Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Małgorzata Świder

dr hab. prof. UP Małgorzata Świder

Profesor Uczelni

Katedra Historii Najnowszej

malgorzata.swider@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 97

pok: 269

Rozprawa doktorska:

  1. Świder, Die sogenannte Entgermanisierung im Oppelner Schlesien in den Jahren 1945-1950 unter besonderer Berücksichtigung der Namensänderungen und in Bezug auf die gesellschaftspolitischen Veränderungen, promotor: Prof. Dr. habill. Herbert Hömig (Universität zu Köln i Universität Dortmund), obrona – sierpień 2001.

Rozprawa habilitacyjna:

  1. Świder, Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wobec Polski w latach 1980-1989, Opole 2015;

recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz; prof. dr hab. Jan Rydel; prof. dr hab. Krzysztof Tarka; nadanie stopnia – kwiecień 2016.

Zainteresowania naukowe:

Stosunki polsko-niemieckie po 1945 r., powojenna historia Niemiec, system partyjny RFN, historia najnowsza Śląska.

Granty i stypendia:

2018-2019  Grant badawczy fundacji Herberta Wehnera: Deutsch-polnisches Dialog aus der Perspektive des Forum Bundesrepublik Deutschland – Volksrepublik Polen in den Jahren 1976-1980.

2018           Stypendium Fundacji Friedricha Eberta w Bonn ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN na realizację projektu badawczego: Deutsch-polnische Wirtschaftsbeziehungen in den 70. und 80. Jahren.

2018           Fundacja Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Warszawie. Grant na wydanie publikacji: Solidarność związkowa, cz. 2.

2018           Urząd Miasta Opole, grant na kulturę, wydanie publikacji niskonakładowej Opolanie znani i nieznani, cz. 2.

2017           Fundacja Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Warszawie. Grant na wydanie publikacji: Solidarność związkowa, cz. 1.

2017           Urząd Miasta Opole, grant na kulturę, wydanie publikacji niskonakładowej Opolanie znani i nieznani, cz. 1.

2016           Stypendium Fundacji Friedricha Eberta w Bonn ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN na realizację projektu badawczego: „Gewerkschaftliche Solidarität? Der DGB und die polnischen Gewerkschaften in den Jahren 1980-1989“.

2016           DAAD – Stypendium badawcze w programie Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler, 2016 (57210259), Personenkennziffer: 91618913

2014           miesięczne stypendium JM Biskupa Wurzburga na prowadzenie badań w Würzburgu.

2011           6-miesięczne stypendium naukowe JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2007           stypendium Fundacji Herberta i Grety Wehner na prowadzenie badań nad socjaldemokracją niemiecką.

2006           miesięczne stypendium Fundacji F. Eberta w Bonn na prowadzenie badań naukowych

2004           stypendium badawcze przyznane przez Fundację św. Wojciecha Hendrika Fotha, Uniwersytet Opolski

2004           miesięczne stypendium Fundacji F. Eberta na rozwinięcie warsztatu pracy (z funduszu dla byłych stypendystów Fundacji Eberta)

2003           miesięczne stypendium Fundacji F. Eberta na rozwinięcie warsztatu pracy (z funduszu dla byłych stypendystów Fundacji Eberta.

1997-2000 stypendium doktoranckie: Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn

 Projekty badawcze:

2018-2020 „Gedenktage trinational”. Polsko-niemiecko-czeski projekt finasowany przez DAAD w ramach projektu Ostpartnerschaften: Kierownik grupy polskiej. Projekt realizowany przez Pädagogische Hochschule Heidelberg, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu.

2019-2020 Partner w projekcie „Transformation of populism and nationalism in the V4 countries“ finanowany przez Grupę Wyszehradzką, ID 21820042, realizowany przez Uniwersytet w Ołomuńcu we współpracy z partnerami z Uniwersytetów w Trenczynie, Peczu i Opolu.

2014-2017 „1968 – Schaltjahr zur Erinnerung. Ein trinationales Projekt zur Internationalisierung der Lehrerbildung“. Polsko-niemiecko-czeski projekt finasowany przez DAAD w ramach projektu „Ostpartnerschaften”. Partner wiodący Paedagogische Hochschule Heidelberg, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet Opolski.

2012–2014 „Zwangsmigrationen im Zusammenhang des 2. Weltkrieges. Trinationale Perspektiven und ihr Niederschlag in der Filmkunst“, niemiecko-polsko-czeski projekt nr 00.2013.21 finansowany przez Pädagogische Hochschule Heidelberg i DAAD (Programm der Ostpartnerschaften), wykonawca i kierownik czteroosobowej grupy polskiej.

2010–2012 „Universitäten in Zeiten des Umbruchs. Fallstudien über Universitäten Ost-, Mittel- und Südeuropas im 20. Jahrhundert im Vergleich“, Karl-Franz Universität Graz, Zentrum für Wissenschaftsgeschichte, wykonawca i kierownik trzyosobowej grupy polskiej.

2012           współpraca i koncepcja merytorycznej przy realizacji projektu „Multimedialna Kronika Opolszczyzny” finansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

2011           partner w bilateralnym projekcie: Schlesien“ als Schauplatz polnisch-deutscher Geschichte, finasowanym przez Fundację Polsko-Niemiecką. Projekt realizowany przez Pädagogische Hochschule w Heidelbergu i Uniwersytet Opolski.

2010-2011 kierownik pionu historycznego międzynarodowego projektu „European Forum of History and Visual Arts” pt. Miejsca pamięci. Projekt w 2011 r.: „Migracje wymuszone”.

2010           partner w projekcie międzynarodowym „Summer School of Education to Citizenship and Europeanism” (projekt nr 11010027) finansowanym ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wspólny projekt Uniwersytetu Opolskiego z Uniwersytetem w Ołomuńcu (partner wiodący), Uniwersytetem w Peczu, Uniwersytetem w Bratysławie.

2009           Geschichtswerkstatt Europa, Schichten der Erinnerung Stiftung, Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, 2009, Krzyżowa, Trójstronny (polsko-niemiecko-czeski) projekt pt.: „Vertreibung europäisch erinnern” nr 09122, partner polski, współwykonawca i opiekun grupy polskiej.

Stypendia i staże naukowe:

Luty-maj 2018, pobyt naukowo-dydaktyczny (Guest teacher) w semestrze letnim 2018 w katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Czerwiec-wrzesień 2016, Pobyt badawczy w Fundacji Eberta w Bonn na zaproszenie dyrektora Archiwum FES. Prowadzenia badań źródłowych.

Czerwiec-lipiec 2014, International Teaching Fellowship, 6-tygodniowe wykłady, Uniwersytet Pedagogiczny w Heidelbergu. Pobyt finansowany ze środków DAAD i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Badenii-Wirtembergii.

Kwiecień 2011, Kwerenda archiwalna w Archiwum Federalnym w Koblencji na zlecenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Komisji Historycznej do spraw Opracowania Dokumentacji na temat Śmierci Gen. Władysława Sikorskiego.

Lipiec-wrzesień 2007, 3-miesięczny staż habilitacyjny i kwerenda w Archiwum socjaldemokracji niemieckiej Fundacji Friedricha Eberta (Archiv der sozialen Demokratie FES) w centrum badań historycznych (Historisches Forschungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung),

Październik 2006 – styczeń 2007, 4-miesięczny staż habilitacyjny i kwerenda w Archiwum socjaldemokracji niemieckiej Fundacji Friedricha Eberta (Archiv der sozialen Demokratie FES) w centrum badań historycznych (Historisches Forschungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung),

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

od 2009      Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Edice Erudica” Praga

2009-2012 Członek Rady Naukowej „Pro Lusatia” – Opole

2005-2010 Członek Rady Redakcyjnej „Przeglądu Stosunków Międzynarodowych”

Od 2011 Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Od 2010     członek German Studies Association –

 W kadencji 2014-2017 i 2017-2020 członek The Archives Committee German Studies Association

Od 2005     członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Opole

 Pełnione funkcje:

                   od 2006 –członek zarządu Oddziału Opole PTH.

                   od 2018 wiceprzewodnicząca Oddziału Opole PTH

                   2009 – 2012 – członek sądu koleżeńskiego I instancji przy ZG PTH

                   2012 – 2018 – sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTH

                   od 2018 – wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTH

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

Stała współpraca z:

– Uniwersytetem Pedagogicznym w Heidlebergu

– Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu

– Uniwersytetem w Peczu.

Wykłady zagraniczne:

2017, 2018, 2019 – Wykłady dla doktorantów w ramach międzynarodowych konferencji doktoranckich współorganizowanych z Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: „Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd”.

2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 – Wykłady w ramach szkoły letniej organizowanej przez Uniwersytet Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dla nauczycieli szkół czeskich – częściowo w ramach projektów finansowanych przez Grupę Wyszehradzką

Wykłady w ramach wyjazdów z programu Erasmus+

2019           Pädagogische Hochschule Heidelberg

2018           Univerzita Karlova Praha

2017           Pécsi Tudományegyetem – Uniwersytet w Peczu

2017           Pädagogische Hochschule Heidelberg

2012           Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy

2011           Pécsi Tudományegyetem – Uniwersytet w Peczu

2009           Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2009           Pädagogische Hochschule Heidelberg

Inne wykłady w ramach współpracy międzynarodowej

2018           wykłady na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu

2017           Pädagogische Hochschule Heidelberg – wykład w ramach seminarium prof. B. Alavi

2012           Schleswig – wykład w ramach serii wykładów otwartych (Geschichte im Landesarchiv Schleswig-Holstein)

2012           Kilonia wykłady na uniwersytecie Christiana-Albrechte w Kilonii w ramach seminarium historycznego (badania nad Europą Wschodnią)

2007           Getynga – wykłady otwarte organizowane przez Polską Misję Historyczną w Getyndze

2007           Leuven – wykłady dla studentów Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii

2006           Kolonia – wykład dla słuchaczy seminarium Prof. H. Hömiga

2005           Kolonia – wykład dla słuchaczy seminarium Prof. H. Hömiga

2003           Bern – Szwajcaria – wykład dla studentów historii na seminarium u Prof. M. Cattaruzzy.

Międzynarodowe projekty dydaktyczne:

2017           Realizacja projektu i wyjazd studyjny ze studentami z IH UO „Cultural Heritage of Reformation and Protestantism in the Southern Transdanubian Region, Hungary, 1517–2017”. Niemiecko-polsko-węgierski projekt dydaktyczny.

2011           Współpraca w przygotowaniu i przeprowadzeniu nterdyscyplinarnego seminarium pt. Schlussstrich, Abrechnung oder Nostalgie? Polens Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in Kunst, Literatur und Geschichtspolitik, we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Heidelbergu, Uniwersyetem w Heidelbergu, Uniwersytetem Landau i Ewangelicką Akademią Palatynatu. Projekt finansowany przez Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, (przygotowanie materiałów naukowych i informacyjnych, książek, filmów, a także przygotowanie informacji merytorycznych o polityce historycznej w Polsce).

2009           Udział wraz z 10 studentami IH UO we wspólnym seminarium polsko-niemieckim na Uniwersytecie w Kassel „Fakten und Fiktionen. Geschichte im Film”, 2009, współorganizator seminarium wraz z prof. Fridhelmem Bollem i prof. Jensem Flemmingiem, wykładowca (Geschichte im Film „Pianista”, Reg. R. Polański) i opiekun grupy polskiej. Uczestnicy seminarium otrzymali 4 ECTS.

2008           Udział 10-osobowej grupy studentów IH UO we wspólnym polsko-niemieckim seminarium na Uniwersytecie w Kassel, seminarium Arbeitsbeziehungen in Europa, 2008, współpraca organizacyjna i opieka merytoryczna nad projektem, wykład dla uczestników seminarium pt. Türkisch-polnische Beziehungen im 20. Jh.

Nagrody i wyróżnienia:

2010           Srebrny Krzyż Zasługi

2018           Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego I stopnia zespołowa za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018

2017           Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego II stopnia za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016

2012           Nagroda JM Rektora UO III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 20111/2012

2003           Nagroda JM Rektora UO III stopnia za osiągnięcia naukowe

2011           Nagroda organizacyjna JM Rektora UO

2010           Nagroda organizacyjna JM Rektora UO

2009           Nagroda organizacyjna JM Rektora UO

Najważniejsze publikacje:

Monografie autorskie i książki pod redakcją (wybór)

M. Świder, S. Górzna, B. Springer, 2019, Muzułmanie i islam w Niemczech – perspektywa polityczna, prawna i kulturowa, Kraków.

M. Świder, 2015, Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wobec Polski

w latach 1980–1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 533.

M. Świder, 2013, Die katholische Kirche in Polen und die SPD in den 1980er Jahren, Archiv der sozialen Demokratie, Bonn, ss. 126.

M. Świder, 2011, Z perspektywy Bonn. Przemiany polityczne w Polsce w latach 1980-1989, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 274.

M. Świder, 2002, Die sogenannte Entgermanisierung im Oppelner Schlesien in den Jahren 1945–1950, Europaforum-Verlag, Lauf 2002, ss. 461.

Solidarność związkowa. Zachodnioniemiecka pomoc humanitarna dla Polski. 1982-1983, Wybór, wstęp i opracowanie M. Świder 2018, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, ss. 324.

Solidarność związkowa. Niemiecka Federacja Związków Zawodowych (DGB) wobec NSZZ „Solidarność”, Wybór, wstęp i opracowanie M. Świder 2017, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, ss. 317.

B. Alavi, M. Świder (Hg.), 2018, 1968 an der Universität Opole, der Universität Olomouc und an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ein trinationaler Blick in »provinzieller« Perspektive, Diskurs Bildung. Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Band 63, Mattes Verlag, Heidelberg.

M. Świder (red.) 2018, Opolanie znani i nieznani: czasy po II wojnie światowej. Część 2, Biblioteczka Opolskiego Maturzysty, nr 7, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu, Opole.

M. Świder (red.) 2017, Opolanie znani i nieznani: czasy po II wojnie światowej. Część 1, Biblioteczka Opolskiego Maturzysty, nr 6, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu, Opole, ss. 309.

A. Dziurok, M. Świder (red.), 2017, Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach; Uniwersytet Opolski, ss. 300.

M. Gołębiowska, M. Świder (red.), 2017, Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 133.

Artykuły i inne teksty naukowe (wybór z lat 2019-2017)

M. Świder, 2019, Zaangażowanie Polski w inicjatywy rozbrojeniowe w latach 80. XX wieku – grupa robocza PZPR-SPD i plan Jaruzelskiego, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, s. 257-280.

M. Świder, 2019, Kontakty Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP) z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM) w latach 60. XX wieku, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2019.

M. Świder, 2019, Pytania o Polskę w okresie przełomu politycznego w 1989 roku w świetle relacji wybranych polityków zachodnioniemieckich, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2019, nr 26, s. 193-210.

M. Świder, 2019, Nationalism in Poland in the 20th and the 21st century, „University Review“, Vol. 13, 2019, No. 1, p. 51-57. http://ur.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/UR_V13_ISS-1_51to57_Swider.pdf

M. Świder, 2019, Pielgrzymka Jana Pawła II w 1983 r. i korekta polityki Zachodu wobec PRL, [w:] Papieskie pielgrzymki w PRL, pod redakcją Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla i Przemysława Ruchlewskiego, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.

M. Świder, 2018, „Es gibt keine Berlin – Blockade“. Die Berliner Luftbrücke aus polnischer Perspektive, [w:] Die Berliner Luftbrücke. Erinnerungsort des Kalten Krieges, C. Defrance, B. Greiner, U. Pfeil (Hg.), 2018, Christoph Links Verlag, s. 112-126.

M. Świder, 2018, Wokół problemu wznowienia obrad IV Forum polsko-niemieckiego w listopadzie 1985 roku, „Studia Zachodnie“ nr 20, s. 187-204.

M. Świder (2018), 1968 – das Jahr, in dem die Jugend die herrschenden Verhältnisse in Frage stellte. Eine Einleitung, [w:] B. Alavi, M. Świder (Hg.), 1968 an der Universität Opole, der Universität Olomouc und an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ein trinationaler Blick in »provinzieller« Perspektive, Diskurs Bildung. Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Band 63, Mattes Verlag, Heidelberg, s. 23-42.

M. Świder, 2018, „Po której stronie wtedy staniemy?” Państwa Zachodu wobec groźby wprowadzenia w 1981 roku stanu wyjątkowego w Polsce, [w:] Artificem commendat opus: region – pamięć – polityka : studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz / Ganowicz Ewa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

M. Świder, 2018, The European Union vs. the Government in Warsaw. The political debate around the possibility of applying Article 7 of the European Union Treaty against Poland, „University Review“, Alexander Dubček University of Trenčín, vol. 12, nr 1, 2018, s. 35-39.

M. Świder 2018, Republika Federalna Niemiec wobec kryzysu gospodarczego w Polsce w latach 1980-1981, [w:] Gospodarka PRL: wybrane zagadnienia, W. Gieszczyński (red.), 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-8100-131-1, ss. 349-365.

M. Świder 2018, Udział Kościoła katolickiego w kształtowaniu polityki międzynarodowej państwa po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, [w:] Politologia religii, M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Systemy Religijne Współczesnego Świata , 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-227-9161-5, ss. 287-297.

M. Świder 2018, Am Anfang war Zerstörung: Die Machtübernahme durch die Kommunisten in Polen, „Auskunft: Zeitschrift für Bibliothek, Archiv und Information in Norddeutschland“, vol. 38, nr 1+2, 2018, ss. 177-195.

M. Świder, 2017, Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski i jej znaczenie polityczne z perspektywy Bonn, [w:] Polityczne uwarunkowania religii – religijne uwarunkowania polityki, S. Dudra, R. Michalak, Ł. Młyńczyk (red.), Politologia religii, vol. [4], Wydawnictwo Morpho, s. 59-69.

M. Świder, 2017, Politik und deutsch-polnische Städtepartnerschaften in den 80er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, „Acta Szekszardiensium: Publicationes Scientificae / Universitas Quinqueecclesiensis“, vol. 19, ss. 210-222.

M. Świder, 2017, Ruch pokojowy w RFN (Friedensbewegung) w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio K: Politologia, vol. 24, nr 2, 2017, ss. 137-153.

M. Świder, 2017, Rok 1968 jako zjawisko międzynarodowe, [w:] Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej, A. Gołębiowska, M. Świder (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 15-23.

M. Świder, 2017, Lewica parlamentarna w RFN wobec ruchu pokojowego w latach 80. XX wieku, [w:] Nowe ruchy społeczne / M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Ruchy Społeczne i Polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, s. 151-164.

M. Świder, 2017, Wybory w radzieckiej strefie okupacyjnej w 1946 r. na przykładzie wyborów w Prowincji Saksonia (Saksonia-Anhalt), [w:] Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku, A. Dziurok, M. Świder (red.), Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach; Uniwersytet Opolski, s. 33-49.

M. Świder, 2017, Od przyjaźni nakazanej do współpracy partnerskiej: kontakty Wrocławia i Drezna w ramach współpracy miast na przestrzeni siedemdziesięciu lat, „Rocznik Polsko-Niemiecki“, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, vol. 25, nr 2, s. 55-67.

M. Świder, 2017, „Eine dünne Schicht deutscher Farbe auf gesundem polnischem Holz“ oder die Entgermanisierung des Oppelner Schlesiens für jedermann, [w:] Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945-1989 / A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum (red.), Verlag Ferdinand Schöningh, s. 132-144.

M. Świder, 2017, „Verstoßene Soldaten“: die neuen Helden Polens als politischer Mythos der Republik, [w:] Neuer Nationalismus im östlichen Europa: Kulturwissenschaftliche Perspektiven / I. Götz, K. Roth, M. Spiritova (Hg.), Ethnografische Perspektiven auf das östliche Europa, vol. 3, transcript Verlag, s. 119-138.

M. Świder 2017, „Moskiewski pachołek“ versus „polski patriota“. Niepubliczne opinie o generale Wojciechu Jaruzelskim z lat 1981-1982, [w:] O powinnościach żołnierskich Bd. 3. Na krętych drogach żołnierskich losów / A. Drzewiecki (red.), 2016, Wydawnictwo Napoleon V, s. 186-207.

Promotorstwo doktoratów:

Ralph Wrobel, tytuł dysertacji: Das Pauliner Eremitenkloster zur Heiligen Dreifaltigkeit in Wiese sowie die Pfarrei und Krankenheilanstalt Wiese-Pauliner: Wirtschaftliche Interdependenzen zwischen kirchlichen Institutionen und regionalem Umfeld in Oberschlesien. 2019.