Przejdź do treści

Konkurs o stypendium naukowe dla studentów i doktorantów w projekcie NCN „Przejście płodności w Polsce międzywojennej”

Konkurs o stypendium naukowe dla studentów i doktorantów w projekcie NCN
Konkurs o stypendium naukowe dla studentów i doktorantów w projekcie NCN „Przejście płodności w Polsce międzywojennej”
Nazwa stanowiska: Stypendyst(k)a

 

Wymagania:
1. Ukończenie co najmniej studiów licencjackich w dyscyplinie historia lub pokrewnej
2. Biegła znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego
3. Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu
4. Dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Access)
5. Znajomość pakietu statystycznego R (traktowane jako atut)
6. Udział w projektach badawczych i/lub publikacje naukowe (traktowane jako atut)

 

Opis zadań:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysty będzie należeć:
• ścisła współpraca z kierownikiem projektu w realizacji projektu;
• wprowadzanie do bazy danych treści odczytywanych ze źródeł historycznych udostępnionych przez kierownika projektu;
• kwerenda w źródłach pamiętnikarskich wskazanych przez kierownika projektu;
• wstępna analiza jakościowych i ilościowych źródeł historycznych

 

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 23 września 2021, 00:00
Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:
1. Wymiar zaangażowania: 38 godzin / miesiąc
2. Okres stypendium: 10 miesięcy
3. Wynagrodzenie: stypendium w wysokości 1100 zł / miesiąc (zwolnione z podatku dochodowego)
4. Korzyści pozapłacowe: doświadczenie w pracach badawczych oraz status wykonawcy w grancie Narodowego Centrum Nauki

 

Dodatkowe informacje:
Projekt: Przejście płodności w Polsce międzywojennej (kierownik: dr Bartosz Ogórek) – dalsze informacje: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=459741
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. CV w języku polskim uwzględniające dotychczasowe doświadczenie zawodowe, organizacyjne i naukowe, oraz inne stosowne informacje (Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016)
2. Krótki list motywacyjny w języku polskim

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: bartosz.ogorek@up.krakow.plTermin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2021 (w przypadku dużej liczby zgłoszeń Kierownik zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podczas przeprowadzania konkursu oraz przygotowania i realizacji umowy stypendialnej w ramach projektu badawczego pt.: „Przejście płodności w Polsce międzywojennej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że:
I. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl).
Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.
III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Uczelnia przetwarza dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie regulaminu konkursu i aplikowanie
na stanowisko stypendysty, w tym zgody na opublikowanie listy rankingowej z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej: www.up.krakow.pl;
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stypendysty oraz przygotowania, realizacji i wykonania umowy stypendialnej w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki z siedzibą
w Krakowie, podmioty oceniające lub kontrolujące prawidłową realizację projektu, w ramach którego umowa została zawarta, audytorzy działający zgodnie z przepisami prawa lub którym Uniwersytet Pedagogiczny zlecił przeprowadzenie audytu. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
V. Okres przechowywania danych osobowych:
Administrator będzie przetwarzać zebrane dane osobowe przez okres niezbędny do przygotowania i wykonania umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres archiwizacji.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym, sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu, przygotowania i wykonania umowy stypendialnej.
VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane dotyczą, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.