Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Anna Zapalec

dr hab. prof. UP Anna Zapalec

Profesor Uczelni

Katedra Historii Najnowszej

anna.zapalec@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 97

pok: 269

prowadzone zajęcia:

Historia Polski XX w. (wykład); Historia Polski XX w. do 1945 r. (ćwiczenia); Archiwa i biblioteki polskie za granicą (ćwiczenia); Konwersatorium historyczne (dla doktorantów).

zainteresowania naukowe:

Problematyka drugiej wojny światowej w kontekście dziejów Polski. Badania szczegółowe dotyczą zwłaszcza represji i zbrodni popełnionych w czasie drugiej wojny światowej przez okupantów na ziemiach polskich oraz losów ludności polskiej w głębi ZSRS w XX w. Badania i kwerendy do poszczególnych problemów badawczych zostały przeprowadzone w archiwach polskich, brytyjskich, izraelskich, ukraińskich i rosyjskich, w tym w archiwach lokalnych na Syberii: Jekaterynburg (2011); Irkuck-Krasnojarsk-Tomsk-Moskwa (2011); Omsk (2012); Jakuck (2013); Nowosybirsk (2013); Magadan i obwód magadański (2013); Uzbekistan (Taszkent i Samarkanda 2018 r.).

 

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Ziemia tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941)

Promotor: Dr hab. Władysław Masiarz, prof. PK

Recenzenci: Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński, Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Rok obrony: 2004

 

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy:

Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie drugiej wojny światowej

Recenzenci wydawniczy:  prof. dr hab. Mieczysław Nurek, dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG

Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego:

Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński

Prof. dr hab. Albin Głowacki

Dr hab. Krzysztof Kania

Rok obrony: 2016

 

Granty i prace badawcze:

2014 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich;

2014 – stypendium Polonia Aid Foundation Trust w Londynie;

2015 stypendium Polonia Aid Foundation Trust w Londynie;

2014-2018 – wykonawca w projekcie „Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942–1945” (Grant NPRH nr 12H 13 0484 82; kierownik prof. dr hab. Barbara Engelking);

2016-2019 – wykonawca w projekcie „Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu. Historia sekcji polskiej Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE)” (grant NCN nr 2015/19/B/HS3/01051; kierownik grantu dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG).

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

Polskie Towarzystwo Historyczne

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Państwowy Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

konferencje naukowe i wykłady międzynarodowe:

Międzynarodowe Forum Dialogu we Lwowie pod hasłem „Przezwyciężyć przemoc i współtworzyć kulturę dialogu: lekcja z doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej”, Lwów, 6-10 czerwca 2018 r. Organizator spotkania: Ukraiński Uniwersytet Katolicki; współorganizatorzy: Fundacja Maksymiliana Kolbego oraz Kwartalnik „Więź”. Skład polskiej delegacji: Agnieszka Miszewska, Jacek Borkowicz, Marta Titaniec, Anna Zapalec;

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 października 2017 r.; organizator kongresu: Polskie Towarzystwo Historyczne; współmoderacja panelu wspólnie z prof. dr hab. Jackiem Chrobaczyńskim pt. Dlaczego w XVIII wieku, w środku Europy, upadło duże państwo – Pierwsza Rzeczpospolita? Wokół sporów rzeczywistych i fikcyjnych – pola dyskursu;

Międzynarodowa konferencja pt. „Stalinizm i wojna”, Moskwa,  25 maja 2016 r.  Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Historii i Socjologii II Wojny Światowej i jej Skutków Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomiki w Moskwie” oraz Fundacja im. Friedricha Eberta, przy współpracy z: Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum (Washington); Niemieckim Instytutem Historycznym w Moskwie; Blavatnik Family Foundation; Narodowym Centrum Badań Naukowych w Paryżu i Instytutem Niemiecko-Historycznym w Moskwie; referat pt. „Polscy jeńcy wojenni i internowani w obozach sowieckich w czasie II wojny światowej”;

Wykład w Instytucie Polskim i Muzeum gen. im. Sikorskiego w Londynie pt. „Świat dzieci polskich deportowanych w głąb ZSRS w czasie II wojny światowej”, 24 sierpnia 2015 r.; organizatorzy: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego;

Udział w międzynarodowym warsztacie pt. „Hybrid Identity in East-Central Europe, 20th Century and beyond: Advancing the newly defined concept of «sub-culture»”, który odbył się w dniach 12–13 września 2014 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie i był wynikiem współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Oksfordzkiego. To spotkanie było częścią większego brytyjskiego projektu rządowego pt. „Subcultures as Integrative Forces in East-Central Europe 1900-present” finansowanego przez Arts and Humanities Research Council (AHRC); referat pt. „Syberia i polscy przesiedleńcy”;

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, Kraków, 4–7 września 2014 r.; organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Kongres Oświaty Polonijnej, referat: „Charakterystyka masowych wywózek Polaków w głąb ZSRS w latach 1940–1941”;

IV Międzynarodowy Kongres „Polska-Rosja: długi ślad «krótkiego» XX wieku”, Kraków, 26–27 maja 2014 r.; organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Rosyjska Szkoła Antropologiczna w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie, Fundacja „Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia” w Moskwie; referat: „Przymusowe przesiedlenia jako instrument polityki ZSRS wobec obywateli polskich w okresie drugiej wojny światowej”;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir: Doświadczenia – pamięć”, Białystok, 22–23 maja 2014 r.; organizatorzy: Muzeum Wojska w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku; referat: „Losy byłych mężów zaufania Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRS w latach 1943–1945 (zarys problematyki)”;

 

Х Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития”, посвященная 60-летию освоения целинных и залежных земель, Omsk, 23–26 kwietnia 2014 r.; organizatorzy: Omski Państwowy Uniwersytet Rolniczy im. P.A. Stołypina, Omski Państwowy Uniwersytet im. F.M. Dostojewskiego, Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Omski Oddział Instytutu Archeologii i Etnografii Sybirskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Syberyjski Oddział Rosyjskiego Instytutu Kulturoznawstwa; Polska Akademia Nauk, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; referat: „Воспоминания поляков в исследованиях по истории ГУЛАГа”;

Obrady okrągłego stołu „История как фактор сближения России и Польши в современном культурном пространстве” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Проблемы российско-польской истории и культурный диалог”, Nowosybirsk, 21–28 kwietnia 2013 r.; organizatorzy: Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału RAN, Państwowa Publiczna Naukowo-Techniczna Biblioteka Syberyjskiego Oddziału RAN, Instytut Historii PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Stałe Przedstawicielstwo PAN przy RAN, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku, Dom Polski w Nowosybirsku; referat: „Судьбы польских граждан в СССР: методы изучения, проведения запросов в архивах и публикация результатов исследований”;

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Проблемы российско-польской истории и культурный диалог”, Nowosybirsk, 21–28 kwietnia 2013 r.; organizatorzy: Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału RAN, Państwowa Publiczna Naukowo-Techniczna Biblioteka Syberyjskiego Oddziału RAN, Instytut Historii PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Stałe Przedstawicielstwo PAN przy RAN, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku, Dom Polski w Nowosybirsku; referat: „Главные аспекты организации быта польских спецпоселенцев в иркутской области (1940–1941)”;

Wykład w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym (RGGU) pt. „Судьбы участников восстания 1863–1864 гг., сосланных в Сибирь”, w ramach cyklu wykładów pt. „Встречи с Польшей”, Moskwa 29 kwietnia 2013 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir. Wysiedlenia – losy – świadectwa”, Białystok, 4–6 września 2012 r.; organizatorzy: Muzeum Wojska w Białymstoku, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki; referat: „Deportowani obywatele polscy pracujący w sowieckim przemyśle leśnym w świetle dokumentacji trustu «Tomles» (1940–1941)”;

 

XI Polsko-Ukraińska Konferencja „Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura”, Kraków, 29–30 maja 2012 r., organizator: Katedra Historii XIX Wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; referat: „Uchodźcy wojenni we Lwowie w świetle dokumentacji Zarządu Tymczasowego Miasta Lwowa – główne problemy życia codziennego”;

 

IX Międzynarodowa Konferencja „Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития”, Omsk, 17–18 kwietnia 2012 r.; organizatorzy: Omski Państwowy Uniwersytet Rolniczy im. P.A. Stołypina, Instytut Historii Oddziału Syberyjskiego RAN, Syberyjski Oddział Rosyjskiego Instytutu Kulturoznawstwa, Omski Państwowy Uniwersytet im. F.M. Dostojewskiego, Polska Akademia Nauk, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej; referat: „Поэзия польских ссыльных и депортированных, а также их роль в получении сведений о судьбах поляков, проживающих в глубине СССР во время Второй мировой войны”;

Polsko-Rosyjska Konferencja Naukowa „Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni: polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku”, Poznań, 13–14 października 2011 r.; organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Stały Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk, referat: „Wkroczenie Armii Czerwonej i obrona granicy polskiej na terenie województwa tarnopolskiego we wrześniu 1939 r.”;

Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Вклад польских ученых в изучение восточной Сибири и озёра Байкал”, Irkuck, 23 czerwca 2011 r.; organizatorzy: Stałe Przedstawicielstwo PAN przy RAN w Moskwie, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku, Komitet Naukowy Kongresu Polaków w Rosji, Instytut Polski w Sankt Petersburgu, Instytut Geografii im. W.B. Soczawy Syberyjskiego Oddziału RAN, Irkucki Oddział Regionalnego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo” w Irkucku; referat: „Польско-сибирские связи в XVII веке”;

 

IV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Славянские языки культуры: прошлое, настоящее, будущее”, Irkuck, 24–25 maja 2011 r.; organizator: Irkucki Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny; referat: „Творчество Чеслава Милоша в период Второй мировой войны в контексте исторического анализа литературного текста”;

Wykład w Instytucie Prawa Państwowego Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego podczas spotkania z Polonią zrzeszoną w Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo”, Irkuck, 23 maja 2011 r.; organizator: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku, referat: „Поляки в Сибири в период Второй мировой войны: основные места скопления польского населения и характерные проблемы повседневной жизни”;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Россия и Польша в экономическом и культурном пространстве новой и современной Европы”, Jekaterynburg, 24–25 marca 2011 r.; organizatorzy: Stacja Polskiej Akademii Nauk w Moskwie i Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk w Jekaterynburgu; referat: „Принудительные переселения поляков во время и после Второй мировой войны: международные обусловленности, ход событий, последствия”;

Wykład w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie 22 marca 2011 r. pt. „Zwolnienia i powroty z zesłania obywateli polskich deportowanych w głąb ZSRS w latach II wojny światowej”;

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce”, Warszawa, 19–22 listopada 2009 r.; organizatorzy: Niemiecki Instytut Historyczny i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, referat: „Politrucy i sowieccy działacze partyjni w roli administratorów – reorganizacja administracji państwowej na Kresach Wschodnich II RP”;

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w.”, Kraków, 21–23 listopada 2007 r.; organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie; referat: „Prasa we Lwowie w okresie 1939–1941 jako środek sowieckiej propagandy”.

konferencje krajowe:

IX Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy: jak rodzi się zło?”, Oświęcim, 15-17 czerwca 2018 r. Partnerzy i organizatorzy konferencji: Fundacja MDSM, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w PMA-B, Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja im. Róży Luksemburg; referat pt. „NKWD ZSRR wobec ludności polskich ziem wschodnich 1939-1941”;

XXVIII Sesji Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej „Polskie zmagania o niepodległość w XX wieku”, Toruń, 16 listopada 2018 r. Organizatorzy: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK; Referat pt. „Oceny i raporty Brytyjskiej Misji Wojskowej o kampanii polskiej w 1939 roku”;

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja pt. „Ludobójstwo w relacjach świadków”; Organizator: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 22 maja 2017 r.; udział w dyskusji panelowej;

Moderacja jednej z sesji podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „W niewoli – doświadczenie jenieckie, regulacje prawne i otoczenie społeczne na przestrzeni dziejów”, Niepołomice, 21-23 września 2017 r.;

VIII Ogólnopolska konferencja „Auschwitz i Holocaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. Między ofiarą a sprawcą zbrodni”, Oświęcim 8-11 czerwca 2017 r., Organizatorzy: Fundacja MDSM w Oświęcimiu; MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau; Muzeum Stutthof w Sztutowie; Fundacja Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau; Instytut Historii i Archiwistyki UP; Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holocauście UJ; Fundacja im. Róży Luksemburg; referat: „Polskie świadectwa o sowieckim systemie represji”;

Konferencja naukowa z cyklu „Historia – Pamięć – Tożsamość” pt. „Człowiek jako świadek historii”, Kraków, 6-7 grudnia 2017 r.; organizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; referat: „Kołyma w obrazach wspomnień a tożsamość miejsca”;

 

VI Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Od wyzwolenia do pojednania”, Oświęcim, 28–30 maja 2015 r.; organizatorzy: Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof w Sztutowie przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Fundacją im. Róży Luksemburg; referat: „Emocje ukryte w źródłach. Przeżywanie doświadczeń represji sowieckich wyrażane w tekstach wspomnieniowych”;

Małopolska Konferencja dla Nauczycieli i Edukatorów „Świat utracony, świat ocalony… Zesłania na Syberię w edukacji historycznej młodzieży”, Kraków, 16 września 2013 r.; organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Miejska Biblioteka Publiczna – Galeria Książki w Oświęcimiu; referat: „Losy Polaków zesłanych w głąb Związku Sowieckiego w okresie drugiej wojny światowej oraz po jej zakończeniu”;

IV Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Słowa w służbie nienawiści”, Oświęcim, 13–16 czerwca 2013 r.; organizatorzy: Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim; referat: „Sowiecka kampania propagandowa wobec Polski i Polaków w 1939 roku i jej efekty”;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Jednostka wobec zbrodni”, Oświęcim, 25–28 czerwca 2012 r.; organizatorzy: Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, referat: „Protesty i bunty więźniów oraz specprzesiedleńców na wybranych przykładach łagrów sowieckich”;

 

Konferencja naukowa „Losy Polaków na Syberii”, Kraków, 22 marca 2012 r.; organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Związek Sybiraków – Oddział w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie; referat: „Deportacje i zesłania Polaków w głąb ZSRS w XX w. w kontekście wcześniejszych syberyjskich doświadczeń i przeżyć polskich zesłańców”;

 

II Źródłoznawcza Konferencja Naukowa „Listy prywatne oraz korespondencja urzędowa w badaniach historycznych (XVIII–XX w.)”, Maniowy, 18–20 października 2010 r.; organizator: Katedra Historii XIX Wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; referat: „Listy w badaniach nad kondycją i następstwami represji sowieckich wśród osób zesłanych w głąb ZSRS (1940–1941)”;

Konferencja naukowa „Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. W 70. rocznicę przybycia polskich Sybiraków do Afryki Wschodniej i Południowej, Kraków, 25 marca 2010 r.; organizator: Katedra Historii XIX Wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; referat: „Przygotowanie i przeprowadzenie deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS w latach 1940–1941”;

XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Olsztyn, 16–19 września 2009 r.; organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne; referat: „Dezintegracja rodzin polskich w czasie II wojny światowej”;

Konferencja naukowa „Pamiętniki, dzienniki, relacje z XVIII–XX w. jako źródło historyczne”, Maniowy, 12–14 maja 2009 r.; organizator: Katedra Historii XIX Wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; referat: „Wspomnienia Sybiraków jako źródło historyczne w badaniach nad procesem deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS 1940–1941”;

Konferencji naukowa „Exodus – migracje i przymusowe przesiedlenia ludności polskiej (wątek wschodni)”, Białystok, 6 września 2007 r.; organizator: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku; referat: „Źródła dotyczące deportacji obywateli polskich z terenu województwa tarnopolskiego w okresie pierwszej okupacji sowieckiej”.

Nagrody i odznaczenia:

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe I stopnia, 11 grudnia 2017;

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę w 2016 r.;

Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za osiągnięcia organizacyjne w 2012 r.;

Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2012 r.;

Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowej, aktywność i innowacyjność dydaktyczną oraz ponad przeciętną aktywność na rzecz Instytutu Historii i krakowskiego środowiska akademickiego w 2010 r.

organizacja konferencji:

2010 – sekretarz Biura Organizacyjnego II Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Polska-Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia – literatura – film”, Kraków, 5–7 października 2010 r.

2012 – członek Biura Organizacyjnego III Międzynarodowego Kongresu Naukowego pt. „Россия и Польша: память империй/империи памяти”, Sankt Petersburg, 26–28 kwietnia 2012 r;

2012 – członek Biura Organizacyjnego i Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 12–15 września 2012 r.;

2012 – współorganizatorka i wspólnie z prof. dr. hab. Jackiem Chrobaczyńskim moderatorka panelu: „Codzienny i świąteczny rytm małego miasta w Polsce. Perspektywa ciągłości i zmiany” II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 12–15 września 2012 r.;

2013 – współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Międzynarodowej Sesji Naukowej „Wielki Głód na Ukrainie 1932–1933”, Kraków, 28 listopada 2013 r.;

2014 – członek Biura Organizacyjnego i Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowego Kongresu „Polska-Rosja: długi ślad «krótkiego» XX wieku”, Kraków, 26–27 maja 2014 r.;

2008-2015 – z ramienia Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie współorganizatorka i członek zespołu (wspólnie z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Akademią Europejską w Waren i Uniwersytetem Pedagogicznym w Rostoku) realizującego dwustronne polsko-niemieckie seminaria dla studentów poświęcone tematom: „.Pamięć o Auschwitz i Holokauście historycznie i współcześnie cz. I” oraz „Migracje i integracja w Europie w XX w., cz. II”;

2016 – z ramienia Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie współorganizatorka polsko-niemiecko-białoruskiego seminarium studenckiego w Oświęcimiu i Krakowie w dniach 24-30 kwietnia 2016 r. pt. „Kultura/y pamięci o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy”. Przedsięwzięcie było organizowane przez Międzynarodowy Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, przy współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Pracownią Historii w Mińsku oraz Internationales Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) Dortmundzie. Wzięło w nim udział 29 studentów z Polski, Niemiec i Białorusi;

2016-2017 – członek Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.

Najważniejsze publikacje:

monografie:

Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2014;

 

Ziemia tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941), Księgarnia Akademicka, Kraków 2006;

 

 

artykuły w czasopismach naukowych:

Obywatele polscy deportowani na teren Syberii Zachodniej i Wschodniej w latach 1940–1941: główne skupiska i charakterystyczne problemy życia codziennego, „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 2, s. 67–80

[podstawowa i skrócona wersja tekstu opublikowana została także w j. rosyjskim: Поляки в Сибири в период второй мировой войны: основные места скопления польского населения и характерные проблемы повседневной жизни [w:] Вклад польских ученых в изучение восточной Сибири и озёра Байкал. Материалы международной научно-практической конференции Иркутск-Лиственничное-Мишиха, Издательство Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, Иркутск 2011, s. 91–99];

Wybrane aspekty kwerendy w archiwach rosyjskich Syberii Wschodniej dotyczącej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS (1940–1946), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2012, z. 12, s. 245–251;

Praca recenzowana: A.W. Czewardin, Polaki i polskije grażdanie w Swierdłowskoj obłasti w 1939–1948 gg., Jekatierinburg 2010, ss. 224 (sieria: „Oczerki istorii Urała”. Wypusk 62), „Klio” 2012, nr 4, s. 199–202;

Praca recenzowana: J.L. Zbierowskaja, Spiecposielency w Sibiri (1940–1950-je gg.), Krasnojarsk 2010, ss. 180, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2012, nr 16, s. 274–278;

II Międzynarodowy Kongres Naukowy „Polska-Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film”. Kraków 5–7 października 2010, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2011, z. 10, s. 146–148;

Praca recenzowana: G. Szelągowska, Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia XIX i XX w. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym [w:] Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych, red. G. Chomicki, t. VIII, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2010, s. 81–85;

Obóz naukowy Studenckiego Koła Naukowego Historyków – Akcja „Wisła” we wspomnieniach ludności Łemkowszczyzny, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2008, z. 7, s. 223–225;

Metody i środki propagandy prowadzonej przez Tarnopolski Obwodowy Komitet Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy w okresie 1939–1940, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2007, t. 42, s. 275–285;

Deportacje i przymusowe przesiedlenia ludności województwa tarnopolskiego w okresie pierwszej okupacji sowieckiej 1939–1941, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocławskie Studia Wschodnie” 2006, nr 2933, s. 169–191.

rozdziały w monografiach:

 

 

Powiat złoczowski [w:] Dalej jest noc: losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, T. 1, pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018, s. 623-760;

 

Polskie kobiety represjonowane w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu: charakterystyka zjawiska, [w:] Przetrwałam: doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu, wybór i opracowanie Maria Buko, Katarzyna Madoń-Mitzner, Magda Szymańska, Warszawa: Dom Spotkań z Historią,  2017, s.  418-459;

 

Polskie dzieci w sowieckim systemie represji podczas II wojny światowej, [w:] Dzieci wojny, red. nauk. A. Bartuś, Oświęcim: PMA-B i Fundacja MDSM, 2016, s. 61-76;

 

Emocje ukryte w źródłach: wybrane aspekty badania przeżyć związanych z doświadczeniami represji sowieckich wyrażane w tekstach wspomnieniowych [w:] Skrwawione dusze: prawda, sprawiedliwość, przebaczenie, pojednanie, red. nauk. Alicja Bartuś, Oświęcim: Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2015, s. 129-139;

 

Pierwsze dni okupacji sowieckiej w Polsce południowo-wschodniej: wrzesień–październik 1939 r. [w:] Kampania polska 1939. Polityka, społeczeństwo, kultura, t. 2: Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura/Polish Campaign 1939. Politics, Society, Culture, vol. 2: Politics and Society. Principles, Remembrance, Culture, red. M.P. Deszczyński i T. Pawłowski, Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Neriton, Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 2014, s. 376–399;

 

Świat kobiet w sowieckich łagrach: próba zarysu problematyki [w:] Kobiety wojny: między zbrodnią a krzykiem o godność, red. nauk. A. Bartuś, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, 2014, s. 193–205;

 

Воспоминания поляков в исследованиях по истории ГУЛАГа [w:] Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Материалы Х Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию освоения целинных и залежных земель (Омск, 23–26 апреля 2014 г.), в 3 частях, под ред. Т.Н. Золотовой, В.В. Слабодцкого, Н.А. Томилова, Н.К. Чернявской, ч. 1, Омск: Издательство Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, 2014, s. 286–295;

 

Obywatele polscy deportowani na teren Syberii Zachodniej i Wschodniej w latach 1940–1941: główne skupiska i charakterystyczne problemy życia codziennego, „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 2, s. 67–80

[podstawowa i skrócona wersja tekstu opublikowana został także w j. rosyjskim: Поляки в Сибири в период второй мировой войны: основные места скопления польского населения и характерные проблемы повседневной жизни [w:] Вклад польских ученых в изучение восточной Сибири и озёра Байкал. Материалы международной научно-практической конференции Иркутск-Лиственничное-Мишиха, Издательство Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, Иркутск 2011, s. 91–99];

Deportowani obywatele polscy pracujący w sowieckim przemyśle drzewnym w świetle dokumentacji trustu „Tomles” [w:] Sybir: wysiedlenia – losy – świadectwa, red. nauk. J. Ławski, S. Trzeciakowska, Ł. Zabielski, Białystok: Muzeum Wojska, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013, s. 279–297;

Основные аспекты положения и организации быта польских спецпереселенцев в Иркутской области (1940–1941) [w:] Проблемы российско-польской истории и культурный диалог: материалы Международной научной конференции, Новосибирск 23–24 апреля 2013 г., отв. pед. М. Волос at al., Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 2013, s. 383–392;

Sowiecka kampania propagandowa wobec Polski i Polaków w 1939 roku i jej efekty [w:] Słowa w służbie nienawiści, red. A. Bartuś, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, 2013, s. 147–162;

Wkroczenie Armii Czerwonej i obrona granicy polskiej na terenie województwa tarnopolskiego we wrześniu 1939 r. [w:] Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. Polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku, red. J. Wojtkowiak, Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, s. 235–243;

 

Dezintegracja rodzin polskich w okresie II wojny światowej [w:] Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. C. Kuklo, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013, s. 361–392;

 

Поэзия польских ссылных и депортированных как источник о судьбах поляков на территории СССР [w:] Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития (Сборник научных трудов), в 3 частях, гл. ред. Н.К. Чернявская at al., ч. 1, Омск: Издательский дом „Наука”, 2012, с. 429–435;

Protesty i bunty więźniów oraz specprzesiedleńców na wybranych przykładach łagrów sowieckich [w:] Człowiek wobec totalitaryzmu: od prostych recept do „ostatecznego rozwiązania”, red. A. Bartuś, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2012, s. 40–54;

 

Przygotowanie i przeprowadzenie deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS w latach 1940–1941 [w:] Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. W 70. rocznicę przybycia polskich Sybiraków do Afryki Wschodniej i Południowej, red. H. Chudzio, Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 13–26;

Meus, A. Zapalec, J. Ciecieląg, H. Chudzio, D. Boćkowski, W. Jasiński, E. Wakiku, Z. Sedlak, P. Łabuz, D. Kazimierczak, Z. Daniszewska, Z mrozów Syberii pod słońce Afryki: zapis dyskusji konferencyjnej, oprac. K. Meus [w:] Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. W 70. rocznicę przybycia polskich Sybiraków do Afryki Wschodniej i Południowej, red. H. Chudzio, Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 152–176;

Politrucy i sowieccy działacze partyjni w roli administratorów – reorganizacja administracji na Kresach Wschodnich w okresie I okupacji sowieckiej [w:] Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. nauk. T. Chinciński, Gdańsk: Wydawnictwo „Oskar”, Muzeum II Wojny Światowej, 2011, s. 197–209

[artykuł ukazał się także w tłumaczeniu na język niemiecki: Politoffiziere und sowjetische Parteifunktionäre als Verwaltungsbeamte. Die Reorganisation der Verwaltung in den polnischen Ostgebieten [w:] Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939–1945, Herausgegeben von J. Böhler und S. Lehnstaedt, Osnabrück: Fibre, 2012, s. 141–153];

Wspomnienia Sybiraków jako źródło historyczne w badaniach nad procesem deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS 1940–1941 [w:] Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych, red. nauk. K. Karolczak, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011, s. 245–261

[artykuł ukazał się także w tłumaczeniu na język angielski: Memoirs of Siberian deportees as a historical source in the research on the process of deporting Polish citizens deep into the USSR (1940–1941), http://www.history.pth.net.pl, Article, 2012, vol. 2];

 

Twórczość Czesława Miłosza w okresie II wojny światowej w kontekście historycznej analizy tekstu literackiego (tezy wystąpienia) [w:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Материалы IV Международной научно-практической конференции (Иркутск 24–25 мая 2011 г.), Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2011, s. 108–109;

 

Rusini [w:] Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedyczny, red. T. Budrewicz, T. Bujnicki i J.S. Ossowski, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011, s. 371–373;

 

Podlasie [w:] Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedyczny, red. T. Budrewicz, T. Bujnicki i J.S. Ossowski, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011, s. 324–327

 

Zwolnienia z zesłania obywateli polskich deportowanych w latach 1940–1941 w głąb ZSRS [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. B. Popiołek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 398–406;

 

Prasa we Lwowie w okresie 1939–1941 jako środek sowieckiej propagandy [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w., t. IX, cz. 2, red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009, s. 279–285;

 

Źródła dotyczące deportacji obywateli polskich z terenu województwa tarnopolskiego w okresie I okupacji sowieckiej (1939–1941) [w:] Exodus. Deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań, red. M. Zwolski, Warszawa–Białystok: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008, s. 65–69;

Kresowiacy osiedleni w Krakowie w latach 1944–1950 [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta, red. J. Rajman, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 248–260;

inne publikacje:

Praca recenzowana: Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego/Jan Szubert, oprac. Z. Strzyżewska, Częstochowa 2012, „Zesłaniec” 2013, nr 57, s. 102–105;

 

Golgota Gułagu – Butugyczag (relacja z podróży po Kołymie), „Zesłaniec” 2014, nr 58, s. 49–56;

 

Działalność popularyzatorska:

VI edycja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.”, organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział Kraków i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 15 listopada 2017 r.; referat: „Ziemia tarnopolska podczas pierwszej okupacji sowieckiej 1939-1941”;

Wystąpienie w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z prezentacją na temat Polaków represjonowanych w ZSRS w czasie II wojny światowej, Kraków, 26 lutego 2014 r.; organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Spotkanie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie (Kazachstan) 1 grudnia 2013 r. z badaczami kazachskimi na temat: „Działalność Delegatur Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRS na terenie Kazachstanu (1941-1943)”;

Wykład w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie 22 marca 2011 r. pt. „Zwolnienia i powroty z zesłania obywateli polskich deportowanych w głąb ZSRS w latach II wojny światowej” oraz spotkanie z polskimi i rosyjskimi uczonymi w Moskwie;

Referat pt. „Przygotowanie i skala deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS w latach 1940–1941” podczas konferencji dla nauczycieli i uczniów szkół tarnowskich pt. „70 rocznica zbrodni katyńskiej”, zorganizowanej w dniu 19 listopada 2010 r. przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Oddział Tarnów i Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

 

Inne:

W latach 2008–2010 recenzentka prac konkursowych i członek Komisji Konkursowej w Olimpiadzie „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.” organizowanej przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

Konsultacja historyczna przy polsko-niemieckim filmie dokumentalnym pt. „Matecznik” (rok produkcji 2016) w reżyserii Kristofa Geregi; Produkcja: Schuldenberg Films; Koprodukcja Film Art Production, Weltfilm, Telewizja Polska.

 

Promotorstwo doktoratów:

Opieka naukowa w charakterze promotora pomocniczego nad doktorantką mgr Magdaleną Nowak, która na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie otworzyła przewód doktorski w dniu 16 kwietnia 2015 r. pod opieką promotora prof. dr. hab. Jacka Chrobaczyńskiego;

Opieka naukowa w charakterze promotora nad doktorantami: mgr Anną Koział, mgr Barbarą Bal i mgr Tomaszem Owocem.

 

Data aktualizacji: 15 lipca 2019 r.