Przejdź do treści

dr Edyta Pluta-Saladra

dr Edyta Pluta-Saladra

Adiunkt

Katedra Historii Średniowiecznej

edyta.pluta-saladra@up.krakow.pl

tel: 12 66 26 413

pok: 519a

publikacje:


Rozprawa doktorska:

„Konwenty żeńskie w średniowiecznym województwie krakowskim. Studium prozopograficzne (2 połowa XII – 2 połowa XVI w.)”,

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rajman

Recenzenci: dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska, dr hab. prof. UKW Dariusz Karczewski

rok obrony 2019

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z historią kobiet w epoce średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet ze środowisk zakonnych. W ramach tej problematyki podjęłam badania dotyczące konwentów żeńskich. Badania te mają charakter prozopograficzny, ukazują skład osobowy klasztorów żeńskich z województwa krakowskiego, a także środowisko społeczne i rodzinne, z którego wywodziły się profeski. W obszarze moich zainteresowań mieści się, także problematyka związana z ciałem, duchowością i religijnością ludzi średniowiecza, problematyka świętych, w tym przede wszystkim świętych i błogosławionych kobiet, a także zagadnienie uczestnictwa kobiet w ruchu pielgrzymkowym, z perspektywy ilościowej, społecznej, terytorialnej, rodzinnej oraz obyczajowej.

Stypendia i staże naukowe:

2019 – stypendium Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu

2018 – Miesięczne stypendium CEEPUS – 19.02.-19.03. 2018 r. Czechy, Uniwersytet Karola w Pradze.

Najważniejsze publikacje:

„Średniowieczny klasztor w Starym Sączu jako miejsce spotkań na pograniczu polsko-słowacko-węgierskim. Ubogie Panny jako organizatorki przemian na pograniczu” [w:] „Hranice a pohraničia II. Ambivalentný charakter pohraničných území”, red. Peter Švorc – Ľubica Harbuľová – Agnieszka Chłosta-Sikorska, Prešov 2019, s. 41-49.

Pomiędzy Bożą opatrznością a historią. Dzieje klasztoru w Staniątkach w świetle kroniki siostry Anny Rozalii Kiernickiej [w:] Historia-Pamięć-Tożsamość w Edukacji Humanistycznej, T 5: Człowiek jako świadek historii, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2018 s. 29-36.

Women in the Medieval Monastic World, ed. Janet Burton, Karen Stöber, Brepols Piblishers,

Belgium 2015, ss. 377. „Nasza Przeszłość”, t. 130, 2018, s. 325-331.

Dzieje i kultura cystersów w Polsce 1. Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta 3, red.

Marcina Starzyńskiego, Dariusza Tabora CR, Societas Vistulana, Kraków 2016, ss. 280., “Folia Historica Cracovienisa Folia Historica Cracoviensia” 24 (2018) z. 1, s. 219-224.

„Abbess, Prioress, Mother. The Position of a Mother Superior on Selected Examples of Female Convents in the Medieval Lesser Poland Region.” [w:] Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, red. A. Obara-Pawłowska, A. Miączewska, D. Wróbel, Lublin 2017, s. 87-100

Środowisko rodzinne krakowskich norbertanek ze Zwierzyńca – przyczynek do badań nad składem osobowym konwentów żeńskich (XVII – XVIII w.)”, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” (t. 39 (4) /2016.), s. 77-96.

Hanna Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech Kształtowanie się i rozwój kultów w średniowieczu, Poznań 2014, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, „Studia Historyczne”, z. 3, 2014, s. 401-404.

Męski ustawodawca na straży czci i czystości średniowiecznych mniszek w świetle wybranych statutów zakonnych” [w:] Między prawdą a zwątpieniem. W poszukiwaniu obrazu przeszłości, red. R. Majzner, Ł. Cholewiński, t. 2, Częstochowa 2014, s. 377-386.

Magdalena Ogórek, Beginki i waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIVwieku, Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, Racibórz 2012, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, nr 4, 2014, s. 151-155.

Elżbiety Sander, Błogosławiona Salomea i klasztory klarysek w Zawichoście, Skale i Krakowie do końca XV wieku, Kraków 2015, „Studia Historyczne”, z. 3, 2015, s. 412-415.

Patrycja Gąsiorowska, Konwent Klarysek krakowskich do końca XVIII w. Studium prozopograficzne, Kraków 2015, „Studia Historyczne” (z. 1-2016)

Jolanta. Gwioździk, Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Katowice 2015, „Res Gestae”, (nr 3/2016)

Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska, oprac.

Paweł Kras, Tomasz Gałuszka OP, Adam Poznański, Lublin 2017, ss. 292 (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka w druku)

Inne:

Turystyka i rekreacja  – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Religioznawstwo – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2019 – wystąpienie. w ramach Seminarium Średniowiecznego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2014 – Konwersatorium źródłoznawczo-paleograficzne z zakresu tajników źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych. Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego, krakowski oddział PAN.