Archiwistyka

Karty kursu kierunek

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ  I INFOBROKERSTWO


Semestr I

Ustrój i administracja Polski do końca XV w.

Ustrój i administracja Polski XVI- XVIII w.

Historia Polski w średniowieczu

Regiony historyczno-geograficzne Polski

Źródłoznawstwo (starożytność i średniowiecze)

Elementy języka łacińskiego i kultury antycznej

Wstęp do archiwistyki

Podstawy zarządzania dokumentacją

Podstawy zarządzania informacją

Rozwój form kancelaryjnych

Dokument dyplomatyczny

Współczesna administracja rządowa

Wprowadzenie do infobrokeringu

Internet jako narzędzie pracy infobrokera

Podstawy genealogii

Dziedzictwo kulturowe starożytności


Semestr II

Ustrój ziem polskich i Polski w XIX i XX w.

 Historia Polski XVI-XVIII w.

Administracja ziem polskich i Polski w XIX i XX w.

Statystyka opisowa

Informatyka w biurze

Źródłoznawstwo nowożytne

Elementy postępowania administracyjnego

Prawo archiwalne

Współczesna kancelaria

Paleografia łacińska

Informacja biznesowa i wywiad rynkowy

Ochrona własności intelektualnej

Heraldyka i sfragistyka

Ośrodki dokumentacyjne


Semestr III

Źródłoznawstwo XIX wieku

Źródłoznawstwo XX wieku

Historia Polski XIX w.

Rodzaje współczesnej dokumentacji

Informatyzacja państwa

Dostęp do informacji publicznej

Profesjonalne wyszukiwanie informacji

Teoria archiwalna

Ochrona prawna dokumentacji

Współczesne archiwa bieżące

Międzynarodowe bazy danych w biznesie

Archiwa rodzinne

Historia w przestrzeni publicznej

Architektura informacji

Demografia historyczna


Semestr IV

Historia Polski XX wieku

Dzieje prasy do końca XVIII w.

Dokumentacja elektroniczna

Systemy wyszukiwania informacji

Zarządzanie jakością

Organizacja archiwów polskich

Paleografia ruska i neografia rosyjska

Edukacja i popularyzacja w archiwach

Elementy ekonomii i statystyki na potrzeby działalności infobrokerskiej

Ikonografia i epigrafika

Archiwa IPN


 Semestr V

Historia prasy polskiej do 1918 r.

Historia prasy polskiej po 1918 r.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją cz.1

Zarządzanie dokumentacją aktową i nieaktową

Samorząd terytorialny we współczesnej Polsce

Informatyka w archiwach

Neografia niemiecka

Formy prezentowania informacji w działalności infobrokerskiej

Archiwa kościelne

Archiwa i biblioteki cyfrowe


 Semestr VI

Profilaktyka konserwatorska zbiorów archiwalnych

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją cz.2

Archiwa i biblioteki polskie za granicą

Edytorstwo źródeł historycznych do k. XVIII w.

Edytorstwo źródeł historycznych XIX i XX w.

Digitalizacja materiałów archiwalnych