Turystyka

Karty kursu kierunek

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE


Semestr I

Historia starożytna

Elementy języka łacińskiego i kultury antycznej

Antropologia przestrzeni– starożytność

Archeoturystyka (dziedzictwo archeologiczne)

Wprowadzenie do turystyki historycznej i kulturowej

Historia podróży i podróżowania

Turystyczny kodeks etyczny

Geografia historyczna

Regiony turystyczne świata

Historia odkryć geograficznych

Obsługa ruchu turystycznego

Geografia kultur

Podstawy genealogii i kartografia historyczna

Dziedzictwo kulturowe starożyt­ności


Semestr II

Historia średniowieczna

Historia Krakowa (średniowiecze)

Miasto i przestrzeń miejska (do końca XVIII w.)

Kultura klasztorów i kult świętych

Estetyka średniowiecza – wybrane elementy historii kultury i sztuki

Materialne i wirtualne szlaki turystyczne

Bezpieczeństwo i profilaktyka w podróży

Podstawy prawa turystycznego i ubezpieczeń turystycznych

Historyczne szlaki turystyczne w Polsce i w Europie

Metodyka projektowania historycznych tras turystycznych

Ochrona własności intelektualnej

Heraldyka i sfragistyka

Galicja jako międzynarodowy produkt turystyczny


Semestr III

Historia nowożytna

Historia Krakowa (nowożytność)

Estetyka nowożytna – wybrane elementy historii kultury i sztuki

Dzieje kultury polskiej

Metodyka organizacji imprez turystycznych

Krajoznawstwo i edukacja regionalna

Zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w regionie

Elementy przedsiębiorczości w turystyce

Tożsamość – mniejszości etniczne, narodowe i kulturowe w Polsce

Psychologia w turystyce i peda­gogika pracy z grupą turystów

Język obcy w turystyce 1

Turystyka militarna i tanatoturys­tyka (cmentarze i miejsca pamięci)

Konstruowanie przewodników turystycznych

Architektura informacji


Semestr IV

Historia XIX wieku

Historia Krakowa (XIX wiek)

Systemy rezerwacyjne w turystyce

Dziedzictwo kulturowe – uwarunkowania teoretyczne

Kultura i tradycja dawnych Kresów Wschodnich

Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej

Turystyka postindustrialna

Metodyka pilotażu i przewodnictwa turystycznego

Turystyka religijna i pielgrzymkowa w Europie i świecie

Promocja produktu turystycznego

Zagraniczny objazd zabytkoznawczy

Język obcy w turystyce 2

Historia pokarmów – turystyka kulinarna

Ikonografia i epigrafika


Semestr V

Historia XX wieku (do 1945 r.)

Miasto i przestrzeń miejska – aglomeracja przemysłowa XIX-XX w.

Projekty i programy europejskie w turystyce

Obiekty dziedzictwa kulturowego UNESCO

Nowa estetyka – wybrane elementy historii kultury i sztuki XIX i XX w.

Turystyka i edukacja muzealna – muzea i galerie sztuki

Historia Krakowa (XX wiek)

Rejestracja zabytków i opracowanie dokumentacji

Podstawy muzealnictwa

Instytucje ochrony dóbr kultury

Regulacje prawne ochrony dóbr kultury

Eksploracja przestrzeni historycznej do celów turystycznych

Cywilizacja miasta: architektura, urbanistyka, turystyka

Język obcy w turystyce

Seminarium dyplomowe

Praktyka zawodowa


Semestr VI

Historia współczesna (po 1945 r.)

Pedagogika miejsc pamięci

Marketing usług turystycznych

Wizualizacja historyczna – wirtualne szlaki turystyczne (digital tourism)

Rekonstrukcje historyczne – eventy turystyczne

Innowacyjne formy wykorzystania atrakcji turystycznych (gry miejskie, green way, itp.)

Zarządzanie turystyką i przed­siębiorstwem turystycznym

Organizacja podróży edukacyjnych i tematycznych

Seminarium dyplomowe