Przejdź do treści

Przemysław Jędrzejewski

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie): dr Przemysław Wojciech Jędrzejewski

Kierunek studiów: Historia

Tryb studiów: stacjonarny

Rok ukończenia studiów: 2011

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony: Habsburgowie a Jagiellonowie – stosunki dyplomatyczne i polityka dynastyczna dworów Zygmunta I i Zygmunta Augusta z Domem Austriackim w latach 1506-1559, prof. dr hab. Franciszek Leśniak, 2011

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela

Praca zawodowa:  Zaraz po uzyskaniu tytułu magistra rozpocząłem studia doktoranckie w zakresie historii, także na UP, w czasie których organizowałem i uczestniczyłem w licznych konferencjach naukowych, pełniłem funkcję wice prezesa, a następnie prezesa Koła Naukowego Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członka Zarządu Samorządu Doktorantów tej uczelni. W latach 2015-2017 byłem kierownikiem grantu naukowego pt. „Administracja lokalna u schyłku I Rzeczpospolitej. Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki; nr rejestracyjny 2014/13/N/HS3/04533. Stopień doktora uzyskałem w 2016 r., broniąc z wyróżnieniem dysertację pt. „Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego (1790-1792)”. Obecnie jestem członkiem Zarządu i sekretarzem Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce z siedzibą w Krakowie. Zajmuję się profesjonalnie poszukiwaniami genealogicznymi oraz poświęcam sporo uwagi popularyzacji wiedzy o genealogii, dzięki prowadzeniu i organizowaniu licznych warsztatów i zajęć wśród młodzieży oraz seniorów, wykładów internetowych, konferencji naukowych (I Krakowska Konferencja Genealogiczna), czy udziałowi w programie dokumentalnym „Tropicielki Rodzinnych Historii”. Jeden z autorów podręczników genealogicznych, skierowanych dla dorosłych i dzieci, które ukazały się nakładem  Wydawnictwa Dressler. Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym z zakresie genealogii i regionalistyki. Publikowałem na łamach takich periodyków naukowych, jak „Kwartalnik Historyczny”, „Studia Historica Gedanensia”, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, „Rest Gestae. Czasopismo historyczne”, „Małopolska – regiony, regionalizmy, małe ojczyzny”, „Episteme. Czasopismo Naukowo-kulturalne”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”. Redagowałem klika monografii zbiorowych oraz referowałem w czasie licznych konferencji, seminariów i spotkań naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Hobby/pasja: W wolnych chwilach czas mi zajmuje dobra lektura (nie tylko historyczna), podróże, podziwianie piękna przyrody (zwłaszcza polskich gór), kulinaria, poszerzanie wiedzy na temat liniowców pasażerskich, jak i opieka nad kotem.

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki: Niczego się nie bać! Przeć do celu! Studiować z przyjemnością! Zawierać liczne znajomości! Słuchać dobrych rad wykładowców!