawi ludzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podczas II wojny światowej, „Z Życia ZUS”, nr 9 (93) 2008, s. 13-16.

2007

 1. Czas przypomnieć zapomnianych krakowian, „Gazeta Wyborcza” – Kraków, nr 70.5378 (2007), s. 9.
 2. Na masońskim szlaku: Kraków, „Gazeta Wyborcza” – Kraków, nr 121.5429 (2007), s. 12-13.
 3. Nie tylko my potrafimy się zabawić (historia Krakowa widziana z hotelowego okna), „Gazeta Wyborcza” – Kraków, nr 215.5523 (2007), s. 13.
 4. Obyczaje upadły… już dawno, „Gazeta Wyborcza” – Kraków, nr 251 (2007), s. 14-15.
 5. Pierwsza… „Solidarność”, „Gazeta Wyborcza” – Kraków, nr 233 (2007), s. 16.
 6. Wielcy i wielkoludy. Pamięci Piotra Kuncewicza, „Konspekt”, nr 2/2007 (29), s. 166-169.

2006

Lwów. Przeszłość i przyszłość, „Konspekt”, nr 4/2006 (27), s. 115-117.

2005

Józef Rosenblatt (1853 – 1917), „Gazeta Wyborcza” – Kraków, nr 221.4924 (2005), s. 8.

2004

 1. Ludzie Lwowa… w Krakowie, „Konspekt”, nr 19 / 2004, s. 85-86.
 2. Na tropach historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Metoda pisania prac, „Z Życia ZUS”, nr 10 (46) 2004, s. 6–7.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych, praca w komitetach organizacyjnych

2016

 1. XIII Polsko – Ukraińskiej Konferencja Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura: Lwowianie w świecie, Kraków, 1–2 VI 2016 r., organizator: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tytuł wygłoszonego referatu (wspólnie z mgr Agatą Lis): Znaczenie Lwowa w kontekście procesów migracyjnych Żydów u schyłku XIX i na początku XX wieku.

– Sekretarz komitetu organizacyjnego.

 1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielokulturowa Galicja”, organizator: Wydział Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycz 23-27 V 2016 r., tytuł wygłoszonego referatu: W trosce o karierę: wyjechać do Lwowa, czy go opuścić? Dylematy przełomu XIX i XX wieku.

 

2015

 1. „Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii. mezinárodní konference“, Praga, 6-7 X 2015, organizatorzy: Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, a katedrou historie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, tytuł wygłoszonego referatu: Iconography as a source for the study of architectural changes of the city of Lviv under Austrian control.
 2. „Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym“, Kraków, 26-27 IX 2015, organizatorzy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Stowarzyszenie „Kuźnica“, tytuł wygłoszonego referatu: Wpływ socjalizmu na krakowskie środowisko żydowskie.

2014

 1. XII Polsko – Ukraińska Konferencja „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura: Львів/Lwów/Lemberg jako miejskie przestrzenie: wyobrażenia, doświadczenia, praktyki”, Lwów, 29-31 V 2014, organizatorzy: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie, tytuł wygłoszonego referatu: Wpływ Rady Miejskiej we Lwowie na zmiany w przestrzeni publicznej miasta (1871–1914).
 2. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich: Polska – Bałtyk – Europa, Szczecin, 17-21 IX 2014 r., organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Szczeciński, referat zatytułowany: Arystokracja i ziemiaństwo galicyjskie w historiografii polskiej po 1989 roku, został przygotowany wspólnie z Kazimierzem Karolczakiem.
 3. VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, Kraków, 29 IX – 1 X 2014, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Komisja Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł wygłoszonego referatu: Źródła do dziejów syjonizmu na ziemiach polskich w zbiorach Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie.
 4. „Nezměrné ztráty a jejich zvládání. Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka. 33. mezinárodní konference“, Praga, 7-8 X 2014, organizatorzy: Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Institut für Zeitgeschichte Universität Wien, Lehrstuhl für Neueste Geschichte Göthe-Universität Frankfurt am Main, tytuł wygłoszonego referatu: Elites in Lviv during the First World War.
 5. Sympozjum z okazji 100. rocznicy połączenia Podgórza i Krakowa, Kraków, 16 X 2014 r., organizatorzy: Dom Kultury Podgórze, tytuł wygłoszonego referatu: Gospodarcze przyczyny połączenia Krakowa i Podgórza na początku XX wieku. International Conference Polish-Israeli cooperation experience: The 130th anniversary of the Zionist Congress in Katowice, Krakow, 22 X 2014, organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Beit Berl College, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł wygłszonego referatu: Periodization and Watersheds in Polish-Israeli Relations.

– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 1. „Żydowskie bractwa, stowarzyszenia, cechy i związki działające na terenie Krakowa na przestrzeni wieków”, Kraków, 28 X 2014, organizatorzy: Instytut Judaistyki, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, tytuł wygłoszonego referatu: Szanse i bariery rozwoju rzemiosła żydowskiego w dziewiętnastowiecznym Krakowie.
 2. Sesja naukowa: Żydzi – Ukraińcy – Polacy – sesja naukowa z okazji wydania 26. Tomu „Polin. Studies in Polish Jewry”, Kraków, 6 II 2014, organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami PolskoŻydowskimi im. Marcella i Marii Roth w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł wygłoszonego referatu: Lwów doby zaborów jako laboratorium stosunków polsko – żydowsko – ukraińskich. Stan badań i perspektywy.

2013

 1. Konferencja „Żydzi krakowscy 1795-1918. Historia – kultura – dziedzictwo i źródła”, organizatorzy: Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Związek Krakowian w Izraelu, Kraków, 26-27 XI 2013 r., tytuł wygłoszonego referatu: Źródła do historii Żydów współtworzących elitę Krakowa w XIX wieku.

– Członek Komitetu Organizacyjnego.

 1. Polsko-Ukraińska Konferencja „Wielokulturowa Galicja”, organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Kraków, 13 XI 2013 r., tytuł wygłoszonego referatu: Problemy i metody badań nad historią Galicji.

– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?”, organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 9-11 X 2013 r., tytuł wygłoszonego referatu: Trzy stolice: Lwów, Poznań, Warszawa i priorytety ich władz w XIX wieku.
 2. Konferencja Naukowa „Galicja – zapisy czasu minionego”, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 25 X 2013 r., tytuł wygłoszonego referatu: Dziedzictwo Galicji w II Rzeczypospolitej.
 3. Pandemie, epidemie i zarazy a historia. Metodologiczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe konsekwencje ich występowania w dziejach (od średniowiecza po XX wiek), organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 22-23 X 2013 r., tytuł wygłoszonego referatu: Źródła do badań nad historią epidemii i profilaktyki przeciw epidemiologicznej w miastach, na przykładzie Krakowa i Lwowa w XIX wieku.

– Sekretarz Komitetu Organizacyjnego.

 1. Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kraków, 24 VI 2013 r., tytuł wygłoszonego referatu: Ubezpieczenia społeczne i powinności obywatelskie w działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Stan obecny i program działania.
 2. V Źródłoznawcza Konferencja Źródła kultury materialnej w badaniach historycznych (od średniowiecza do współczesności). Charakterystyka i interpretacja, organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maniowy, 10-12 VI 2013 r., tytuł wygłoszonego referatu: Zachować srebra rodowe. Zezwolenia na wywóz zabytków oraz instrumentów muzycznych za granicę, jako źródło do historii Żydów po II wojnie światowej.

– Członek Komitetu Organizacyjnego.

 1. Izrael wczoraj i dziś, wykład w Wadowickim Centrum Kultury w ramach „Akademii po godzinach”, pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, Wadowice, 26 III 2013 r.

2012

 1. Ogólnopolska Konferencja „Andrzej Strug. Dzieło i Czasy”, organizator: Muzeum Andrzeja Struga oddział Muzeum Literatury, Warszawa, 6-7 XII 2012 r., tytuł wygłoszonego referatu: Tekst literacki jako źródło historyczne – Andrzej Strug odczytywany w kontekście jego epoki.
 2. Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Židia pred a za Karpatami v priebehu stáročí”, organizatorzy: Centrum Excelentnosti Sociohistorického a Kultúrnohistorického Výskumu Prešovskej Univerzity v Prešove, Prešov, 8-9 XI 2012 r., tytuł wygłoszonego referatu: Konflikt i rozwój. Polacy, Żydzi i Ukraińcy we Lwowie doby autonomicznej (1867-1914).
 3. XI Polsko – Ukraińskiej Konferencja „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, organizator: Katedra Historii XIX Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 29–30 V 2012 r., tytuł wygłoszonego referatu: Wiedeń, czyli wielki świat. Wpływ Austrii na życie codzienne Lwowa w XIX wieku.
 4. – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego.

2011

 1. III Źródłoznawcza Konferencja Naukowa „Prasa w warsztacie historyka (XVIII-XX w.), organizator: Katedra Historii XIX Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maniowy, 23-25 maja 2011 r., tytuł wygłoszonego referatu: Czy prasę można traktować jako zwierciadło życia miejskiego?

– Członek Komitetu Organizacyjnego.

 1. „Veľká doba v malom priestore. Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929)”, organizatorzy: Inštitút histórie Filozoickej fakulty, Prešovská univerzita, Institut für Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz, Katedra Jeana Monneta, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov, Slovensko-česká / Česko-slovenská komisia historikov, Prešov, 5-7 października 2011 r., tytuł wygłoszonego referatu: Przemiany mentalności i tożsamości Żydów w miastach polskich od połowy XIX wieku do 1939 roku. Katalog paradoksów, stereotypów i cech szczególnych.
 2. „Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy”, organizatorzy: Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności, tytuł wygłoszonego referatu: Prace badawcze nad historią i kulturą Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

2010

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 15-17 czerwca 2010 r., tytuł wygłoszonego referatu: Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku: stan badań i postulaty.
 2. Polsko – Ukraińska Konferencja Naukowa „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura”, organizator: Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka, Lwów 27-28 maja 2010 r., tytuł wygłoszonego referatu: Kościół katolicki we Lwowie w świetle akt i statutów synodu archidiecezjalnego w 1930 roku.
 3. Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji” zorganizowana przez Katedrę Judaistyki w ramach 20. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, 28 czerwca 2010 r., tytuł wygłoszonego referatu: Żydzi w samorządach miast galicyjskich (na przykładzie Krakowa i Lwowa).
 4. Międzynarodowy Kongres Naukowy pt. „Polska-Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film”, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 5-7 października 2010 r.

– Członek Biura Organizacyjnego

 1. II Źródłoznawcza Konferencja Naukowa „Listy prywatne oraz korespondencja urzędowa w badaniach historycznych (XVIII-XX w.)”, organizator: Katedra Historii XIX Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maniowy, 18-20 X 2010 r., tytuł wygłoszonego referatu: Rozwój syjonizmu w Galicji w świetle korespondencji Namiestnictwa i starostów.

– Sekretarz Komitetu Organizacyjnego.

 1. Kwerendy archiwalne i problemy metodologiczne towarzyszące badaniom prozopograficznym (na przykładzie Rady Miejskiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej), wykład wygłoszony w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 28 października 2010 r.
 2. Konferencja Naukowa „Masoneria polska w kraju i na emigracji”, organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej, Kraków, 4 listopada 2010 r., tytuł wygłoszonego referatu: Komparatystyka i trans-graniczna perspektywa w pracach Ludwika Hassa.

– Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historia Galicji 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, organizator: Uniwersytet Rzeszowski, RzeszówCzudec, 18-19 listopada 2010 r., tytuł wygłoszonego referatu: Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty.
 2. „Wokół Powstania Listopadowego – 180. rocznica”, organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 29 listopada 2010, tytuł wygłoszonego referatu: Żydzi w powstaniu listopadowym.
 3. Masoneria wobec Żydów, Żydzi wobec masonerii, wykład wygłoszony w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie w ramach „Programu literackiego”, 6 grudnia 2010 r.

2009

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nietypowe formy migracji Polaków od XIX do XX w., organizator: Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków, 25 listopada 2009 r., tytuł wygłoszonego referatu: Migracja Żydów polskich do Izraela. Aspekt historyczno-antropologiczny.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rosja i Polska: dług pamięci i prawo zapomnienia”, Moskwa, 22-24 października 2009 r., tytuł wygłoszonego referatu: Rosja i Rosjanie w publicystyce Adama Michnika.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Städte der vielen Kulturen – Kreuzwege der Ideen und der Leute, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 11-14 września 2009 r., tytuł wygłoszonego referatu: The influence of Vienna on the Polish-Jewish relations in the 19th century Galicia (with special attention paid to Lviv and Krakow).
 4. – Członek Biura Organizacyjnego.
 5. Moderator debaty oksfordzkiej zatytułowanej: „Wielka Emigracja w znikomym stopniu przyczyniła się do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, decydujące znaczenie miały czynniki zewnętrzne”, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej, Kraków, 28 stycznia 2009 r.
 6. Pamiętniki, dzienniki i relacje z XVIII-XX w., jako źródła do badań historycznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Maniowy, 12-14 V 2009 r., tytuł wygłoszonego referatu: “Żeby zostać syjonistą, nie trzeba być szaleńcem, ale to bardzo pomaga”. Pamiętniki, wspomnienia i korespondencja, jako źródła do badań historycznych poświęconych narodzinom Państwa Izrael.
 7. – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 8. “Sztuka Królewska” i Muzy. Obecność Wolnomularstwa i jego idei w kulturze polskiej i powszechnej, organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń, 20-22 lutego 2009 r., tytuł wygłoszonego referatu: „Dla Ojczyzny ratowania…” Działalność wolnomularzy polskich na arenie międzynarodowej w XIX i XX wieku.

2008

 1. “Poles and Jews. History – Culture – Education. Polish-Israeli Conference to celebra te The 60th anniversary of the creation of the State of Israel”, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. Ken w Krakowie, 22-23 września 2008 r., tytuł wygłoszonego referatu: Israel and its friends.
 2. Pierwszy Warszawski Kongres Judaistyczny, organizator: Uniwersytet Warszawski, 16-18 czerwca 2008 r., tytuł wygłoszonego referatu: Żydzi w XIX-wiecznej Radzie Miasta Krakowa.
 3. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, organizator: Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, 26-27 maja 2008 r., tytuł wygłoszonego referatu: Rozważania o krzywdzie. Wątki polityki historycznej w publicystyce Adama Michnika.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura: Instytucje, urzędy, urzędnicy”, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 27-28 maja 2008 r., tytuł wygłoszonego referatu: Kościół katolicki i Uniwersytet Lwowski – uwiecznione w materiałach księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
 5. – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji

2007

 1. Konferencja Naukowa „Galicja w Księstwie Warszawskim”, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 5 grudnia 2007 r., tytuł wygłoszonego referatu: Żydzi w Krakowie około 1800 roku.
 2. XXXII Konferencja Podlaska „Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918”, organizator: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Biała Podlaska – Roskosz, 12-13 września 2007 r., tytuł wygłoszonego referatu: Od propagandy do polemiki, czyli echa różnic światopoglądowych na łamach XIX – wiecznej prasy galicyjskiej.
 3. „Poles and Jews. History – Literature – Philosophy – Education. Israeli and Polish Scholars in Beit Berl”, organizator: Beit Berl College, Tel Aviv – Kefar Sava, 15-21 września 2007 r., tytuł wygłoszonego referatu: Cracow`s Jewish community in XIX and the beginning of XX century. Their heritage and relations with Poles.

2006

VII Sesja Podgórska, organizator: Rada Dzielnicy XIII stoł. – król. miasta Krakowa, Dom Historii Podgórza – Dom Kultury Podgórze, Stowarzyszenie Podgorze.pl, 13 grudnia  2006 r., Kraków – Podgórze, tytuł wygłoszonego referatu: Duchowość żydowska w Podgórzu. Różnorodność, zaangażowanie, napięcia.

2004

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura” (Ludzie Lwowa), organizator: Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, 27-29 kwietnia 2004 r., tytuł wygłoszonego referatu: Judaica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

 

Wygłoszone referaty, odczyty, udział w debatach

2016

Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków 16 V 2016 r., wykład zatytułowany: Polskie korzenie Izraela.

2015

 1. Moderator debaty: Ziemiaństwa „życie po życiu”. Trudne losy elit polskich po II wojnie światowej, 29 V 2015, organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Galicja. Forum Dziedzictwa, Turystyki i Książki, w roli dyskutantów wystąpili: prof. Kazimierz Karolczak, prof. Andrzej Chwalba, dr hab. Marian Wolski, dr Marcin Chorązki.
 2. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2 VI 2015 r., Krakowskie Kolokwium: „Gorsza płeć? Kobieta w Krakowie na przestrzeni dziejów”, paneliści: dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), dr Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński). Debatę poprowadził dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.
 3. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków, odczyt 17 III 2015 r., odczyt zatytułowany: Związki Krakowa i Lwowa w XIX wieku.
 4. Władcy, włodarze, radni Krakowa w XIX wieku, wykład w ramach kursu: „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków, 22 XI 2015.
 5. Kupcy, przemysłowcy, działacze społeczni w Krakowie w XIX wieku, wykład w ramach kursu: „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków, Kraków, 20 XII 2015.
 6. Bajit Chadasz, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, 22 X 2015 r., wykład zatytułowany Polskie korzenie Izraela (wygłoszony wspólnie z Mateuszem Sroką) oraz promocja książki o tym samym tytule.

2014

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 15 kwietnia 2014 r., Krakowskie Kolokwium: Zamach na Andrzeja Potockiego w 1908 r. Przeszłość i przyszłość stosunków polskoukraińskich, paneliści: prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr hab. Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Debatę poprowadził dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.

2012

Wykład w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie zatytułowany: „Rada Miejska we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy”, połączony z prezentacją książki o tym samym tytule (wyd. Kraków 2012).

2008

 1. Odczyt w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, zatytułowany Wolnomularstwo w Krakowie, 25 listopada 2008 r.
 2. Wykład zatytułowany „Solidarność” – krakowska loża B`nei B`rith (1892-1918) wygłoszony podczas posiedzenia naukowego Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 19 listopada 2008 r.
 3. Bajit Chadasz, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, 4 listopada 2008 r., wykład zatytułowany Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta. 1850-1918 oraz promocja książki o tym samym tytule.

 

Działalność popularyzatorska:

Organizacja i współorganizacja wystaw

 1. Polsko-Izraelska Wystawa: „Przybyliśmy z Polski… Wkład Żydów polskich w budowę i rozwój Państwa Izrael / From Poland We Came… The contribution of Polish Jewry in building and developing the State of Israel”, organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Beit Berl College, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Kultury Żydowskiej. Wystawa prezentowana w październiku i listopadzie 2014 r. w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, przy ul. Meiselsa 17. W planie kolejne ekspozycje w muzeach polskich oraz izraelskich.

– Kurator naukowy wystawy.

 1. Piękny to kraj i niełatwo go zrozumieć. Książki i czasopisma na temat Izraela wydane w Polsce (od 1918 roku do czasów obecnych) / It is a beautiful country and not easy to understand. Books and journals about Israel published in Poland (from 1918 until now), organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ekspozycja w gmachu głównym UP, przy ul. Podchorążych 2, X 2014 r.

– Kurator wystawy.

 1. Wystawa: „Książki o Lwowie wydane w latach 1992-2012”, organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ekspozycja w gmachu głównym UP, przy ul. Podchorążych 2, V 2012 r.

– Kurator wystawy

 1. Członek zespołu powołanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, który opracował koncepcję nowego Muzeum Historii Żydów w Krakowie.

– Autor planu ekspozycji obejmującej 2. połowę XIX i początek XX wieku.