Przejdź do treści

dr Dorota Żurek

dr Dorota Żurek

Adiunkt

Katedra Historii Średniowiecznej

dorota.zurek@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 93

pok: 340

Rozprawa doktorska: Socjotopografia Chrzanowa do połowy XVII wieku

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Rajman

Recenzenci: dr hab. prof. IAE PAN, Urszula Sowina, prof. dr hab. Franciszek Leśniak

Rok obrony: 2014

Zainteresowania naukowe:

Dzieje miast i mieszczaństwa małopolskiego w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej

Granty i projekty badawcze:

Katalog ksiąg miejskich na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w dobie jagiellońskiej do 1600 r. w archiwach krajowych i zagranicznych, 2017-2021 (wykonawca)

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (członkostwo)

Nagrody i wyróżnienia:

I nagroda Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora za książkę „Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego”, 2016 r.

III nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za książkę „Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego”, 2016 r.

Organizacja konferencji:

Ogólnopolska konferencja „Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza”, Kraków 26 – 27 X 2015

Najważniejsze publikacje:

Karwacjanowie w Krakowie w XIV w. Mieszczańskie początki szlacheckiej rodziny? „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica”, T. 10, 2011, s. 34 – 42.

Małe miasta przy granicy śląsko – małopolskiej w XIV w. Geneza – funkcje – warunki rozwoju, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica”, T. 13, 2013, s. 142 – 153.

Trzech proboszczów w jednej parafii. Studium o duchowieństwie w średniowiecznym Chrzanowie, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, T. 6, 2014, s. 19-40.

Początki zamku w Zatorze. Rezydencja biednych książąt, „Przegląd historyczno-kulturalny Wadoviana”, nr 17, 2014, s. 182-196.

Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego, Kraków 2015.

Małżeństwa mieszczan Chrzanowa do połowy XVII w., w: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta  – Sikorska, M. Gadocha,  Warszawa 2015, s. 47 – 55.

Mam to w dobrey pamięci y wiadomości”. Pamięć świadków w procesach toczących się przed sądami w Chrzanowie (XVI-XVII w.), w: Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci. Studia historyczno – antropologiczne, red. nauk. B. Popiołek, A. Chłosta – Sikorska, A. Słaby,  Kraków 2015, s. 187 – 199.

Kancelaria małego miasta – organizacja, funkcje, znaczenie na przykładzie Chrzanowa w XV-XVI w. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 7(11), 2015, s. 228-241.

Najstarsza księga miejska Chrzanowa. Studium źródłoznawcze, Archeion 117, 2016, s. 421-439.

Mieszczanie – koledzy ze studiów oraz informacje o wybranych małych miastach małopolskich, w: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, pod red. J. Rajmana i D. Żurek, Kraków 2016, s. 49-83

Mikołaj z Chrzanowa. Nowe ustalenia w sprawie losów organisty i kompozytora Kwartalnik „Muzyka”, 2018/1, s. 70-80.

Rozwój miasta do końca XVI w., w: Oświęcim miasto pogranicza, t. 2, Warszawa 2018, s. 51-110.

Mieszczanie z ziem inkorporowanych przyjęci do prawa miejskiego w Krakowie (XV-XVI w.), w: Jagiellonowie i ich świat: centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów,  Kraków 2018, s. 305-317.

Dom w małym mieście małopolskim w XV-XVI w. Wybrane przykłady, w: Dom – codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy.  Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, . Gadocha, A. Chłosta-Sikorska, Kraków 2018, s. 32-39.

Metoda socjotopograficzna i jej wykorzystanie w badaniach nad układem przestrzennym miasta na przykładzie Chrzanowa, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”, 53, 2018, s. 76-86.

Parafia małego miasta w Małopolsce XV-XVI w.: zasięg i wewnętrzne zróżnicowanie, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne”, t. 6, 2018, s. 113-128.

Socjotopografia małego miasta w późnośredniowiecznej Polsce. Nowe tendencje i kierunki badawcze, w: Varia Historiae. Wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza, red. J. Flasza, K. Polek, Bochnia 2018, s. 97-121.

Lokacja miasta, założenia przestrzenne i proces zasiedlania Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego w świetle dotychczasowych badań, w: J. Pierzak, J. Rajman, D. Żurek, Chrzanów. Studia z dziejów miasta, t. IV. Chrzanów w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, Chrzanów 2019, s. 96-135.

Migracje z miast kraju szaryskiego do ośrodków małopolskich (XIV-XVI w.), w: Hranice a pohraničia II.: ambivalentný charakter pohraničných území, eds. P. Švorc, L. Harbul’ová, A. Chłosta-Sikorska, Prešov 2019, s. 75-81.

Działalność popularyzatorska:

Odczyt w krakowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego „Socjotopografia Chrzanowa od XV do połowy XVII w.”, Kraków 26 I 2015 r.

Odczyt w Muzeum w Chrzanowie „ Przestrzeń miasta Chrzanowa”, Chrzanów, 15 II 2017 r.

Odczyt w ramach nocy muzeów „Zajęcia i zawody mieszczan chrzanowskich”, Muzeum w Chrzanowie, 20 V 2018 r.

Wykład w Zespole Szkół w Sławkowie „Życie w mieście średniowiecznym”,  Sławków, 10 IV 2015 r.

Wykład dla uczniów gimnazjum „Początki Polski i chrzest” w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 15 III 2016 r.

Wykłady dla uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach cyklu wykładów Vademecum młodego miłośnika Krakowa” przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa:

„ Dawne procesje świeckie i brackie”  22 XI 2015 r.

„Mikołaj Kopernik” 17 XII 2016 r.

„ Święci i duchowni Krakowa” 21 II 2017 r.

„ Błogosławiony Wincenty Kadłubek” 10 XI 2018 r.

„ Lokacja Krakowa”  10 XI 2018 r.

„ Lajkonik i hejnał” 30 IX 2019 r.