Przejdź do treściStudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

studia stacjonarne II stopnia typu double degree

 

PODWÓJNY DYPLOM:
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KEN W KRAKOWIE

UNIWERSYTETU KAROLA W PRADZE

 

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie to interdyscyplinarny czterosemestralny kierunek studiów magisterskich prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Karola w Pradze. Zapewniamy możliwość studiowania trzech semestrów w Polsce i jednego (III semestr) w Pradze, a w efekcie uzyskanie dwóch dyplomów – czeskiego i polskiego.  Wykładowcami na tym kierunku są polscy i czescy nauczyciele akademiccy. (Istnieje możliwość realizacji czterech semestrów na Uniwersytecie Pedagogicznym, ale wówczas absolwent uzyska tylko dyplom uczelni polskiej.)

Ten unikatowy kierunek studiów to nasza odpowiedź na wyzwania wynikające z procesów integracyjnych zachodzących w Europie Środkowej i Środkowowschodniej, a także powiększającej się współpracy gospodarczej i kulturalnej Polski z państwami niemieckiego obszaru językowego (Niemcami, Austrią, Szwajcarią i Liechtensteinem). Współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach, stąd też  kontakty i partnerstwa między polskimi województwami, powiatami, miastami i gminami oraz szkołami i instytucjami kultury i instytucjami tego wielkiego regionu stają się coraz liczniejsze. Nasz kierunek jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby nie tylko znające język niemiecki, lecz także ustrój polityczny i prawny krajów tego obszaru, ich tradycję i kulturę, specyfikę dawnych i współczesnych stosunków z Polską, jak również na osoby umiejące samodzielnie diagnozować, planować i realizować zadania związane z polsko-niemieckimi i – szerzej – środkowoeuropejskimi kontaktami na różnych polach.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dowolnego kierunku) lub jednolitych studiów magisterskich oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów.
 
Zajęcia prowadzone są w trzech językach (polskim, czeskim i niemieckim), w związku z tym warunkiem przyjęcia na studia jest znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie kursu szkoły średniej (B1). W przypadku braku formalnego poświadczenia znajomości języka niemieckiego (świadectwo, dyplom, certyfikat, itp.) przeprowadzona zostanie z kandydatem rozmowa, której celem będzie ustalenie poziomu kompetencji językowej kandydata. Studenci posiadający dyplom licencjacki z filologii germańskiej zostaną zwolnieni z kursów języka niemieckiego. 

W programie Studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich przewidziano również intensywny kurs języka czeskiego

Jesteśmy otwarci na studentów i reagujemy na zmieniające się warunki kształcenia, a także potrzeby, między innymi umożliwiamy Indywidualną Organizację Toku Studiów wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom.

 

Studia umożliwiają:

 • zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu historii Niemiec i obszaru niemieckojęzycznego,
  a także Europy Środkowej,
 • pozyskanie nowych kompetencji w zakresie polityki i systemów politycznych krajów tego obszaru,
 • poznanie tradycji i kultury państw niemieckiego obszaru językowego,
 • znaczne podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego, w tym jego praktyczną naukę,
 • naukę języka czeskiego,
 • współpracę ze specjalistami z obydwu uniwersytetów, badającymi relacje polsko-niemieckie, polsko-austriackie, jak też polsko-czeskie i czesko-niemieckie,
 • wyjazd na Uniwersytet Karola w ramach programu Erasmus + na III semestr studiów.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje i kompetencje do:

 • pracy w administracji publicznej w zakresie partnerstw polsko-niemieckich, polsko-austriackich i in. na szczeblu województw, powiatów, miast i gmin oraz szkół i uczelni,
 • pracy w firmach i międzynarodowych korporacjach, w których wymagane są zarówno kompetencje językowe jaki międzykulturowe,
 • pracy w organizacjach i instytucjach, zajmujących się problematyką kulturową
  i historyczną i polityczną jak też prawną i gospodarczą Niemiec, Austrii i Szwajcarii i innych krajów środkowoeuropejskich.

 

Kierownikiem studiów jest dr hab. prof. UP Małgorzata Świder

Instytut Historii i Archiwistyki

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

ul. Podchorążych 2

PL 30-084 Kraków

e-mail: malgorzata.swider@up.krakow.pl

FACEBOOK KIERUNKU 

Jeśli interesują Cię studia:

 • stacjonarne II stopnia


ZADAJ PYTANIE

FACEBOOK KIERUNKU

FACEBOOK  IHiA