Przejdź do treści

prof. dr hab. Mariusz Wołos

prof. dr hab. Mariusz Wołos

Kierownik Katedry Historii Najnowszej, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Res Gestae

Katedra Historii Najnowszej

mariusz.wolos@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 88

pok: 330

publikacje:


Przebieg nauki i pracy zawodowej

Urodziłem się 16 sierpnia 1968 r. w Koszalinie. W rodzinnym mieście rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej nr 7. W 1977 r. wraz z rodziną przeprowadziłem się do Słupska, gdzie kontynuowałem naukę w Szkole Podstawowej nr 14, a następnie ukończyłem Szkołę Podstawową nr 15. W latach 1983-1987 uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku (klasa o profilu humanistycznym), w którym uzyskałem świadectwo dojrzałości.

W 1987 r. rozpocząłem studia historyczne (specjalność archiwalna) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończyłem w 1992 r. Pracę magisterską pt. „Bolesław Wieniawa-Długoszowski 1881-1942. Kariera i działalność wojskowa” napisałem na seminarium prof. dra hab. Mieczysława Wojciechowskiego.

W latach 1992-1993 r. pracowałem w Rejonowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy na stanowisku starszego referenta, a następnie doradcy zawodowego, zajmując się organizowaniem kursów kwalifikacyjnych dla bezrobotnych.

Od 1 listopada 1993 r. do 31 maja 2011 r. byłem zawodowo związany z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, początkowo jako asystent (od 1 listopada 1993 do 31 stycznia 1994 r.), a następnie jako uczestnik studiów doktoranckich (od 1 lutego 1994 r. do obrony pracy doktorskiej w dniu 30 czerwca 1997 r.). Począwszy od 1 października 1997 r. do 31 maja 2006 r. byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Od 1 czerwca 2006 r. do 31 maja 2011 r. pracowałem w tymże Instytucie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Od 1 stycznia 2006 r. podjąłem pracę (w wymiarze 0,5 etatu) na stanowisku docenta (póżniej profesora nadzwyczajnego) w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Zakładzie Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej (Pracownia Dziejów Polski i Stosunków Międzynarodowych 1939-1945) kierowanym przez prof. dra hab. Jerzego Wojciecha Borejszę, obecnie zaś przez prof. dra hab. Marka Kornata.

Z dniem 1 sierpnia 2007 r. objąłem stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Moskwie z jednoczesnym pełnieniem obowiązków stałego przedstawiciela PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych i Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. W związku z tym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (począwszy od 15 października 2007 r.) i w Instytucie Historii PAN w Warszawie (od 1 sierpnia 2007 r.) przeszedłem na urlop bezpłatny. Dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Moskwie byłem do zakończenia kadencji w dniu 31 lipca 2011 r.

W dniu 1 października 2011 r. rozpocząłem pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Najnowszej Historii Polski Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 1 października 2015 r. przeszedłem do Katedry Najnowszej Historii Powszechnej w tymże Instytucie, obejmując jej kierownictwo. Z dniem 1 maja 2016 r. zostałem zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Działalność naukowa

Głównym nurtem moich zainteresowań badawczych są dzieje stosunków międzynarodowych i polityka zagraniczna Francji, Związku Sowieckiego oraz Polski w pierwszej połowie XX wieku. Ponadto interesuję się historią Drugiej Rzeczypospolitej, dziejami polskiej irredenty przed i w czasie pierwszej wojny światowej, biografistyką, losami mniejszości narodowych w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Żydów oraz Gruzinów, a także historią historiografii w XIX i XX stuleciu, zwłaszcza zaś współczesną historiografią rosyjską i polską. Tematem mojej rozprawy doktorskiej była działalność dyplomatyczna długoletniego ambasadora Rzeczypospolitej we Francji Alfreda Chłapowskiego przedstawiona na szerszym tle stosunków polsko-francuskich oraz dziejów Europy w okresie międzywojennym. W 1995 r. otrzymałem grant Komitetu Badań Naukowych zatytułowany „Alfred Chłapowski – biografia dyplomaty”, który umożliwił mi przeprowadzenie kwerend w Archives du Ministère des Affaires étrangères w Paryżu (Quai d’Orsay), Bibliothèque nationale de France oraz Bibliotece Polskiej w Paryżu. Owocem tych badań, uzupełnionych o kwerendę w archiwach i bibliotekach polskich, była rozprawa doktorska pt. „Alfred Chłapowski – poseł i ambasador Polski we Francji w latach 1924-1936. Studium z dziejów stosunków polsko-francuskich” przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Mieczysława Wojciechowskiego i obroniona w dniu 30 czerwca 1997 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Jej recenzentami byli prof. dr hab. Waldemar Michowicz z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. Sławomir Kalembka z UMK. Dwa lata później praca ta w zmienionej wersji ukazała się drukiem pt. Alfred Chłapowski (1874-1940). Biografia ambasadora Polski we Francji (Toruń 1999, ss. 342 + 11 ilustracji). Dodruk książki wykonano w 2001 r.

W 2000 r. opublikowałem kolejną monografię zatytułowaną „Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa” (Toruń 2000, ss. 160 + 4 ilustracje). Jej podstawą była praca magisterska, jednakże uzupełniona o badania archiwalne we Francji i w Rosji. Dodruk książki wykonano w 2008 r.

W latach 1997-2003 prowadziłem badania do tematu rozprawy habilitacyjnej poświęconej stosunkom politycznym i dyplomatycznym pomiędzy Francją i ZSRR w okresie od 1924 do 1932 r. Dzięki uzyskaniu kolejnego grantu Komitetu Badań Naukowych pt. „Związek Radziecki w koncepcjach polityki zagranicznej Francji w latach 1924-1935” miałem możliwość przeprowadzenia rozległych kwerend zagranicznych. Wielokrotnie przebywałem na badaniach naukowych we Francji w następujących instytucjach: Archives du Ministère des Affaires étrangères w Paryżu (Quai d’Orsay), Centre des Archives diplomatiques de Nantes, Archives Nationales w Paryżu, Service historique de l’armée de Terre w Château de Vincennes, Fondation nationale de sciences politiques w Paryżu, Bibliothèque nationale de France w Paryżu oraz Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine w Nanterre. Sześciokrotnie w latach 1999-2002 prowadziłem badania w archiwach i bibliotekach Moskwy: Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, Centrum Przechowywania Historyczno-Dokumentalnych Kolekcji, Państwowa Rosyjska Biblioteka Historyczna. Trzykrotnie przebywałem w Moskwie na zaproszenie Rosyjskiej Akademii Nauk, rozwijając współpracę z historykami i humanistami rosyjskimi, zwłaszcza zaś ze specjalistami w zakresie badań nad dziejami dyplomacji i stosunków międzynarodowych (prof. Natalia Lebiediewa, prof. Oleg Ken i inni). Badania zakończyłem publikacją rozprawy habilitacyjnej pt. Francja-ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932 (Toruń 2004, ss. 674). Kolokwium habilitacyjne odbyło się 30 czerwca 2004 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Recenzentami byli prof. dr hab. Wojciech Materski z Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Śladkowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski z UMK. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2004 r. zatwierdziła wniosek Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK o nadanie mi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku.

W latach 2005-2007 prowadziłem badania w kilku archiwach dyplomatycznych w Polsce i za granicą w celu przygotowania tomu serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Rok 1931 (Warszawa 2008, ss. LI + 852) wydawanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie.

W 2011 r. wraz z prof. Julią Kantor z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. Hercena w Sankt Petersburgu oraz Państwowego Muzeum „Ermitaż”, znawcą dziejów Związku Sowieckiego i stosunków międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku, ogłosiłem drukiem książkę pt. Треугольник Москва-Варшава-Берлин. Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918-1939 гг. (Sankt Petersburg 2011, ss. 220). Jest to praca przygotowana dla czytelnika rosyjskiego, w której przedstawiłem w sposób zwarty zasadniczo całość polskiej polityki zagranicznej w okresie międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków Drugiej Rzeczypospolitej ze Związkiem Sowieckim i Niemcami.

W okresie pobytu na placówce w Rosji (2007-2011) prowadziłem kwerendę do książki na temat stosunku dyplomacji sowieckiej do Polski w okresie kryzysu politycznego lat 1925-1926. Badaniami objąłem następujące instytucje: Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznym (RGASPI), Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej (AVP RF), Państwowa Rosyjska Biblioteka Historyczna. Jej efektem jest monografia szczegółowa opublikowana w Wydawnictwie Literackim pt. O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926 (Kraków 2013, ss. 464). Udało mi się dotrzeć do nieznanych dokumentów, rzucających nowe światło na temat planów i stanowiska Związku Sowieckiego wobec Drugiej Rzeczypospolitej. Monografia ta stanowiła podstawę ubiegania się o tytuł profesora nauk humanistycznych. Recenzentami w przewodzie byli prof. dr hab. Andrzej Maciej Brzeziński z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Stanisław Ciesielski z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i prof. dr hab. Wojciech Materski z Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie.

Realizuję jeszcze kilka innych projektów badawczych, w tym dwa o wymiarze międzynarodowym. Pierwszy z nich jest przygotowywany przy współpracy z historykami rosyjskimi, austriackimi, niemieckimi, francuskimi, włoskimi, czeskimi, słowackimi, węgierskimi, bułgarskimi, chorwackimi, słoweńskimi, ukraińskimi, rumuńskimi, greckimi, serbskimi. Jest to wielotomowe wydawnictwo pt. „Народы Габсбургской монархии в 1914-1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств” (pod red. M. Wołosa i G. Szkundina), w którym zostaną opublikowane w języku rosyjskim rozprawy ponad 100 autorów z 18 krajów. Pierwszy tom ukazał się w 2012 r. w Moskwie pt. Народы Габсбургской монархии в 1914-1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств (t. I, Moskwa 2012, ss. 454). Projekt ten został zainicjowany w okresie sprawowania przeze mnie funkcji dyrektora Stacji Naukowej PAN w Moskwie i stałego przedstawiciela PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest on realizowany przy współpracy następujących instytucji: Polska Akademia Nauk – Stacja w Moskwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Rosyjska Asocjacja Historyków Pierwszej Wojny Światowej, Centrum Kulturalne, Naukowe i Informacyjne Republiki Węgier w Moskwie oraz Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. Planujemy ogłosić drukiem łącznie cztery tomy, a całość wydawnictwa jest przygotowywana na jubileusz stulecia wybuchu pierwszej wojny światowej. Wraz z doc. drem Grigorijem Dawidowiczem Szkundinem – wiceprezesem Rosyjskiej Asocjacji Historyków Pierwszej Wojny Światowej – jestem kierownikiem tego projektu oraz redaktorem odpowiedzialnym wszystkich czterech tomów. W chwili obecnej kończymy przygotowanie redakcji drugiego tomu.

W 2012 r. rozpocząłem realizację polsko-rosyjskiego projektu wydania czterech tomów dokumentów dyplomatycznych, politycznych, wojskowych itd. do stosunków polsko-sowieckich w latach 1918-1945. To zadanie badawcze jest realizowane pod auspicjami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie ze strony polskiej i Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych-Uniwersytetu (MGIMO-Uniwersytet) ze strony rosyjskiej. Jestem polskim kierownikiem tego projektu. Moim rosyjskim partnerem jest wybitny znawca historii stosunków międzynarodowych  prof. Michaił Narinski z MGIMO-Uniwersytetu. W realizacji projektu – poza kierownikami – uczestniczą następujący badacze: dr Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), dr hab. Jan Jacek Bruski (UJ),  dr Piotr Głuszkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Marek Kornat (IH PAN), prof. Giennadij Matwiejew (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa), prof. Natalia Lebiediewa (Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie), dr Marija Pawłowa (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa). W dniu 1 kwietnia 2014 roku otrzymałem grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (afiliowany do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie) w wysokości 600 000 złotych na realizację tego właśnie projektu pt. „Seria wydawnicza pt. „Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1991 (część 1918-1945)” jako koordynator polsko-rosyjskiego zespołu badawczego. Termin zakończenia realizacji grantu przypada na rok 2019.

Napisałem też monografię pt. „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892-1974) (Bełchatów-Kraków-Warszawa 2015, ss. 303 + 7 ilustracji), która ukazała się drukiem w listopadzie 2015 r. w ramach serii wydawniczej „Biblioteki Niepodległości” (jako tom XVII). W celu zrealizowania tego projektu prowadziłem badania w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Francji, Czechach i na Ukrainie.

W połowie 2016 roku ogłosiłem drukiem monografię pt. Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Piątek „Herwin” (1886-1915) (Warszawa 2016, ss. 340 +22 ilustracje), która jest biografią szczegółową pracownika Muzeum Narodowego w Krakowie, aktywnego działacza krakowskiego „Strzelca” oraz legionisty poległego podczas bitwy pod Konarami (w rejonie Kozinka) jako dowódca V batalionu I Brygady Legionów Polskich. Jest to biografia pretekstowa i kontekstowa, która posłużyła mi do ukazania dziejów „Strzelca”, Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz 1 Pułku, a następnie I Brygady dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny na szerokim tle wydarzeń dotyczących dziejów polskiej irredenty. Do przygotowania książki przeprowadziłem kwerendę w kilku krajach: Rosji (Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), Stanach Zjednoczonych (Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku), Austrii (Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu) oraz w wielu archiwach i bibliotekach polskich.

W chwili obecnej przygotowuję wraz z prof. Markiem Kornatem z Instytutu Historii PAN w Warszawie większą monografię zwartą poświęconą życiu i działalności długoletniego ministra spraw zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej Józefa Becka (1894-1944). W związku z tym prowadziłem badania archiwalne w Polsce, Francji, Stanach Zjednoczonych, Austrii i Rosji. W lipcu 2006 r. do przeprowadziłem również kwerendę uzupełniającą do tego tematu w Wielkiej Brytanii (Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie).

Jestem członkiem Komitetów Redakcyjnych następujących czasopism: „Zapiski Historyczne” (lista B MNiSW), „Archiwum Emigracji” (lista B MNiSW), „Historia i Polityka” (lista B MNiSW), „История и современность” (Moskwa), „Исторический журнал. Научные исследования” (Moskwa) i „Международный журнал исследований культуры” (Moskwa). Od 2011 r. jestem też członkiem Rady Naukowej interdyscyplinarnego półrocznika „Nowa Polityka Wschodnia” wydawanego w Toruniu. W 2015 roku zostałem redaktorem naczelnym „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” wydawanego przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W tym samym roku wszedłem do Rady Programowej czasopisma „Niepodległość”, zaś w 2016 roku do Rady Naukowej kwartalnika „Przegląd Historyczno-Wojskowy” i wydawanego przez Instytut Pamięci Narodowej czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość”.

W 2007 r. jako przedstawiciel środowiska toruńskiego zostałem wybrany członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na kadencję 2007-2011. W 2015 r. zostałem wybrany do tego samego gremium na kadencję 2015-2018 jako przedstawiciel środowiska krakowskiego, pełniąc funkcję sekretarza naukowego Prezydium.

Do tej pory opublikowałem ponad 200 prac naukowych, w tym 7 monografii autorskich (jedną w Rosji) i 15 książek jako redaktor lub współredaktor (z czego 6 w Rosji i jedną w Austrii). Posiadam publikacje w języku polskim, rosyjskim, francuskim, angielskim, niemieckim, włoskim i albańskim.

27 marca 2014 roku uzyskałem tytuł profesora nauk humanistycznych. 11 kwietnia tego roku odebrałem w Warszawie nominację profesorską z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego.

Działalność dydaktyczna

W lutym 2004 r. przebywałem w ramach programu SOCRATES/ERASMUS na Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3 z wykładami poświęconymi najnowszej historii Polski.

W styczniu 2006 r. brałem udział, w charakterze przewodniczącego Komisji, współpromotora (cotuteur) oraz recenzenta w obronach prac magisterskich (mémoires) studentów Les Ecoles Militaires Saint-Cyr – Coëtquidan. Ze szkołami tymi, a zwłaszcza szeroko rozbudowaną w zakresie nauk humanistycznych Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche, utrzymuję bliskie kontakty naukowe i dydaktyczne, przyjmując w Toruniu, Moskwie, Warszawie i Krakowie na staże francuskich studentów specjalizujących się w historii XX wieku.

W latach 2006-2008 prowadziłem wykłady z historii dyplomacji dla aplikantów dyplomatyczno-konsularnych (młodych pracowników MSZ) w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie.

Na Wydziale Nauk Historycznych UMK prowadziłem przez wiele lat zajęcia z historii Polski i powszechnej 1918-1945 (wykłady i konwersatoria), historii międzynarodowych stosunków politycznych 1815-1945 (wykłady i konwersatoria), historii i kultury krajów romańskich, ponadto proseminaria i seminaria magisterskie na kierunkach historia i stosunki międzynarodowe. Prowadziłem także w języku francuskim i rosyjskim wykłady dla studentów zagranicznych przebywających w Polsce w ramach programu SOCRATES/ERASMUS.

W roku akademickim 2009/2010 i ponownie 2010/2011 prowadziłem wykład kursowy (w wymiarze 30 godz., zakończony egzaminem) z historii Polski w XX wieku dla studentów Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU) w Moskwie.

Od 1 października 2011 r. pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Najnowszej Historii Polski Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a od 1 października 2015 r. w Katedrze Najnowszej Historii Powszechnej tegoż Instytutu. Prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne: seminarium doktoranckie, seminarium magisterskie, wykłady z historii Polski XX wieku, wykład z dziejów integracji europejskiej, wykład z metodologii historii XIX i XX wieku (dla doktorantów), wykład z nauk pomocniczych historii, wykład ze źródłoznawstwa XIX i XX wieku (dla archiwistów), wykład o dokumencie dyplomatycznym (na kierunku infobrokerstwo) i ćwiczenia z archiwów polskich za granicą (dla archiwistów). Od 2011 r. prowadzę w języku rosyjskim zajęcia z historii państw rosyjskiego obszaru językowego dla studentów rusycystyki.

Do chwili obecnej wypromowałem ośmiu doktorów, z czego pięciu w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Alicja Bieńkowska, Robert Zadura, Anna Prokopiak-Lewandowska, Marcin Przegiętka, Anna Araucz) oraz trzech w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Krzysztof Kloc, Anna Jankowska-Nagórka, Karolina Trzeskowska) oraz 77 magistrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunkach: historia i stosunki międzynarodowe (w UMK i Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Opiekuję się dziesięcioma doktorantami, w zdecydowanej większości słuchaczami Studium Doktoranckiego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (mgr Anna Hejczyk, mgr Jarosław Jakubowski, mgr Liliana Kaczor, mgr Artur Kasprzyk, mgr Marcin Krzek-Lubowiecki, mgr Kamila Łabno, mgr Piotr Podhorodecki, mgr Maciej Stanek, mgr Przemysław Sołga, mgr Krzysztof Śmigielski). Wszyscy mają otwarte przewody. W lutym 2019 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego, wskazując mnie jako promotora, mgr Sławomir Mróz, pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, przygotowujący dysertację z wolnej stopy.

Do chwili obecnej byłem recenzentem w czterech postępowaniach o nadanie tytułu profesorskiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), w ośmiu przewodach habilitacyjnych (2 w Instytucie Historii PAN w Warszawie, 2 w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie, w Uniwersytecie Łódzkim, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach). Opiniowałem dwadzieścia jeden rozpraw doktorskich (8 na UMK, 3 w Instytucie Historii PAN w Warszawie, 4 w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, po jednej w Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Université de Lorraine w Nancy we Francji), a także przygotowałem recenzje wydawnicze kilkudziesięciu zbiorów studiów, zbiorów dokumentów, rozpraw habilitacyjnych i książek na tytuł profesora.

Działalność organizacyjna i doświadczenia na stanowiskach kierowniczych

W latach 1998-1999 pełniłem funkcję kierownika Podyplomowego Studium Historii i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Nauk Historycznych UMK, a następnie w latach 2000-2003 kierowałem Podyplomowym Studium Edukacji Historycznej i Obywatelskiej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum (po zmianie nazwy Podyplomowe Studium Edukacji Historycznej i Obywatelskiej dla Nauczycieli) na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

We wrześniu 2002 r. zostałem wybrany przedstawicielem młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Jestem również członkiem Wydziału I (Nauk Historycznych) Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Association internationale d’histoire contemporaine de l’Europe z siedzibą w Strasburgu i Genewie.

Od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2005 r. byłem zastępcą dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

W dniu 13 czerwca 2005 r. na posiedzeniu Rady Wydziału zostałem wybrany prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych UMK na kadencję 1 września 2005 – 31 sierpnia 2008. Z powodu wyjazdu na placówkę w Moskwie funkcję tę pełniłem do 30 czerwca 2007 r.

Od 1 sierpnia 2007 do 31 lipca 2011 r. byłem dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Moskwie oraz stałym Przedstawicielem PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych i Rosyjskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Pełniąc to stanowisko, organizowałem lub współorganizowałem rocznie około 20 konferencji, sesji, seminariów, prelekcji na terenie całej Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza zaś w następujących ośrodkach: Moskwa, Sankt Petersburg, Jekaterynburg, Omsk, Irkuck, Kazań, Tambów, Smoleńsk, Twer, Rostów nad Donem, Kaliningrad i innych.

W latach 2011-2012 byłem członkiem Biura Organizacyjnego II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 12-15 września 2012 r.), zaś w latach 2015-2017 Rady Programowej i Komitetu Programowego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 11-14 października 2017 r.), a także Kapituły Nagrody Pro historia Polonorum wręczanej zagranicznym badaczom podczas kolejnych kongresów. Podczas III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski byłem organizatorem i współmoderatorem (wraz z prof. Włodzimierzem Suleją z Uniwersytetu Wrocławskiego) panelu pt. Polski rok 1918/Poland 1918 (13 października 2017 r.), który wpisał się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Od 1 lutego 2012 do 30 czerwca 2015 r. byłem pełnomocnikiem dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ds. nauki.

W październiku 2003 r. wybrano mnie prezesem Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Funkcję tę pełniłem do zakończenia kadencji, a zatem do 26 listopada 2006 r. W grudniu 2012 r., w czerwcu 2015 r. i kwietniu 2018 r. byłem wybierany na członka Zarządu Krakowskiego Oddziału PTH.

We wrześniu 2012 r. na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Historycznego w Gnieźnie zostałem wybrany członkiem Sądu Koleżeńskiego II instancji. Wybór ten powtórzono podczas Walnego Zgromadzenia w Łodzi we wrześniu 2015 r. Z kolei we wrześniu 2018 r. podczas Walnego Zgromadzenia w Białymstoku zostałem wybrany w skład Sądu Koleżeńskiego I instancji.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zostałem przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powołany na stanowisko kierownika Zakładu Mniejszości Narodowych i Przymusowych Migracji w Instytucie Historii i Archiwistyki.

Od 28 stycznia 2013 r. zostałem powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko przewodniczącego Polsko-Rosyjskiej Komisji do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych do historii, geografii i literatury.

W dniu 13 sierpnia 2013 r. Minister Spraw Zagranicznych powołał mnie do Rady Naukowej ds. Historycznych działającej przy szefie resortu spraw zagranicznych, której zadaniem jest wspieranie prac MSZ związanych z szeroko rozumianą „polityką historyczną”, jak również wyznaczanie celów i wypracowywanie strategii działań Ministerstwa dotyczących problematyki historycznej. Rada w swoim dotychczasowym składzie przesłała działać w sierpniu 2016 roku.

W dniu 15 czerwca 2015 r. Minister Spraw Zagranicznych powołał mnie w skład Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. W tym samym miesiącu zostałem wybrany członkiem Towarzystwa tegoż Instytutu. Od wielu lat jestem także członkiem Wydziału I Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W kadencji 2015-2018 pełnię funkcję sekretarza naukowego Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Od 1 października 2015 r. kieruję Katedrą Najnowszej Historii Powszechnej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

27 kwietnia 2016 r. zostałem wybrany prorektorem ds. naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 2016-2020.

W dniu 9 marca 2017 r. z rąk Ministra Spraw Zagranicznych uzyskałem nominację na członka Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych.

W 2017 r. zostałem powołany na członka Conseil Scientifique de l’Institut Catholique de Rennes we Francji.

W dniu 22 stycznia 2018 roku otworzyłem wraz z prezydentem Rzeczypospolitej Andrzejem Dudą wystawę stałą pt. „Niepodległa. Ojcowie niepodległości” w Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechocinku. Byłem kuratorem tej wystawy i autorem wszystkich opisów dotyczących dróg do niepodległości oraz jej utrzymania w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej.

W kwietniu 2019 r. zostałem wybrany w głosowaniu tajnym przez profesorów i doktorów habilitowanych z całej Polski członkiem Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji (1 czerwca 2019 – 31 grudnia 2023 r.).

Ważna głównie ze względu na osoby zaangażowane w wątek.
Kliknij, aby poinformować usługę Gmail, że ten wątek jest mało ważny.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

W 1998 r. zostałem stypendystą krajowym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W 2000 r. uzyskałem wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UMK za publikację rozprawy doktorskiej.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006 otrzymałem z rąk Jego Magnificencji Rektora UMK prof. Andrzeja Jamiołkowskiego nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną pt. Francja-ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932 (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004, ss. 674).

W 2012 r. otrzymałem nagrodę Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za książkę pt. Треугольник МоскваВаршаваБерлин. Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918-1939 гг. napisaną wspólnie z prof. Julią Kantor z Petersburga (Санкт-Петербург: Европейский Дом, 2011, ss. 220).

W 2012 r. przyznano mi Medal Komisji Edukacji Narodowej (wręczony 13 grudnia).

W 2013 r. za monografię pt. O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013, ss. 462) „Magazyn Literacki Książki” przyznał mi Nagrodę za Książkę Miesiąca Maja. W dniu 28 listopada 2013 r. za tę samą pozycję otrzymałem Nagrodę Klio II stopnia w kategorii monografii naukowej przyznawaną przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.

W 2014 r. otrzymałem nagrodę indywidualną II stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za uzyskanie tytułu profesora nauk humanistycznych (decyzja z dnia 14 listopada).

W 2016 r. otrzymałem nagrodę indywidualną II stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za monografię „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892-1974) (Bełchatów-Kraków-Warszawa, 2015, ss. 303).

W dniu 12 października 2018 r. podczas uroczystej gali w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku otrzymałem od Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce „Wacław Jędrzejewicz History Award” „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii, a szczególnie badania dotyczące okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce”.

Wykaz publikacji

 

Przed doktoratem

1992

 1. Żydzi w Gdyni (1926-1939), [w:] Emancypacja – asymilacja – antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku, zbiór studiów pod red. Zenona Huberta Nowaka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (ISBN 83-85263-31-4), 1992, s. 145-153.

1993

 1. Bolesław Wieniawa-Długoszowski – dowódca kawaleryjski, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1993, nr 1, s. 21-34.

1994

 1. Adiutant Komendanta i attaché wojskowy. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w latach 1918-1926, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1994, nr 1-2, s. 72-87.
 2. [rec.] Kolejna biografia Wieniawy, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1994, nr 3, s. 261-264.

1995

 1. Okoliczności usunięcia Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego z Legionów Polskich w 1917 roku – przyczynek do biografii, [w:] Pomorze – Polska – Europa. Studia i materiały z dziejów XIX i XX wieku, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ISBN 83-231-0610-X), 1995, s. 233-241.
 2. Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920-1939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939), zbiór studiów pod red. Jana Szilinga, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ISBN 83-231-0600-2), 1995, s. 213-231.
 3. [rec.] Szkice z dziejów miasta, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 1995, s. 445 + 63 ilustracje, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 1995, t. 9, s. 319-322.
 4. [rec.] Inowrocławski Słownik Biograficzny, zeszyt drugi, pod red. E. Mikołajczaka, Inowrocław 1994, s. 136, „Ziemia Kujawska”, 1995, t. 11, s. 154-156.
 5. [polemika] Panu Witoldowi Dworzyńskiemu w odpowiedzi, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1995, nr 3-4, s. 207-209.
 6. [kronika naukowa] Toruńska sesja o stosunkach narodowościowych i wyznaniowych na Pomorzu Gdańskim w XIX i XX wieku, „Zapiski Historyczne”, 1995, t. LX, z. 1, s. 154-156.
 7. [kronika naukowa] Konferencja toruńska o społeczeństwie polskim na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej, „Zapiski Historyczne”, 1995, t. LX, z. 4, s. 178-180.

1996

 1. Akcja charytatywna ziemian wielkopolskich na rzecz żołnierzy walczących na frontach I wojny światowej. (Na przykładzie postawy i działalności Alfreda Chłapowskiego), [w:] Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej (1914-1918), zbiór studiów pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ISBN 83-231-0697-5), 1996, s. 211-224.
 2. [rec.] Michał Grzybowski, Andrzej Mietz, Jan Pakulski, Marian Pawlak, Osiek Rypiński. Dzieje parafii i gminy, Osiek Rypiński – Toruń 1994, s. 188 + 46 ilustracji, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 1996, t. 10, s. 459-463.
 3. [kronika naukowa] Toruńska międzynarodowa konferencja na temat rozwoju historycznego i cech kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, „Zapiski Historyczne”, 1996, t. LXI, z. 4, s. 159-161.

1997

 1. [rec.] Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 1918-1939, pod red. Piotra Łossowskiego, Warszawa 1995, ss. 719 + 111 ilustracji, „Zapiski Historyczne”, 1997, t. LXII, z. 1, s. 164-168.

Po doktoracie

1997

 1. Między Morzem Czarnym a Bałtykiem. Konflikt dyplomatyczny wokół sprawy oddania władzom radzieckim floty generała Piotra Wrangla (1920-1935), „Zapiski Historyczne”, 1997, t. LXII, z. 4, s. 93-112.
 2. 17) [kronika naukowa] Toruńska konferencja międzynarodowa na temat traktatu ryskiego 1921 roku, „Zapiski Historyczne”, 1997, t. LXII, z . 4, s. 183-186.

 

1998

 1. Francja a traktat ryski, [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach, studia pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ISBN 83-231-0974-5), 1998, s. 261-273.
 2. Żydzi na Litwie w latach 1918-1940, [w:] Studia i szkice z dziejów Żydów w regionie Bałtyku, pod red. Zenona Huberta Nowaka przy współpracy Zbigniewa Karpusa, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ISBN 83-231-0977-X), 1998, s. 153-165 (wraz z Jonasem Vaičenonisem).
 3. [materiał źródłowy] Stanowisko Francji wobec wojny polsko-bolszewickiej (23 VII – 15 VIII 1920), „Czasy Nowożytne. Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku”, 1998, t. V, s. 133-154.
 4. Główne kierunki rozwoju czasopiśmiennictwa historycznego na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX i XX wieku, „Zapiski Historyczne”, 1998, t. LXIII, z. 2, s. 85-117.
 5. Paryski oddział Związku Strzeleckiego, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 1998, t. XXXIX, s. 145-153.
 6. [rec.] Recherches sur la France et le problème des Nationalités pendant la Première Guerre mondiale (Pologne, Ukraine, Lithuanie), sous la direction de Georges-Henri Soutou, Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1995, ss. 230, „Kwartalnik Historyczny”, 1998, t. CV, z. 1, s. 146-150.
 7. [rec.] Sojusz polsko-francuski w nowym ujęciu [recenzja pracy Henryka Bułhaka, Polska-Francja. Z dziejów sojuszu 1922-1939, cz. I (1922-1932), Warszawa 1995, ss. 321], „Czasy Nowożytne. Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku”, 1998, t. IV, s. 219-223.
 8. [rec.] Tomasz Łaszkiewicz, Żydzi w Inowrocławiu w okresie międzywojennym (1919-1939), Inowrocław 1997, ss. 110, „Ziemia Kujawska”, 1998, t. 13,  211-215.
 9. [kronika naukowa] Konferencja naukowa „Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1939”, „Kwartalnik Historyczny”, t. CV, z. 3 z 1998, s. 145-147.

1999

 1. Alfred Chłapowski (1874-1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (ISBN 83-7174-255-X), 1999, ss. 342 + 11 ilustracji.
 2. [rec.] Piotr Łossowski, Stosunki polsko-litewskie 1921-1939, Warszawa 1997, ss. 391 + 55 il., „Zapiski Historyczne”, 1999, t. LXIV, z. 2, s. 163-165.
 3. [rec.] Karol Poznański w zarysie [recenzja pracy Adama Sudoła, Karol Poznański. Ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej. Zarys ważniejszych dokonań, Bydgoszcz-Toruń 1998, ss. 386 + 75 ilustracji], „Archiwum Emigracji”, 1999, z. 2, s. 277-282.
 4. [rec.] Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz 1997, ss. 432, „Zapiski Historyczne”, 1999, t. LXIV, z. 3-4, s. 195-198.
 5. [kronika naukowa] Toruńska konferencja na temat mniejszości narodowych i wyznaniowych w Wojsku Polskim w latach 1918-1939, „Zapiski Historyczne”, 1999, t. LXIV, z. 1, s. 229-231.

2000

 1. Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (ISBN 83-7174-785-3), 2000, ss. 160 + 4 ilustracje.
 2. Postawa państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec francuskiej koncepcji paktu wschodniego w latach 1934-1935, [w:] Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1945, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ISBN 83-231-1118-9), 2000, s. 175-194.
 3. [materiał źródłowy] Listy Alfreda Chłapowskiego do Pawła Kucharskiego z lat 1937-1939, „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu”, t. V, Paryż 2000, s. 235-259.
 4. Józef Piłsudski w latach 1867-1918, [w:] Powrót Marszałka, Toruń: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (ISBN 83-914647-0-9), 2000, s. 24-31.
 5. [biogram:] Donimirski (Brochwicz-Donimirski) Jan Piotr, Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. II, Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (ISSN 1505-9316), 2000, s. 72-75.
 6. [biogram:] Kiersnowski Aleksander, Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. II, Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000 (ISSN 1505-9316), s. 132-134.
 7. [rec.] Mieczysław Bielski, Generał brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881-1960), wyd. II, Toruń 1998, ss. 228, „Athenaeum. Polska w Świecie”, 2000, nr 4, s. 301-302.

2001

 1. Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933, „ Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”, 2001, nr 1, s. 75-109.
 2. Nowe monografie miast Pomorza Gdańskiego, „Zapiski Historyczne”, 2001, t. LXVI, nr 2-3, s. 113-129.
 3. Polska widziana z Paryża w grudniu 1920 roku, [w:] W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin, Toruń-Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (ISBN 83-231-1357-2), 2001, s. 827-835.
 4. [rec.] Historia Gdańska, t. IV: cz. 1: 1815-1920, cz. 2: 1920-1945, pod red. Edmunda Cieślaka, Wydawnictwo Lex, Sopot 1998, cz. I, ss. 544; cz. II, ss. 543; t. V: Bibliografia Gdańska, pod red. Edmunda Cieślaka, oprac. J. Kucharski, P. Szafran, Wydawnictwo Lex, Sopot 1997, ss. 1039, „Zapiski Historyczne”, 2001, t. LXVI, nr 1, s. 126-132.
 5. [rec.] Dzieje sojuszu polsko-francuskiego w latach 1933-1936 [recenzja pracy Henryka Bułhaka, Polska-Francja z dziejów sojuszu 1933-1936, Warszawa 2000, ss. 178], „Czasy Nowożytne. Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku”, 2001, t. XI (XII), s. 127-133.
 6. [rec.] Mieczysław Wojciechowski, Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym dwudziestoleciu (1914-1939). Zbiór studiów, Toruń 2000, ss. 573 + 15 ilustracji, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 2001, t. 16, s. 240-243.

2002

 1. The Jews in Pomerania between the First and the Second World War (1920-1939), [w:] Neighborhood dilemmas. The Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula river in the 19th and 20 th century. A collection of studies, editor-in-chief Jan Sziling and Mieczysław Wojciechowski, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ISBN 83-231-1459-5), 2002, s. 57-84.
 2. [materiał źródłowy] Dossier Józefa Becka. Jeszcze raz o przyczynach antagonizmu: pułkownik Beck-Francja, „Czasy Nowożytne. Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku”, 2002, t. XIII, s. 211-246.
 3. Polityka Francji wobec Europy Środkowo-Wschodniej w okresie rządów Edouarda Herriota (1924-1925), [w:] Przełomy w historii. Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu 15-18 IX 1999, t. III, cz. 2, pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Krzysztofa Ruchniewicza i Jakuba Tyszkiewicza, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (ISBN 83-7322-173-5), 2002, s. 65-71.
 4. [rec.] „Na kresach świata” [Osmo Jussila, Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809-1999, Kraków 2001, ss. 432], „Nowe Książki”, 2002, nr 3, s. 62.
 5. [kronika naukowa] Toruńska konferencja na temat miejsca Polski w podzielonym świecie po II wojnie światowej (do 1989 roku), „Zapiski Historyczne”, 2002, t. LXVII, nr 1, s. 220-222.

2003

50.  Związek Strzelecki w Paryżu przed pierwszą wojną światową, [w:] Drogi do niepodległości. Ziemie polskie  w dobie odbudowy państwa polskiego, studia pod redakcją Zbigniewa Karpusa i Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ISBN 83-231-1499-4), 2003, s. 33-48.

2004

 1. Francja-ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004 (ISBN 83-7322-843-8), ss. 674.

Po habilitacji

2005

 1. La flotte Wrangel: un obstacle au rapprochement franco-soviétique, [w:] Sécurité et coopération militaire en Europe, 1919-1955, ouvrage coordonné par Anne-Claire de Gayffier-Bonneville, Paris-Budapest-Torino: L’Harmattan, 2004 (ISBN 2-7475-7436-9), s. 175-189 [druk w 2005].
 2. Służba Józefa Becka w Legionach Polskich w latach 1914-1917, [w:] Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, pod red. Małgorzaty Willaume, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005 (ISBN 83-227-2378-4), s. 313-327.
 3. Ministrowie spraw wojskowych: JAN WROCZYŃSKI 16 I – 27 II 1919 oraz JÓZEF LEŚNIEWSKI 27 II 1919 – 9 VIII 1920, [w:] Ministrowie spraw wojskowych 1918-1944. Z badań nad polityką wojskową Polski, pod red. Marka Jabłonowskiego, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2005 (ISBN 83-89709-36-8), s. 17-51.
 4. Quai d’Orsay wobec polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku, [w:] Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z dnia 26 stycznia 1934 r. z perspektywy Polski i Europy w siedemdziesiątą rocznicę podpisania, studia pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń: Centrum Edukacji Europejskiej, 2005 (ISBN 83-89704-29-3), s. 80-93.
 5. [rec.] Zarys dziejów I Armii Konnej (1919-1923) [Aleksander Smoliński, Zarys dziejów I Armii Konnej (1919-1923), Grajewo 2003, ss. 160 + 30 ilustracji], „Zeszyty Historyczne”, 2005, nr 151, s. 181-188.

2006

 1. Les représentants de la noblesse dans la diplomatie polonaise dans les années 1918-1939, [w:] Noblesse française et noblesse polonaise. Mémoire, identité, culture XVIe – XXe siècles, sous la direction de Jarosław Dumanowski et Michel Figeac, Pessac: Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2006 (ISBN 2-85892-329-9), s. 553-563.
 2. [red. i wstęp] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, zbiór studiów pod redakcją Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa i Mariusz Wołosa, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005 (ISBN 83-231-1952-X), ss. 1258 [druk w 2006].
 3. Józef Beck jako uczeń Cesarsko-Królewskiej I Szkoły Realnej w Krakowie w latach 1908-1912 (Przyczynek do biografii), [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, zbiór studiów pod redakcją Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa i Mariusz Wołosa, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005 (ISBN 83-231-1952-X), s. 1193-1202 [druk w 2006].
 4. [nekrolog] Waldemar Michowicz (1929-2005), „Zapiski Historyczne”, 2005, t. LXX, nr 4, s. 185-188 [druk w 2006].
 5. Proces Samuela Schwartzbarda w październiku 1927 r. (w świetle prasy francuskiej), „Dzieje Najnowsze”, 2006, r. XXXVIII, nr 4, s. 71-80.

2007

 1. La Poméranie polonaise, la Grande Pologne et la Haute-Silésie comme zones d’influence allemandes dans l’entre-deux-guerres?, [w:] Sécurité européenne: Frontières, glacis et zones d’influence. De l’Europe des alliances à l’Europe des blocs (fin XIXe siècle-milieu XXe siècle), sous la direction de Frédéric Dessberg et Frédéric Thébault, Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007 (ISBN 978-2-7535-0359-5), s. 201-209.
 2. Józef Piłsudski w opiniach Francuzów, [w:] Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1935). W 70 rocznicę śmierci, studia pod red. Mieczysława Wojciechowskiego i Zbigniewa Karpusa, Włocławek-Toruń: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2007 (ISBN 978-83-60150-31-3), s. 11-22.
 3. Polityka władz komunistycznych wobec emigrantów gruzińskich na przykładzie sprawy mjra Józefa Zautaszwiliego, [w:] Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, zbiór studiów pod red. Tomasza Chincińskiego i Zbigniewa Karpusa, Bydgoszcz-Toruń: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Muzeum Wolności i „Solidarności” w Bydgoszczy, 2007 (ISBN 83-918607-5-2), s. 223-252 (artykuł napisany wspólnie ze Zbigniewem Karpusem).
 4. Elity sowieckie lat trzydziestych XX w. w opinii dyplomacji francuskiej, [w:] Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, zbiór studiów pod red. Lecha Zielińskiego i Marka Chamota, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2007 (ISBN 978-83-922276-5-6), s. 339-349.
 5. Francusko-sowieckie i polsko-sowieckie negocjacje w sprawie zawarcia paktów o nieagresji w latach 1925-1927, „Zeszyty Historyczne”, 2007, nr 161, s. 57-96 (wspólnie z Frédéric’iem Dessbergiem).
 6. [red. i wstęp] Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, t. I, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa, Poznań: Wydawnictwo „Rys”, 2007 (ISBN 978-83-60517-12-3), ss. 148.

2008

 1. [red., wybór i oprac.] Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1931, pod redakcją Mariusza Wołosa, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008 (ISBN 978-83-89607-38-6), ss. LI + 852.
 2. [red. i wstęp] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, pod redakcją Patryka Tomaszewskiego i Mariusza Wołosa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008 (ISBN 978-83-7441-889-8), ss. 366.
 3. [red. i wstęp] Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku, zbiór studiów pod red. Mariusz Wołosa i Krzysztofa Kani, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008 (ISBN 978-83-7611-141-4), ss. 429.
 4. Dekompozycja obozu rządowego oraz elita sanacyjna po śmierci Józefa Piłsudskiego w oczach dyplomatów sowieckich, [w:] Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku, zbiór studiów pod red. Mariusz Wołosa i Krzysztofa Kani, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008 (ISBN 978-83-7611-141-4), s. 51-61.
 5. Научное сотрудничество Польши и России: история, современность, планы на будущее, „История и Современность” (Москва), nr 2/2008, сентябрь 2008, s. 154-167 (wersja elektroniczna: http://www.socionauki.ru/journal/articles/129432/ ).
 6. Sortir de la guerre à Lvov. Le conflit polono-ukrainien sur les ruines de l’Autriche-Hongrie, „Revue historique des Armées” (Paris), nr 251, 2/2008, s. 72-77 (wersja elektroniczna : http://rha.revues.org/index323.html ).
 7. Le mois de novembre 1918, „Les Echos de Pologne” (Warszawa), nr 91, novembre 2008, s. 25-26.
 8. Problem jeńców rumuńskich na Pomorzu Gdańskim w okresie pierwszej wojny światowej (zarys problematyki i postulaty badawcze), [w:] Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 3: Warunki życia jeńców i internowanych, pod red. Zbigniewa Karpusa, Waldemara Rezmera, Ihora Sribniaka i Emiliana Wiszki, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007 [druk w 2008] (ISBN 978-83-231-2070-4), s. 49-55.
 9. Rumuńskie ślady na Pomorzu Gdańskim. Żołnierze rumuńscy w niemieckich obozach jenieckich, zlokalizowanych na Pomorzu Gdańskim w okresie październik 1916-listopad 1918 roku, [w:] We współpracy narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich, Suceava 2008 (ISBN 978-973-0-05817-8), s. 104-112 (artykuł napisany wspólnie ze Zbigniewem Karpusem).

2009

 1. [red. i wstęp, s. 3-4] Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды, ответственные редакторы: Мариуш Волос и Александр Орехов, Москва: Учреждение Российской академии наук Институт славяноведения РАН, Постоянный представитель Польской академии наук при РАН в Москве, 2009 (ISBN 978-5-7576-0220-2), ss. 336.
 2. Польская военная организация в России и на Украине в 1917-1918 годах, [w:] Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды, ответственные редакторы: Мариуш Волос и Александр Орехов, Москва: Учреждение Российской академии наук Институт славяноведения РАН, Постоянный представитель Польской академии наук при РАН в Москве, 2009 (ISBN 978-5-7576-0220-2), s. 195-216.
 3. [red. i wstęp, s. 11-14] Мюнхенское соглашение 1938 года: история и современность. Материалы международной научной конференции, Москва, 15-16 октября 2008 г., редакторы: Наталья С. Лебедева, Мариуш Волос, составитель: Юрий М. Коршунов, Москва: Российская академия наук Институт всеобщей истории, Постоянный представитель Польской академии наук при РАН, 2009 (ISBN 978-5-94067-289-0), ss. 430.
 4. На пути к Мюнхену? Польская внешняя политика в 1932-1939 гг., [w:] Мюнхенское соглашение 1938 года: история и современность. Материалы международной научной конференции, Москва, 15-16 октября 2008 г., редакторы: Наталья С. Лебедева, Мариуш Волос, составитель: Юрий М. Коршунов, Москва: Российская академия наук Институт всеобщей истории, Постоянный представитель Польской академии наук при РАН, 2009 (ISBN 978-5-94067-289-0), s. 24-44.
 5. Польская дипломатия во время Парижской конференции 1919 г., [w:] Чичеринские чтения. Россия и мир после Первой мировой войны (к 90-летию окончания войны и подписания послевоенных соглашений). Материалы международной научной конференции 11-12 ноября 2008 г., ответственные редакторы Арутюн Гургенович Айрапетов и Владимир Викторович Романов, Тамбов 2009 (ISBN 978-5-89773-086-5), s. 95-102.
 6. Внешняя политика СССР в 1935-1939 годах: некоторые соображения, „Вестник МГИМО – Университета”, специальный выпуск к 70-летию начала Второй мировой войны: „Завтра может быть поздно…”, Москва 2009, s. 166-176 (wersja elektroniczna: http://www.vestnik.mgimo.ru/fileserver/09-special/wolos.pdf ); przedruk pod tytułem: Внешняя политика СССР в 1938-1939 годах, [w:] Международный кризис 1939 года в трактовках российских и польских историков, под общей редакцией М. М. Наринского и С. Дембского, Москва: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 2009 (ISBN 978-5-7567-0579-9), s. 182-204.
 7. Polityka zagraniczna ZSRR w latach 1938-1939, [w:] Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków, pod red. Sławomira Dębskiego i Michaiła Narinskiego, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009 (ISBN 978-83-89607-74-4), s. 151-171.
 8. The Activities of Polish Diplomacy in 1931, “The Polish Quarterly of International Affairs” (Warsaw), 2009, vol. 18 (winter 2009), nr 1, s. 61-94.
 9. Działania dyplomacji polskiej w 1931 roku, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2009, nr 1 (47), s. 99-136.
 10. Szkic o polskiej polityce zagranicznej w międzywojennym dwudziestoleciu, [w:] Polski wiek XX. Dwudziestolecie, t. I, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Persaka i Pawła Machcewicza, Warszawa: Muzeum Historii Polski, Bellona, 2009 (ISBN 978-83-11-11629-0), s. 195-270.
 11. Początek drugiej wojny światowej w świadomości historycznej Rosjan, „Wiadomości Historyczne”, 2009, nr 4, s. 5-7.
 12. Józef Beck niemieckim agentem? O historii pewnej plotki w retrospektywnym ujęciu…, „Inne Oblicza Historii” (dodatek do „Wiedza i Życie”), 2009, nr 19, s. 12-16.

2010

 1. Агрокультура Великой Польши (Познаньщины) в контексте западноевропейского опыта во второй половине ХIХ – начале ХХ века, [w:] Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Сборник научных трудов, часть I, Омск: Издательство «Омскбланкиздат», 2010 (ISBN 978-5-8042-0142-6), s. 13-22.
 2. Освобождение в 1945 и 1989 гг. Советский Союз/Россия 1945-го и 1991-го годов: польский взгляд [w:] Крымско-польский сборник научных работ / Krymskopolskie zeszyty naukowe / Кримсько-польський збïрник наукових праць, t. 8, Симферополь: Универсум, 2010 (ISBN 978-966-8048-49-4), s. 101-104.
 3. Польское общество в условиях немецкой оккупации в период Второй мировой войны, [w:] Общество и война. Материалы докладов международного научного семинара. Екакеринбург, 26 ноября 2009 г., гл. редактор Владимир Алексеевич Бабинцев, Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010 (ISBN 978-5-7996-0526-1), s. 90-97.
 4. Была ли альтернатива? Внешняя политика Польши накануне Второй мировой войны (1938-1939 гг.), [w:] Вторая мировая война как проблема национальной памяти. Материалы международной научной конференции 24-26 сентября 2009 г., ответственный редактор Юлия Зораховна Кантор, Санкт-Петербург: Издательство Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2010 (ISBN 978-5-8064-1532-6), s. 241-252.
 5. СССР и Великая Победа 1945 года: польский взгляд, „Вестник МГИМО-Университета”, 2010, nr 5 (14), s. 73-74 (wersja elektroniczna: http://www.vestnik.mgimo.ru/fileserver/14/13_volos.pdf).
 6. Постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук в Москве: история, современность, планы на будущее, [w:] Академии наук Польши и России, университеты, высшая школа, научные учреждения и общества: история польско-российских отношений в сфере науки. Тезисы, ответственный редактор Николай Андреевич Макаров, составители: Ольга Сергеевна Каштанова, Борис Владимирович Носов, Москва: Российская академия наук, Комиссия историков России и Польши, Институт Славяноведения, 2010 (ISBN 978-5-7576-0220-2), s. 103-105.
 7. Józef Beck: espion allemand? Histoire d’une rumeur, „Revue historique des Armées” (Paris), 2010, nr 3 (260), s. 45-53 (wersja elektroniczna: http://rha.revues.org/index7045.html).
 8. Raport attaché wojskowego w Rumunii ppłk. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, [w:] Miedzy Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. Ryszarda Sudzińskiego, Mirosława Golona i Marcina Czyżniewskiego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010 (ISBN 978-83-231-2461-0), s. 317-325.
 9. Spór zza grobu. Konflikt wawelski w 1937 roku, „Inne Oblicza Historii” (dodatek do „Wiedza i Życie”), 2010, nr 21, s. 60-63.
 10. [Odpowiedź na ankietę na temat polskiej polityki wschodniej], „Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym”, 2010, nr 4 (11), s. 18-24.
 11. Misja kapitana Jana Kowalewskiego do Japonii w 1923 roku, [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały z działalności Oddziału II SG WP, t. 1, pod red. Tadeusza Dubickiego, Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2010 (ISBN 978-83-7565-139-3), s. 329-341.

2011

 1. Треугольник Москва-Варшава-Берлин. Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918-1939 гг., Санкт-Петербург: Европейский Дом, 2011 (ISBN 978-5-8015-0282-3), ss. 220 (książka napisana wspólnie z Julią Kantor).
 2. [red. i wstęp, s. 7-10] Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты, ответственные редакторы: Стефан Гжибовский, Виктор Хорев, Мариуш Волос; Посольство Республики Польша в Российской Федерации, Постоянный представитель Польской Академии наук при РАН, Москва: Квадрига 2011 (ISBN 978-5-91791-064-2), ss. 336.
 3. Роль истории в современных российско-польских отношениях. Польский взгляд из Москвы [w:] Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты, ответственные редакторы: Стефан Гжибовский, Виктор Хорев, Мариуш Волос, Посольство Республики Польша в Российской Федерации, Постоянный представитель Польской Академии наук при РАН, Москва: Квадрига 2011 (ISBN 978-5-91791-064-2), s. 290-296.
 4. [red. i wstęp, s. 6-8] Польские исследователи Сибири, ответственные редакторы: Болеслав Сергеевич Шостакович, Мариуш Волос, Петр Глушковский; Постоянный представитель Польской Академии наук при Российской Академии наук, Санкт-Петербург: АЛЕТЕЙЯ, 2011 (ISBN 978-5-91419-554-7), ss. 168.
 5. Место и значение Версальско-Вашингтонской (или Версальско-Рижско-Вашингтонской) системы в международных отношениях ХIХ-ХХI вв., [w:] Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: зарождение, развитие, кризис, 1919-1939 гг., отв. ред. Евгений Юрьевич Сергеев, Москва: Институт всеобщей истории РАН, Центр «XX век: социально-политические и экономические проблемы», Российская Ассоциация историков первой мировой войны, Постоянный представитель Польской Академии наук при РАН, 2011 (ISBN 978-5-94067-331-6), s. 8-16; tłum. Uwag kilka o porządku wersalsko-rysko-waszyngtońskim na tle systemów międzynarodowych XIX i XX w., [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, red. nauk. Robert Majzner, Częstochowa-Włocławek: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 2013 (ISBN 978-83-7455-329-2), 731-738.
 6. Внешняя политика Польши на фоне международных событий в Европе в 1924-1932 гг. (ключевые проблемы), „Вестник Омского Университета”, 2011, nr 1, s. 60-67.
 7. Начало пути к нормализации? Российско-польские отношения в 2010 г., „История и Современность” (Москва), 2011, nr 1 (13), s. 210-222.
 8. Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ: жизнь и деятельность после возвращения из России (1918−1929 гг.): биографический очерк, [w:] Polonia в Казани и в Волго-Уралье в XIXXX вв. Сборник научных статей и сообщений, Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет; Постоянное представительство Польской академии наук при Российской академии наук, 2011 (ISBN 978-5-98180-959-0), s. 116-120.
 9. Внешняя политика Польши во время польско-советской войны 1919-1921 гг. [w:] Мировые войны XX века (Материалы круглого стола, состоявшегося в Государственном центральном музее современной истории России совместно с ассоциациями историков Первой и Второй мировых войн 17 сентября 2009 г.), отв. ред. С.А. Архангелов, Москва 2011 (ISBN 978-5-91029-015-4), s. 230-261.
 10. Le point de vue polonais sur la coopération de la France dans la guerre polono-bolchevique, [w:] Les horizons de la politique extérieure française. Stratégie diplomatique et militaire dans les régions périphériques et les espaces seconds (XVIe-XXe siècles), sous la direction de Frédéric Dessberg et Eric Schnackenbourg, Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien: Peter Lang Publishing, 2011 (ISBN 978-90-5201-717-4), s. 327-336.
 11. Historiografia rosyjska pierwszej dekady XXI stulecia wobec historii Związku Radzieckiego oraz węzłowych problemów z dziejów stosunków polsko-radzieckich (zarys problematyki), „Dzieje Najnowsze”, 2011, r. XLIII, nr 3, s. 133-154.
 12. Dyplomacja sowiecka wobec zamachu stanu Józefa Piłsudskiego w 1926 roku, „Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski”, t. LX, Warszawa 2011, s. 99-113; wersja anglojęzyczna: The Soviet diplomacy with regard to Józef Piłsudski’s coup d’état of 1926 – http://www.history.pth.net.pl/article,9

2012

 1. [red. i wstęp, s. 9-12] Народы Габсбургской монархии в 1914-1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств, t. I, отв. ред. Мариуш Волос, Григорий Давидович Шкундин, Москва: Квадрига, 2012 (ISBN 978-5-91791-076-5), ss. 456 + 45 ilustracji i 4 mapy.
 2. Национальные вопросы Габсбургской монархии во время первой мировой войны в историографии и историософии: взгляд из России, [w:] Народы Габсбургской монархии в 1914-1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств, t. I, отв. ред.: Мариуш Волос, Григорий Шкундин, Москва: Квадрига, 2012 (ISBN 978-5-91791-076-5), s. 13-43 (artykuł napisany wspólnie z Grigorijem Szkundinem).
 3. Против стереотипов. Юлиан Доминикович Талько-Грынцевич: польский и российский исследователь Сибири, [w:] Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Сборник научных трудов, часть I, Омск: Издательский дом «Наука», 2012 (ISBN 978-5-98806-147-2), s. 411-415.
 4. La storiografia contemporanea russa di fronte alla storia dell’Unione Sovietica e ai principali problemi delle relazioni polacco-sovietiche [w:] Atti dell’Accademia Polacca, vol. 1: 2009-2010, a cura di Leszek Kuk, Roma: Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Roma, 2012 [ukazała się w 2014], s. 217-233; wersja elektroniczna w nieco zmodyfikowanej formie: La storia dell’Unione Sovietica e delle relazioni sovietico-polacche nella storiografia russa contemporanea, „Ricordare la seconda guerra mondiale”, 2012, nr 2, s. 1-15 (http://www.poloniaeuropae.eu).
 5. [wstęp] Avant-Propos / Przedmowa, [w:] M. Zielińska-Schemaly, Le Cèdre et l’Aigle. Les Polonais au Liban, une coexistence singulière, Beirut: LES ÉDITIONS DAR AN-NAHAR, 2012 (ISBN 978-9953-74-349-3), s. 19-23.
 6. [wstęp] Между Западом и Востоком / Między Zachodem i Wschodem, [w:] Э.С. Кульпин, Русь между Западом и Востоком / E.S. Kulpin, Ruś między Zachodem i Wschodem, Москва: Издательство ЛКИ, 2012 (ISBN 978-5-382-01334-3), s. 8-11.
 7. [red. i wstęp, s. 13-14] Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, II, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa, Poznań: Wydawnictwo „Rys”, 2012 (ISBN 978-83-63664-03-9), ss. 292.
 8. Sprawozdanie wysłannika Józefa Piłsudskiego Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego z audiencji prywatnej u papieża Piusa XI w lutym 1927 roku, [w:] Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, II, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa, Poznań: Wydawnictwo „Rys”, 2012 (ISBN 978-83-63664-03-9), s. 191-205.
 9. „Polska operacja” NKWD w latach 1937-1938, [w:] Człowiek wobec totalitaryzmu. Od prostych recept do „Ostatecznego rozwiązania”, pod red. Alicji Bartuś, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM, 2012 (ISBN 978-83-934748-8-2), s. 19-39.
 10. Wilno jest nasze! Czyli o buncie, który buntem nie był, „Inne Oblicza Historii” (dodatek do „Wiedza i Życie”), 2012, nr 5 (31), s. 32-39.

2013

 1. Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013 (ISBN 978-83-08-05082-8), ss. 464.
 2. [red.] Проблемы российско-польской истории и культурный диалог. Материалы Международной научной конференции (Новосибирск, 23-24 апреля 2013 г.), отв. ред. Мариуш Волос, Наталья Петровна Матханова, Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2013 (ISBN 978-5-93889-217-0), ss. 576.
 3. Постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук и Постоянное представительство ПАН в Москве: организация, структура и деятельность в 1995-2012 гг., [w:] Проблемы российско-польской истории и культурный диалог. Материалы Международной научной конференции (Новосибирск, 23-24 апреля 2013 г.), отв. ред. Мариуш Волос, Наталья Петровна Матханова, Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2013 (ISBN 978-5-93889-217-0), s. 20-41; polska wersja: Stały Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk i Stacja PAN w Moskwie. Organizacja, struktura i działalność w latach 1995-2012, [w:] Akademie Nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w., pod red. Leszka Zasztowta, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, 2013 (ISBN 978-83-86062-93-5), s. 673-690.
 4. Wydarzenia w Sejmie z 31 października 1929 r. w świetle nowych dokumentów, „Dzieje Najnowsze”, 2013, r. XLV, nr 1, s. 183-193 (wspólnie z Pawłem Duberem).
 5. Traktat ryski w praktyce dyplomacji sowieckiej (wybrane przykłady), [w :] Zapomniany pokój. Traktat ryski. Interpretacje i kontrowersje 90 lat później, pod red. Sławomira Dębskiego, Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013 (ISBN 978-83-935192-0-0), s. 231-250; tłum. Рижский мирный договор в советской дипломатической практике, [w:] Забытый мир. Рижский договор 1921 года: интерпретации и споры, под ред. Славомира Дембского, ред. русского издания Артëм Мальгин, Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2014 (ISBN 978-5-7567-0728-1), s. 193-208.
 6. Wielka Wojna Ojczyźniana w tożsamości i edukacji historycznej współczesnych Rosjan, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. I: Historia i edukacja, pod red. Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosta-Sikorskiej, Urszuli Kicińskiej, Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner (ISBN 978-83-64275-06-7), 2013, s. 47-57.
 7. Ojczysty panteon i ojczyste spory / wiek XX, [w:] Przodków naszych dzieje. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Propozycje dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, pod red. Bożeny Popiołek, Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner (ISBN 978-83-64275-00-5), 2013, s. 115-147.
 8. Kilka uwag o roli eurokomunistów w promowaniu pozytywnego obrazu stalinizmu i komunizmu, [w:] Słowa w służbie nienawiści, pod red. Alicji Bartuś, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM (ISBN 987-83-934748-7-5 i ISBN 978-83-7704-065-2), 2013, s. 117-129.
 9. [rec.] Łukasz Tomasz Sroka, Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914. Studium o elicie władzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, ss. 560, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”, 2013, nr 26 (3), s. 278-287.
 10. [odpowiedź na ankietę] Historia zmanipulowana. Polska i jej przeszłość w świadomości i pamięci historycznej, „Arcana. Kultura, Historia, Polityka” (Kraków), 2013, nr 112-113 (4-5), s. 25-30.
 11. [odpowiedź na ankietę] Między misją kapłanów prawdy historycznej, a rolą błaznów na dworze oprawcy – szanse i pułapki dialogu historycznego ze wschodnimi sąsiadami Polski, „Arcana. Kultura, Historia, Polityka” (Kraków), 2013, nr 114 (6), s. 50-57.
 12. [kronika naukowa] Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu pt. „Rosja i Polska: pamięć imperiów / imperia pamięci”, 26–28 kwietnia 2012 r., „Nowa Polityka Wschodnia”, 2013, nr 1 (4), s. 261-263.

Po uzyskaniu tytułu profesora nauk humanistycznych

2014

 1. L’Union soviétique face à l’alliance polono-roumaine dans l’entre-deux-guerres, [w:] Roumains et Polonais. Interférences et relations historiques. Session de la Commission Mixte des Historiens Roumains et Polonais. Bucarest, septembre 2013, paru par les soins de Dan Berindei, Bucareşti: Editura Academiei Române, 2014, s. 63-72 [ta wersja dla IH PAN]; tekst równolegle ukazał się w czasopiśmie „Revue Roumaine d’Histoire”, 2013, t. LII, vol. 1-4, s. 63-72.
 2. Die polnische Frage im Jahr 1914, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien”, 2014, Band 5 (Sonderdruck), s. 123-136.
 3. Pierwsza wojna światowa we współczesnej historiografii rosyjskiej, „Dzieje Najnowsze”, 2014, r. XLVI, nr 3, s. 121-134.
 4. [red.] Wiek nienawiści, studia pod red. Edmunda Dmitrówa, Jerzego Eislera, Mirosława Filipowicza, Mariusza Wołosa i Grzegorza P. Bąbiaka, Warszawa: Instytut Historii PAN, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie (ISBN 978-83-7629-661-6), 2014, ss. 480.
 5. Wielki Głód lat 1932-1933 we współczesnej historiografii rosyjskiej, [w:] Wiek nienawiści, studia pod red. Edmunda Dmitrówa, Jerzego Eislera, Mirosława Filipowicza, Mariusza Wołosa i Grzegorza P. Bąbiaka, Warszawa: Instytut Historii PAN, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie (ISBN 978-83-7629-661-6), 2014, s. 381-395.
 6. Damian Stanisław Wandycz (1892-1974) jako dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, [w:] Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista, red. Marek Kornat, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram (ISBN 978-83-61231-52-3), 2014, 191-210.
 7. Europejskie kryzysy dyplomatyczne poprzedzające wojny światowe: 1914 i 1938/1939, [w:] Cywilizacja europejska. Różnorodność i podziały, t. III, red. Maciej Koźmiński, Kraków: Universitas (ISBN 978-83-242-2375-6), 2014, s. 325-345.
 8. Józef Beck (1894-1944): sylwetka człowieka i polityka, [w:] Polska – Europa Środkowa – Europa Zjednoczona: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Łaptosowi, red. nauk. Andrzej Kozera, Wojciech Prażuch, Paulina Szyja; przy współpr. Edyty Sadowskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego (ISBN 978-83-7271-896-9), 2014, s. 38-63.
 9. „W straży przedniej”. Żołnierska droga Andrzeja Struga do niepodległej Polski, [w:] Andrzej Strug. Dzieło i czasy. Materiały z konferencji naukowej w Warszawie 6-7 grudnia 2012 roku, red. Anna Kargol, Warszawa-Kraków: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego (ISBN 978-83-89378-77-4), 2014, s. 61-97.
 10. Józef Beck. 2 listopada 1932 – 30 września 1939, [w:] Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie, red. Krzysztof Szczepanik, Piotr Długołęcki przy współpracy Janusza Farysia i Henryka Walczaka, Warszawa: Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa” (ISBN 978-83-64937-00-2), 2014, s. 295-314.
 11. [biogram:] Дмовский Роман Валентьевич [w:] Первая мировая война. Энциклопедический словарь, руководитель проекта Александр Оганович Чубарьян, ответственный редактор Евгений Юрьевич Сергеев, Москва: Российская Академия Наук: Институт Всеобщей Истории; Российская Ассоциация Историков Первой Мировой Войны (ISBN 978-5-7777-0573-0), 2014, s. 196-197.
 12. [biogram:] Мархлевский Юлиан Бальтазар Юзефович, [w:] Первая мировая война. Энциклопедический словарь, руководитель проекта Александр Оганович Чубарьян, ответственный редактор Евгений Юрьевич Сергеев, Москва: Российская Академия Наук: Институт Всеобщей Истории; Российская Ассоциация Историков Первой Мировой Войны (ISBN 978-5-7777-0573-0), 2014, s. 272.
 13. [biogram:] Падеревский Игнаций Ян, [w:] Первая мировая война. Энциклопедический словарь, руководитель проекта Александр Оганович Чубарьян, ответственный редактор Евгений Юрьевич Сергеев, Москва: Российская Академия Наук: Институт Всеобщей Истории; Российская Ассоциация Историков Первой Мировой Войны (ISBN 978-5-7777-0573-0), 2014, s. 305.
 14. [biogram:] Пилсудский Юзеф Клеменс, [w:] Первая мировая война. Энциклопедический словарь, руководитель проекта Александр Оганович Чубарьян, ответственный редактор Евгений Юрьевич Сергеев, Москва: Российская Академия Наук: Институт Всеобщей Истории; Российская Ассоциация Историков Первой Мировой Войны (ISBN 978-5-7777-0573-0), 2014, s. 319-320.
 15. [biogram:] Chłapowski Alfred Stefan Franciszek, [w:] Ilustrowany Słownik Biograficzny Polonii Świata, t. I, red. Agata i Zbigniew Judyccy, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (ISBN 978-83-7306-674-8), 2014, s. 65-69.
 16. [wstęp] Kilka słów o publikacji, [w:] Kyczerska Łemkowyna. Opowieść o Rusinach krośnieńskich, red. Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Komańcza: RuthenicArt (ISBN 978-83-935839-2-8), 2014, s. 5-7.
 17. Polski wiek XX, „Konspekt”, 2014, nr 4 (53), s. 81-88.

2015

 1. „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892-1974), Bełchatów-Kraków-Warszawa: Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Biblioteka „Niepodległości” tom XVII), 2015 (ISBN 978-83-62820-06-1), ss. 303 + 7 ilustracji.
 2. Польский вопрос в 1914 г., [w:] Первая мировая война: взгляд спустя столетие 1914 год: от мира к войне. Материалы IV Международной научно-практической конференции (27–28 ноября 2014 года, г. Москва), Москва: Издательство МНЭПУ (ISBN 978-5-7383-0404-0), 2015, s. 442-451; przedruk w wersji popularnej w ramach „Библиотека «ЗНАНИЕ-СИЛА»”: Первая мировая и польский вопрос, [w:] Неизвестная война. Правда о Первой мировой, часть II, Москва: Журнал «Знание-сила» «Вест-Консалтинг» (ISBN 978-5-91865-413-2), 2016, s. 102-114.
 3. Polska widziana z rosyjskiej oddali, „Kultura Współczesna. Teoria-Interpretacje-Praktyka”, 2015, nr 1 (85), s. 78-87.
 4. [materiał źródłowy] Nieznane relacje gen. Władysława Jaxy-Rożena, gen. Stanisława Roupperta i gen. Henryka Odrowąża-Minkiewicza z przebiegu pracy niepodległościowej przed 1914 rokiem, [w:] Z dziejów walk o niepodległość, t. 3, red. Marek Gałęzowski et altera, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie (ISBN 978-83-7629-816-0), 2015, s. 393-422 (wspólnie z Piotrem Podhorodeckim).
 5. Esej obserwatora stronniczego o swobodzie, czyli wolności według Rosjan, [w:] Granice wolności, red. Alicja Bartuś, Oświęcim: Urząd Miasta Oświęcim (ISBN 978-83-940335-7-6), 2015, s. 21-31.
  • zdradach Zachodu, szansach i cenie za suwerenną politykę. Debata historyczna w 95. rocznicę zwycięstwa 1920 roku (uczestnicy debaty: Henryk Głębocki, Marek Kornat, Andrzej Nowak, Krzysztof Szczerski, Mariusz Wołos), „Arcana. Kultura, Historia, Polityka” (Kraków), 2015, nr 123 (3), s. 51-78.
 6. Polska w oczach Sowietów, czyli o kraju skazanym na niebyt, „Nowa Europa Wschodnia”, 2015, nr 1, s. 101-110.
 7. [rec.] Stephen Kotkin, Stalin, t. I: Paradoxes of Power 1878–1928, „Dzieje Najnowsze”, 2015, r. XLVII, nr 3, s. 219-225.
 8. [rec.] Biografia generała Juliana Stachiewicza (Piotr Kilańczyk, Julian Stachiewicz (1890-1934). Żołnierz i historyk, Poznań 2014), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2015, r. XVI (LVII), nr 3 (253), s. 204-214.
 9. [rec.] Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego – w perspektywie codzienności, Polskie Towarzystwo Historyczne, Inowrocław-Toruń 2013, ss. 486, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne”, 2015, nr 1, s. 364-373.
 10. [rec.] Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 607, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2015, r. 13, z. 1, s. 191-199.
 11. [red. czasopisma] „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” (ISSN 2450-4475), 2015, nr 1, ss. 408.

2016

 1. Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Piątek „Herwin” (1886-1915), Warszawa: Instytut Historii PAN; Wydawnictwo Neriton, 2016 (ISBN 978-83-63352-71-4), ss. 340 + 22 ilustracje.
 2. [naukowa edycja źródła:] Bolesław Wicherkiewicz und die polnische Frage im Jahr 1915 / Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku, herausgegeben von/wydali Bogusław Dybaś, Rudolf Jaworski, Mariusz Wołos, Wien/Wiedeń: Polnische Akademie der Wissenschaften Wissenschaftliches Zentrum in Wien/Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu, 2016 (ISBN 978-3-9503652-7-6), ss. 194.
 3. Odbudowa państwa polskiego w latach 1914-1918 we współczesnej historiografii rosyjskiej, [w:] Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919, red. nauk. Wojciech Rojek, Andrzej Kastory, Kraków: Polska Akademia Umiejętności (ISBN 978-83-7676-226-5), 2016, s. 31-49.
 4. Słów kilka o „Raptularzu”, czyli dzienniku profesora Stanisława Kościałkowskiego z syberyjskiego łagru, [w:] Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony, red. Małgorzata Dąbrowska, Warszawa-Łódź: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi; Uniwersytet Łódzki (ISBN 978-83-88873-25-6; 978-83-8098-071-6), 2016, s. 180-192.
 5. Ćwierćwiecze po rozpadzie Związku Sowieckiego, czyli czy Europa odzyskała Wschód? Esej historiozoficzny, [w:] Europejczyk/Europejka czyli kto?, red. nauk. Alicja Bartuś, Oświęcim: Urząd Miasta Oświęcim (ISBN 978-83-940335-8-3), 2016, s. 61-68.
 6. Rosja wobec Aktu 5 listopada 1916 roku, [w:] Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (ISBN 978-83-8019-601-8), 2016, s. 365-382.
 7. Udział obywateli Związku Sowieckiego w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 2016, nr 97 [z podtytułem: Cudzoziemcy w wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1939), pod red. Dariusz Jeziornego], s. 31-63.
 8. Nauki historyczne w Polsce z sowieckiej perspektywy, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne”, 2016, nr 3, s. 294-304.
 9. Wzorce radzieckie a własna droga – dyskusje, dylematy (moderator: Władysław Bułhak; uczestnicy: Maciej Bałtowski, Jacek Luszniewicz, Mariusz Wołos), [w:] „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, Lublin: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie (ISBN 978-83-8098-067-9), 2016, s. 453-479.
 10. [biogram:] Mikołaj Dolanowski, [w:] Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, praca zbiorowa pod red. Janusza Mierzwy i Przemysława Wywiała, Kraków: Biblioteka Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, t. 2 (ISBN 978-83-915140-5-4), 2016, s. 73-75.
 11. [biogram:] Ludwik Muzyczka, [w:] Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, praca zbiorowa pod red. Janusza Mierzwy i Przemysława Wywiała, Kraków: Biblioteka Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, t. 2 (ISBN 978-83-915140-5-4), 2016, s. 167-169.
 12. [biogram:] Antoni Sanojca, [w:] Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, praca zbiorowa pod red. Janusza Mierzwy i Przemysława Wywiała, Kraków: Biblioteka Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, t. 2 (ISBN 978-83-915140-5-4), 2016, s. 201-203.
 13. [red. czasopisma] „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” (ISSN 2450-4475; e-ISSN 2451-0068), 2016, nr 2, ss. 224.
 14. [red. czasopisma] „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” (ISSN 2450-4475; e-ISSN 2451-0068; DOI 10.24917/24504475.3), 2016, nr 3, ss. 333.

2017

 1. [red. i wstęp, s. 7-9] Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais, sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP (Prace Monograficzne 808; ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-8084-083-6, DOI 10.24917/9788380840836), 2017, ss. 147.
 2. La voie de l’indépendance dans la conception de Józef Piłsudski avant et pendant la Première Guerre mondiale, [w:] Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais, sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP (Prace Monograficzne 808, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-8084-083-6, DOI 10.24917/9788380840836.5), 2017, s. 58-70.
 3. Les conceptions nationalistes de Roman Dmowski et leur influence sur la vie politique polonaise avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, [w:] Être nationaliste à l’ère des masses en Europe (1900-1920), sous la direction de Olivier Dard, Didier Musiedlak, Éric Anceau, Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt am Main-NewYork-Oxford-Wien: P.I.E. Peter Lang (série: Pour une histoire nouvelle de l’Europe Vol. 3, ISBN: 978-2-8076-0306-6, ISSN: 2466-8893, ePDF 978-2-8076-0307-3 , ePub 978-2-8076-0308-0, Mobi 978-2-8076-0309-7, DOI 10.3726/b10895), 2017, s. 373-389.
 4. Juzef Pillsudski, heroi kombëtar polak, „Europa. Botim i ʽShtëpia e Europësʼ & Institutit te studimeve nderkombetare”, 2017, nr 16, 10-14.
 5. Pierwsza Szkoła Partyjna Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski w Moskwie (1925–1926), [w:] Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla, red. Joanna Szymoniczek, Warszawa: Bellona; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISBN: 978-83-111-0292-7, 978-83-64091-63-6), 2017, s. 557-569.
 6. Józef Beck w bitwie pod Kostiuchnówką (przyczynek do biografii), „Dzieje Najnowsze”, 2017, r. XLIX, nr 2, s. 53-63.
 7. Jak to strzelcy Nabokowom Kacice rekwirowali, czyli o makrohistorii odzwierciedlonej w mikrohistorii, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”, 2017, nr 43 (4), s. 85-105 (artykuł napisany wspólnie z Ewą Klimczyk).
 8. Mjr Józef Beck jako attaché wojskowy i morski we Francji w latach 1922–1923, [w:] Płk Józef Beck (1894-1944). Żołnierz, dyplomata, polityk, pod red. Sławomira M. Nowinowskiego, Łódź-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi (ISBN: 978-83-63695-20-0), 2017, s. 47-74.
 9. Rosyjskojęzyczne źródła do badania polskiej kultury dyplomatycznej w XX–XXI wieku, [w:] Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze, z przedmową Krzysztofa Ruchniewicza, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (Seria: Polska Polityka Zagraniczna, ISBN: 978-83-7383-892-5), 2017, s. 137-148.
 10. Skupiska polskich Sybiraków we współczesnej Rosji. Zarys problematyki, [w:] Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież, red. Hubert Chudzio, Zygmunt Kolenda, Joanna Kulpińska, Kraków: Polska Akademia Umiejętności (ISBN: 978-83-7676-270-8), 2017, s. 205-212.
 11. Władysław Raczkiewicz jako wojewoda krakowski w 1935 roku, [w:] Londyńska reduta, t. 1: Władysław Raczkiewicz (1885-1947), red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (ISBN: 978-83-8019-812-8), 2017, s. 173-213.
 12. Stowarzyszenie Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej „Promień” w Krakowie w latach 1910–1914, [w:] Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym, red. Anna Kargol, Kraków: Zakład Wydawniczy »NOMOS« (ISBN 978-83-7688-482-0), 2017, s. 27-80.
 13. Pułkownik dyplomowany Edmond Mendras jako pierwszy francuski attaché wojskowy w Związku Sowieckim w latach 1933–1934, [w:] Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. Dariusza Jeziornego, Sławomira M. Nowinowskiego i Radosława Pawła Żurawskiego vel Grajewskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (ISBN 978-83-8088-763-3, e-ISBN 978-83-8088-764-0), 2017, 239-272.
 14. Skrzywiona pamięć. Rzecz o sposobie upamiętnienia ostatniej rodziny carskiej, „Konspekt”, 2017, nr 3 (62), s. 35-46.
 15. Dyplomacja i propaganda w służbie bolszewickiej ekspansji. Rozmowa z prof. Mariuszem Wołosem, [w:] O granice, niepodległość i cywilizację. Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej, Jacek Kloczkowski, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej (ISBN: 978-83-64753-93-0), 2017, s. 199-220.
 16. Rosyjski wiek XX – w kulturze (nie-) pamięci i w polityce historycznej współczesnej Rosji (Rewolucje 1917, upadek imperium, wielki terror 1937-1938, II wojna światowa, rozpad ZSRS 1991), (uczestnicy debaty: Łukasz Adamski, Piotr Czeremuszkin, Henryk Głębocki, Maciej Korkuć, Andrzej Nowak, Borys Sokołow, Mariusz Wołos), „Arcana. Kultura, Historia, Polityka” (Kraków), 2017, nr 138 (6), s. 50-97.
 17. [red. czasopisma] „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” (ISSN 2450-4475; e-ISSN 2451-0068; DOI 10.24917/24504475.4), 2017, nr 4, ss. 245.
 18. [red. czasopisma] „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” (ISSN 2450-4475; e-ISSN 2451-0068; DOI 10.24917/24504475.5), 2017, nr 5, ss. 136.

2018

 1. [katalog wystawy] Niepodległa. Ojcowie niepodległości, scenariusz Mariusz Wołos, projekt katalogu Maciej Mikulski, [Ciechocinek]: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ISBN: 978-83-64626-29-6), 2018, ss. 84.
 2. Революционная Россия 1917 года и ее отражение в польских музеях, [w:] Музей в революции / революция в музее. Сборник материалов межмузейного проекта Красноярск–Екатеринбург–Санкт-Петербург 22 марта – 16 ноября 2017, ответственный редактор Юлия Зораховна Кантор, Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха (ISBN: 978-5-89059-314-6), 2018, s. 246-260.
 3. Mniejszość żydowska, [w:] Historia Pomorza, t. V: (1918-1939): Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, cz. 2: Polityka i kultura, pod red. Szczepana Wierzchosławskiego i Przemysława Olstowskiego, Toruń: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla; Towarzystwo Naukowe w Toruniu (ISBN: 978-83-65127-34-1), 2018, s. 102-131.
 4. Juliusz Leo a Naczelny Komitet Narodowy i Legiony. Kilka refleksji, [w:] Prezydent Juliusz Leo i Kraków jego czasów, red. Zdzisław Noga, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Historii i Archiwistyki (ISBN: 978-83-89131-96-6), 2018, s. 215-237.
 5. Epopeja legionowa w pamięci weteranów I Brygady Jakuba Hoffmana i Damiana Stanisława Wandycza, [w:] „Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!”. Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918, red. Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; Uniwersytet Mikołaja Kopernika (ISBN: 978-83-8019-904-0; 978-83-231-4020-7), 2018, s. 279-309.
 6. Rola militarna i polityczna Polskiej Organizacji Wojskowej w odzyskaniu niepodległości. Próba bilansu, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2018, nr 1-2 (263-264), s. 159-192 (artykuł napisany wspólnie z Przemysławem Olstowskim).
 7. Fenomen polskiej niepodległości w 1918 roku. Szczęśliwy zbieg okoliczności czy efekt skutecznego dążenia Polaków do odzyskania własnego państwa?, [w:] Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921, red. Dorota Michaluk, Ciechanowiec: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego; Archiwum Główne Akt Dawnych; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ISBN: 978-83-62374-23-6; 978-83-953464-1-5), 2018, s. 13-24 (artykuł napisany wspólnie z Krzysztofem Klocem).
 8. [debaty] 100 lat z tysiąclecia. Drogi do Niepodległej. Debaty belwederskie 5 XI 2016 – 14 VI 2018, red. nauk. Włodzimierz Suleja, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (ISBN 978-83-8098-501-8), 2018.
 9. [red. czasopisma] „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” (ISSN 2450-4475; e-ISSN 2451-0068; DOI 24917/24504475.6), 2018, nr 6, ss. 339.
 10. [red. czasopisma] „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” (ISSN 2450-4475; e-ISSN 2451-0068; DOI 24917/24504475.7), 2018, nr 7, ss. 174.

2019

 1. Wojskowi z Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Szkic prozopograficzny, [w:] Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku, red. Zdzisław Noga (w ramach serii „Kraków w dziejach narodu”), Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (ISBN: 978-83-89131-98-0), 2019, s. 29-44.

Udział w sesjach, konferencjach, seminariach i debatach w charakterze prelegenta, referaty naukowe

 1. Konferencja międzynarodowa pt. „Traktat ryski 1921 r. po 75 latach” – 28-29 marca 1996 w Toruniu (zorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu) – referat pt. Francja a traktat ryski.
 2. Konferencja pt. „Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1945” – 13-14 listopada 1997 w Warszawie (zorganizowana przez Komisje Historii Stosunków Międzynarodowych Komitetu Nauk Historycznych PAN) – referat pt. Postawa państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec francuskiej koncepcji paktu wschodniego w latach 1934-1935.
 3. Konferencja pt. „80. Rocznica odbudowy niepodległego państwa polskiego 1918-1998” – 9 listopada 1998 we Włocławku (zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku) – referat pt. Mocarstwa zachodnie wobec powstania państwa polskiego (listopad 1918 – styczeń 1919).
 4. Konferencja pt. „Drogi do niepodległości. Polska i Pomorze w dobie odbudowy państwa polskiego” – 10-11 listopada 1998 w Toruniu (zorganizowana przez Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu) – referat pt. Francja wobec objęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego (listopad-grudzień 1918).
 5. Konferencja pt. „Obóz jeńców i internowanych w Tucholi 1914-1924” – 26 kwietnia 1999 w Tucholi (zorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz władze miejskie Tucholi) – referat pt. Jeńcy rumuńscy na Pomorzu Gdańskim w okresie I wojny światowej.
 6. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu 15-18 września 1999, Sekcja Historii Stosunków Międzynarodowych – 15-18 IX 1999 we Wrocławiu – referat pt. Polityka Francji wobec Europy Środkowo-Wschodniej w okresie rządów Edouarda Herriot (1924-1925).
 7. Konferencja międzynarodowa pt. „Zjednoczenie Pomorza z Polską w 1920 r. W 80. Rocznicę” – 18-19 stycznia 2000 w Toruniu (zorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu) – referat pt. Francja wobec inkorporacji Pomorza do Polski w 1920 roku.
 8. Konferencja międzynarodowa pt. „Polska i Ukraina. Sojusz wojskowo-polityczny po 80. Latach” – 18-19 maja 2000 w Toruniu (zorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki oraz Katedrę Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu) – referat pt. Proces Samuela Schwartzbarda w 1927 r. w świetle prasy francuskiej.
 9. Konferencja pt. „Józef Piłsudski” – 14 sierpnia 2000 w Toruniu (zorganizowana przez władze miejskie Torunia w związku z odsłonięciem pomnika Józefa Piłsudskiego) – referat pt. Józef Piłsudski w latach 1867-1918.
 10. Wykład pt. 11 listopada 1918 roku w Polsce i na ziemi kwidzyńskiej – wygłoszony podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej i Sejmiku Powiatowego w Kwidzynie w dniu 11 listopada 2000 r.
 11. Wykład pt. Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933 – wygłoszony na posiedzeniu Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 18 grudnia 2000 r.
 12. Wykład pt. Koncepcja odzyskania niepodległości w myśli Józefa Piłsudskiego i próba jej realizacji w czasie I wojnie światowej – wygłoszony na posiedzeniu Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Koninie w dniu 26 kwietnia 2001 r.
 13. Wykład pt. Możliwości badań nad historią XX wieku w centralnych archiwach Federacji Rosyjskiej w Moskwie – wygłoszony na posiedzeniu Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu w dniu 21 stycznia 2002 r. (współautor dr Mirosław Golon).
 14. Wykład pt. Józef Piłsudski w latach 1914-1918 – wygłoszony podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy w dniu 12 listopada 2002 r.
 15. Konferencja pt. „Polska polityka wschodnia w XX wieku” – 10 kwietnia 2003 r. we Włocławku (zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku) – referat pt. Polska i Francja wobec Protokołu Litwinowa (19281929).
 16. Konferencja pt. „Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim w latach 1945-1956” – 4 czerwca 2003 r. w Toruniu (organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – referat pt. Polityka władz komunistycznych wobec emigrantów gruzińskich na przykładzie sprawy majora Józefa Zautaszwili (współautor prof. Zbigniew Karpus).
 17. Wykład pt. La noblesse polonaise dans la première moitié du XX-ème siècle – 10 lutego 2004 r. – wygłoszony podczas posiedzenia Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine przy Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3.
 18. Wykład Służba Józefa Becka w Legionach Polskich w latach 19141917 – wygłoszony podczas posiedzenia Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 29 marca 2004 r.
 19. Konferencja pt. „Myśl polityczna i dyplomacja w XX wieku. Problemy – rozwój – przyszłość” – 22 kwietnia 2004 w Toruniu (Koło Naukowe Studentów Historii i Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) – referat pt. „Sprawa Rakowskiego” – kryzys w stosunkach między Francją i ZSRR w 1927 r.
 20. Wykład Niemcy w polityce Józefa Becka w latach 1932-1939 – wygłoszony w Golubiu-Dobrzyniu podczas posiedzenia Koła w Golubiu-Dobrzyniu Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 7 maja 2004 r.
 21. Konferencja międzynarodowa pt. „Noblesse française – noblesse polonaise: mémoire, identité, culture XVIe – XXe siècles” – 13-15 maja 2004 (zorganizowana wspólnie przez Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine przy Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3 oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – referat pt. Les représentants de la noblesse dans la diplomatie polonaise dans les années 1918-1939 (wygłoszony w dniu 15 maja 2004, ponadto przewodniczenie w części obrad w sekcji La noblesse dans la sphère privée w dniu 14 maja).
 22. Konferencja międzynarodowa pt. „Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy 1934 r. z perspektywy Polski i Europy. W siedemdziesiątą rocznicę podpisania” – 20-21 maja 2004 w Toruniu (zorganizowana przez Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz Katedrę Stosunków Międzynarodowych UMK) – referat pt. Quai d’Orsay wobec polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 1934 roku (wygłoszony 20 maja 2004 r.).
 23. Konferencja pt. „Polska polityka zachodnia w XX wieku” – 4 czerwca 2004 r. we Włocławku (zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku i Katedrę Stosunków Międzynarodowych UMK) – referat pt. Francja w polityce Józefa Becka w latach 1932-1939.
 24. Konferencja pt. „Józef Piłsudski a Europa (1918-1935). W 70 rocznicę śmierci” – 12 maja 2005 r. we Włocławku (zorganizowana przez Zakład Historii Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku i Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK) – referat pt. Józef Piłsudski w opiniach Francuzów.
 25. Konferencja międzynarodowa pt. „Sécurité européenne: Frontières, glacis et zones d’influence de l’Europe des alliances à l’Europe des blocs (fin XIXe s. – milieu XXe s.)” – 13-14 grudnia 2005 r. w Coëtquidan (zorganizowana przez Unité de recherche Histoire militaire et diplomatique du Centre de Recherche des Ecoles militaires de Saint-Cyr – Coëtquidan) – referat pt. La Poméranie polonaise, la Grande Pologne et la Haute-Silésie comme zones d’influence allemandes dans l’entre-deux-guerres? (wygłoszony 14 grudnia 2005 r.).
 26. Konferencja międzynarodowa pt. „Narody sąsiadujące w Europie. Wzajemne postrzeganie a tożsamość narodowa w przeszłości i teraźniejszości” – 6-7 października 2006 r. w Bydgoszczy (zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy) – referat pt. Elity sowieckie lat trzydziestych w opinii dyplomacji francuskiej (wygłoszony 6 października 2006 r.).
 27. Konferencja międzynarodowa pt. „Polska bez Marszałka. Dylematy obozu piłsudczykowskiego po 1935 roku” – 9-10 listopada 2006 r. w Toruniu (zorganizowana przez Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 Instytutu Historii i Archiwistyki UMK) – referat pt. Dekompozycja obozu rządowego w Polsce w oczach dyplomatów francuskich i radzieckich (wygłoszony 9 listopada 2006 r., główny organizator konferencji, ponadto przewodniczenie w obradach w pierwszym dniu).
 28. Konferencja międzynarodowa pt. „Silna demokracja. Demokratyczne systemy i ich zagrożenie w XX wieku” – 11-12 maja 2007 r. w Toruniu (zorganizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK i Uniwersytet w Rostocku) – referat pt. Demokracja i państwo totalitarne. Stosunki pomiędzy Francja i ZSRR w okresie międzywojennym (wygłoszony dnia 11 maja 2007 r., ponadto przewodniczenie w części obrad w pierwszym dniu konferencji).
 29. Konferencja międzynarodowa pt. „Wspólna przeszłość i współczesność. Trialog polsko-rosyjsko-niemiecki” – 6-9 września 2007 r. w Hotelu <<Heliopark-Emmaus>> nad Wołgą, Okręg Twerski (zorganizowana przez Fundację Friedricha Naumanna, Oddział w Moskwie) – referat «Освобождение в 1945 и 1989 гг.». Советский Союз/Россия 1945-го и 1991-го годов: польский взгляд (wygłoszony 8 września 2007 r.).
 30. Wykład pt. Россия и Польша: кто мы друг для друга. Взгляд из Екатеринбурга – wystąpienie wprowadzające do dyskusji w ramach posiedzeń „okrągłego stołu” organizowanych przez Uralskie Biuro Friedrich Naumann Stiftung wygłoszony w Jekaterynburgu 16 października 2007 r.
 31. Konferencja międzynarodowa pt. „Революционная Россия 1917 г. и польский вопрос. Новые источники, новые взгляды” – 22-23 listopada 2007 r. w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (zorganizowana przez Stałego Przedstawiciela Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk / Stację Naukową PAN w Moskwie oraz Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie) – referat pt. Деятельность Польской Военной Организации на территории революционной России в 1917-1918 гг. (wygłoszony 22 listopada 2007 r.) – główny organizator konferencji, jedna z osób otwierających (wraz z ambasadorem RP w Federacji Rosyjskiej Jerzym Bahrem i dyrektorem Instytutu Słowianoznawstwa RAN prof. Konstantinem Władimirowiczem Nikiforowem) oraz podsumowanie dwudniowych obrad.
 32. Stałe polsko-rosyjskie seminarium naukowe pt. „Польша и Россия: в поисках взаимопонимания” – 5 lutego 2008 r. w Fundacji Pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna w Moskwie (seminarium cykliczne organizowane przez Stałego Przedstawiciela PAN przy RAN / Stację Naukową PAN w Moskwie oraz Fundację Pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, obrady prowadził prof. Rudolf Germanowicz Pichoja) – referat pt. Россияние и Поляки: кто мы друг для друга (из истории XIXXX в.).
 33. XVIII konferencja międzynarodowa pt. „Человек и природа. Проблемы социоестественной истории” – 26-29 września 2008 r. w Tuapse (nad Morzem Czarnym, konferencja cykliczna organizowana przez redakcję czasopisma „История и современность” przy wsparciu finansowym Fundacji Róży Luksemburg) – referat inaugurujący otwarcie konferencji wygłoszony podczas sesji plenarnej pt. Научное сотрудничество Польши и России: история, современность, планы на будущее (wygłoszony 26 września 2008 r.).
 34. Konferencja międzynarodowa pt. „Мюнхенское соглашение 1938 года: история и современность” – 15-16 października 2008 r. w Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (z udziałem historyków z Polski, Rosji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech i Słowacji zorganizowana przez Stałego Przedstawiciela PAN przy RAN / Stację Naukową PAN w Moskwie oraz Instytut Historii Powszechnej RAN w ramach Dni Nauki Polskiej w Rosji) – referat inauguracyjny pt. На пути к Мюнхену? Польская внешняя политика в 1932-1938 гг. (wygłoszony 15 października 2008 r.), współorganizator konferencji, jedna z osób otwierających i współprowadzących obrady.
 35. Konferencja międzynarodowa pt. „Россия и мир после Первой мировой войны (к 90-летию окончания войны и подписания послевоенных соглашений)” z cyklu „Чичеринские чтения” – 11-12 listopada 2008 r. w Tambowskim Uniwersytecie Państwowym im. G. R. Dzierżawina (z udziałem historyków z Rosji, Polski i Niemiec zorganizowana przez Instytut Historii Powszechnej RAN, Tambowski Uniwersytet Państwowy im. G. R. Dzierżawina, Asocjację Historyków Pierwszej Wojny Światowej, Dom-Muzeum Gieorgija Wasiljewicza Cziczerina w Tambowie) – referat na plenarnym posiedzeniu pt. Польская дипломатия во время Парижской конференции 1919 г. (wygłoszony 11 listopada 2008 r.).
 36. Seminarium międzynarodowe pt. „Rok 1939 w oczach polskich i rosyjskich historyków” – 7 marca 2009 r. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie (z udziałem polskich i rosyjskich historyków) – referat pt. Cele i metody polityki zagranicznej Związku Sowieckiego w latach 1938-1939.
 37. Konferencja międzynarodowa pt. „Народы Габсбургской монархии в 1914-1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств” – 23-24 kwietnia 2009 r. w Węgierskim Instytucie Kulturalnym, Naukowym i Informacyjnym w Moskwie (pierwszy dzień) oraz Instytucie Słowianoznawstwa i Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (z udziałem 41 referentów z 10 krajów Europy zorganizowana przez Instytut Słowianoznawstwa RAN, Rosyjską Asocjację Historyków Pierwszej Wojny Światowej, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Stałego Przedstawiciela PAN przy RAN/Stację Naukową PAN w Moskwie, Węgierski Instytut Kulturalny, Naukowy i Informacyjny w Moskwie, Słowacki Instytut w Moskwie, Czeski Instytut w Moskwie) – referat pt. Совет полковников в отношениях Ю. Пилсудского с военнополитическим руководством АвстроВенгрии в 1916 г. (wygłoszony 24 kwietnia 2009 r.) – jeden z głównych organizatorów konferencji, prowadzenie w pierwszym dniu obrad plenarnych i w drugim dniu obrad w ramach sekcji.
 38. Konferencja międzynarodowa pt. „Мировые войны XX века” – 17 września 2009 r. w Państwowym Centralnym Muzeum Współczesnej Historii Rosji (zorganizowana przez Rosyjską Asocjację Historyków Pierwszej Wojny Światowej, Rosyjską Asocjację Historyków Drugiej Wojny Światowej i Państwowe Centralne Muzeum Współczesnej Historii Rosji) – referat pt. Советский Союз и начало Второй Мировой войны.
 39. Konferencja międzynarodowa pt. „Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: зарождение, развитие, кризис” – 23 września 2009 r. w Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (z udziałem historyków z Polski, Rosji, Austrii, Francji, Hiszpanii i Słowacji zorganizowana przez Stałego Przedstawiciela PAN przy RAN / Stację Naukową PAN w Moskwie, Instytut Historii Powszechnej RAN w Moskwie i Rosyjską Asocjację Historyków Pierwszej Wojny Światowej) – referat w części plenarnej pt. Место и значение Версальско-Вашингтонской системы в международных отношениях XIX i XX вв., (współorganizator konferencji, moderator sekcji).
 40. Konferencja międzynarodowa pt. „Вторая мировая война как проблема национальной памяти” – 24-26 września 2009 r. w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Aleksandra Hercena w Sankt Petersburgu (z udziałem historyków, literaturoznawców, politologów i muzealników z Rosji, Polski, Niemiec, Austrii. Szwajcarii, Białorusi, Ukrainy i Litwy zorganizowana przez Katedrę Historii Powszechnej i Wydział Nauk Społecznych Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. Hercena w Sankt Petersburgu) – referat w części plenarnej pt. Путь к войне? Внешняя политика Польши накануне Второй мировой войны (1938-1939 гг.) (wygłoszony 24 września 2009 r.), współprowadzenie obrad plenarnych.
 41. Wykład Stacja Naukowa PAN w Moskwie: historia, teraźniejszość, plany na przyszłość – wygłoszony podczas posiedzenia Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 18 listopada 2009 r.
 42. Konferencja międzynarodowa pt. „Общество и война” – 26 listopada 2009 r. w Uralskim Uniwersytecie Państwowym im. A.M. Gorkiego w Jekaterynburgu (zorganizowana przez Wydział Historyczny Uralskiego Uniwersytetu Państwowego im. A.M. Gorkiego w Jekaterynburgu, Instytut Historii i Archeologii Uralskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk i Stałego Przedstawiciela PAN przy RAN / Stację Naukową PAN w Moskwie) – referat pt. Польское общество во время Второй мировой войны (współorganizator konferencji).
 43. Seminarium międzynarodowe pt. „Российско-польские отношения: есть ли альтернатива исторической политике?” – 1 grudnia 2009 r. w Uniwersytecie Państwowym-Wyższej Szkole Ekonomiki w Moskwie (seminarium z cyklu „Русско-польские отношения сквoзь века”) – referat pt. Польша в 1918-1939 гг.
 44. Wykład Polsko-rosyjskie spory o ocenę polityki zagranicznej ZSRR w latach 1938-1939 – wygłoszony podczas posiedzenia Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN w Warszawie w dniu 12 stycznia 2010 r. oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniu 18 stycznia 2010 r.
 45. Wykład Życie i dzieło ambasadora Alfreda Chłapowskiego z Bonikowa – wygłoszony podczas obchodów 70-tej rocznicy śmierci Alfreda Chłapowskiego w dniu 26 lutego 2010 r. w Kościanie.
 46. Seminarium międzynarodowe pt. „Образ СССР в зарубежной Европе в 1945 г.” – 26-27 marca 2010 r. w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytecie przy MSZ Federacji Rosyjskiej (МГИМО – Университет) (zorganizowane przez МГИМО – Университет) – referat pt. СССР и Великая Победа 1945 года: польский взгляд (wygłoszony 26 marca 2010 r. w Moskwie).
 47. Konferencja międzynarodowa pt. „Les horizons de la politique extérieure française. Régions périphériques et espaces seconds dans la stratégie diplomatique et militaire de la France (XVIe – XXe siècles)” – 31 marca-1 kwietnia 2010 w Coёtquidan i Nantes (zorganizowana przez Ecoles de Saint-Cyr – Coёtquidan oraz Centre de recherches en histoire internationale et atlantique de l’Université de Nantes) – referat pt. Le point de vue polonais sur la coopération de la France dans la guerre polono-bolchevique (wygłoszony w Château des ducs de Bretagne w Nantes 1 kwietnia 2010 r.), prowadzenie obrad w drugim dniu konferencji.
 48. Wykład Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Moskwie : historia, działalność i perspektywy – wygłoszony podczas posiedzenia Komisji Badań Diaspory Polskiej Akademii Umiejętności do w dniu 8 kwietnia 2010 r. w Krakowie.
 49. Konferencja międzynarodowa pt. „VIII международная научно-практическая конференция «Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития»” – 21-25 kwietnia 2010 r. w Omsku i Tarze (zorganizowana m. in. przez Omski Państwowy Uniwersytet Agrarny, Syberyjską Filię Rosyjskiego Instytutu Kulturoznawstwa, Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu, Stację Naukową PAN w Moskwie)referat pt. Агрокультура Великой Польши (Познаньщины) в контексте западноевропейского опыта во второй половине ХIХначале ХХ века (wygłoszony w trakcie obrad plenarnych 21 kwietnia 2010 r. w Omsku), współorganizator konferencji.
 50. XX konferencja międzynarodowa pt. „Человек и природа. Проблемы социоестественной истории” – 13-17 września 2010 r. w Sudaku na Krymie na Ukrainie (konferencja zorganizowana przez Instytut Wschodoznawstwa RAN, Instytut Socjologii RAN, Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centralne Muzeum w Taurydzie oraz redakcję czasopisma „История и современность”) – referat inaugurujący otwarcie konferencji wygłoszony podczas sesji plenarnej pt. Современные российскопольские отношения (wygłoszony 13 września 2010 r.); moderowanie okrągłego stołu pt. „Россия-Польша – переспективы сотрудничества” (13 września 2010 r.).
 51. II międzynarodowe seminarium pt. „«Клиотерапия»: изучение истории на постсоветском пространстве как путь к пониманию и сотрудничеству” – 18-19 października 2010 r. w Chimkach pod Moskwą (seminarium zorganizowane przez Klub Regionalnego Dziennikarstwa i Open Society Institute & Soros Foundations Network) – referat inaugurujący otwarcie seminarium pt. Варшавское восстание 1944 г. в польской исторической памяти (wygłoszony 18 października 2010 r.).
 52. Międzynarodowy okrągły stół pt. „Дискуссионные проблемы российско-польских отношений” – 22-23 października 2010 r. w Sankt Petersburgu (zorganizowany przez Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu oraz Stację Naukową PAN w Moskwie) – referat pt. Дипломатические контакты между Варшавой и Москвой во время советско-польской войны в 1919-1921 гг. (wygłoszony 22 października 2010 r.), prowadzenie części obrad, współorganizator okrągłego stołu.
 53. Wykład otwarty dla studentów Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego pt. Путь к нормализации. Современные российскопольские отношения: от смоленской трагедии по сегодняшний день – wygłoszony na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego 22 października 2010 r..
 54. Wykład pt. Репрессии против католической Церкви и против полякам в СССР в 1920-50-х гг. XX века – wygłoszony w Państwowym Suzdalsko-Włodzimierskim Historyczno-Architektonicznym i Artystycznym Muzeum-Skansenie we Władimirze w Dniu Pamięci Ofiar Politycznych Represji 30 października 2010 r..
 55. Wykład Współczesna historiografia rosyjska wobec dziejów Związku Radzieckiego oraz węzłowych problemów z dziejów stosunków polsko-radzieckich – tłumaczenie konsekutywne: La storiografia contemporanea russa di fronte alla storia dell’Unione Sovietica e i principali problemi della storia delle relazioni polacco-sovietiche – wygłoszony w Stacji Naukowej PAN w Rzymie 9 listopada 2010 r., prowadzenie obrad przez prof. Federigo Argentieri z John Cabot University and Temple University Rome Campus.
 56. Wykład otwarty dla pracowników Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie z okazji Dnia Służby Zagranicznej RP pt. Polska służba dyplomatyczna i konsularna w okresie międzywojennym – wygłoszony w salach recepcyjnych Ambasady RP w Moskwie 16 listopada 2010 r..
 57. Wykład pt. Historiografia rosyjska pierwszej dekady XXI stulecia wobec historii Związku Radzieckiego oraz węzłowych problemów z dziejów stosunków polsko-radzieckich – wygłoszony w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 16 lutego 2011 r.
 58. Międzynarodowy okrągły stół pt. „Люстрация как стимул политической и общественной трансформации стран постсоветского пространства” – 18 marca 2011 r. w Moskwie (zorganizowany przez Muzeum i Centrum Społeczne im. Andrieja Sacharowa oraz Centrum Czeskie w Moskwie) – referat pt. Люстрация в Польше. Опыт последних двадцати лет.
 59. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Россия и Польша в экономическом и культурном пространстве Европы” – 24 marca 2011 r. w Jekaterynburgu (zorganizowane przez Stację Naukową PAN w Moskwie oraz Instytut Historii i Archeologii Uralskiego Oddziału RAN w Jekaterynburgu) – referat pt. Дипломатические контакты между Варшавой и Москвой во время советско-польской войны в 1919-1921 гг.
 60. WykładРоссийскопольские отношения в 2010 году: путь к нормализации –wygłoszony podczas posiedzenia Rady Naukowej Rosyjskiego Instytutu Kulturoznawstwa przy Ministerstwie Kultury Federacji Rosyjskiej w Moskwie 4 kwietnia 2011 r.
 61. Konferencja pt. „Polskie przewroty i przesilenia. W 85. rocznicę wypadków majowych 1926 r.” – 13 maja 2011 r. w Warszawie w Sejmie RP (zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Miłośników Historii oraz Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – referat pt. Dyplomacja sowiecka wobec zamachu stanu Józefa Piłsudskiego w 1926 roku.
 62. Wykład Polsko-rosyjski dialog historyczny. Refleksje Stałego Przedstawiciela PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk – wygłoszony podczas spotkania Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN w Warszawie 17 maja 2011 r.
 63. Prezentacja książki pt. „Белые пятначерные пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях” (pod red. W. Torkunowa i A. D. Rotfelda, Moskwa 2010) (zorganizowana w Południowym Uniwersytecie Federalnym w Rostowie nad Donem 20 maja 2011 r.).
 64. Konferencja międzynarodowa pt. „Polska, Rosja, Europa: od wojny do pokoju. W 90 rocznicę podpisania traktatu pokojowego w Rydze” – 2 czerwca 2011 r. w Pałacu Czarnogłowych w Rydze (zorganizowana przez Polsko-Rosyjską Grupę do Spraw Trudnych) – wystąpienie w ramach panelu pt. Pokój ryski w historii Polski i Rosji.
 65. Konferencja międzynarodowa pt. „Polonia в Казани и в Волго-Уралье в XIX-XX вв.” – 6-8 czerwca 2011 r. w Kazaniu i Jełabudze (Tatarstan) (zorganizowana przez Kazański (Nadwołżański) Uniwersytet Federalny i Stację Naukową PAN w Moskwie) – referat pt. Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ: Жизнь и деятельность в 1918−1929 гг. (wygłoszony w trakcie plenarnego posiedzenia w dniu 6 czerwca 2011 r.), współorganizator konferencji, prowadzenie części obrad.
 66. Prezentacja książki pt. „Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты” (ответственные редакторы: Стефан Гжибовский, Виктор Хорев, Мариуш Волос, Посольство Республики Польша в Российской Федерации, Постоянный представитель Польской Академии наук при РАН, Москва: Квадрига 2011, ss. 336.) zorganizowana w Rosyjskim Instytucie Kulturologii w Moskwie w dniu 9 czerwca 2011 r.
 67. Wykład pt. Современный польско-российский исторический диалог – wygłoszony w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie w dniu 21 czerwca 2011 r.
 68. Konferencja międzynarodowa pt. „Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni: polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku” – 13-14 października 2011 r. w Poznaniu (zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Stałego Przedstawiciela Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk) – referat otwierający konferencję pt. Wrogowie czy sprzymierzeńcy? Polsko-rosyjskie i polsko-radzieckie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku (wygłoszony w dniu 13 października 2011 r.), współorganizator konferencji, prowadzenie części obrad.
 69. Konferencja międzynarodowa pt. „1941 год в документах и свидительствах” – 25-26 listopada 2011 r. w Sankt Petersburgu (zorganizowana przez Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt Petersburgu) – referat pt. Договор СикорскогоМайского и его значение для советскопольских отношений (wygłoszony w dniu 26 listopada 2011 r.).
 70. Prezentacja książki Julii Kantor i Mariusz Wołosa pt. Треугольник Москва-Варшава-Берлин. Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918-1939 гг. (Европейский Дом, Санкт-Петербург 2011, ss. 220) zorganizowana w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu w dniu 28 listopada 2011 r.
 71. Prezentacja książki Julii Kantor i Mariusz Wołosa pt. Треугольник Москва-Варшава-Берлин. Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918-1939 гг. (Европейский Дом, Санкт-Петербург 2011, ss. 220) zorganizowana w Rosyjskim Uniwersytecie Państwowym im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie Wielkim w dniu 30 listopada 2011 r.
 72. Wykład Polonica w archiwach rosyjskich – wygłoszony podczas zebrania Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w dniu 13 grudnia 2011 r. w Krakowie.
 73. Wykład Elita polityczna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1925-1927 w świetle raportów sowieckich dyplomatów – wygłoszony podczas posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 17 stycznia 2012 r. w Krakowie.
 74. Konferencja pt. „Losy Polaków na Syberii” – 22 marca 2012 r. w Krakowie (zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Związek Sybiraków – Oddział w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) – referat pt. „Syberia w polskiej pamięci historycznej”.
 75. Prezentacja książki prof. Andrzeja Chwalby pt. „Historia powszechna 1989-2011” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 398.) zorganizowana w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w dniu 26 marca 2012 r.
 76. IX международная научно-практическая конференция «Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития» – 17-20 kwietnia 2012 r. w Omsku i Bolszereczije (konferencja międzynarodowa zorganizowana m. in. przez Omski Państwowy Uniwersytet Agrarny im. P. A. Stołypina, Syberyjską Filię Rosyjskiego Instytutu Kulturoznawstwa, Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Omski Uniwersytet Państwowy im. F. M. Dostojewskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polską Akademię Nauk Stację w Moskwie, Ambasadę Rzeczypospolitej w Moskwie)referat pt. Против стереотипов. Юлиан Доминикович Талько-Грынцевич (1850-1936): польский и российский исследователь Сибири (wygłoszony w dniu 18 kwietnia 2012 r.).
 77. III Международный Конгресс «Россия и Польша: память империй – империя памяти» – 26-28 kwietnia 2012 r. w Sankt Petersburgu (kongres międzynarodowy zorganizowany przez Rosyjski Instytut Kulturoznawstwa i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy współudziale Ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu, Polskiego Towarzystwa Historycznego) – referat pt. Druga Rzeczpospolita i Związek Radziecki w latach 1918-1939. Zderzenie dwóch imperializmów czy dwóch ideologii? (wygłoszony podczas sesji plenarnej w dniu 26 kwietnia 2012 r.), współprowadzenie obrad plenarnych, współorganizator kongresu, główny polski organizator kongresu.
 78. „Историческая политика современной России” – 31 maja 2012 r. w Krakowie (debata ekspercka z udziałem prof. dra Aleksieja Gromyko z Instytutu Europy RAN w Moskwie, dra hab. Joachima Dieca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mariusza Wołosa) zorganizowana przez Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację „Русский Мир”.
 79. Międzynarodowa konferencja ekspercka pt. „Nowe partnerstwo dla lepszej przyszłości: społeczno-gospodarcze, polityczne i socjologiczne aspekty” – 1 czerwca 2012 r. w Krakowie (konferencja zorganizowana przez Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Stowarzyszenie Studiów Europejskich Instytutu Europy RAN, Fundację „Русский Мир” w Moskwie) – referat pt. Współpraca naukowa Polski i Rosji na przełomie XX i XXI wieku (moderowanie pierwszej części obrad).
 80. III ogólnopolska konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku. Jednostka wobec zbrodni” – 25-28 czerwca 2012 r. w Oświęcimiu (konferencja zorganizowana przez Fundację na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) – referat pt. Być Polakiem w ZSRR. Polska operacja NKWD w 1937 roku (wygłoszony podczas sesji plenarnej w dniu 26 czerwca 2012 r.).
 81. 2 Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski – 12-15 września 2012 r. w Krakowie, referat prezentujący działalność Stacji Naukowej PAN w Moskwie (wygłoszony podczas sesji „Prezentacja organizacji wspierających prowadzenie badań oraz studiowanie historii Polski i Europy Środkowej” w dniu 15 września 2012 r., członek Biura Organizacyjnego Kongresu).
 82. Konferencja międzynarodowa pt. „Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej” – 5-6 grudnia 2012 r. w Krakowie (zorganizowana przez Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Europejską Siecią „Pamięć i solidarność”) – referat pt. Wielka Wojna Ojczyźniana w tożsamości i edukacji historycznej Rosjan (wygłoszony 6 grudnia 2012 r., moderowanie obrad w sekcji historycznej).
 83. Konferencja ogólnopolska pt. „Andrzej Strug – dzieło i czasy” – 6-7 grudnia 2012 r. w Warszawie (zorganizowana przez Muzeum Andrzeja Struga, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie) – referat pt. „W przedniej straży”. Droga Andrzeja Struga do niepodległej Polski przez paryski oddział Związku Strzeleckiego, Legiony i Polską Organizację Wojskową (wygłoszony 7 grudnia 2012 r.).
 84. Konferencja międzynarodowa pt. „Wojna i okupacja w pamięci i świadomości mieszkańców małego miasta” – 26 lutego 2013 r. w Krakowie (zorganizowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Zakład Mniejszości Narodowych i Przymusowych Migracji Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) – referat pt. Stosunek nazistów do materialnych zabytków kultury żydowskiej.
 85. Polsko-rosyjski okrągły stół pt. „История как фактор сближения России и Польши в современном культурном пространстве” – 22 kwietnia 2013 r. w Akademgorodku pod Nowosybirskiem (zorganizowany przez Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk) – referat pt. Опыт и перспективные возможности научного сотрудничества историков России и Польши.
 86. Konferencja międzynarodowa pt. „Проблемы российско-польской истории и культурный диалог” – 23-24 kwietnia 2013 r. w Nowosybirsku (zorganizowana przez Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Państwową Publiczną Naukowo-Techniczną Bibliotekę Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytut Historii PAN w Warszawie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Stację Naukową PAN w Moskwie, Ambasadę RP w Federacji Rosyjskiej, Konsulat Generalny RP w Irkucku, Dom Polski w Nowosybirsku) – referat pt. Постоянное представительство ПАН в Москве и польско-российское научное сотрудничество в 1995-2012 гг. (wygłoszony podczas sesji plenarnej 23 kwietnia 2013 r., moderowanie części obrad plenarnych, współorganizator konferencji).
 87. Wykład Роль Январского восстания в формировании политическихпозиций поляков – wygłoszony w dniu 29 kwietnia 2013 r. w Instytucie Historyczno-Archiwalnym Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego – RGGU w Moskwie w ramach cyklu „Встречи с Польшей”.
 88. Konferencja międzynarodowa pt. „Историческая политика: российский и польский варианты” – 11-13 maja 2013 r. w Moskwie (zorganizowana przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższą Szkołę Ekonomiki w Moskwie i Stowarzyszenie „Memoriał”) – referat pt. Польские и российские исторические исследования и их влияние на средства массовой информации и общественное мнение (wygłoszony 12 maja 2013 r.).
 89. Konferencja międzynarodowa pt. „Историческая политика: российский и польский варианты” – 11-13 maja 2013 r. w Moskwie (zorganizowana przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższą Szkołę Ekonomiki w Moskwie i Stowarzyszenie „Memoriał”) – referat pt. Польская Вторая республика в освещении советских дипломатических документов (wygłoszony 13 maja 2013 r.).
 90. IV ogólnopolska konferencja pt. „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Słowa w służbie nienawiści” – 13-16 czerwca 2013 r. w Oświęcimiu (konferencja zorganizowana przez Fundację na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundację im. Róży Luksemburg, Förderverein für die IJBS) – referat pt. Rola eurokomunistów w promowaniu pozytywnego obrazu stalinizmu i komunizmu (wygłoszony podczas obrad plenarnych 14 czerwca 2013 r.).
 91. Konferencja międzynarodowa pt. „Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku” – 20-21 czerwca 2013 r. w Toruniu (konferencja zorganizowana przez Katedrę Historii Dyplomacji Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – referat pt. Druga Rzeczpospolita w oczach sowieckich dyplomatów (wygłoszony 20 czerwca 2013 r., prowadzenie części obrad w ramach panelu).
 92. Colloque de la Commission des historiens roumains et polonais en Roumanie – 12-13 września 2013 r. w Bukareszcie (konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Commission mixte d’histoire de l’Académie des Sciences de Pologne et de l’Académie Roumaine) – referat pt. L’Union soviétique face à l’alliance polono-roumaine dans l’entre-deux-guerres (wygłoszony 13 września 2013 r.).
 93. Konferencja pt. „Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista” – 19 września 2013 r. w Warszawie (konferencja ogólnopolska zorganizowana przez Instytut Historii PAN w Warszawie, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura” w Maisons-Laffitte) – referat pt. Damian S. Wandycz – inżynier, legionista, dyplomata, działacz społeczny i gospodarczy.
 94. Sympozjum pt. „Polonijny Nowy Jork” – 12 października 2013 r. w Nowym Jorku (konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku) – referat pt. Emigracyjne niedole pierwszego ułana Drugiej Rzeczypospolitej. Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski w Stanach Zjednoczonych w latach 1940-1942.
 95. Wykład pt. Józef Piłsudski w oczach sowieckich dyplomatów – wygłoszony w dniu 15 października 2013 r. w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce w Nowym Jorku.
 96. Wykład pt. Listopad 1918 w Warszawie i Krakowie oraz styczeń 1920 na Pomorzu i w Bydgoszczy – dwie pamięci odzyskanej niepodległości – wygłoszony w dniu 4 listopada 2013 r. na posiedzeniu Klubu Historycznego im. generała Stefana Roweckiego „Grota” w Ratuszu Miejskim w Bydgoszczy, organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy.
 97. Wykład pt. Polonica w Stanach Zjednoczonych – wygłoszony podczas zebrania Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w dniu 27 listopada 2013 r. w Krakowie.
 98. Konferencja międzynarodowa pt. „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933” – 28 listopada 2013 r. w Krakowie (konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie) – referat pt. Wielki Głód we współczesnej historiografii rosyjskiej.
 99. Seminarium naukowe pt. „Stosunki polsko-czeskie na przestrzeni wieków” – 25-26 marca 2014 r. w Cieszynie (seminarium zorganizowane przez Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Książnicę Cieszyńską i Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie) – referat wprowadzający pt. Stosunki polsko-czechosłowackie w dwudziestoleciu międzywojennym – zarys problemu (wygłoszony 25 marca 2014 r.).
 100. Wykład otwarty pt. Penetracja polskich elit politycznych przez dyplomację sowiecką w okresie międzywojennym wygłoszony w Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” w dniu 8 kwietnia 2014 r. w Krakowie.
 101. X международная научно-практическая конференция «Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития» – 23-26 kwietnia 2014 r. w Omsku i Tarze (konferencja międzynarodowa zorganizowana m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Produkcji Obwodu Omskiego, Omski Państwowy Uniwersytet Agrarny im. P. A. Stołypina, Syberyjską Filię Rosyjskiego Instytutu Kulturoznawstwa, Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Omski Uniwersytet Państwowy im. F. M. Dostojewskiego, Polską Akademię Nauk, Ambasadę Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)referat pt. Сибирь и Дальний Восток во время гражданской войны в глазах польских военных и дипломатов (1919-1921 гг.) (wygłoszony w dniu 24 kwietnia 2014 r.; członek Biura Organizacyjnego konferencji).
 102. I Oświęcimskie Forum Praw Człowieka: „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata” – 8-10 maja 2014 r. w Oświęcimiu (konferencja międzynarodowa zorganizowana przez władze miejskie Oświęcimia przy współpracy m.in. z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej, MBP Galerię Książki w Oświęcimiu, Muzułmański Związek Religijny, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) – referat pt. Inżynieria społeczna okresu pierwszej wojny światowej i jej konsekwencje dla współczesności (wygłoszony na posiedzeniu inaugurującym Forum w dniu 8 maja 2014 r.).
 103. Wykład otwarty pt. Le 18 mai 1944: Monte Cassino – quelle signification historique pour les Polonais? – wygłoszony w Bibliotece Polskiej w Paryżu w dniu 23 maja 2014 r. na zaproszenie Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu z okazji siedemdziesiątej rocznicy bitwy o Monte Cassino.
 104. IV Kongres pt. „Polska-Rosja: długi ślad «krótkiego» XX wieku” – 26-27 maja 2014 r. w Krakowie (kongres międzynarodowy zorganizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne, Ambasadę Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, Rosyjską Szkołę Antropologiczną w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie, Fundację „Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia” w Moskwie, główny organizator kongresu, moderowanie sesji plenarnej i jednej z sekcji) – referat pt. Polska pamięć Wielkiego Terroru w ZSRR w drugiej połowie lat trzydziestych (wygłoszony w dniu 27 maja 2014 r.).
 105. IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – 4-7 września 2014 r. w Krakowie (kongres międzynarodowy zorganizowany przez Polską Akademię Umiejętności, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kongres Oświaty Polonijnej w Chicago, Muzeum Narodowe w Krakowie) – referat pt. Skupiska polskich Sybiraków w Rosji (wygłoszony 5 września 2014 r., moderowanie jednego z paneli).
 106. Wykład w ramach Copernicus-Vorlesungen Die polnische Frage im Jahr 1914 – wygłoszony w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu w dniu 9 września 2014 r. na zaproszenie tej placówki z okazji setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej.
 107. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich pt. „Polska – Bałtyk – Europa” – 17-21 września 2014 r. w Szczecinie (zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Uniwersytet Szczeciński pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej); panel pt. „Badania regionalne w Europie” – referat pt. Badania regionalne w Rosji po 1991 roku (wygłoszony 19 września 2014 r., główny organizator i moderator panelu).
 108. IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze – 24-26 września 2014 r. w Elblągu (zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury, Bibliotekę Elbląską im. Cypriana Kamila Norwida, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – referat pt. Polska widziana z rosyjskiej oddali (wygłoszony 24 września 2014 r.).
 109. Konferencja pt. „Agresja sowiecka 1939 roku – aspekty międzynarodowo-prawne” – 30 września 2014 r. w Warszawie (zorganizowana przez Zakład Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie) – referat pt. Współczesna historiografia rosyjska a rozbiór Polski w 1939 roku.
 110. Konferencja pt. „Płk Józef Beck (1894-1944) – żołnierz, dyplomata, polityk” – 9-10 października 2014 r. w Łodzi (zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi i Katedrę Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego) – referat pt. Major Józef Beck jako attaché wojskowy i morski we Francji w latach 1922-1923 (wygłoszony 9 października 2014 r., prowadzenie obrad w drugim dniu konferencji).
 111. Wykład pt. Polski wiek XX – wygłoszony 14 października 2014 roku podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 112. Konferencja pt. „W 100-lecie wybuchu Wielkiej Wojny 1914-1918. Wieliczka na drodze do niepodległości” – 28 października 2014 r. w Wieliczce (zorganizowana przez Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce) – referat pt. Europa w przededniu Wielkiej Wojny.
 113. Konferencja międzynarodowa pt. „Klęska Europy i odrodzenie Rzeczypospolitej w 100-lecie wybuchu I wojny światowej” – 6-7 listopada 2014 r. w Warszawie (zorganizowana przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizator: Institut Français Pologne) – referat pt. Rosja w okresie pierwszej wojny światowej (wygłoszony 6 listopada 2014 r.).
 114. Wykład pt. Współczesna rosyjska „polityka historyczna” – wygłoszony w dniu 7 listopada 2014 r. na posiedzeniu Klubu Historycznego im. generała Stefana Roweckiego „Grota” w Ratuszu Miejskim w Bydgoszczy, organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku: Delegatura w Bydgoszczy.
 115. Konferencja ogólnopolska pt. „Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919” – 14 listopada 2014 r. w Krakowie (zorganizowana przez Wydział II Historyczno-Filozoficzny Polskiej Akademii Umiejętności) – referat pt. Odradzanie się państwa polskiego we współczesnej historiografii rosyjskiej (prowadzenie części obrad i dyskusji).
 116. Konferencja międzynarodowa pt. „Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony” – 14-15 listopada 2014 r. w Łodzi (zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Muzeum Historii Polski, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi) – referat pt. Wspomnienia Stanisława Kościałkowskiego z Syberii (wygłoszony 15 listopada 2014 r.).
 117. Konferencja międzynarodowa pt. „«Rewolucja społeczna» czy «dzika przebudowa»? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)” – 19-21 listopada 2014 r. w Lublinie (zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim: Oddział w Lublinie) – referat pt. Model sowiecki. Przekształcenia własnościowe w ZSRS w latach dwudziestych i trzydziestych XX stulecia (wygłoszony 19 listopada 2014 r., udział w panelu dyskusyjnym pt. „Wzorce sowieckie a własna droga – dyskusje, dylematy” wraz z prof. Maciejem Bałtowskim i prof. Jackiem Luszniewiczem; prowadzenie dr Władysław Bułhak w dniu 20 listopada 2014 r.).
 118. Konferencja pt. „Polska dyplomacja historyczna – stan i perspektywy” – 28 listopada 2014 r. w Warszawie (zorganizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją „Klio” i Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych) – udział w debacie wraz z prof. Jerzym Wojciechem Borejszą, prof. Włodzimierzem Borodziejem (moderator), prof. Andrzejem Chwalbą, prof. Markiem Kornatem, prof. Andrzejem Nowakiem i prof. Robertem Trabą.
 119. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Historia – Pamięć – Tożsamość” pt. „Pamięć człowieka – pamięć miejsca – miejsca pamięci” – 10-11 grudnia 2014 r. w Krakowie (zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) – referat pt. Józef Beck (1894-1944). Kontrowersje wokół postaci (moderator posiedzenia plenarnego i dwóch sekcji; jeden z organizatorów konferencji).
 120. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Stosunki polsko-węgiersko-słowackie na przestrzeni wieków” – 9-10 marca 2015 r. w Nowym Targu (zorganizowane przez Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Nowym Targu, Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela działające na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu) – referat pt. Polacy i Węgrzy w XIX i XX wieku. O niełatwych kontaktach dwóch „bratanków” – wprowadzenie do problemu (wygłoszony podczas panelu inauguracyjnego w dniu 9 marca 2015 r.).
 121. Wykład pt. Sprawa polska podczas pierwszej wojny światowej – wygłoszony w dniu 16 marca 2015 r. w ramach „Kursu kultury polskiej” Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; organizator: Polski Uniwersytet na Obczyźnie (The Polish University Abroad in London).
 122. Konferencja pt. „Znaczenie ruchu piłsudczykowskiego w walce o niepodległość Polski” – 19 marca 2015 r. w Krakowie (zorganizowana przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – referat pt. Kazimierz Herwin-Piątek (1886-1915) – dowódca Pierwszej Kompanii Kadrowej.
 123. Konferencja międzynarodowa pt. „Włochy, Polska a nowa Europa Wschodnia” – 27 kwietnia 2015 r. (zorganizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy współpracy Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie i Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego) – referat pt. Polska wobec nowych wyzwań geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.
 124. Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. II Międzynarodowa Konferencja pt. „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Granice wolności” – 7-8 maja 2015 r. w Oświęcimiu (konferencja międzynarodowa zorganizowana przez miasto Oświęcim, partnerzy: Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Fundacja na rzecz MDSM w Oświęcimiu, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Fundacja Dialog-Pheniben, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Muzułmański Związek Religijny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego WSB w Chorzowie; Patronat honorowy: Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich) – referat pt. Swoboda czyli wolność według Rosjan (wygłoszony na posiedzeniu inaugurującym Forum w dniu 7 maja 2015 r.).
 125. Konferencja naukowa pt. „Równie ważni? Sanatorzy drugiego planu (1926-1939)” – 10-11 czerwca 2015 r. w Lublinie (konferencja ogólnopolska zorganizowana przez Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) – referat pt. Damian Stanisław Wandycz jako dyrektor Polskiego Eksportu Naftowego w latach 1933-1939 (wygłoszony w dniu 11 czerwca 2015 r.; prowadzenie części obrad).
 126. Wykład pt. ZSRR wobec Holokaustu, żydowscy uchodźcy w ZSRR w czasie II wojny światowej – wygłoszony w dniu 7 lipca 2015 r. w Krakowie w ramach seminarium „Kontekst nauczania o Holokauście” zorganizowanym przez Żydowskie Muzeum Galicja i Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 127. Colloque de la Commission des historiens roumains et polonais pt. „Les Polonais et les Roumains pendant la Première guerre mondiale” – 23-24 września 2015 r. w Krakowie (konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Commission mixte d’histoire de l’Académie des Sciences de Pologne et de l’Académie Roumaine oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – referat pt. L’indépendance de la Pologne dans la conception de Józef Piłsudski avant et pendant la Première guerre mondiale (wygłoszony w dniu 23 września 2015 r.; jeden z organizatorów spotkania Komisji).
 128. Konferencja naukowa pt. „Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym” – 26-27 września 2015 r. w Krakowie (konferencja ogólnopolska zorganizowana przez Stowarzyszenie Kuźnica i Akademię Krakowską im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg) – referat pt. Krakowski „Promień” przed pierwszą wojną światową (wygłoszony 26 września 2015 r.).
 129. Konferencja naukowa pt. „Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu” – 29-30 września 2015 r. w Warszawie (konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie) – referat pt. U źródeł systemów okupacyjnych – Polska z perspektywy Moskwy (wygłoszony 29 września 2015 r.).
 130. Koreferat pt. Bolesław Wicherkiewicz (1847-1915) – ein vergessener Patriot wygłoszony w dniu 6 października 2015 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu w odpowiedzi na referat prof. Rudolfa Jaworskiego z Konstancy z okazji setnej rocznicy śmierci prof. Bolesława Wicherkiewicza.
 131. Konferencja międzynarodowa pt. „Être nationaliste à l’ère des masses en Europe (1900-1920): figures, réseaux et transferts” – 12-13 listopada 2015 r. w Paryżu (zorganizowana przez Université Paris-Sorbonne i Université Paris Ouest La Défense) – referat pt. La conception du nationalisme de Roman Dmowski et son influence sur la vie politique en Pologne avant, pendant et après la première guerre mondiale (wygłoszony 13 listopada 2015 r.).
 132. Konferencja naukowa pt. „Józef Piłsudski i jego percepcja obcych narodów i państw” – 1 grudnia 2015 r. w Warszawie (zorganizowana przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) – referat otwierający pt. Józef Piłsudski a Związek Sowiecki (1926-1935).
 133. Debata naukowa pt. Spory o polską politykę zagraniczną w okresie II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2016 r. w Toruniu (zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych UMK, Zakład Historii XX Wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz Koło Naukowe Historyków Pamięci); udział w debacie wzięli ponadto prof. Marek Kornat (IH PAN), dr Patryk Tomaszewski (UMK), Mariusz Wołos.
 134. Wykład pt. Drogi legionistów do niepodległej Polski – wygłoszony w dniu 8 marca 2016 r. w Katowicach w Muzeum Historii Katowic.
 135. Wykład pt. Losy Józefa Becka przed objęciem steru polskiej dyplomacji – wygłoszony w dniu 8 marca 2016 r. w Katowicach podczas posiedzenia tamtejszego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 136. Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. III Międzynarodowa Konferencja pt. „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Europejczyk/Europejka – czyli kto?” – 12-13 maja 2016 r. w Oświęcimiu (konferencja międzynarodowa zorganizowana przez miasto Oświęcim i Oświęcimskie Forum Praw Człowieka; partnerzy: Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Fundacja na rzecz MDSM w Oświęcimiu, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Fundacja Dialog-Pheniben, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; Patronat honorowy: Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich) – referat pt. 25 lat od rozpadu ZSRS – jak/czy Europa odzyskała Wschód? (wygłoszony na posiedzeniu inaugurującym Forum w dniu 12 maja 2016 r.).
 137. Konferencja pt. „Wspomnienie o doktorze Andrzeju Nieuważnym w pierwszą rocznicę śmierci” – 3 czerwca 2016 r. (zorganizowana przez Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – referat pt. Andrzej Nieuważny w archiwach i bibliotekach rosyjskich.
 138. Debata naukowa pt. „Советско-польскиe отношений в 1921-1939 гг.” – 30 września 2016 r. w Petersburgu (zorganizowana przez Instytut Historii Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Petersburgu); udział w debacie wzięli ze strony polskiej Jerzy Borzęcki Uniwersytet w Toronto), Zbigniew Karpus (UMK), Marek Kornat (IH PAN), Wojciech Materski (ISP PAN), Mariusz Wołos, ze strony rosyjskiej Łarysa Arżakowa (IH SPbGU), Władimir Wasilik (IH SPbGU), Artiom Barynkin (ISM SPbGU), Anton Reszetow (RBN).
 139. Konferencja pt. „W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do niepodległej” – 27-28 października 2016 r. w Bełchatowie (zorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, honorowy patronat prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy) – referat pt. Józef Beck w bitwie pod Kostiuchnówką.
 140. Debata naukowa pt. „«Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę». Dylematy, postawy i działania Józefa Piłsudskiego w okresie międzywojennym” (z cyklu Debat Czwartkowych) – 3 listopada 2016 r. w Toruniu (zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu); udział wzięli: Arkadiusz Adamczyk (UJK w Kielcach), Marek Kornat (IH PAN), Marek Sioma (UMCS), Mariusz Wołos.
 141. Konferencja międzynarodowa pt. „Akt 5 listopada 1916 roku. Konsekwencje dla Polski i Europy” – 4-5 listopada 2016 r. w Toruniu (zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pod patronatem honorowym wiceprezesa Rady Ministrów i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina) – referat pt. Rosja wobec Aktu 5 listopada 1916 roku (wygłoszony w dniu 4 listopada 2016 r.; prowadzenie części obrad).
 142. Konferencja pt. „Legiony Polskie 1914-1918 w pamięci współczesnych i potomnych” – 18 listopada 2016 r. w Krakowie (zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie) – referat pt. I Brygada Legionów Polskich w pamięci Damiana Stanisława Wandycza.
 143. Wykład pt. Stan wojenny 1981 roku z perspektywy ówczesnego dziecka a dzisiejszego historyka – wygłoszony 13 grudnia 2016 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 144. Wykład pt. Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne „Strzelec” w Krakowie w latach 1910-1914 – wygłoszony 13 grudnia 2016 r. w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
 145. Debata naukowa pt. „Drogi do Niepodległej – kontekst międzynarodowy” (z cyklu „Debaty Belwederskie”) – 21 stycznia 2017 r. w Warszawie (zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Pamięci Narodowej); udział wzięli: Włodzimierz Suleja (Uniwersytet Wrocławski, moderator), Andrzej Chwalba (UJ), Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (IH PAN), Marek Kornat (IH PAN), Wojciech Materski (ISP PAN), Wojciech Roszkowski (ISP PAN), Mariusz Wołos.
 146. Konferencja pt. „Polska dyplomacja i nauka prawa w staraniach o pokój w XX w.” – 3-4 kwietnia 2017 r. w Warszawie (zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – referat pt. Polska koncepcja rozbrojenia moralnego (wygłoszony w dniu 3 kwietnia 2017 r.).
 147. Debata naukowa pt. „Czy komunizm mógł podbić świat? W stulecie przewrotu bolszewickiego” – 20 kwietnia 2017 r. w Poznaniu w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów 19-23 kwietnia 2017 r. (zorganizowana przez Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); udział wzięli: Marek Kornat (IH PAN/UKSW), Jakub Wojtkowiak (UAM), Mariusz Wołos.
 148. Wykład pt. Polskie propozycje polityki „okrągłego stołu” i próby ich realizacji w międzywojennym dwudziestoleciu – wygłoszony 16 maja 2017 r. w Krakowie w ramach cyklicznych posiedzeń Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.
 149. Debata naukowa pt. „Za żelazną czy niedomkniętą kurtyną? Spory o PRL” – 16 maja 2017 r. w Krakowie (zorganizowana przez Muzeum PRL w Krakowie/Nowej Hucie); udział wzięli: Andrzej Chwalba (UJ), Krzysztof Kloc (UP Kraków), Mariusz Wołos.
 150. Debata naukowa pt. „Kobieta żydowska w czasach pogardy” (o książce Martyny Grądzkiej-Rejak pt. Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie 1939-1945) – 17 maja 2017 r. w Krakowie (zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i Krakowską Lożę Historii Współczesnej); udział wzięli: Martyna Grądzka-Rejak (IPN Oddział w Warszawie), Zofia Radzikowska (Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce), Mariusz Wołos.
 151. Konferencja pt. „Początek drogi do niepodległości Polski – Kraków, 28 maja 1917” – 22 maja 2017 r. w Krakowie (zorganizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie) – referat pt. U progu niepodległości. Sprawa polska w 1917 roku.
 152. Konferencja pt. „Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (cz. II)” – 5-7 czerwca 2017 r. w Warszawie (zorganizowana przez Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i Instytut Historii PAN w Warszawie) – referat pt. Związek Sowiecki w polityce zagranicznej Drugiej Rzeczypospolitej (wygłoszony 5 czerwca 2017 r.).
 153. Konferencja międzynarodowa pt. „Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990” – 6-7, 11 czerwca 2017 r. w Toruniu, Warszawie i Londynie (zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Polskie Towarzystwo Historyczne, Bibliotekę Polską w Londynie, Instytut Pamięci Narodowej) – referat pt. Władysław Raczkiewicz jako wojewoda krakowski w 1935 roku (wygłoszony w Toruniu 6 czerwca 2017 r., prowadzenie części obrad).
 154. Seminarium historii najnowszej – 14 czerwca 2017 r. w Krakowie (zorganizowane przez Katedrę Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) – referat pt. Kilka refleksji o warsztacie historyka dziejów najnowszych.
 155. Sixth World Congress of Polish Studies – 16-18 czerwca 2017 r. w Krakowie (zorganizowany przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Polską Akademię Umiejętności, Uniwersytet Gdański) – Sekcja 29 pt. Józef Piłsudski w 150 rocznicę urodzin (zorganizowana przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce) – referat pt. Polski oręż jako cel nadrzędny. Działalność wojskowa Józefa Piłsudskiego w latach 1908-1914 (wygłoszony 17 czerwca 2017 r.).
 156. Czwarta debata historyków z okazji obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Nie tylko Legiony… Czyn zbrojny 1914-1918” (z cyklu „Debaty Belwederskie”) – 19 czerwca 2017 r. w Warszawie (zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Pamięci Narodowej); udział wzięli: Włodzimierz Suleja (Uniwersytet Wrocławski, moderator), Andrzej Chwalba (UJ), Krzysztof Kawalec (UWr.), Janusz Odziemkowski (UKSW), Mariusz Wołos.
 157. Międzynarodowy okrągły stół pt. „«Урал в жерновах революции» в рамках межмузейного проекта «Музей в революции/революция в музее»” – 6 lipca 2017 r. w Jekaterynburgu (zorganizowany przez ГАУКСО «Свердловский областной краеведческий музей» (г. Екатеринбург), КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей», ФГУК «Государственный музей политической истории России» (г. Санкт-Петербург), Благотворительный фонд В. Потанина) – referat pt. Революционная Россия 1917 г. и ее отражение в польских музеях.
 158. Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych – 25-26 września 2017 r. w Ustce i Słupsku (zorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku) – referat pt. Uczelnie pedagogiczne w obliczu nowych wyzwań w nauce i szkolnictwie wyższym (wygłoszony w Ustce 25 września 2017 r.).
 159. Konferencja międzynarodowa pt. „Operacja polska NKWD 1937-1938. Przywracanie pamięci o zbrodni” – 28-29 września 2017 r. w Warszawie (zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie) – udział w debacie pt. „Operacja polska” NKWD w kontekście polskim i międzynarodowym – dyskusja historyków”; w panelu, który odbył się 28 września uczestniczyli Łukasz Adamski (CPRDiP, moderator), Marek Kornat (IH PAN) i Robert Kuśnierz (Akademia Pomorska w Słupsku).
 160. Konferencja międzynarodowa pt. „Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji. Wewnętrzne i międzynarodowe konsekwencje” – 16-17 października 2017 r. w Warszawie (zorganizowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie) – referat pt. Rosyjska rewolucja i jej skutki w percepcji Francuzów (wygłoszony 17 października 2017 r.).
 161. Piąta debata historyków z okazji obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Przede wszystkim Legiony… Czyn zbrojny 1914-1918” (z cyklu „Debaty Belwederskie”) – 20 października 2017 r. w Warszawie (zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Pamięci Narodowej); udział wzięli: Włodzimierz Suleja (Uniwersytet Wrocławski, moderator), Janusz Cisek (UJ), Michał Klimecki (UMK), Grzegorz Nowik (ISP PAN), Urszula Oettingen (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Mariusz Wołos.
 162. Konferencja pt. „100. rocznica intronizacji Rady Regencyjnej” – 27 października 2017 r. w Krakowie (zorganizowana przez Stowarzyszenie Monarchistów „Konfederacja Spiska”, Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” i Urząd Miasta Krakowa) – referat pt. Wpływ Rady Regencyjnej na drogę do niepodległości.
 163. Międzynarodowa konferencja pt. „Ruch komunistyczny w Drugiej Rzeczypospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze” – 7-8 listopada 2017 r. w Krakowie (zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej) – referat pt. KPP w edycjach źródłowych i historiografii rosyjskiej po 1991 roku (wygłoszony 7 listopada 2017 r., współorganizator konferencji, prowadzenie części wstępnej i zamykającej obrady, podsumowanie całości konferencji).
 164. Wykład pt. Józef Beck – postać nieznana – wygłoszony w dniu 21 listopada 2017 r. w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce w Nowym Jorku.
 165. Międzynarodowa konferencja pt. „Les révolutions de 1917 en Russie et leurs conséquences pour la Pologne” – 24-25 listopada 2017 r. w Paryżu (zorganizowana przez Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, Polską Akademię Nauk – Stację Naukową w Paryżu przy współpracy Instytutu Polskiego w Paryżu – referat pt. Les origines de la Russie soviétique et la Pologne indépendante dans les années 1918-1921 (wygłoszony 25 listopada 2017 r.).
 166. Wykład Rosja rewolucyjna 1917 roku z historycznej perspektywy – wygłoszony w dniu 29 listopada 2017 r. w Stowarzyszeniu „Kuźnica” w Krakowie.
 167. Konferencja pt. „W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej” – 7-8 grudnia 2017 r. w Bełchatowie (zorganizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi, honorowy patronat prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy) – referat pt. „O polski miecz na szali dziejów”. Działalność Józefa Piłsudskiego w latach 1908-1918 (kilka refleksji) (wygłoszony 8 grudnia 2017 r.).
 168. Szósta debata historyków z okazji obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Przede wszystkim Legiony… Czyn zbrojny 1914-1918” – część II (z cyklu „Debaty Belwederskie”) – 25 stycznia 2018 r. w Warszawie (zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Pamięci Narodowej); udział wzięli: Włodzimierz Suleja (Uniwersytet Wrocławski, moderator), Andrzej Chwalba (UJ), Janusz Cisek (UJ), Grzegorz Nowik (ISP PAN), Mariusz Wołos.
 169. Wykład pt. Polacy na drodze ku niepodległości w przededniu i podczas pierwszej wojny światowej wygłoszony w dniu 26 stycznia 2018 r. w ramach cyklu „100-lecie Odzyskania Niepodległości (1918-2018)” w Fundacji Judaica Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.
 170. Debata naukowa pt. „Stany Zjednoczone a przemiany okrągłostołowe w Polsce” – 20 lutego 2018 r. w Krakowie (zorganizowana przez Muzeum PRL w Krakowie/Nowej Hucie); udział wzięli: Andrzej Chwalba (UJ), Krzysztof Kloc (UP Kraków), Mariusz Wołos.
 171. Konferencja pt. „Prezydent Juliusz Leo i Kraków jego czasów” – 21 lutego 2018 r. w Krakowie (zorganizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Archiwum Narodowe w Krakowie) – referat pt. Juliusz Leo a Naczelny Komitet Narodowy i Legiony Polskie.
 172. Wykład pt. Zbiorowy portret uczestników ruchu paramilitarnego wygłoszony 5 marca 2018 r. w Bochni w ramach Akademii Niepodległości (zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie i Starostwo Powiatowe w Bochni).
 173. Konferencja pt. „Pożegnanie z Galicją. Wkład Małopolski w budowę niepodległości Polski” – 16 marca 2018 r. w Krakowie (zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności) – referat pt. Ruch strzelecki w Galicji i jego wkład w budowę armii Rzeczypospolitej.
 174. Wykład pt. Kształtowanie się nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich i ich stosunek do sprawy niepodległości wygłoszony 6 kwietnia 2018 r. w Gdańsku w ramach seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Pokolenie niepokornych. Polska myśl polityczna 1865–1907” (zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdański i Kuratorium Oświaty w Gdańsku).
 175. Wykład pt. Rewolucja 1905 roku i jej znaczenie dla sprawy polskiej wygłoszony 6 kwietnia 2018 r. w Gdańsku w ramach seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Pokolenie niepokornych. Polska myśl polityczna 1865–1907” (zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdański i Kuratorium Oświaty w Gdańsku).
 176. Konferencja pt. „Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej” – 21 kwietnia 2018 r. w Krakowie (zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) – referat pt. Wojskowi z Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej.
 177. Panel dyskusyjny pt. „Anglojęzyczni świadkowie Katynia. Dokumentacja ich wizyty w Katyniu a Komitet Maddena” – 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie (zorganizowany przez Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”  w Warszawie); udział wzięli: Krystyna Piórkowska (Nowy Jork), Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne), Adam Hlebowicz (Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie), Mariusz Wołos.
 178. Wykład pt. Orientacje polityczne oraz czyn zbrojny Polaków w latach 1908-1918 wygłoszony 27 kwietnia 2018 r. w Gdańsku w ramach seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Na stos rzuciliśmy… Polski czyn niepodległościowy 1908-1918” (zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdański i Kuratorium Oświaty w Gdańsku).
 179. Wykład pt. Sprawa polska w polityce mocarstw w okresie pierwszej wojny światowej wygłoszony 27 kwietnia 2018 r. w Gdańsku w ramach seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Na stos rzuciliśmy… Polski czyn niepodległościowy 1908-1918” (zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdański i Kuratorium Oświaty w Gdańsku).
 180. Panel dyskusyjny pt. „Zamach majowy 1926 r.” w ramach cyklu dyskusji „Moja Niepodległa” – 15 maja 2018 r. w Szczecinie (zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Szczecinie, Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie i Instytucję Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego); udział wzięli: Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski), Janusz Faryś (Uniwersytet Szczeciński), Mariusz Wołos, prowadzący red. Dariusz Baranik.
 181. Debata naukowa pt. „Adres: Niepodległość – jak tam dojść?” – 17 maja 2018 r. w Pruszkowie (zorganizowany przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie); udział wzięli: Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), Katarzyna Sierakowska (Instytut Historii PAN), Mariusz Wołos, prowadząca red. Hanna Maria Giza.
 182. Wykład pt. Legionowy wysiłek wygłoszony 18 maja 2018 r. w Łańcucie w ramach Akademii Niepodległości (zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie i Muzeum – Zamek w Łańcucie).
 183. Ogólnopolska konferencja pt. „Historia – Wojsko – Polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło” – 24-25 maja 2018 r. w Krakowie (zorganizowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita i Muzeum Narodowe w Krakowie; partner Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie) – referat pt. Józef Piłsudski i Marian Kukiel. Skomplikowane relacje w międzywojennym dwudziestoleciu (wygłoszony 24 maja 2018 r.).
 184. Międzynarodowa konferencja pt. „Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921” – 6-7 czerwca 2018 r. w Ciechanowcu (zorganizowana przez Muzeum Rolnictwa im, ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Archiwum Główne Akt Dawnych, Lietuvos istorijos institutas w Wilnie, Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – referat pt. Fenomen polskiej niepodległości w 1918 roku. Szczęśliwy zbieg okoliczności czy efekt skutecznego dążenia Polaków do odzyskania własnego państwa? (wygłoszony 6 czerwca 2018 r.).
 185. Międzynarodowa konferencja pt. „Local perspectives on post‐war austro‐hungarian territories/Perspectives locales de la sortie de guerre des territoires austro-hongrois” – 14-16 czerwca 2018 r. w Paryżu (zorganizowana przez Institut national des Langues et Civilistions orientales – INALCO, Centre de recherche Europe-Eurasie, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, Université Paris 4 Paris-Sorbonne, Université de Nantes – UMR SIRICE/LabEx EHNE – Écrire une histoire nouvelle de l’Europe; partnerzy: Centre tchèque de Paris, Institut slovaque de Paris, Institut Balassi, Institut polonais, Académie polonaise des sciences – Centre scientifique de Paris) – referat pt. La Galicie en 1918. Une perspective polonaise (wygłoszony 15 czerwca 2018 r.).
 186. Międzynarodowa konferencja pt. „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918 z perspektywy polskiej, litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej” – 13-14 września 2018 r. w Białymstoku (zorganizowana przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku) – referat pt. O kształt granic i miejsce w Europie. Działania dyplomacji polskiej w pierwszych miesiącach niepodległości (1918-1919) (wygłoszony 13 września 2018 r.).
 187. Wykład pt. Ziemia Limanowska i jej mieszkańcy na drodze ku Niepodległej – wygłoszony 21 września 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi – Filia w Nowym Rybiu (powiat limanowski).
 188. Wykład pt. Rosja wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918 – wygłoszony 25 września 2018 r. w Instytucie Pileckiego w Warszawie w ramach „Wykładów mistrzowskich”.
 189. Międzynarodowa konferencja pt. „Rok 1918 – koniec starej i narodziny nowej Europy. Odrodzone państwo Polskie i Sowiecka Rosja / Год 1918 – конец старой и рождение новой Европы. Возрожденное Польское Государство и Советская Россия” (konferencja Komisji Historyków Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk) – 26-29 września 2018 r. w Warszawie (zorganizowana przez Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Historycznych PAN, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajerów PAN, Instytut Historii im. T. Manteuffl a PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie,Kasa im. J. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki) – referat pt. Misja Józefa Becka na Ukrainę i do Rosji w 1918 roku (wygłoszony 26 września 2018 r.).
 190. Międzynarodowa konferencja pt. „Historia, ale jaka? / History, yes – but which history?” – 27-28 września 2018 r. w Warszawie (zorganizowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Centrum Europejskie Natolin) – referat pt. Współczesny polsko-rosyjski dialog historyczny – wyzwania metodologiczne (wygłoszony 27 września 2018 r.).
 191. Konferencja naukowa pt. „Galicyjskie drogi ku Niepodległości. Małopolska konferencja naukowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (1918-2018)” – 28 września 2018 r. w Brniu (zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, patronat honorowy Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) – referat pt. Mariana Kukiela droga do niepodległości.
 192. Wykład pt. Polaków drogi do Niepodległości – wygłoszony 3 października 2018 r. w Krakowie podczas XXV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego pt. „Niepodległa – źródłem inspiracji wychowawczych i artystycznych” (Kraków, 3-6 października 2018 r.).
 193. Krakowskie kolokwium pt. „Dwudziestolecie Niepodległej – stracone szanse czy nadmierne oczekiwania?” – 16 października 2018 r. w Krakowie (zorganizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa); udział wzięli: Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), Mariusz Wołos, prowadzący – dyrektor Muzeum Michał Niezabitowski.
 194. Konferencja naukowa pt. „Oblicza Niepodległej: państwo i społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej” – 25-26 października 2018 r. w Krakowie (zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polską Akademię Umiejętności) – referat pt. Dyplomaci Drugiej Rzeczypospolitej. Portret zbiorowy (wygłoszony 25 października 2018 r., prowadzenie części obrad).
 195. Kulturpolitischer Salon/Salon kulturalno-polityczny: „Das Jahr 1918 in Polen und Harry Graf Kessler als erster deutscher Botschafter in Polen/Rok 1918 w Polsce i Harry hr. Kessler jako pierwszy niemiecki ambasador w Polsce” (mit Experten aus Deutschland, Polen und den USA) – 25 października 2018 r. w Krakowie (zorganizowany przez Niemiecki Konsulat Generalny w Krakowie) – wykład wprowadzający pt. Polska w 1918 roku.
 196. Konferencja naukowa pt. „«Gdy pękały kordony, a rodziły się granice…». Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości” – 26 października 2018 r. w Krakowie (zorganizowana przez Katedrę Historii Najnowszej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie) – referat pt. Środowisko czasopisma „Kultura Polski” w latach 1917-1918 w Krakowie (współorganizator konferencji, prowadzenie sesji plenarnej).
 197. Konferencja naukowa pt. „Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości” – 29-30 października 2018 r. w Krakowie (zorganizowana przez Magistrat Miasta Krakowa, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) – referat pt. Rok 1914 w Krakowie (wygłoszony 29 października 2018 r.).
 198. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Annus mirabilis Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – 7-8 listopada 2018 r. w Warszawie (zorganizowana przez Instytut Historii PAN i Instytut Pamięci Narodowej) – referat pt. Trzy Rosje (carska, Rządu Tymczasowego i bolszewicka) wobec kwestii polskiej (wygłoszony 7 listopada 2018 r. w Belwederze).
 199. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Historia – pamięć – dziedzictwo” – 8-9 listopada 2018 r. w Krakowie (zorganizowana przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Polską Spółkę Gazownictwa, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod honorowym patronatem prezesa PGNiG Piotra Woźniaka) – referat pt. Polski Eksport Naftowy w latach 1933-1939 (wygłoszony 8 listopada 2018 r.).
 200. Międzynarodowa konferencja pt. „Les personnalités emblématiques de l’indépendance polonaise: Piłsudski, Dmowski, Paderewski…” – 8-9 listopada 2018 r. w Paryżu (zorganizowana przez Société Historique et Littéraire Polonaise, Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris) – referat pt. Joseph Piłsudski (1867-1935) (wygłoszony 9 listopada 2018 r.).
 201. Międzynarodowa konferencja pt. „Dyplomacja w służbie Rzeczypospolitej 1918-1939” – 16 listopada 2018 r. w Warszawie (zorganizowana w Belwederze przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla akredytowanego w Polsce korpusu dyplomatycznego z okazji Dnia Służby Zagranicznej) – referat pt. Polityka wschodnia – relacje Drugiej Rzeczypospolitej ze Związkiem Sowieckim i krajami wschodnioeuropejskimi.
 202. Wykład otwarty pt. Krosno na polskim szlaku ku niepodległości. Historia bez mitów – wygłoszony 23 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Krośnie.
 203. Międzynarodowa konferencja pt. „1918 : La Pologne renaissante : histoire – société – culture” – 7 grudnia 2018 r. w Paryżu (zorganizowana przez Société Historique et Littéraire Polonaise et le Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris avec le soutien de l’Ambassade de la République de Pologne) – referat pt. La Pologne indépendante : la question de l’unification étatique.
 204. Wykłady pt. Od ogłoszenia niepodległości przez Radę Regencyjną do powołania rządu Moraczewskiego (7 X 1918 – 17 XI 1918); Od ustanowienia urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa do puczu Januszajtisa (22 XI 1918 – 4/5 I 1919); Od powstania gabinetu Paderewskiego do uchwalenia Małej Konstytucji (16 I 1919 – 20 II 1919) wygłoszone 20 grudnia 2018 r. w Gdańsku w ramach seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej. Budowa podstaw państwa” (zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdański i Kuratorium Oświaty w Gdańsku).
 205. Wykład pt. „Kształtowanie się granic państwa (granica wschodnia)” wygłoszony 22 stycznia 2019 r. w Katowicach w ramach szkolenia dla nauczycieli pt. „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej” (zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach i Kuratorium Oświaty w Katowicach).
 206. Panel dyskusyjny pt. „Walka o granice Rzeczypospolitej w latach 1918–1919” w ramach konferencji pt. „Walka o granice II Rzeczypospolitej” – 14-15 maja 2019 r. w Bełchatowie (zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi); udział wzieli: Przemysław Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/Uniwersytet Wrocławski), Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie), Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prowadzenie Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) – panel odbył się 15 maja 2019 r.
 207. Międzynarodowa konferencja pt. „Symon Petlura (1879–1926) przywódca niepodległej Ukrainy. W 140 rocznicę urodzin” – 21 maja 2019 r. w Warszawie (zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) – referat pt. Wizerunek atamana Symona Petlury w prasie francuskiej po zabójstwie w maju 1926 roku.
 208. Konferencja pt. „Traktat Wersalski. Kształtowanie powojennego ładu w Europie po I wojnie światowej” – 22 maja 2019 r. w Toruniu (zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”) – referat pt. Konferencja wielkich nadziei czy fabryka pokoju? Perspektywa francuska.
 209. Zjazd dziekanów wydziałów historycznych i dyrektorów instytutów historii – 23-24 maja 2019 r. w Krakowie (zorganizowany przez Wydział Humanistyczny oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) – referat pt. Historia jako dyscyplina w świetle „Konstytucji dla Nauki” (wygłoszony 23 maja 2019 r.).
 210. Konferencja naukowa pt. „Polska przywrócona – z perspektywy zagranicznej (w stulecie traktatu wersalskiego)” – 30 maja 2019 r. w Słupsku (zorganizowana przez Polskie towarzystwo Historyczne – Oddział w Słupsku i Akademię Pomorską w Słupsku) – referat pt. „Czerwona” i „biała” Rosja wobec odrodzenia niepodległości Polski 1918–1921.
 211. Wykłady pt. Od ogłoszenia małej konstytucji do uchwalenia konstytucji marcowej, czyli prowizorium ustrojowego etap drugi (20 II 1919 – 17 III 1921); Struktura spoełeczna i narodowościowa Rzeczypospolitej oraz reformy gospodarcze lat 1919–1922; Między Naczelnikiem Państwa a Sejmem. Rządy parlamentarno-gabinetowe oraz wybory 1922 roku wygłoszone 31 maja 2019 r. w Gdańsku w ramach seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Od małej konstytucji do pierwszych wyborów prezydenckich. Podstawy ustrojowe II RP oraz życie polityczne u progu Niepodległości” (zorganizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdański i Kuratorium Oświaty w Gdańsku).

 

Promocje doktorskie

 

 1. Dr Alicja Bieńkowska (uczestniczka Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu); tytuł rozprawy – „Juliusz Poniatowski (1886-1975). Życie, poglądy, działalność”; obrona odbyła się 28 września 2010 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu; recenzentami byli prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki – Instytut Historii PAN w Warszawie i prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski – emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Dr Robert Zadura (uczestnik Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu); tytuł rozprawy – „Józef Maria Bocheński – żołnierz, kapłan, uczony. Życie i działalność do 1945 roku”; obrona odbyła się 20 grudnia 2011 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu; recenzentami byli ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie i prof. dr hab. Jan Sziling – emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. Dr Anna Prokopiak-Lewandowska (uczestniczka Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu); tytuł rozprawy – „Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962). Życie i dzieła”; obrona odbyła się 3 kwietnia 2012 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu; recenzentami byli dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) i dr hab. Jarosław Kłaczkow, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 4. Dr Marcin Przegiętka (uczestnik Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu); tytuł rozprawy – „Komunikacja i polityka. Koleje, drogi i żegluga śródlądowa w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1919-1939”; obrona odbyła się 12 lutego 2013 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu; recenzentami byli dr hab. Wojciech Skóra, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku i dr hab. Jarosław Kłaczkow, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 5. Dr Anna Araucz (z wolnej stopy jako pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku); tytuł rozprawy – „Druga Rzeczpospolita w świetle raportów brytyjskiej placówki dyplomatycznej w Warszawie w latach 1919-1939”; obrona odbyła się 12 maja 2014 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu; recenzentami byli dr hab. Dariusz Jeziorny z Uniwersytetu Łódzkiego i dr hab. Jarosław Kłaczkow, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 6. Dr Krzysztof Kloc (uczestnik Studium Doktoranckiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; asystent w Katedrze Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie); tytuł rozprawy – „Michał Sokolnicki (1880–1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata”; obrona odbyła się 10 lipca 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (zatwierdzenie przez Radę Wydziału 21 września 2017 r.); recenzentami byli prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – Uniwersytet Wrocławski i prof. dr hab. Marek Kornat – Instytut Historii PAN w Warszawie.
 7. Dr Anna Jankowska-Nagórka (uczestniczka Studium Doktoranckiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie); tytuł rozprawy – „Deteutonizacja Dolnego Śląska w latach 1945-1949 jako przykład polityki władz Polski Ludowej wymierzonej przeciwko niemczyźnie”; obrona odbyła się 20 czerwca 2018 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (zatwierdzenie przez Radę Wydziału 5 lipca 2018 r.); recenzentami byli prof. dr hab. Norbert Kasparek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 8. Dr Karolina Trzeskowska (z wolnej stopy jako pracownik Studium Polski Podziemnej w Londynie); tytuł rozprawy – „Tadeusz Żenczykowski (1907-1997). W kraju i na emigracji”; obrona odbyła się 30 stycznia 2019 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (zatwierdzenie przez Radę Wydziału 21 lutego 2019 r.); recenzentami byli prof. dr hab. Marek Ney-Krwawicz – Instytut Historii PAN w Warszawie i dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.