Przejdź do treści

prof. dr hab. Marek Wilczyński

prof. dr hab. Marek Wilczyński

Kierownik Katedry Historii Starożytnej

Katedra Historii Starożytnej

marek.wilczynski@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 87

pok: 329

Rozprawa doktorska:

„ Afrykańskie państwo Wandalów na tle sytuacji w basenie Morza Śródziemnego” 1991 r., promotor prof. Stefan Skowronek, recenzenci: prof. Maciej Salamon, prof. Waldemar Ceran

 

Rozprawa habilitacyjna:

„Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium prosopograficzne.” 2001 r., recenzenci: prof. Lech A. Tyszkiewicz, prof. Maciej Salamon, prof. Stefan Skowronek.

 

Zainteresowania naukowe:

historia Cesarstwa Rzymskiego w okresie późnego antyku, prozopografia późno antyczna, Wielka Wędrówka Ludów, historia wczesnobizantyńska, wczesna historia plemion germańskich, królestwa germańskie powstałe na terenach zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w okresie V – VII w. n.e., mitologia germańska, stosunki- polsko niemieckie, dydaktyka szkoły wyższej.

 

Granty i projekty badawcze:

Grant Komitetu Badań Naukowych nr 1Ho1G 108 27 (Królestwo Swebów – reglum in extremitate mundi)

 

Stypendia i staże naukowe:

1989 – Deutsche Bücherei Lipsk, 1991 / 1992 – stypendium naukowe ÖAAD w Wiedniu (badania i praktyka naukowa pod kierunkiem prof. Johannesa Kodera), 1993 – Institut für Byzantinistik und Neogräyistik Uniwersytet Wiedeński (kwerenda badawcza i zaproszenie do wygłoszenia wykładu „Religionspolitik der Wandalenkönige”), 1994 – stypendium badawcze im. Konstantina Jirečka przyznane przez  Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1997 – badania w Staatsbibliothek Berlin, 2001 – kwerenda badawcza w Reinisches Landesmuseum i Uniwersytecie w Trewirze, w latach 2005 – 2007 w ramach realizacji kierowanego i wykonywanego przez siebie grantu KBN 1H01G 108 27 odbyte wielotygodniowe kwerendy, badania i konsultacje w Nationalbibliothek Wien, Univesitätsbibliothek Wien, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik Wien, Institut für Alte Geschichte Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung Wien, Ibero – Amerikanisches Institut Berlin, Bibliteca National de Lisboa, Faculdade das Letras da Universidade de Lisboa, Universidade do Minho Braga. 2015 – Zajęcia w Heinrich Heine Universität w Düsseldorfie w ramach ERASMUS+, (wykłady w Instytucie Historii), 2018 – Zajęcia w Uniwersytecie w Preszowie w ramach ERASMUS+, (wykłady w Instytucie Historii), 2019 – Zajęcia w Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd  w ramach ERASMUS+, (wykłady w Instytucie Historii).

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Zespół redakcyjny:

Amicorum dona – studia dedykowane profesorowi Stefanowi Skowronkowi w siedemdziesięciolecie urodzin., Kraków 1998

Członkostwo w stowarzyszeniach , instytucjach naukowych:

 • Komisja Bizantynologiczna Komitetu Nauk o Kulturze Antyku Polskiej Akademii Nauk (obecnie Komisja Bizantynistyczna Polskiego Towarzystwa Historycznego)
 • Komisja Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności – zastępca przewodniczącego Komisji)
 • Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Zastępca Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

Udział w Internationales Vandalenprojekt (korespondencja, konsultacje i pomoc w zestawieniu bazy danych) i w Triaterales Didaktikprojekt (wieloletni projekt z zakresu pedagogiki i nauki historii prowadzony przez Aktion Haus 365 Frakfurt/M, PH Schwäbisch Gmünd, Uniwersytet Palckyego w Ołomuńcu, Uniwersytet w Pecs, Uniwersytet w Opolu) Od 2014 r. projekt współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze w ramach przygotowania wspólnych studiów niemieckich i środkowoeuropejskich. Współpraca i konsultacje z Heinrich Heine Universität w Düsseldorfie, 2018 / 2019 przygotowanie wraz z Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd wspólnego projektu dydaktycznego polsko – niemiecko – czesko – włoskiego dotyczącego pracy nad wspólnym projektem dydaktycznym dotyczącym wypędzeń i migracji.

W latach 2008 – 2013 członek Zespołu Ekspertów Bolońskich MNiSW oraz Zespołu Bolońskiego KRASP – prowadzenie konsultacji i serii wykładów dla środowiska akademickiego oraz szkól ponadgimnazjalnych. Organizacja ogólnopolskich seminariów poświęconych problemom kształcenia nauczycieli w warunkach reformy szkolnictwa wyższego w Polsce (UP Kraków 2005 i 2009)

 

Nagrody i wyróżnienia:

Srebrny Krzyż Zasługi

Order Komisji Edukacji Narodowej

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności za najlepszą książkę 2016 r.

Kilka nagród Jego Magnificencji Rektora UP

 

Organizacja konferencji:

 • Członek biura Komitetu Organizacyjnego 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
 • Członek biura Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Zagranicznych Badaczy Historii Polski
 • Członek biura Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Historii Polski
 • Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych „Mitteleuropa – Geistige Grundlagen, Geschichte und Gegenwart“ (UP Kraków 2004) i „Die Städte der vielen Kulturen. Die Strassenkreuzungen der Ideen und Kulturen” (UP Kraków 2009)

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

Zagraniczna i zewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów., Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1994, ss. 276

Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e., Studium prosopograficzne. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, ss. 518

Królestwo Swebów – regnum in extremitate mundi., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, ss.396 + 12 stron map i ilustracji.

Gejzeryk i „czwarta wojna punicka”. Wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim 2016, s. 241

Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e., Wydanie II uzupełnione i poszerzone. Wydawnictwo NapoleonV, 2018, ss. 597.

Artykuły:

Die “Heiden am Rande der Welt – die Kirche und die Überreste des heidnischen Kultus im suewischen Galizien uns Lusitanien. W: Within the circle of ancient ideas and virtutes: studies in Honour of Professor Maria Dzielska, red. Kamilla Twardowska et. Al., Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagiellonica”, Kraków 2014, s. 399-410, O

Oddziaływania psychologiczne i dyscyplinujące w armiach późnego antyku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne nr. 141, z. 4, Kraków 2014, s. 841-852

Exercitus barbarorum: organizacja i działania wojsk ludów germańskich osiadłych w V i VI wieku w basenie Morza Śródziemnego. Vox Patrum T. 63, 2015, s. 287-305,

Wielka Wędrówka Ludów – migracje w v w. n.e. Mówią Wieki 2015 (nr. 12), s. 31-35

Elita rzymska, barbarzyńska, czy elity mieszane? : wpływowe warstwy w społeczeństwach barbarzyńskich państw „sukcesyjnych” wna terytorium zachodniorzymskim. W: Elity w świece starożytnym, red. Małgorzata Cieśluk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2015, s.363-383, pt 4.Wizygoci w rejonie Bałkanów w teorii i praktyce politycznej dworów późnego Cesarstwa Rzymskiego., Vox Patrum T. 66 (2016), s. 301 – 325.

Przez żołądek do władzy: spustoszenie, głód i nacisk ekonomiczny jako narzędzia przemocy w okresie kryzysu i destrukcji Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie., w: Przemoc w świecie starożytnym : źródła, struktura, interpretacje. red. Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 119 – 133.

Prodigia i czynności magiczne w wybranych kronikach i dziełach autorów późnorzymskie V i VI wieku. w: Paradoksologia w starożytności i średniowieczu. red. Miron Wolny, Małgorzata Chudzikowska – Włoszyn, Instytut Historii i Stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2017, s. 67 – 86.

Pozabitewne czynniki stawiające wojska i ludność okresu wędrówki ludów wobec doświadczeń ekstremalnych., w; Psychologia boju na przestrzeni dziejów: człowiek w doświadczeniu granicznym: studia. red. Michał Stachura.,Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2017, s. 29-43.

„Garnizony rozproszone?”: kilka uwag o terenach grupowania i mobilizacji armii wandalskiej na tle pozostałych germańskich śródziemnomorskich „królestw sukcesyjnych” w V i VI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne nr 145, z. 4 (2018), s. 721-735

Roma capta! – uwagi na temat relacji o zdobyciu Rzymu w 410 i 455 r. w dziełach wybranych autorów późno antycznych., Vox Patrum T. 70 (2018) s. 311-338.

Droga na szczyt i droga w otchłań – kilka uwag o karierze Flawiusza Stilichona., Vox Patrum T. 69, (2018) s. 681-705

Die römischen Barbaren? Roland Steinacher, Die Vandalen. Aufstieg und Fall eines Barbarenreiches, Klett-Cotta, Stuttgart 2016, ss. 542, ISBN 978-608-94851-6., Klio Vol. 44 nr 1. (2018), s. 173-184

Die Ausgeschlossenen” im römischen Gallien und Hispanien im 5. Jahrhundert – bagaudae, bacaudae., w; Spartacus: history and tradition. edited by Dariusz Słapek., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 125-134.

„Suevi et Gallaeci” Migration und Assimilation eines germanischen Volkes in fernen Gebieten des spätantiken Spaniens.,  w: Interacting Barbarians, Contacts, Exchange and Migration in the First Millenium AD., Neue Studien zur Sachsenforschung 9, red. Adam Cieliński, Bartosz Kontry, Braunschweigisches Landesmuseum, Uniwersytet Warszawski, Centrum fur Baltische und Skandynavische Archeologie, Braunschweig – Warszawa – Schleswig, 2019, s. 259-266.

Jeńcy i zakładnicy we wzajemnych odniesieniach rzymsko – barbarzyńskich w okresie Wielkiej Wedrówki Ludów. Kilka uwag o świadectwach źródeł. w: W Niewoli. Doświadczenie jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów. red. Marcin Jarząbek, Michał Stachura, Piotr Szlanta., Historia Iagellonica, Kraków 2019, s. 11 – 29.

 

Działalność popularyzatorska:

 • autorstwo podręczników i artykułów popularno – naukowych
 • wykłady dla młodzieży licealnej w kilku edycjach Akademii Siemaszki w Krakowie
 • wykłady dla maturzystów na temat warunków studiowania w okresie reformy systemu edukacji wyższej.

 

Promotorstwo doktorantów:

dr Adrian Szopa, dr Olga Błyskal, dr Marta Macura, dr Anna Szarek.