Tematyka zajęć

Cracoviana – miasto i region w turystyce

Podyplomowe studia „Cracoviana – miasto i region w turystyce” są ukierunkowane na wszechstronny rozwój słuchaczy.  Umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski oraz praktycznych umiejętności, niezbędnych do podejmowania działań związanych z organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Na atrakcyjny program studiów składają się zajęcia kursowe przybliżające najważniejsze zagadnienia z zakresu dziejów oraz szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej Krakowa oraz Małopolski, w tym fenomen Galicji, Kazimierza i Nowej Huty. Ponadto w programie studiów znajdują się bloki tematyczne prezentujące muzea Krakowa i elementy metodyki muzealnej. Zajęcie te będą prowadzone w oparciu o cenny zasób krakowskich muzealiów. Istotny blok tematyczny dotyczy turystyki biznesowej oraz  turystyki miejskiej, w tym jej nowoczesnych form, organizacji imprez turystycznych w mieście, promocji produktu turystycznego, szlaków turystycznych, a także metodyki pilotażu i przewodnictwa turystycznego.

Historia i wiedza o społeczeństwie

(w opracowaniu)

Totalitaryzm – nazizm – Holokaust

Tematyka studiów koncentruje się wokół zagadnień związanych z totalitaryzmem nazistowskim i komunistycznym prezentowanych w ujęciu interdyscyplinarnym (historia, literatura, sztuka). Nacisk został położony na zbrodnie popełnione przez Niemcy nazistowskie i ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego ludobójstwa dokonanego na Żydach i Romach. Program obejmuje także zagadnienia dotyczące prześladowań i eksterminacji innych grup narodowych i społecznych pod rządami nazistów i sowietów. Kluczowym zagadnieniem jest problematyka obozowa omawiana głównie na przykładzie KL Auschwitz.

Turystyka historyczna

Studia przygotowują do podjęcia pracy związanej z sektorem turystycznym, w biurach podróży krajowych i zagranicznych (jako organizator imprez, pilot i prze­wodnik), ale także w administracji samorządowej lub państwowej (jako animator kultury, ekspert dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego), agencjach turystycznych, firmach i instytucjach współpracujących z przed­stawicielami innych państw oraz wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego.

Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka

Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty zatrudnionego w archiwum bieżącym i infobrokera oraz przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację oraz informację. Pozwolą pracować w zawodzie specjalisty zarządzania dokumentacją (zawód oficjalnie uznany przez Ministerstwo Pracy w 2016 r.) m.in. na stanowisku koordynatora czynności kancelaryjnych (wprowadzone w urzędach w 2011 r.).