Przejdź do treści

dr hab. Mateusz Wyżga

dr hab. Mateusz Wyżga

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

mateusz.wyzga@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 83

pok: 322

publikacje:


Rozprawa doktorska: Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Noga

Recenzenci: prof. dr hab. Cezary Kuklo, prof. dr hab. Franciszek Leśniak

Rok obrony: 2010

Zainteresowania naukowe: historia migracji, historia społeczno-gospodarcza XV-XIX wieku, demografia historyczna, archiwistyka społeczna

Granty i projekty badawcze:

 1. 2011 – 2015 – kierownik i wykonawca – Mobilność chłopów w okresie nowożytnym w świetle ksiąg metrykalnych parafii podkrakowskich, Instytut Historii i Archiwistyki UP ze środków Narodowego Centrum Nauki, NN 108079340.
 2. 2014-2018 – wykonawca – Urzędnicy miejscy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku, ­Polskie Towarzystwo Historyczne ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 0087/NPRH3/H11/82/2014.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

 1. Zespół Demografii Historycznej Polskiej Akademii Nauk
 2. Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Krakowski
 3. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
 4. European Rural History Organization
 5. International Commission for Historical Demography
 6. Social Science History Association
 7. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział Kraków (wiceprezes od 2017 r.)
 8. European Association for Urban History

 

Organizacja konferencji:

 1. Międzynarodowy Kongres Naukowy „Polska-Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film”, 2010, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo”, 2012, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.
 3. Konferencja międzynarodowa „Ratusz w miastach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów: XIII-XVIII w., 2012, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kraków, Norymberga, Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, 2014, Kraków.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. M. Wyżga, 2019, Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ss. 470.
 2. M. Wyżga, 2019, Peasant immigrants in the city of Cracow in the 16th-17th centuries in the light of criminal records, “Historickâ demografie” 43, nr 1, s. 47-65.
 3. M. Wyżga, 2018, Urzędnicy miejscy Bochni do 1772 roku, Seria: Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, t. III: Małopolska, z. 4: Bochnia, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń, ss. 242.
 4. M. Wyżga, 2018, Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej, “Przeszłość Demograficzna Polski”, T. 40, s. 11-37.
 5. M. Wyżga, 2018, Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? : wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274, “Przeszłość Demograficzna Polski”, T. 40, [artykuł recenzyjny], s. 301-327.
 6. M. Wyżga, 2018, Historiografia regionalna i lokalna w Polsce, „Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny”, t. 20, s. 69-87.
 7. M. Wyżga, 2018, Were Peasants Able to Move in Feudal Poland? Tracking the Determinants of Internal Migrations, 1501-1800, “Romanian Journal of Population Studies”, T. 12, z. 2, s. 5-20.
 8. M. Wyżga, 2018, Nad edycjami ksiąg kryminalnych miasta Krakowa z lat 1554-1690, „Rocznik Krakowski”, T. 84, s. 222-227.
 9. M. Wyżga, 2017, Migrations to the city of Cracow, 1400-1800, „Altreitalie” , T. 57, s. 5-26.
 10. J. Sadowski, M. Wyżga, 2016, Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności: przykład gminy Michałowice w Małopolsce i archiwum społecznego „Michaś”, [w:] „Archiwista cyfrowy” i infobroker: kształcenie, sylwetka, wyzwania, red. Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2016, s. 117-124.
 11. M. Wyżga, 2016, Kryzys demograficzny w Małopolsce Zachodniej w latach 1736-1737, [w:] Epidemie w dziejach Europy: konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. K. Polek, Ł. Tomasz Sroka, Kraków 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 229-247.
 12. M. Wyżga, 2016, Der Krakauer Adel vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, [w:] Krakau – Nürnberg – Prag: die Eliten der Städte im mittelalter und in der frühen neuzeit: herkunft, nationalität, mobilität, mentalität, red. Michael Diefenbacher, Olga Fejtová, Zdzisław Noga, Wydawca: Archiv hlavního města Prahy: Scriptorium, Praha, s. 155-172.
 13. M. Wyżga, 2016, Dolina Prądnika od XVI wieku do czasów współczesnych, [w:] Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego: dziedzictwo kulturowe, red. Józef Partyka, wydawca: Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 107-154.
 14. M. Wyżga, 2016, Plechów i jego mieszkańcy w latach 1576-1795, [w:] Plechów: historia majątku ziemskiego: praca zbiorowa, red. Waldemar Bukowski, Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków, s. 101-179.
 15. M. Wyżga, 2015, Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej: z badań nad mikroregionem krakowskim, „Przeszłość Demograficzna Polski” T. 37, nr 2, s. 95-128.
 16. M. Wyżga, 2014, Ceremonie na ratuszu krakowskim w XV-XVIII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, T. 74, s. 139-159.
 17. M. Wyżga, 2014, Funkcjonowanie wiejskich cmentarzy parafii katolickich w dobie przedrozbiorowej na przykładzie dekanatów Nowa Góra, Skała i Proszowice z okolic Krakowa, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 62, nr 3, s. 441-462.
 18. M. Wyżga, W czasach staropolskich, 2014, [w:] Jacek Laberschek, Krzysztof Tunia, Mateusz Wyżga, Pod Krakowem: monografia historyczna gminy Michałowice, T. 1: Do schyłku XVIII wieku, red. M. Wyżga, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków-Michałowice, s. 89-293.
 19. M. Wyżga, 2012, Korespondencja miasta Krakowa w XVII-XVIII wieku, „KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, T. 23, nr 4, s. 117-128.
 20. M. Wyżga, 2011, Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku : studium o społeczności lokalnej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 476 ss.

 

Działalność popularyzatorska:

– warsztaty z zakresu historii migracji, historii lokalnej i genealogii dla nauczycieli i uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich na terenie województwa małopolskiego (m.in. III L.O. w Krakowie, V L.O. w Krakowie, XVI L.O. w Krakowie, I L.O. w Bochni, Zespoły Szkół w Korzkwi, w Michałowicach, w Raciborowicach, w Owczarach, w Więcławicach).

–  audycje w Radiu Kraków oraz w telewizji regionalnej TVP (promowanie badań regionalistycznych i genealogicznych).

Recenzent w czasopismach/instytucjach grantowych:

 1. Narodowe Centrum Nauki
 2. Przeszłość Demograficzna Polski
 1. Przegląd Historyczno-Kulturalny
 2. Historyka. Studia metodologiczne
 3. Folia Historica Cracoviensia
 4. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
 5. Res Gestae. Czasopismo Historyczne