Przejdź do treści

UNIJNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Studia w Instytucie Historii i Archiwistyki to dobra lokata w przyszłość!

Historia i WOS

Specjalność nauczycielska na kierunku HISTORIA

Jedyne w Polsce unijne studia nauczycielskie.

Jeśli myślisz o kierunku, który da Ci podwójne możliwości to ten jest dla Ciebie!


Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na unikatowe w skali kraju studia II stopnia na kierunku historia: specjalność nauczycielska – historia i wiedza o społeczeństwie. Absolwenci otrzymają uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów (historii i wos) na wszystkich etapach kształcenia i we wszystkich typach szkół.

Ponadto, dzięki uzyskanym z Unii Europejskiej środkom w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”  nauczycielskie studia unijne to wiele dodatkowych i całkowicie bezpłatnych korzyści:

  • kursy kierunkowe i doskonalące kompetencje, prowadzone w trybie stacjonarnym i e-learningowym
  • wykłady polskich i zagranicznych ekspertów w ramach „Kolokwium historyczno-dydaktycznego”
  • krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne organizowane z uczulanymi partnerskimi w Niemczech, Holandii i Izraelu
  • lekcje muzealne i wizyty w małopolskich archiwach i miejscach pamięci
  • indywidualna opieka tutora akademickiego i mentora nauczycielskiego

Co zyskujesz, studiując?

  • nowatorskie i profesjonalne przygotowanie do zawodu
  • certyfikat edukatora muzealnego
  • certyfikat kierownika wypoczynku
  • duża ilość zajęć praktycznych w szkołach


Jeśli poważnie myślisz o zawodzie nauczyciela, to przyjdź do nas! W ramach studiów oferujemy Ci wszystko to co dzisiaj potrzebuje nowoczesny nauczyciel – mistrz i wychowawca!

Charakterystyka studiów w ramach projektu
„Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy we współczesnej i ciągle zmieniającej się szkole – otwartych na nowe wyzwania i kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych i wychowawczych. Podstawą innowacyjnego programu studiów jest innowacyjny Model Kształcenia Przyszłych Nauczycieli, który pozwala zniwelować różne bariery oraz lepiej przygotować przyszłych absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wos na wszystkich etapach kształcenia. Tworząc go kierowaliśmy się oczekiwaniami współczesnej szkoły, korzystaliśmy z rad potencjalnych pracodawców – dyrektorów i nauczycieli szkół ćwiczeń, z którymi współpracujemy od lat. W rezultacie postanowiliśmy zwiększyć wymiar zajęć praktycznych i położyć nacisk na przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w szkole.

Program studiów został ukierunkowany na uzyskanie przez studentów praktycznych kompetencji, co zamierzamy osiągnąć poprzez wsparcie kształcenia poprzez praktyków. Aby zwiększyć efektywność zajęć, postanowiliśmy spersonalizować proces kształcenia poprzez wprowadzenie tutoringu/mentoringu akademickiego i nauczycielskiego.Rozumiejąc potrzebę kształcenia nowoczesnego nauczyciela zdecydowaliśmy o włączeniu do programu dodatkowych zajęć z wykorzystania TIK w dydaktyce i zwiększenie dostępu studentów do nowoczesnych pomocy i narzędzi metodycznych. Dlatego część zajęć realizowana będzie w specjalnie stworzonym na potrzeby tego projektu nowoczesnym laboratorium edukacji. Ponadto nasi studenci będą mieli możliwość obserwacji zajęć w szkołach prowadzących innowacyjne nauczanie.

Szczególne znaczenie będą miały dodatkowe zajęcia w muzeach i archiwach, doskonalące warsztat pracy historyka i dające im uprawnienia edukatora muzealnego. Oferujemy także szeroką gamę krajowych i zagranicznych wycieczek oraz wizyt studyjnych, podczas których studenci będą mieli możliwość nie tylko poznania historii i kultury odwiedzanych miejsc, ale także wymiany doświadczeń ze studentami z innych krajów.

Okazją do poznania różnych perspektyw naukowych i dydaktycznych będzie udział w wykładach otwartych oferowanych w ramach Kolokwium historyczno-dydaktycznego wykładowcami, którego będą różni eksperci z Polski i zagranicy.


Więcej informacji nt. realizacji projektu:

Kierownik merytoryczny kierunku: dr hab. Piotr Trojański, prof. UP

(e-mail: piotr.trojanski@up.krakow.pl,  tel.: 12 662 61 98; pok.: 369)

Strona uczelniana projektu

Szczegóły rekrutacji 2021/2022


Projekt „KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – MISTRZ I WYCHOWAWCA 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Wartość projektu: 5 593 079,80 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 425 287,40 zł