Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Piotr Trojański

dr hab. prof. UP Piotr Trojański

Profesor Uczelni

Katedra Edukacji Historycznej

piotr.trojanski@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 98

pok: 369

publikacje:


Rozprawa doktorska:

(temat rozprawy, promotor, recenzenci, rok obrony)

Tytuł: Aktywność społeczno-gospodarcza ludności żydowskiej w województwie krakowskim w latach 1918-1939

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołębiowski

Recenzenci: prof. dr hab. Regina Renz i dr hab. Krzysztof Urbański, prof. AP

Rok obrony: 2000

 

Zainteresowania naukowe:

historia społeczno-gospodarcza Żydów polskich; nauczanie o Holokauście w Polsce i na świecie; przemiany pamięci Auschwitz i Holokaustu; dydaktyka historii ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania i kształcenia multimedialnego; edukacja wielokulturowa.

 

Granty i projekty badawcze (naukowe i dydaktyczne):

 1. Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca – projekt wdrożeniowy przyznany w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Nr POWR.03.01.00-00-KN22/18-00), który jest w trakcie realizacji (2018–2023). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (kierownik merytorycznego dla kierunku studiów – historia i WOS).
 2. Online learning tools for combating antisemitism and other forms of discriminations – międzynarodowy projekt realizowany w 8 krajach UE w latach 2015-2018 w ramach program Erasmus + Nr: 2015-1-NL01-KA201-008826 (kierownik polskiej części projektu).
 3. The future of Holocaust education in authentic memorial sites – polsko-holenderski projekt realizowany w latach 2015-2018 przez Dom Anny Frank w Amsterdamie i Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. Projekt finansowany był ze środków rządu Królestwa Niderlandów (członek zespołu koordynującego projektem).
 4. Killing Sites – Research and Remembrance w ramach IHRA Multi-Year Work Plan. Międzynarodowy projekt koordynacji badań nad identyfikacją, oznakowaniem i upamiętnianiem miejsc kaźni z okresu II wojny światowej, który był realizowany przez International Holocaust Rememebrance Alliance w latach 2011-2016 (członek komitetu sterującego, w 2017 jego przewodniczący).
 5. European Memorialisation: Accomplices and Perpetration (EUMAP), 2015 – Praca w międzynarodowym zespole badawczym przygotowującym projekt grantowy w ramach Programu Ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. W projekcie brało udział 9 instytucji: University College w Londynie i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, także: Uniwersytet w Jenie (Niemcy), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska), The NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (Holandia), Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (Izrael), Agencja Jetzt und Einst (Niemcy). Zespołem przygotowującym wniosek kierowała prof. Marry Fulbrook z University College London (członek zespołu).
 6. Holocaust Education from European Perspective, (HEEP) – polsko-holenderski projekt realizowany przez Dom Anny Frank w Amsterdamie i Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu w latach 2011-2013. Projekt finansowany był ze środków rządu Królestwa Niderlandów (członek zespołu koordynującego projekt).
 7. Perceived Collective Identity in Israel, Germany and Poland – międzynarodowy projekt, który był realizowany w Izraelu, Niemczech i Polsce w latach 2005-2010. Projekt finansowany był ze środków Fundacji Fridricha Eberta i Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, EVZ (członek zespołu sterującego projektem).
 8. “Teaching remembrance – Education for the Prevention of crimes against Humanity” – projekt Rady Europy dot. edukacji o Holokauście w autentycznych miejscach pamięci, 2006-2013 (koordynator programu seminariów dla nauczycieli europejskich organizowanych w Krakowie i Oświęcimiu).
 9. „Education for the Prevention of crimes against Humanity. Modules for Trainer Training” – projekt Rady Europy dot. edukacji na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości adresowany do edukatorów z państw członkowskich rady Europy, którego celem było opracowanie i przeprowadzenie modułu szkoleń dla multiplikatorów, 2009-2010 (członek międzynarodowego zespołu trenerów z Francji, Wielkiej Brytanii, Belgi i Polski).
 10. “Teaching Materials for combating Anti-Semitism and other Forms of Discrimination”, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 2006-2013 (członek zespołu międzynarodowych ekspertów opracowujących materiały edukacyjne do nauczania o antysemityzmie w Europie).

 

Stypendia i staże naukowe:

 1. Beit Berl Academic College (Izrael), 12 -23 VI 2018, Erasmus + Programme Teaching Staff Mobility, prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych ze studentami, spotkania z pracownikami uczelni celem omówienia programu współpracy.
 2. HAN University of Applied Sciences w Nijmegen (Holandia), 14 – 20 XII 2017, Erasmus + Programme Staff Mobility, konsultacje i spotkania z pracownikami uczelni dot. rozwoju dalszej współpracy dotyczącej kształcenia przyszłych nauczycieli historii.
 3. University of Southern California (USA), 13-26 VIII 2006, pobyt studyjny w Shoah Foundation Institute przygotowujący do realizacji w Polsce projektu Visual History Archive.
 4. Florida Atlantic University w Boca Reton (USA), 1-9 XII 2003, wykłady gościnne i konsultacje naukowe w Center for Holocaust and Human Rights Education dotyczące nauczania o Holocauście w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
 5. Wykłady gościnne w USA w ramach programu MSZ promocji Polski za granicą, 20-30 IV 2002, podróż studyjna po Stanach Zjednoczonych z serią odczytów oraz spotkań audytoryjnych poświęconych problematyce nauczania o Holocauście w Polsce („Teaching about the Holocaust in Poland: A historical perspective). Wykłady odbyły się w następujących instytucjach: Center for Jewish Studies Uniwersytetu Kalifornijskiego (UCLA), Simon Wiesenthal Center/Museum of Tolerance w Los Angeles, Jewish Education Center w Baltimore, Ambasada RP i United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, American Association for Polish-Jewish Studies w Cambridge/Boston, American Jewish Committee w Nowym Jorku. Organizatorem projektu było konsul Generalny RP w Los Angeles. W jego realizację zaangażowane zostały również: Ambasada Rzeczypospolitej Polski w Waszyngtonie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku.
 6. Wykłady gościnne w Izraelu w ramach programu MSZ promocji Polski za granicą, 14-24 I 2006, cykl wykładów i warsztatów na temat nauczania o Holokauście, zorganizowanych przez Instytut Polski w Tel Awiwie. Miejsca prelekcji: Instytut Polski w Tel Awiwie, Hifa University, Hebrew University w Jerozolimie, Ośrodek Nauczania o Holocauście „Mashmaut” w Kiryat Motzkin.
 7. Wykłady gościnne w Izraelu w ramach programu MSZ promocji Polski za granicą, 22-28 IV 2007, cykl wykładów i warsztatów na tematy polsko-żydowskiej historii, zorganizowane przez Instytut Polski w Tel Awiwie. Miejsca prelekcji: Tel Awiw i Jerozolima.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

 1. Polskie Towarzystwo Historyczne, od 2005 r., członek; w latach 2008-2012 członek zarządu Odziału Krakowskiego PTH, od 2009 sekretarz Kapituły Nagrody im. T. Słowikowskiego, przyznawanej przez PTH.
 2. European Association for Holocaust Studies (Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem), od 2015, członek zarządu i wiceprezes.
 3. Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie, od 1997 członek, od 2000 członek zarządu i wiceprezes.
 4. International Society for History Didactics.
 5. Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich.

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

 1. Członek Rada opiniodawczo-doradczej ds. edukacji o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej (2017 – obecnie).
 2. Doradca akademicki Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (2006 – obecnie)
 3. Członek delegacji polskiej (z nominacji MEN i MSZ) w International Holocaust Remebrance Alliance (2000-obecnie). Przewodniczący Education Working Group (2014-2015)
 4. Członek Zespołu Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008-2016)
 5. Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Prezesie Rady Ministrów (2008-2012)
 6. Ekspert Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. zwalczania antysemityzmu (Projekt: „Development of Teaching Materials for combating Anti-Semitism and other Forms of Discrimination” 2006-2013).
 7. Członek Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. nauczania o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej (2010-2011)
 8. Ekspert Rady Europy ds. edukacji na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości (Projekt: „Education for the Prevention of Crimes Against Humanity. Module for Trainer training”, 2009-2010).
 9. Koordynator współpracy pomiędzy Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Beit Berl College w Izraelu (zrealizowane projekty to m.in.: wspólne konferencje, publikacje i wymiana studencka od 2005 do dzisiaj).
 10. Opiekun naukowy April Crbtree, stypendystki Fundacji Fulbrighta z University of Tennessee-Knoxville w Stanach Zjednoczonych, która w 2005 r. realizowała temat badawczy pt.: „Holocaust Education in Poland”.
 11. Opiekun naukowy polsko-niemieckiego seminarium studentów pt. „Stosunki polsko- niemieckie a problematyka wypędzeń i transferów ludności w Europie Środkowej w XX w.”, 2007-2008, Instytut Historii Uniwersytetu pedagogicznego i Pädagogischen Hochschulen Freiburg.
 12. Opiekun naukowy polsko-izraelskiego seminarium studentów pt. „Polacy i Żydzi – razem ale obok siebie. Stosunki polsko-żydowskie w XX w.”, 2010-2013, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Beit Ber College z Izraela.
 13. Opiekun naukowy polsko-izraelskiego seminarium studentów pt. „Bringing Together”, 2013-2015, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Beit Ber College z Izraela.
 14. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie:
 15. Cykl lekcji elearningowych na temat historii Żydów polskich i Holokaustu opracowanych przez Instytut Jad Waszem w Jerozolimie, 2008-2011, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
 16. Projekty scenariuszy tzw. wystaw narodowych (rosyjskiej, żydowskiej, greckiej), 2006-2010, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
 17. The Search, E. Heuvel, R. van der Rol, L. Schippers, Fundacja Anny Frank, Amsterdam 2007, Dom Anny Frank w Amsterdamie.
 18. Materiały edukacyjne do nauczania o antysemityzmie “Using video resources: integrating and consolidating the teacher aids and policy guidelines”, 2019, ODIHR/OBWE
 19. Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych:
 • The  Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe (2008, 2010, 2019)
 • European Network Remembrance and Solidarity/Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (2017 – recenzja i konsulatcje wystawy historycznej pt. „Between Life and Death. Stories  of Rescue During the Holocaust”).

 

Nagrody i wyróżnienia:

2001 – Dyplom uznania za zasługi dla ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce przyznany przez ambasadora Izraela w Polsce;

2004 – Nagroda indywidualna Rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie za książkę                      pt. Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Warszawa 2003;

2004 – Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany za szczególne zasługi dla oświaty                i wychowania;

2005 – Nagroda zespołowa Rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie za redakcję naukową książki pt. Holokaust – lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, Kraków 2004;

2008 – Nagroda indywidualna Rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie za redakcję książki Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, Oświęcim 2007;

2008 – Krzyż Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski  za wybitne osiągnięcia w odkrywaniu, gromadzeniu i upowszechnianiu prawdy o Holokauście oraz za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Powstania w Getcie Warszawskim;

2011 – Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za redakcję książki European pack for visiting Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum – Guidelines for teachers and educators, Strasbourg 2010.

2013 – Odznaka 15-lecia Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie przyznana przez Fundację Judaica za pionierskie działania na polu badawczym jak i w praktyce na rzecz wprowadzenia do programów szkolnych problematyki Holokaustu.

2018 – Nagroda zbiorowa Comenius EduMedia, przyznawana przez Instytut Pedagogiki i Mediów w Berlinie za projekt internetowej platformy multimedialnej „Stories that Move”.

 

Organizacja konferencji:

 1. Polsko-litewska konferencja nauczycieli nt. „Zmaganie się z własną przeszłością: pomiędzy mitem a rzeczywistością”, 2001, Kraków, sekretarzy komitetu organizacyjnego.
 2. XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 2004, Kraków, sekretarz komitetu organizacyjnego
 3. European Workshop for Teachers on Auschwitz and the Holocaust in the Context of Teaching Remembrance in Europe, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Kraków-Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 4. Polish-Israeli Conference on ”Polish-Jewish History in Israel and Poland – Formal and Informal Education”, 2008, Beit Berl (Izrael), członek komitetu organizacyjnego.
 5. Polish-Israeli Conference to celebrate the 60th anniversary of the creation of the State of Israel on „Poles and Jews. History – Culture – Education, 2008, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 6. I Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji”, 2008, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 7. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w.”, 2010, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 8. Ogólnopolska konferencja na temat nauczania o antysemityzmie, 2010, Oświęcim – Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 9. The Roma Genocide – Young Europeans commemorating the extermination of the Roma during the WW II, 2010, Kraków-Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 10. The third tri-national conference on Collective (National) Identity in Poland, 2010, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 11. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. – Oblicza Sprawiedliwości. Świat wobec Holokaustu i innych zbrodni ludobójstwa w XX wieku”, 2011, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 12. The Inaugural Conference of the European Association for Holocaust Studies: “Holocaust Studies Today: The Research and Pedagogical Challenges of a Developing Field”, 2011, Kraków-Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 13. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. – Jednostka wobec zbrodni”, 2012, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 14. International Conference on „Korczak – Polish-Jewish communion of place, culture and memory”, 2012, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 15. Interethnische und transkulturelle Kontakträume in Polen in Geschichte und Literatur: Polen – Deutsche – Juden (Pogranicze etniczne i kulturowe w Polsce w świetle historii i literatury: Polacy – Niemcy – Żydzi), 2012, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 16. II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, organizator i moderator (wspólnie z W. Rojkiem) panelu nt. „Polskie doświadczenia totalitaryzmów XX w. na tle doznań innych narodów środkowoeuropejskich – wspólnota i unikatowość doświadczeń”, 2012, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 17. II Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Auschwitz i Holokaust -– edukacja w szkole i w miejscu pamięci”, 2013, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 18. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. – Słowa w służbie nienawiści”, 2013, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 19. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. – Kobiety wojny”, 2014, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego, członek komitetu organizacyjnego.
 20. International conference on “Killing sites: research and remembrance”, członek komitetu organizacyjnego i prowadzenie panelu nt. “Remembrance and education”, 2014, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 21. European Workshop on „History – Memory – Education. KL Auschwitz a year before liberation”, 2014, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 22. Polsko-izraelska konferencja pt. „Doświadczenia współpracy polsko-izraelskiej, w 130 rocznicę Kongresu Syjonistycznego w Katowicach”, 2014, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 23. International expert conference on “Education for Remembrance of the Roma Genocide”, 2015, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 24. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. – Od wyzwolenia do pojednania”, 2015, członek komitetu organizacyjnego, członek komitetu organizacyjnego.
 25. International Conference on Education about Auschwitz and the Holocaust “Memory has not yet matured in us…”, 2015, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 26. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI w. – Dzieci wojny”, 2016, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego, członek komitetu organizacyjnego
 27. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. – Świadkowie. Między ofiarą a sprawcą”, 2017, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego, członek komitetu organizacyjnego.
 28. International Conference on „As murder begun: Identifying and Rememebring the Killing Sites of Summer – Fall 1941”, 2017, Wilno, członek komitetu organizacyjnego.
 29. The 2nd International Conference of the European Association for Holocaust Studies on “Current Research on Auschwitz History and Memory”, 2017, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 30. Seminar for representatives of NGOs from the CoE Member States on „Role of NGOs in the Holocaust Remembrance activities”, 2017, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.
 31. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. – Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy: Jak rodzi się zło?”, 2018, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.
 32. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. – „Cena odwagi. Między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa”, 2019, Oświęcim, członek komitetu organizacyjnego.

 

Najważniejsze publikacje:

a) monografie i edycje źródeł:

 • P. Trojański, 2019, Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ss. 650.
 • P. Trojański, 2009, Żydzi w województwie krakowskim 1918-1939. Studia statystyczne nad aktywnością społeczno-zawodową, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, ss. 302.

b) podręczniki:

 • R. Szuchta, P. Trojański, 2012, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Warszawa, ss. 352
 • G. Szymanowski, P. Trojański, 2004, Ludzie i Epoki. Podręcznik do nauczania historii do klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo ZNAK dla Szkoły, Kraków, ss. 366.

c) redakcje naukowe:

 • (ed.) Piotr Trojański, Education about Auschwitz and the Holocaust at Authentic Memorial Sites. Current status and future prospects, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau: Oświęcim 2019, ss. 213
 • (red.) A. Czajkowska, P. Trojański, 2018, U podstaw pedagogiki Auschwitz i Holokaustu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Barkanu, Oświęcim, ss. 339.
 • A. Mirga-Kruszelnicka, E. C. Acuña, P. Trojański, 2016, Introduction: The “forgotten Holocaust” remembered – scholarship, commemoration and Roma mobilization, [w:] Education for Remembrance of the Roma Genocide. Scholarship, Commemoration and the Role of Youth, (Eds). A. Mirga-Kruszelnicka, E. Acuna, P. Trojański, Kraków, s. 11-24.
 • (red.) T. Lutz, D. Silberklang, P. Trojanski, J. Wetzel, M. Bistrovic, 2015, Killing Sites. Research and Remembrance, IHRA series, vol.1, Metropol, Berlin, ss. 234.
 • (red.) P. Trojański, 2014, Auschwitz i Holokaust: edukacja w szkole i w miejscu pamięci, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, ss. 423.
 • (red.) M. Misztal, P. Trojański, 2011, Poles and Jews. History – Culture – Education, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ss. 227.
 • (red.) P. Trojański, 2008, Auschwitz i Holokaust: dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, ss. 397.

d) artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 

 • Piotr Trojański, 2019, The image of Auschwitz in Polish history textbooks (1956-1999), „Holocaust Studies. A Journal of Culture and History”, Special issue: New Perspectives on Auschwitz, 2019, s. 1-17.
 • P. Trojański, 2018, Miejsca pamięci w przestrzeni publicznej, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, J. Wojdon (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 135-142.
 • Piotr Trojański, Jakiej narodowości były ofiary Auschwitz? Obraz obozu oświęcimskiego w polskich podręcznikach historii w latach 1952-1999, „Wiadomości Historyczne”, nr 4, 2018, s. 4-13.
 • P. Trojański, 2018, Międzynarodowy Komitet Oświęcimski jako instytucjonalny świadek pamięci (1952-1970), [w:] Historia – Pamięć – Tożsamość. T. 5: Człowiek jako świadek historii: studia historyczne, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 211-225.
 • P. Trojański, A. Kalisz, 2017, Die Darstellung nationalsozialistischer Konzentrations- und Vernichtungslager in Lehrbüchern polnischer postgymnasialer Schulen, [w:] Auschwitz im Kontext: die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europäischen Gedächtnis, B. Dybaś, I. Nöbauer, L. Radonić (Hrsg.), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, s. 153-182.
 • P. Trojański, 2016, Od Działu Dokumentacyjnego do Archiwum. Działalność dokumentacyjna Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w latach 1947-1956, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, T. 4: Archiwum strażnikiem pamięci: studia historyczno-archiwalne, B. Popiołek, A. Słaby, A. Chłosta-Sikorska (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 33-50.
 • P. Trojański, 2016, Obraz Auschwitz w świadomości młodzieży polskiej w pierwszych latach po wojnie na podstawie wypracowań uczniów z 1947 roku, [w:] Dzieci wojny, A. Bartuś (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim, s. 257-270.
 • J. Chrobaczyński, P. Trojański, 2015, Auschwitz and Katyń in bondage of politics: The process of shaping memory in communist Poland, [in:] Memory and change in Europe: Eastern Perspectives, (Eds.) M. Pakier, J. Wawrzyniak, Berghahn Books, New York, s. 246-263.
 • P. Trojański, 2015, Od miejsca wspominania do miejsca pamięci. Proces transformacji muzeum w miejsce pamięci na przykładzie historii Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci: studia historyczno-antropologiczne, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 405-420.
 • P. Trojański, 2015, Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych latach po wyzwoleniu Auschwitz (1945-1947), „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, T. 37, nr 2, s. 45-61.
 • P. Trojański, 2015, Problem profanacji szczątków ofiar Auschwitz w świetle materiałów procesowych Sądu Grodzkiego i Sądu Powiatowego w Oświęcimiu (1945-1969), [w:] Skrwawione dusze: prawda, sprawiedliwość, przebaczenie, pojednanie, A. Bartuś (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim, s. 205-221.
 • P. Trojański, 2015, Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz. Sprawa strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, Nr 11, s. 503-520.
 • K. Odrzywołek, P. Trojański, 2015, Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny: rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, nr 11, s. 144-172.
 • P. Trojański, 2014, The Legacy of the Holocaust in Poland and Its Educational Dimension, [w:] Lynn Zimmerman (Ed.), Jewish Studies and Holocaust Education in Poland, McFarland & Company, Inc Publishers , Jefferson NC, s. 93-116.
 • P. Trojański, 2013, Początki upamiętniania zagłady Żydów w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu (1946-1950), [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 1: Historia i edukacja, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, U. Kicińska (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 217-230.
 • P. Trojański, 2013, Edukacja o Holokauście. Próba krytycznego bilansu, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, W. Wysok, A. Stępnik (red.), Lublin 2013, s. 129-150.
 • P. Trojański, 2013, Upolitycznienie i instrumentalizacja pamięci ofiar Auschwitz (1946-1955), [w:] Słowa w służbie nienawiści, A. Bartuś (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim, s. 337-343.
 • P. Trojański, 2012, Upamiętnianie ofiar Auschwitz na terenie Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w latach 1947-2000. Zarys problemu, „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr XVII, s. 65-78.
 • J. Brynkus, P. Trojański, 2011, Historical Education – Historical Culture – History Didactics in Poland, [w:] Facing – Mapping – Bridging Diversity: Foundation of a European Discourse on History Education. Part 2, (Eds.) Elisabeth Erdmann, Wolfgang Hasberg, Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts, s. 117-148.
 • P. Trojański, 2008, Pomiędzy „banalnością zła” a „banalnością heroizmu” – czyli o potrzebie analizowania w nauczaniu o Holokauście procesów i mechanizmów psychospołecznych, które doprowadziły do Zagłady, [w:] Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, P. Trojański (red.), Oświęcim, s. 255-265.
 • J. Chrobaczyński, P. Trojański, 2007, Cracow – the capital of the Genaral Government. Functions of the city in the system of the German occupation and clandestine activity, [w:] Evropská velkoměsta za druhě světově války. Každodennost okupovaného velkoměsta. Praha 1939-1945 v evropské srovnání, Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek (red.), „Documenta Pragensia”, nr XXVI, Praha, s. 57-70.
 • P. Trojański, 2005, Żydowskie przedsiębiorstwa handlowe w woj. krakowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia statystyczne, „Studia Judaica”, nr 1-2(15-16), s. 79-100.
 • P. Trojański, 2002, Die Deutsche Okkupation und der Holocaust im Geschichtsbewusstsein junger Polen in den 90er Jahren, [w:] Erinnern und Gedenken. Zur Bedeutung der historisch – politischen Bildung im deutsch-polnischen Jugendaustausch, Dokumentationder Konferenz von 6.-8.10.2000, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Knut Dethlefsen (Hrsg.), Berlin, Potsdam/Warschau, s. 129-139.

 

Działalność popularyzatorska:

 1. Opracowanie programu nauczania: Program nauczania. O historii i zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych, Warszawa 2000, wydanie II – 2001, ss. 61 (współautor: R. Szuchta).
 2. Opracowanie cyklu artykułów popularnonaukowych nt. zagłady Żydów, które ukazywały się na łamach miesięcznika „Mówią Wieki” w latach 2001-2002 (współautor: R. Szuchta):
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 1. Antyjudaizm, „Mówią Wieki”, 2001, Nr 6/01 (498).
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 2. Antysemityzm, „Mówią Wieki”, 2001, Nr 7/01 (499).
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 3. Narodziny nazizmu w Niemczech, „Mówią Wieki”, 2001, Nr 8/01 (500).
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 4. Preludium Holocaustu (1933-1939), „Mówią Wieki”, 2001, Nr 9/01 (501).
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 5. Droga do ludobójstwa (1939-1940), „Mówią Wieki”, 2001, Nr 10/01 (502) (współautor: R. Szuchta)
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 6. Eksterminacja pośrednia (1940-1942), „Mówią Wieki”, 2001, Nr 11/01 (503).
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 7. Endlösung – „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” (1941 – 1945), „Mówią Wieki”, 2001, Nr 12/01 (504).
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 8. Wobec zagłady, „Mówią Wieki”, 2002, Nr 1/02.
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 8. Wobec zagłady, „Mówią Wieki”, 2002, no. 1/02.
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 9. Inne ofiary ludobójstwa, „Mówią Wieki”, 2002, Nr 2/02.
 • Zrozumieć dlaczego. Cz. 10. Następstwa, „Mówią Wieki”, 2002, Nr 3/02.
 1. Opracowanie książki pomocniczej do nauczania o Holokauście: Holokaust – zrozumieć dlaczego, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki, Warszawa 2003, II wydanie – 2006, 310. (współautor: R. Szuchta).
 2. Opracowanie podręcznika szkolnego do nauczani historii dla szkoły ponadgimnazjalnej: Ludzie i Epoki. Podręcznik do nauczania historii do klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo ZNAK dla Szkoły, Kraków 2004 (współautor: G. Szymanowski).
 3. Opracowanie poradnika dydaktycznego dla nauczycieli, 2007: Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, Oświęcim 2007, ss. 311. (współredaktor: J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy).
 4. Opracowanie książki pomocniczej do nauczania o Holokauście: Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Warszawa 2012, ss. 352 (współautor: R. Szuchta).

http://www.auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/auschwitz/edukacja/zrozumiec_holokaust-ksiazka_pomocnicza.pdf

 1. Opracowanie poradnika dydaktycznego do nauczania o Holokauście: Jak uczyć o Holokauście. Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście w ramach przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, ss. 79 (współautor: R. Szuchta).

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4307

 1. Adaptacja polska materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli do nauczania o antysemityzmie:
 • Historia Żydów w Europie do 1945 r. Materiały edukacyjne na temat historii Żydów i antysemityzmu (część 1), Fundacja Anny Frank, OSCE/ODIHR, SCPN, Kraków 2008, ss. 16.
 • Antysemityzm, ciągłe zmaganie? Materiały edukacyjne na temat historii Żydów i antysemityzmu (część 2), Fundacja Anny Frank, OSCE/ODIHR, SCPN, Kraków 2008, ss. 16.
 • U2? Materiały edukacyjne na temat historii Żydów i antysemityzmu (część 3), Fundacja Anny Frank, OSCE/ODIHR, SCPN, Kraków 2008, ss. 16.
 • Antysemityzm – stare i nowe uprzedzenia. Poradnik metodyczny dla nauczyciela, Fundacja Anny Frank, OSCE/ODIHR, SCPN, Kraków 2008, ss. 24.
 1. Opracowanie scenariuszy lekcji do nauczania historii:
 • Polacy i Żydzi – razem, ale obok siebie, [w:] Polacy i Żydzi. Nauczanie o Holokauście w perspektywie ośmiu wieków dziejów Żydów w Polsce. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2008, s. 121-130 (współautor: R. Szuchta).
 • Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej – przyczyny i przebieg procesu decyzyjnego, [w:] Polacy i Żydzi. Nauczanie o Holokauście w perspektywie ośmiu wieków dziejów Żydów w Polsce. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2008, s. 139-148. (współautor: R. Szuchta) .
 • Tadeusz Kościuszko i Berek Joselewicz – dwaj bohaterowie. Polacy i Żydzi w walce o niepodległość Polski pod zaborami, [w:] Zachować pamięć. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2008 (j. polski i hebrajski), s. 45-52
 • Razem czy osobno – Polacy i Żydzi w walkach o niepodległość Polski w XIX w., [w:] Zachować pamięć. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2008 (j. polski i j. hebrajski), s. 53-72
 1. Koordynacja projektu prezentacji wystawy edukacyjnej pt. „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy” w Polsce, 2003-2008, Dom Anny Frank w Amsterdamie, Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie.
 2. Koordynowanie projektu Anne Frank Webguide i Free2Choose w Polsce, 2006-2008, Dom Anny Frank w Amsterdamie, Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie.
 3. Opracowanie witryny internetowej poświęconej nauczaniu o historii i kultury Żydów ”Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia – uczyć dla przyszłości” (zydziwpolsce.edu.pl), 2002, Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie.
 4. Adaptacja materiałów edukacyjnych do nauczania o Holokauście z wykorzystaniem opowieści graficznej „Poszukiwanie”, 2007-2011, Dom Anny Frank w Amsterdamie, Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie.
 5. Opracowanie lekcji multimedialnej nt. „W obliczu Zagłady: ratujący, bierni świadkowie, sprawcy i ich pomocnicy” w oparciu o materiały audiowizualne USC Shoah Foundation Institute (Visual History Archive), 2009-2010 (współautor: R. Szuchta). Lekcja jest dostępna online: https://sfi.usc.edu/lessons/w-obliczu-zag%C5%82ady-ratuj%C4%85cy-bierni-%C5%9Bwiadkowie-sprawcy-i-ich-pomocnicy
 6. Opracowanie cyklu lekcji internetowych poświęconych historii Holokaustu i prowadzenie kursów e-learningowych z ich wykorzystaniem (2010-2013):
 • Holokaust – problemy terminologiczne i interpretacyjne
 • Antyjudaizm i antysemityzm – przyczyny pośrednie Zagłady
 • Rozwój nazizmu i prześladowania Żydów w Niemczech (1918-1939)
 • Sytuacja Żydów w pierwszych latach wojny (1939-1941)
 • Getta – etap pośredni Zagłady
 • Endlösung – etap bezpośredni Zagłady
 • Świat po Holokauście

Lekcje są dostępne online: http://www.auschwitz.org/edukacja/e-learning/

 1. Opracowanie części wystawy edukacyjnej pt. „Żydzi w Polsce – swoi czy obcy”, 2000-2010, koordynowanie projektu jej prezentacji w Polsce, Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie.
 2. Opracowanie europejskiego pakietu przygotowującego do wizyty w Muzeum Auschwitz (trzy wersje językowe: angielska, francuska, polska):
 • European pack for visiting Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum – Guidelines for teachers and educators, (Eds.) A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański, Strasbourg 2010, ss. 281.
 • Pack européen pour la visite du Mémorial et du Musée d’Auschwitz-Birkenau – Pistes pédagogiques pour enseignants et éducateurs, Coordinataion de la publication: Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański, Editions du Counseil du Europe, Strasbourg 212, ss. 288.
 • Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau. Pakiet europejski – wskazówki dla nauczycieli i edukatorów, Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2013, ss. 262.
 1. Opracowanie wystawy edukacyjnej pt. „Jestem stąd. Polska wielu narodów” (2011-2012), która jest poświęcona historii i dniu dzisiejszemu mniejszości etnicznych i narodowych żyjących w Polsce. Wystawie towarzyszy strona internetowa (jestemstad.pl) i katalog: Jestem stąd. Polska wielu narodów. Katalog wystawy, M. Grądzka, P. Trojański, Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie, Kraków 2013, ss. 35.
 2. Koordynowanie projektu prezentacji wystawy „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, 2012 – obecnie, Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie.
 3. Wykłady popularnonaukowe na temat historii i kultury Żydów w muzeach (np. Muzeum Historyczne m. Krakowa, Żydowskie Muzeum Galicja, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Okręgowe w Tarnowie) i szkołach.
 4. Międzynarodowy Zlot Młodzieży „Europa Młodych – Europą Pokoju”, 2014, prezentacja wystawy „Jestem stąd. Polska wielu narodów” i wykład nt. „Jews in Poland – Countrymen or strangers?”.
 5. Współpraca z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli przy realizacji różnych projektów edukacyjnych dla młodzieży i nauczycieli (np. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie (dawniej; CODN), Nowym Sączu, Oświęcimiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli).
 6. Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach Szkoły Letniej Nauczania o Holokauście organizowanej przez Centrum Badań Holokaustu i Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście w Uniwersytecie jagiellońskim, 2006-2016:
 • Kim są Żydzi – tożsamość żydowska;
 • Zagłada oczami dziecka;
 • Postawy Polaków wobec Zagłady;
 • Nauczanie o Holokauście w XXI w.
 1. Prowadzenie wykładów i warsztatów w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie w ramach cyklu seminariów pt. „Kontekst edukacji o Holokauście”, 2006 – obecnie.
 2. Różne formy współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (m.in. prowadzenie wykładów, warsztatów, organizacja seminariów, konferencji i sesji edukacyjnych, koordynacja projektów krajowych międzynarodowych, seminariów zagranicznych), 2006 – obecnie.
 3. Wywiady prasowe:

Przez wieki Żydzi byli w Europie kozłami ofiarnymi, rozm. przepr. Maria Mazurek, „Gazeta Krakowska”, 09.02.2018, s. 20-21.

 Na kamieniach obojętności. Nie chodzi już o to czy, ale jak uczyć o Zagładzie, rozm. przepr. Agnieszka Sabor, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 5, s. 15 (wspólnie z R. Szuchtą).

 

Promotorstwo doktoratów:

 • Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kasperek pt. „Kategoria Zagłady w szkolnym dyskursie polonistycznym po roku 2009 (na przykładzie prozy Idy Fink i Irit Amiel)”, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (promotor: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek). Praca został obroniona w 2017 r.
 • Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej (w przygotowaniu) mgr Marzena Leżak, pt. „Polskie więźniarki polityczne w KL Auschwitz II – Birkenau w relacjach autobiograficznych”, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: dr hab. Małgorzata Świder, prof. UO). Praca w przygotowaniu.

 

Inne:

 1. Kierownik studiów podyplomowych „Totalitaryzm – nazizm – Holokaust”, prowadzonych od 1998 r. wspólnie przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (202 – obecnie)
 2. Sekretarza Kapituły Nagrody im. Słowikowskiego przyznawanej przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Historycznego dla najlepszego nauczyciela historii ze szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie (2008 – obecnie)
 3. Kierownik Pracowni Mniejszości Etnicznych i Narodowych w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2010 – 2019).
 4. Członek Zespołu Rektorskiego ds. Kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2018 – 2019).
 5. Kierownik Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2015 – 2019).
 6. Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2013 – 2015).
 7. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:
 • „Studia Judaica” – czasopismo naukowe, (2001-2003), wydawca: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, sekretarz redakcji.
 • „Głosy Pamięci” (wersja angielskojęzyczna: „Voices of Memory”) – seria wydawnicza, (2006 – obecnie), wydawca: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, członek Rady Redakcyjnej (do tej pory ukazało się 14 tomów).